تحقیق مقایسه سبکهای ابراز هیجان و خودپنداره مثبت و منفی در دختران آسیب دیده اجتماعی (دختران فراری) و عادی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی و مقایسه سبکهای ابراز هیجان و خودپنداره مثبت و منفی در دختران آسیب دیده اجتماعی (دختران فراری) و عادی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۴۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق بررسی و مقایسه سبکهای ابراز هیجان و خودپنداره مثبت و منفی در دختران آسیب دیده اجتماعی (دختران فراری) و عادی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه
۱-۲ بیان مسئله
۱-۳ ضرورت و اهمیت پژوهش
۱-۴ هدف پژوهش
۱-۵ فرضیات پژوهش
۱-۶ تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و اصطلاحات

فصل دوم : پیشینه پژوهش
۲-۱ قسمت اول ( هیجانها)
۲-۲ کرکردهای هیجانی
۲-۳ نظم هیجانی
۲-۴ هوش هیجانی
۲-۵ ابراز گری هیجانی
۲-۶ تفاوتهای فردی در ابراز گری هیجانی
۲-۷ نقش فرهنگ و قواننین در نمایش ابراز گری هیجانی
۲-۷ تفاوتهای جنسی در ابراز گری هیجانی
۲-۹ سبکهای ابراز هیجان و خصوصیات شخصیتی
۲-۱۰ ابراز گری هیجانی و کارکرد اجتماعی
۲-۱۱ تنیدگی تجارب آسیب زا ، روشهای مقابله و ابرازگری هیجانی
۲-۱۲ اهمیت ابراز و افشای آسیب هیجانی در سلامت
۲-۱۳ کنترل هیجانی
۲-۱۴ کنترل خوش خیم
۲-۱۵ کنترل پرخاشگری
۲-۱۶ بازداری هیجانی
۲-۱۷ نشخوار
۲-۱۸ آکلسی تیمیا
۲-۱۹ دوسوگرایی در ابزار گرایی هیجانی
۲-۲۰ دوسوگرایی در ابزار گری هیجانی و سلامت روانی
۲-۲۱ دو سوگرایی درابراز گری هیجانی و عملکرد اجتماعی
۲-۲۲ دوسوگرایی در ابراز گری هیجانی و سالمت جسمانی
۲-۲۳ خود پندره
۲-۲۴ ویژگی های افراد دارای خود پنداره مثبت و منفی
۲-۲۵ عوامل موثر در شکل گیری خود پنداره
۲-۲۶ مفهوم خود پنداره
۲-۲۷ اجزاء خود پنداره
۲-۲۸ انواع خود پنداره
۲-۲۹ تعاریف مختلف درباره خود پنداره
۲-۳۰ رشد خویشتن پنداری
۲-۳۱ سلسله مراتب خویشتن پنداری
۲-۳۲ الگوهای رشد خویشتن پنداری
۲-۳۳ خود پنداری های جسمانی و روانی
۲-۳۴ ثبات خویشتن پنداری
۲-۳۵ اثرات خود پنداره بر رفتار
۲-۳۶ چگونگی تشکیل خود پنداره
۲-۳۷ تعریف مفهوم و تکامل خود از دیدگاه راجرز
۲-۳۸ فرار
۲-۳۹ انواع فرار
۲-۴۰ ویژگی های افراد فراری
۲-۴۱ علل و انگیزه فرار
۲-۴۲ نمونه تحقیقات انجام شده
۲-۴۳ نتیجه گیری
فصل سوم : روش پژوهش
۳-۱ طرح پژوهش
۳-۲ جامعه آماری پژوهش
۳-۳ گروه نمونه و شیوه انتخاب آن
۳-۴ ابزار و مقیاس های پژوهش
۳-۵ شیوه جمع آوری اطلاعات
۳-۶ روش تجزیه و تحلیل داده های آماری

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های آماری
۴-۱ مقدمه
۴-۲ تحلیل توصیفی
۴-۳ تحلیل استنباطی

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد ها
۵-۱ بحث بر اساس یافته های یافته های تحقیق
۵-۲ نتیجه گیری
۵-۳ پیشنهادها
۵-۴ محدودیت ها
ضمائم و پیوست ها
منابع

منابع

فهرست منابع فارسی

–      احمدی حکمتی،حسن (١۳۷۳). هنجاریابی آزمون خودپنداری پیرز هریس دردانش آموزان مشهد؛دانشگاه علامه طباطبایی.

–   اسماعیلی فارسانی ؛بهمن (١۳۸۵).بررسی ارتباط بین خویشتن داری پنداری ورضایت از زندگی زناشویی در دانشجویان دانشگاه اصفهان ؛دانشگاه تربیت معلم.

