تحقیق مقایسه حساسیت کنتراست عینک و لنز تماسی نرم در افراد


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق مقایسه حساسیت کنتراست عینک و لنز تماسی نرم در افراد ۲۰ تا ۳۰ سال مراجعه کننده به کلینیک چشم پزشکی بصیر مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق مقایسه حساسیت کنتراست عینک و لنز تماسی نرم در افراد ۲۰ تا ۳۰ سال مراجعه کننده به کلینیک چشم پزشکی بصیر نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده ۹
مقدمه ۱۰
فصل اول : معرفی پژوهش ۱۱
بیان مسئله ۱۲
اهمیت مسئله ۱۲
تعریف مفاهیم ۱۴
فصل دوم : مبانی نظری پژوهش ۱۵
حساسیت کنتراست ۱۶
کنتراست ۲۱
تست حساسیت کنتراست ۲۲
تست csv1000 33
فصل سوم : بررسی متون – اهداف – فرضیه ۳۶
مروری بر تحقیقات گذشته ۳۷
اهداف – فرضیه ۳۹
فصل چهارم : روش تحقیق ۴۱
انتخاب جامعه آماری ۴۲
روش انجام آزمون ۴۲
فصل پنجم : نتایج و نمودارها ۴۹
نتایج ۵۰
نمودارها ۵۲
فصل ششم : بحث و نتیجه گیری ۵۳
بحث و نتیجه گیری ۵۴
منابع ۵۶

 

فهرست منابع

۱)    Clinical Procedures in Optometry – J. Boyd Eskridge , john F.Amos , Jimmy D. Bartlett (1991).

2)    Shiow –wen Liou and Cheng – Jen chiu . myopia and contrast sensitivity function . Current Eye Research , 2001, vol .22 , No.2 pp.81-84 .

3)    Soni , P . sarita et al . Is binocular contrast sensitivity at distance with multifocal soft contact lenses used to correct presbyopia? Optom vis sci , 2003,80(7) .

4)    Elliott et al . Relative sensitivity of clinical tests to hydrophobic lens – induces corneal thickness changes . Optom vis sci , 1993 Dec , vol – ۷۰ , No .12 , pp.1044-1048 .

5)    Collins , Garney . Effect of hydrogel lens wear on contrast sensitivity . Am J optom physiology opt . 1998 Apr , vol . 65 , No . 4،pp.133-138.

6)    Bosse Je . Anargment for the  inclusion of contrast sensitivity testing into the routine optometric regimen . N Engl optom . 1990,vol 42,pp.6-10.

7)    Wachler , B.S.B , Phillips,C.L , Schan zlin, D.J. Krueger , R.R . CLAO journal , 1999 Jan , vol . 25 . No . 1 . pp. 48.51.

8)    Kirk Patrick . D.L, Roggenkamp, J.R. Effects of soft contact lenses on contrast sensitivity – American Journal of optometry And physiological optics 1985 , vol . 62, No.6, pp. 407 -412.

9) Palmer, Stephan E – Vision  Science . 1999 . Cambridje: A Broad  ferd Book

10)Bennett AG , Rabbetts RS . Subsidiary effects of correcting lenses : Magnifying devices. In : Clinical visual Optics . London: Butterworths ; 1984 : 268-271.

 

چکیده

در این تحقیق مقایسه حساسیت کنتراست بین عینک و لنز تماسی نرم در افرادی که از عینک و لنز استفاده می کردند مورد ارزیابی قرار گرفت ، افراد مورد آزمون از بین مراجعین به کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی بصیر در رده سنی ۳۰-۲۰ سال بودند که حدت بینایی ۲۰/۲۰ یا بهتر را با عینک و لنز تماسی نرم داشتند .

این افراد با استفاده از دستگاه حساسیت کنتر است  E1000csv در ۲ مرحله با عینک و لنزتماسی نرم تست شدند . از افراد ، ردیف های D(18cpd),C(12cpd),B(6cpd),A(3cpd) به ترتیب پرسیده شد و نتایج حاصله روی فرم مخصوص CSV1000 به طور جداگانه رسم شد و بررسی ها نشان داد که درتمام ردیف ها تفاوت معنی داری بین حساسیت کنتراست عینک و لنز تماسی نرم مشاهده نشد .(P> 0/05)

همچنین حساسیت کنتر است هر دو حالت در رنج نرمال جمعیت قرار داشتند .