–   اردلان ؛علی (١۳۸۲).بررسی عوامل موثر در فرار زنان همسر دار ودختران ازمنزل؛گزارش طرح تحقیقاتی.دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی معاونت پژوهش.

–   بازیاری میمندی؛مهتاب (١۳۸١).بررسی مقایسه ویژگی های شخصیتی ؛عوامل تنیدگی زا؛شیوه های مقابله وشرایط اقتصادی واجتماعی دختران فراری وغیر فراری ؛پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه تربیت مدرس

–   بهرامی و شاهمرادی ؛ح .(١۳۷۹).بررسی عوامل روانشناختی فرار از منزل در١٠٠مورد از دختران نوجوان ارجا شده به سازمان پزشکی قانونی کشور . خلاصه مقالات چهارمین سمینارسراسری بهداشت روانی واختلالات روانی ورفتاری کودکان و نوجوانان ؛ دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

–      توکلی،م.(١۳۷۷).تاثیر شیوه مقابله با تنیدگی برسلامت روانی دردانش آموزان دبیرستانهای تهران.پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه تهران.

–   حکمت پور،ا(١۳۸٠).بررسی رابطه میان فشار روانی و شیوه های مقابله با آن در دانشجویان شهرستانی و تهرانی دانشگاههای دولتی تهرانی در سال تحصیلی ۷۹-۸٠ پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه تربیت معلم.

–   حمیدی،فریده(١۳۸۲).بررسی ساخت خانواده،سبک دلبستگی در دختران فراری و اثر بخشی خانواده درمانی و درمانگری حمایتی در تغییر آنها.رساله دکتری.دانشگاه تربیت مدرس.

–      دلاور،علی،(١۳۸٠).مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی،تهران،انتشارات رشد.

–      راجرز،کارل،گروههای رویارویی،ترجمه ماهر، فرهاد(١۳۶۹).انتشارات رشد.

–      رفیعی نیا،پروین(١۳۸١).بررسی ارتباط بین عواطف و هیجان و سلامت عمومی در دانشجویان،دانشگاه تربیت مدرس.

–   راهب،غنچه(١۳۸١).بررسی عوامل خانوادگی موثر در گرایش نوجوانان دختر ساکن شهر تهران به بزهکاری.پایان نامه نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه علوم بهزیستی تهران.

–      سادات،محمد علی(١۳۸۳).رفتار والدین با فرزندان، تهران،انتشارات انجمن اولیا و مربیان.

–      شیلنگ و لوئیس،نظریه های مشاوره ای،ترجمه آرین،خدیجه(١۳۷۲).انتشارات اطلاعات.

–      سعیدی،سودابه(١۳۸۶).بررسی رابطه بین خودپنداره،ترتیب تولد در دانش آموزان دختر.پایان نامه ارشد.دانشگاه تربیت معلم.

–      سلمانیان،آزیتا(١۳۸۳).بررسی رابطه بین خودپنداره، نفوذ مدیران در مقطع متوسط مدارس،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران. 

–      شعاری نژاد،علی اکبر(١۳۶۷).روانشناسی ارشد(١)تهران انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

–      شاملو،سعید(١۳۶۸).مکتبها و نظریه ها در روانشناسی شخصیت.چاپ دوم،تهران:انتشارات رشد.

–      شاملو،سعید(١۳۷٠).مکتب و نظریه ها در روانشناسی شخصیت،تهران،انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی،چاپ سوم.

–      شاملو،سعید(١۳۸۲).آسیب شناسی روانی.چاپ هفتم،تهران:انتشارات.

–      شولتز،دوان،روانشناسی کمال الگوهای شخصیت سالم،ترجمه خوشدل،گیتی(١۳۶۹).انتشارات نشر نو.

–      شفیع آبادی،عبدالله و ناصری،غلامرضا(١۳۸۲).نظریه مشاوره و اندرمانی،انتشارات رشد.

–      صابری،سهیلا(١۳۸۴).بررسی و ارتباط سبکهای دلبستگی و خودپنداره دانشجویان دختر.دانشگاه علوم تحقیقات.

–   طحباز حسین زاده،سحر(١۳۸۵).مقایسه خصوصیات شخصیتی،سبکهای مقابله و آزار دیدگی در دختران فراری و عادی شهر تهران.پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.

–      قائمی،ع(١۳۷۳).آسیب ها و عوارض اجتماعی،ریشه یابی،پیشگیری و درمان.تهران،انتشارات امیدی.

–   کافی،م(١۳۷۵).بررسی شیوه های رویارویی با تنیدگی روانی(استرس)و ارتباط آن با سلامت روانی نوجوانان مدارس عادی و خاصه شهر تهران،رساله دکتری روانشناسی عمومی.دانشگاه تربیت مدرس.

–   معظمی گودرزی،بهمن(١۳۸٠). بررسی تایر آموزش تنش زدایی و مهارتهای مقابله ای (حل مسئله)بر میزان تنیدگی و شیوه های مواجه دختران فراری.پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه تربیت مدرس.

–   هادی نژاد،حسن(١۳۸۶).بررسی مقایسه تحول یافتگی من و اختلالهای شخصیت در دو گروه زندانی و غیر زندانی.پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه تهران.

–      هومن،حیدر علی(١۳۸۴).شناخت روش علمی در علوم رفتاری.تهران:انتشارات پیک فرهنگ.

–      هومن،حیدر علی(١۳۸۴).استنباط آماری در پژوهش رفتاری.تهران:انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت).

   

 

–  ALL absi, M ,Bongard Lovall ,(2000) , Adrenocorticotropin –responses to inter personal stress, international journal of psychophysiology , 37 , 257 – ۲۵۶٫

–  Bonano,G.A & kilter , D.(1997) , Faeial expressins of emotion and curse of conjugal berea vement . journal of abnormal psychology , 106(1) , 126 – ۱۳۷ .

–  bowman , L.A & parke,R.D .(1995) . the role of family Emotional expressiveness in the development of childrens social competence. Jornal of marriage and family, 57(3), 593 – ۶۰۴ .

–  Butler , E.(2001). Emotional conversation : can hiding your feeling make you and your partner sick ? retriewed from world wide web .

–  cassidly,j.:parke,R,D,, Boyum ,L .& Brungart , J.M.(1992) familypeer connections , child development , 63,603-618.

–  Eekman,p.(1984),Expression and the nature of emotion , in : K.P. scherer & p.ekman , (eds),Approaches to emotion.( pp.319 -344 ) , New jersey lawrence Erlbaum associates , publishers .

–  Emmons,R.A. & Colby , P.M.(1995).Emotional confict and well being ,relation to perceived availability,Daily utilization ,and observed reports of social support . journal of personality and social psychology , 68 ,(5), 947 – ۹۵۹ .

–  Franken,R.E.(1994) . Human motivation (3rd edj . colifornia: Broks. Cole pulishing company.

–  farrow, J. A, Diesher,R.W,brown, R, kulig, J.w.& kipke M.D.(1992)” health & health needs of homeless and runaway youth”.Journal of adolescent health. 13:717-726.

–  garnefslki,N,kraais, V ,kraais, V,soinhoven,P,(2001). Negative life events,cognitive regulation and problem. Personality and individual differences,30,1311-1321.

–  Greenbery,M,a,wartman,C.B. & stone,A.A, (1996) . emotional expression and psysical health, journal of personality and social psychology , 73 (3) , 588- 602.

–  Gross , J .J & levenson , O.P.(1997). Facts of emotion expressivity : thre self report facts and their correlates . personality and individual differenes , 19(4) , 555-568.

–  Gross , J .J & john , O.P (1997) . revealing feeling : facts of emotional expressivity inself reports , peer ratings , and behavior . journal of personality and social psychology, 72(2) , 435– ۴۴۸ .

–  green, J.M , ennet, S. T. & ring walt, C. L. (1999). Perevalece and correlates of survival sex Among runaway and homeless youth. Am.J. publice health . sep(899): 14069 .

–  joseph , s , Williams , R, Irwing , P. & comock , T , (1994) . the preliminary development of a measure to assess attitudes towards emotional expression . personality and individual differenes , 16(6) , 869 – ۸۷۵

–  Heir, S. J, korboot, P .J. & Schweitzer , R.D. (1990). Social adjustment throw aways. Adolescence, 25(100), 761-771.

–  kennedy – Moor , E & Watson , J . C .(2001) . how and when does emotional expression helf ? review of general psycholog, 16(6) , 187 -212.

–  king , L.A & Emmons , R.A .(1990). Conflict over emotional expression: psychological and psysical correlates . journal of personality and social psychology , 58(5), 864 -877 .

–  kletner , D. & hiarker , L.A.(2001) expressions of positive emotions and their ship to personality and life outcomes, journal of personality and social psycholog, vol , 80 , 123 – ۱۲۹ .

–  Krause , E.D.; rabins , C.J. & lynch, T.R.(2000). Amedational model relating sociotropy , ambivalence over emotional expression and disordered eating.psychology of woman quarterly , 24(4) , 328 – ۳۳۵ .

–  kring,A.M. &Gordon , A.H.(1998) . individual differences in experience and phsychology journal of personality and social psychology , 14(3) 680 -703 .