 

مقدمه

سیستم بینایی یکی از ارگان های مهم بدن می باشد و چشم بیشترین اطلاعات را از محیط در اختیار انسان قرار می دهد که همواره توسط بیماری های مختلف تهدید می شود . اگر این بیماری ها در مراحل اولیه تشخیص داده شوند شاهد عملکرد مخرب آنها بر روی سیستم بینایی نیستیم ، از آن جایی که مسئولیت تشخیص سلامت و بهبود عملکرد سیستم بینایی بر عهده اپتومتریست می باشد ، لذا یک اپتومتریست باید این توانایی را داشته باشد که با استفاده از تکنیک های دقیق و حساس به ارزیابی سیستم بینایی بپردازد و به پیشگیری و ارجاع بیمار جهت درمان اقدام کند و حتی در جهت تشخیص افتراقی بعضی بیماری ها گام بردارد و فرایندهای درمانی و بهبود بینایی را در افراد بررسی کند . آنچه امروزه به یقین اثبات شده است این است که علم ( به صورت مکتوب ) با همه محدودیتهای خاص آن تا به امروز کاروان فکر و اندیشه بشری را به سر منزل مقصود هدایت کرده است و از نظر تاثیر گذاری در آموزش راهی بس مطمئن و اثربخش می باشد . امید است این تحقیق اثری مفید در جامعه بشری داشته و مورد قبول درگاه حضرت باریتعالی و مورد استفاده پژوهندگان این علم قرار گیرد .

بیان مسئله

در زمینه تعیین حساسیت کنتراست افراد مایوپ که از لنز تماسی نرم و عینک برای اصلاح عیوب انکساری خود استفاده می کنند تاکنون مقاله علمی در ایران منتشر نشده ، اما تحقیقات متعددی پیرامون این موضوع در کشورهای دیگر انجام گرفته که به عنوان نمونه چند مورد که در دسترس ما قرار داشتند در قسمت منابع ذکر گردیده است .

اهمیت مسئله

ارزیابی عملکرد سیستم بینایی در یک فرد ، نه تنها شامل اندازه گیری

 حدت بینایی است بلکه بررسی کارایی مهارتها و تواناییهای بینایی فرد نیز امری ضروری است . البته شایان ذکر است که حدت بینایی رابطه مستقیمی با توانایی های بینایی دارد یعنی با افزایش تیز بینی مهارتهای بینایی فرد نیز بهبود می یابد . به هرحال مشاهده می شود که بسیاری از افراد علی رغم اینکه حدت دید معادل ۲۰/۲۰ یا بهتر دارند نیز از دید کم شکایت می کنند . حقیقت این است که بیش از یک قرن پیش چارت اسنلن برای معین کردن میزان بینایی بوجود آمد، که میزان دید را تحت شرایط کانتراست بالا ( حروف سیاه در زمینه سفید) اندازه گیری می کند و برای استفاده های امروزی ( اندازه گیری کامل از عملکرد و سلامت بینایی ) طراحی نشده است .

تست حساسیت کنتراست یک تکنولوژی جدید است که میزان دید را تا مقادیر بالای کنتراست اندازه می گیرد و این امکان را بوجود می آورد که هرگونه اشکال در سیستم بینایی شامل رتین ، راههای عصبی تا کورتکس را بهتر و زودتر شناسایی کنیم .

همان طور که تحقیقات نشان داده اند ، استفاده از لنزهای تماسی برای طولانی مدت و حتی استفاده از یک لنز بافیت نامناسب در مدت زمان کم می تواند باعث ایجاد ادم در قرنیه شود که این امر منجر به کاهش حساسیت کنتراست می شود .

در این تحقیق حساسیت کنتراست افراد ، با عینک و لنز تماسی نرم مقایسه شده و عملکرد این دو تصحیح را بر سیستم بینایی در حالتی که هنوز سیستم بینایی تحت تاثیر عوامل مداخله گر قرار نگرفته بررسی کردیم . امیدواریم نتایج این تحقیق مبنایی جهت تشخیص عملکرد سیستم بینایی ، تشخیص اثرات لنز و عینک بر سیستم بینایی و گامی در جهت کمک به اپتومتریستها و دانشجویان محترم باشد .

تعریف مفاهیم

۱-    حساسیت کنتراست : توانایی تشخیص تفاوت های کم در روشنایی بین یک شی و زمینه اش .

۲-    کنتراست : تفاوت میزان تاریکی نسبت به روشنایی یک تارگت

۳-    فرکانس فضایی : تعداد نوارهای روشن و تیره در واحد مکان یا طول

۴-    فتورسپتور : سلول های گیرنده نور

۵-    ON : روشن . اصطلاحی است که برای تحریک کانال به کار می رود .

۶-    OFF : خاموش . اصطلاحی است برای کانال هایی که مهار می شوند .

۷-    مخروط های L : مخروط هایی که طول موج های بلند نور آنها را تحریک می کند.

۸-    مخروط های M : مخروط هایی که توسط طول موج های میانی تحریک می شوند .

۹-    مخروط های S : مخروط هایی که طول موج های کوتاه نور آنها را تحریک می کند .

۱۰- آنتاگونیسم: تضاد . برای سلولهای افقی و آماکرین که عمل فرستادن ایمپالس مخالف برای سلول های مجاور را انجام می دهد به کار می رود .

55,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    سه شنبه, ۳۰ آبان , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.