–  kring,A.M.; smith,d,a. & neale, J.M.(1994)..individual differences in dispostional expressiveness . general of personality and social psychology , 66(5),934 – ۹۴۹ .

–  leventhal,H. & pathrich – miller , L.(2000). Emotions and physical illness : cause and indicators of vulnerability . in : M.Lewise and J.M hawiland – jones, handbook of emotions, (pp.523 – ۵۶۷) .

–  Lewis,M.(2000). The emergence of human emotions, pp.265 – ۲۸۰

–  livezy,M.J.(1995). Physiological and emotional effect on writing . dissertation abstract.

–  malatesta,C.Z. & havilad,J.M.(1981). The socialialization of emotion expression in infancy. Child development, 53(4), 1991 – ۱۰۰۳ .

–  mongrain,M. & zurroff, D.C .(1994) ,ambivalence over emotional expression and negative life events . personality and individual differenes. 16(3), 447 – ۴۵۸ .

–  ploeg, J. & scholte, E. (1997). ”homeless youth” . SAGE publications London. 1 th edition.

–  petrie,K.J,; booth , R.J,; pennebaker, J.W; Davison, k.p. & Thomas, M.G(1995). Disclosure of trauma and immune response to a hepatite B vaccination program . journal of consulting and clinical psychology, 63(5), 787 – ۷۹۲٫

–  pham, T.(2000). The influence of gender and culture on relationship between emotional control and well – bing. The Berkeley McNair research journal ,99 – ۱۱۴ .

–  Richards,J.M., & gross,J.J.(2000) . emotion requlation and memory : the cognitive costs of keeping one,s cool. journal of personality and social psychology , 79(3) , 410 -424

–  roger , D. & najarian,B(1998). The relationship between emotional rumination and cortisol secretion under stress . personality and individual differenes . 24 (4) , 531 -538 .

–  roger,D . & Jamison , J.(1998). Individual differences in delayed heart , rate recovery following stress. personality and individual differenes, 10(8), 845 – ۸۵۳٫

–  roger , D.& nesshoever,w.(1987). The construction and preliminary validation of a scale for measuring emotional control personality and individual differenes , 8(4) , 527 – ۵۳۴٫

–  saarni,C.(1999). The development of emotional completence. Newyork : the guiford press.

–  salovey,P.; bedall, B.T.; detweiler ,J.B. & mayer , J .D . (2000). Direction in emotional intelligence rsearch, 523 -537 .

–  sarafino,E.D.(1994). Health psychology : biopsychosocoal interactions(2nd). Newyork : wiley .

–  servaes , P .; vingerhoets, A.J.J.M. ; vreugdenhil , G.Keuning ,J.J. & broekhuijsen,A.M .(1999) . inhibition of emotional expressin in breast. Cancer patients . behavioral medicine , 25(1) , 23- 27 .

–  smith , D .(2001) . college photos indicate later personality development and marital success , study suggests . monitoron psychology . 32(1)

–  Spiegel , D.(1999) . healing word : emotional expression and disease outcome . the journal of American association , 1328 – ۱۳۲۹ .

–  Stanton,A.L.; comeron , C.1 .; kirk , S.B. & sworowski, L.A.(2000) . emotionally expressive coping predicts psychololgical and physical edustment to breast cancer . journal of clinical and dinical psychology , 68(5) , 875 – ۸۸۲٫

–  sharlin, S.A; mor – barak.M. (1992). ”runaway girls in distress motivation , back ground, and personality.” Adolescence. 27(106). 387 – ۴۰۵٫

–  taylor, s.E. (1995). Health psychology(3rd) newyork ; mcgraw hill .

–  Watson , M.; greer , s.; roden , L.;golman , c.; Robertson , B. bilss , J.M. & tunmore , R .(1991) relationships between emotional control , adjustment to cancer and depression andanxiety in breast cancer. Psychology medicine, 21, 51-57 .

–  wort man .C.B; loftus , E .F . &weaver , C .(1999) .Psychology (5th ed) new york : mcgraw – hill college

 

چکیده

پژوهش حاضر، به بررسی مقایسه ای سبکهای ابراز هیجان و خودپنداره در دختران فراری و عادی اجرا گردید. بدین منظور تعداد ۵٠ نفر،از دختران فراری مستقر در مراکز بهزیستی استان تهران و ۵٠ نفر  از دختران غیر فراری که از لحاظ متغیر های جمعیت شناختی (سطح اقتصادی،  اجتماعی،تحصیلات،سن) با گروه دختران فراری جور شده بودند،به طور تصادفی از میان مدارس شهر ملارد انتخاب و پرسشنامه ابراز هیجان و پرسشنامه خودپنداره که دارای اعتبار و روایی مطلوب می باشند بر روی آنها اجرا شد نتایج نشان داد که برخی از ابعاد سبکهای ابراز هیجان در دختران فراری بیشتر است و از لحاظ خودپنداره،در دختران فراری،منفی است و خودپنداره دختران عادی مثبت است. نتایج پژوهش نشان داد که شناسایی ابعاد سبکهای ابراز هیجان دختران فراری و ارتباط آن با خودپنداره که پیش بینی کننده فرار در دختران بوده،می تواند در کاهش پیامدهای منفی و فراهم نمودن زمینه برای دستیابی به پیامدهای مثبت موثر باشد.

١– ١- مقدمه :

 یکی از مسائل و معضلات مهم اجتماعی،فرهنگی که هم اکنون جامعه ما با آن دست به گریبان است موضوع دختران فراری است ( معظمی،١٣٨٢ ). معضل گریز دختران از خانه و خانواده مشکلات عدیده ای را برای آنها،خانواده ها و جامعه ایجاد کرده است،هر چند پسران نیز به نسبت دختران و شاید بیشتر از آنان از خانه می گریزند،اما فرار دختران به علت قرار گرفتن آنان در حالت و وضعیت خطرناک در خانواده در بین مسولان و صاحبنظران و افکار عمومی حساسیت و واکنش شدیدی را ایجاد می کند. پرداختن به مبحث آسیب های اجتماعی به ویژه در خصوص دختران و زنان آسیب دیده بهره گیری از نگرشی را می طلبد که توانایی شناسایی تار و پود ناسازگاریهای اجتماعی را داشته باشد. پدیده فرار دختران از منزل یک معلول چند علتی است که ریشه های آن را می توان در فقر اقتصادی،طلاق یا جدایی عاطفی والدین،اعتیاد،دوستان ناباب و … جستجو کرد. فرار دختران از خانه در حقیقت  نوعی واکنش به شرایط نامساعد و تنیدگی زای درون خانه می باشد. به طور کلی تنیدگی جزء زندگی آدمی و غیر قابل اجتناب است در عین حال که مقدار کمی از تنیدگی می تواند مفید باشد و در فرد ایجاد انگیزه کند،تنیدگی زیاد می تواند پیامد های ناگواری را به دنبال داشته باشد.همانطورکه اشاره شدیکی از ریشه های فرار می تواند تنیدگی بیش از حد برای یک نوجوان باشد ولی ارزیابی فرد از تنیدگی و نحوه مقابله با آن بسیار مفید است. انسانها از نظر نحوه کنترل و تحمل مشکلات  با هم متفاوتند،عوامل تنیدگی زا و شیوه های مقابله با آنها در سراسر زندگی مهم است اما دوره نوجوانی که یکی از مراحل مهم زندگی است با عوامل تنیدگی زای فراوانی همراه است ( بازیاری میمندی،١٣٨١ ) و احتمال بیشتری دارد که به طو منفی تحت تأثیر هیجان ها قرار گیرند،زیرا آنها هیجان خواهی بیشتری را نست به نوجوانان غیر فراری در سطوح گسترده زندگیشان متحمل می شود. بیشتر آنها با دست زدن به فعالیت هایی که افراد کم هیجان خواه جرٲت انجام دادن آنها را ندارند دیگران را متحیر می کنند.

و هیجان های خود را بی پرده ابراز می کنند،در روابط خود با دیگران جسور هستند،ناهمرنگ با جماعت هستند و خطرپذیری و ریسک پذیری بالایی دارند،آنها قتل از قراردادهایی اجتماعی و نیازها و نگرشهای دیگران عمل می کنند مسئله مهم در این برقراری رابطه فکری عاطفی با نوجوانان است و آن نیز در گروه آشنایی با اسرار و رموزی است که اگر پدر و مادر،مربی با این اسرار و رموز آشنا نباشد
نمی تواند به عالم نوجوانان راه پیدا کنند و پیوند فکری و روحی با او برقرار کنند و اگر خانواده نتواند این وظیفه را به درستی انجام دهد فرزندان از حوزه جاذبه خانواده  خارج می شوند و در معرض جذب عوامل محیطی قرار می گیرند و به سادگی راه انحراف را پیش می کشاند ( سادات،١٣٨٣).

همچنین خانواده به عنوان مرکز اولیه و اصل تربیتی و یادگیری و پایگاه مهم عاطفی و ایمنی و حمایتی نقش ریشه ای تری دارد،این خانواده است که می تواند با تصدیق های بجا و به موقع از همان دوران کودکی و ادامه آن تا دوره نوجوانی باعث شکل گیری خودپنداره مثبت در آنها شود و خودپنداره فرد تعیین کننده،اهداف انتخابی،چگونگی ارزیابی او از پیشرفت در رسیدن به این اهداف و تأثیر موفقیت و شکست بر رفتار هدفمند اوست. فروید (١٩١۵) معتقد است که منع وسرکوبی هیجان همواره مستلزم صرف انرژی است.رویکرد کار کردی  -اجتماعی،هیجانات را به عنوان یک مرکزسازمان یافته ونیروی برانگیزاننده ای که شالوده شخصیت را تشکیل می دهد در نظر می گیرد و بررسی می کند. هیجانات،فرایندها پردازشهای شناختی و تمایلات عملی را از طریق شکل دهی تعاملات اجتماعی و براساس روشهای سیستماتیک ، شکل می دهند بنابراین تفاوتهای فردی در تمایلات وگرایشهای هیجانی که به نظر می رسد در همان اوایل رشد وجود دارد،باید با ساختارهای شناختی، گرایشات و تمایلات فردی و سبکهای بین فردی که خصوصیات شخصیتی را تعریف می کند ،ارتباطی داشته باشد .

طبق تعریف بنیس١۱(١٩٨٣) والدین یکی از مهمترین منابع شکل گیری تصویر خود و احساس ارزش به خود می باشد،کودکانی که طرد می شوند،احساس بی ارزشی می کنند و تصویر و پنداره هر فرد از خود وابسته به تصویری است که دیگران از او داشته اند.

بررسی حاضر در پی مقایسه سبکهای ابراز هیجان و خودپنداره در دختران فراری و غیر فراری می باشد و هر فرد مجموعه ای از سبکهای ابراز هیجان و خودپنداره  متفاوت از دیگری را دارد که به متخصصان در تعیین نوع آسیب شناسی کمک می کند و امکان پیش بینی فرایند درمانگری را بر اساس تغییرات سبکهای ابراز هیجان فراهم می آورد.

 

۱-۲ بیان مسئله :

پدیده فرار دختران از منزل که در طی سالهای اخیر در جامعه رو به فزونی نهاده یکی از مقوله های آسیب اجتماعی است که مهار آن به مدیریت قوی اجتماعی و حضور مداخله جویانه در روند آسیب های اجتماعی نیازمند است ( بازیابی میمندی،١٣٨١ ).

    سازمان مرکزی بهداشت و خدمات انسانی١ ۱( HHS ) واژه فراری را به صورت زیر تعریف می کند : زمانی به یک جوان فراری گفته می شود که او ( دختر یا پسر ) از خانه بدون اجازه والدینش یا قیم قانونی خارج شده  و از خانه یا محل اقامت قانونی خود شبانه و بدون اجازه غایب باشد
( اسپرینگر،٢٠٠١).

 Hبرخی از مؤلفان معتقدند که بی خانمان ها در نتیجه شیوه زندگی خود دچار آسیبهای روانی
می شوند و برخی دیگر معتقدند بیماری روانی باعث بی خانمانی و فرار می گردد. در واقع بیماری روانی به طریق مختلف با بی خانمانی و فرار تعامل دارد. در بررسی وضعیت روانی – اجتماعی افراد بی خانمان دو مقوله از اختلالات را می توان مشاهده کرد: مشکلات مربوط به درونی سازی و مشکلات مربوط به سازگاری. مشکلات مربوط به درونی سازی در این افراد به مشکلات هیجانی یا درونی سازی همچون اضطراب، احساس گناه، احساس بی ارزشی،تنهایی،تنفر از خود و افسردگی اشاره دارد. ( اردلان،١٣٨٢).

واندرپیلوگ و اسچولت (١٩٩٧) در دیدگاه خود تحت عنوان تئوری رانده شدن عنوان  می کنند که فرار و بی خانمانی فرایندهایی هستند که در طول زمان رخ می دهند و به تدریج نوجوان را به سمت فرار سوق می دهند. خانواده در این مورد نقش اساسی دارد چرا که از یک سو واجد تضاد، درگیری،کودک آزاری،پرخاشگری و کشمکش است و از سوی دیگر در آن از حمایت احساسی، اجتماعی و امنیت روانی برخوردار نیستند. در مورد پرورش کودکان نیز ابعاد دلبستگی بین والدین و فرزندان و مشاهده رفتار والدین توسط کودکان  نیز حائز اهمیت است. هر یک ازاین ابعاد دارای دو قطب است،بعددلبستگی احساسی بین والدین وفرزندان دارای قطب های پذیرش و طرد  و بعد الگوی رفتاری نیز دارای دو قطب کنترل و خودمداری می باشد.

شارلین و موربراک (١٩٩٢) در پژوهش های خود به رویکرد انگیزشی موثر در فرار اشاره می کنند. در رویکرد انگیزشی هومر (١٩٧٣) بر اساس تحقیقی که بر روی ٢٠ دختر فراری در یک مرکز درمانی انجام داد کاربرد این دیدگاه را در زمینه فرار دختران مطرح نموده و آنها را به دو گروه کلی تقسیم کرد : الف – فرار از : مثل فرار از مشکلات خانوادگی یا مدرسه و ب – فراربه : مثل فرار برای دستیابی به روابط رمانتیک و گشت و گذر کردن و … .

به این ترتیب این مطالعه به دنبال مقایسه سبکهای ابراز هیجان و خودپنداره در دختران فرار و غیر فراری بوده است و در صدد پاسخ به سئوالهای زیر می باشد :

سبکهای ابراز هیجان مورد استفاده دختران فراری چه تفاوتی با دختران غیر فراری دارد؟

خود پنداره دختران فراری چه تفاوتی با دختران غیر فراری دارد؟

 ۱-۳ ضرورت و اهمیت پژوهش

نوجوانی یکی از مهمترین و حساس ترین دوران زندگی انسان به شمار می رود.دختران در دوره نوجوانی در مقایسه با پسران تنیدگی بیشتری را حس می کنندو در مقابله با این تنیدگی ها معمولا”به صورت هیجان محور پاسخ می دهند.یکی از آسان ترین راههای هیجان مدارانه برای مواجهه با تنش ها فرار است (معظمی،١۳۸٠).فرار دختران فرایند یک مکانیسم روانی و ذهنی در نوجوانان است که برای رسیدن به یک امنیت درونی و رهایی از سلطه والدین،زندگی خانه بدوشی را برمی گزینند .

پدیده فرار دختران از منزل که در سالهای اخیر در جامعه رو به فزونی نهاده ،یکی از مقوله های آسیب اجتماعی است که مهار آن به مدیریت قوی اجتماعی و حضور مداخله جویانه در روند آسیب های اجتماعی نیازمند است .پرداختن به مبحثهای آسیب های اجتماعی به ویژه در خصوص دختران و زنان آسیب دیده بهره گیری از نگرشی را می طلبد که توانایی شناسایی تارو پود ناسازگاریهای اجتماعی را داشته باشد .علل پدید آیی آسیب های اجتماعی را با مطالعه و بررسی می توان تشخیص داد.جامعه شناسان بیشتر از آنکه روی مسائل روانی و فردی در زمینه آسیب های اجتماعی تأکید کنند،عوامل اجتماعی را مدنظر قرار داده و معتقدنداگر محیطهای اجتماعی سالم و بالنده بوجود آید می توان مصونیت و پیشگیری قابل ملاحظه ای را در کاهش آسیبهای اجتماعی بوجود آوردولی در کنار این عوامل،ویژگیهای شخصیتی و انگیزه فردی نیز در ایجاد این معضل نقش بسیار مهمی بازی
می کند(بازیاری،میمندی،١۳۸٠).

متأسفانه در سالهای اخیر،فرارنوجوانان از منزل رو به افزایش است.این پدیده اگرچه در نگاه اول یک اقدام فردی است،اما نتایج وپیامدهای مرتبط با آن منجر به یک پدیده اجتماعی می گردد(حمیدی،١۳۸٠).

باتوجه به افزایش آمار فرار دختران در ایران،نیاز مبرمی به تحقیق و بررسی روی این پدیده و تلاش در جهت شناسایی و رفع علل مؤثر در آن احساس می شود .شکی نیست که در بروز فرار عوامل مختلفی مؤثر بوده و هر محققی از زاویه و منظر خاصی به بررسی و علت یابی آن پرداخته است.با توجه به تحقیقات گذشته ضرورت بررسی نقش سبکهای ابراز هیجان و خود پنداره در فرار دختران از خانه اجتناب ناپذیر است.

۱-۴ – اهداف پژوهش

 هدف کلی از پژوهش حاضر ، مشخص کردن وجودییا عدم وجود رابطه بین سبکهای ابراز هیجان و خود پنداره ی دختران آسیب دیده اجتماعی و دختران عادی و نیز مقایسه این دو گروه با یکدیگر است.اهداف خاص این تحقیق عبارت اند از :

١- مشخص کردن تفاوت  بین ابراز گری هیجانی دختران آسیب دیده اجتماعی و و دختران عادی ؛

٢-  مشخص کردن تفاوت بین کنترل هیجانی دختران آسیب دیده اجتماعی و دختران عادی ؛

٣-  مشخص کردن تفاوت بین دوسو گرایی درابراز گری

هیجانی دختران آسیب دیده اجتماعی و دختران عادی ؛

۴- مشخص کردن تفاوت بین خود پنداره دختران آسیب دیده ی اجتماعی و دختران عادی؛

 

۱-۵ –  فرضیات  پژوهش

 ١- بین ابرازگری هیجانی دختران آسیب دیده اجتماعی و دختران عادی تفاوت وجود دارد.

٢- بین کنترل هیجانی دختران آسیب دیده اجتماعی و دختران عادی تفاوت وجود دارد.

٣- بین دوسو گرایی در ابرازگری هیجانی دختران آسیب دیده اجتماعی و دختران عادی تفاوت وجود دارد.

۴- بین خود پنداره دختران آسیب دیده اجتماعی و دختران عادی تفاوت وجود دارد .

 

 

 

 

 

۱-۶-  تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش

١ ۶ ١ – تعریف فرار :

سازمان مرکزی بهداشت و خدمات انسانی (HHS) واژه فراری را به صورت زیر تعریف می کند : ” زمانی به یک دختر جوان فراری گفته می شود که او (دختر یا پسر) از خانه بدون اجازه والدینش یا قیم قانونی خود شبانه و بدون اجازه غایب باشد (اسپرینگر،٢٠٠١). فرار به معنی دور شدن از منزل به مدت ٢۴ ساعت یا بیشتر است که بدون اطلاع والدین و یا بر خلاف میل آنها می باشد.( شارلین،موربراک ، ١٩٩٢ ).

 

١ ۶ ۲- تعریف ابرازگری هیجانی ۱

به نمایش بیرونی هیجان بدون توجه به ارزش مثبت یا منفی یا روش (چهره ای کلامی و حالات بدنی) اطلاق می شود.

١ ۶ ۳  – تعریف عملیاتی ابرازگری هیجانی

در این پژوهش،ابرازگری هیجانی نمره ای است که آزمودنی از طریق  پرسشنامه ابرازگری هیجانی
( EEQ ) کینگ وامونز(١٩٩٠)کسب می کند و شامل  ابرازگری هیجانی در سه  بعد ابراز هیجان مثبت،ابراز صمیمیت و ابراز هیجان منفی است .

  ١ ۶ ۴ – تعریف اصطلاحی کنترل هیجانی ۱

گرایش به بازداری در ابراز پاسخهای هیجانی است .

١ ۶ ۵ – تعریف عملیاتی کنترل هیجانی

در این پژوهش ،کنترل هیجانی نمره ای است که آزمودنی از طریق پرسشنامه کنترل هیجانی(ECQ) راجر و نجاریان) ١٩٨٩ (  کسب می کند و شامل باز داری هیجانی،تمایل به بازداری و سرکوب هیجان تجربه شد ه، مرورذهنی،تکرار رویدادهای هیجانی ناراحت کننده ، کنترل پرخاشگری وکنترل خوش خیم وکنترل تکانه های آشفته کننده درطی انجام کارمی باشد.

١-  ۶ ۶  – تعریف اصطلاحی دو سو گرایی در ابراز گری هیجانی

تمایل به ابرازهیجان،ولی قادرنبودن،ابرازهیجان،بدون تمایل واقعی ویاابراز کردن وبعداًپشیمان شدن راشامل می شود .

١ ۶ ۷- تعریف عملیاتی دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی

پرسشنامه دو سوگرایی در ابرازگری هیجانی (AEQ) (کینگ وامونز،١٩٩٠). کسب می کند.

 ١   ۶ ۸- تعریف اصطلاحی خود پنداره ۱

خود پنداره عبارت است از تصور و پنداری که فرد درباره ی کل وجود خود دارد. این تصوروپندارتمام ابعاد جسمانی،ذهنی،اجتماعی،عاطفی  اخلاقی را شامل می شود (به نقل از شفیع آبادی١٣٧٠)

١ ۶ ۹- تعریف عملیاتی خود پنداره

درپژوهش حاضرنمره ای که فرد ازمقیاس مفهوم  خود پنداره( پیرز- هریس) بدست می  آورد ارزیابی می شود .


۱ – Benis

2 – Health   and  Human   Services

1 – Emotional  Expressiveness

2 – Emotional  Control

3 – ambivalence over Emotional Expressiveness

1 – Self steem

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه خود پنداره راجرز
 • پرسشنامه خود پنداره‌ی مربوط به مدرسه
 • تحقیق بررسی رابطه خود پنداره با سلامت روانی بین مدیران مدارس
 • تحقیق بررسی و مقاله بین خود پنداره دانشجویان دختر و پسر
 • مقاله مقایسه خودپنداره نوجوانان بزهکار با نوجوانان غیر بزهکار
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.