تحقیق مقایسه میزان توانمندی فنی، ادراکی، انسانی مدیران زن و مرد مقطع متوسطه


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق مقایسه میزان توانمندی فنی، ادراکی، انسانی مدیران زن و مرد مقطع متوسطه مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق مقایسه میزان توانمندی فنی، ادراکی، انسانی مدیران زن و مرد مقطع متوسطه نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه    ۱
فصل اول    ۴
موضوع تحقیق    ۵
بیان مسئله    ۵
اهمیت و ضرورت تحقیق    ۶
اهداف تحقیق    ۶
فرضیه های تحقیق    ۷
نمونه آماری تحقیق و روش نمونه گیری    ۸
تعاریف عملیاتی    ۸
فصل دوم    ۱۱
الف) ادبیات تحقیق    ۱۲
تعریف مدیریت    ۱۲
فراگرد مدیریت:    ۱۴
کارکرد های مدیریت:    ۱۷
پیشینه تفکر درباره مدیریت    ۱۹
پیدایش تئوریهای مدیریت    ۲۱
مکا تب کلاسیک مدیریت    ۲۳
اصول چهارده گانه وی عبارتند از :    ۲۶
مکتب بوروکراسی    ۲۶
آموزش و پرورش و اهمیت آن :    ۲۷
مدیریت آموزشی:    ۳۰
مدیریت آموزشی یعنی مهارت در ارزشیابی:    ۳۱
ضرورت و اهمیت مدیریت آموزشی:    ۳۱
تصمیم گیری چیست؟    ۳۳
وظایف مدیران آموزش و پرورش    ۳۹
مهارت های مورد نیاز مدیران مدارس    ۴۰
پیشینه تحقیق    ۴۴
فرضیه تحقیق    ۴۴
نتیجه گیری تحقیق    ۴۴
نتایج تحقیق    ۴۶
هدف تحقیق    ۴۶
فرضیه های تحقیق    ۴۶
فصل سوم    ۴۷
نوع تحقیق:    ۴۸
جامعه آماری    ۴۸
حجم نمونه    ۴۸
روش نمونه گیری    ۴۸
ابزار اندازه گیری    ۴۸
روش های جمع آوری اطلاعات و داده های تحقیق    ۴۹
روش تجزیه و تحلیل آماری    ۴۹
طرح تحقیق    ۴۹

تعریف مدیریت

از مدیریت به اندازه تعداد صاحب نظران آن تعریف به عمل آمده است برخی از این تعریف ها عبارتند از :

– مدیریت عبارت از کار کردن با و بوسیله ی افراد و گروه ها جهت اهداف سازمان .( ترجمه علاقه بند، سال ۱۳۷۰،ص۵ )

– مدیریت عبارت است از هنر انجام دادن کار بوسیله دیگران . ( فالت ۱۹۲۴ ، علاقه بند، علی ۱۳۷۱ ص ۱۳ )

مدیریت در لغت به معنی اداره کردن یک موسسه است. ولی امروزه با پیشرفت های سریع سازمانهای انسانی که در اثر گسترش تمدن و آشکار شدن نیازها به وجود آمده است، مدیریت غیر از معنای لغوی، به مفهوم هدایت کردن یا به کار گیری مجموعه ای از آگاهی های شکل یافته است که بدین وسیله، فرد با ایجاد هماهنگی در سازمان، بازده آن را افزایش می دهد(frederickw.taylor )

– مدیریت از نظر لغت یعنی اداره کردن و مدیر اسم فاعل از مصدر اداره به معنی اداره کننده است.

اداره از ماده دور گرفته شده که مصدر آن دوران به معنی گردیدن است پس مدیر یعنی گرداننده و مدیریت یعنی گرداندن یک سازمان در جهت هدف خاص خودش. ( اختری اسلام ۱۳۶۹ ص ۳۲)

– مدیریت عبارت است از ایجاد محیطی مؤثر برای افرادی که در گروههای رسمی سازمان فعالیت می کنند.( علاقه بند ۱۳۷۰، ص ۲۱)

– مدیریت عبارت است از هماهنگ سازی منابع انسانی و مادی در جهت تحقیق هدف ها (علاقه بند ۱۳۷۰، ص۲۱)

– مدیریت عبارت است از فراگرد هماهنگ سازی فعالیت فردی و گروهی در جهت هدفهای گروهی «دانلی و همکاران ۱۹۷۱»(علاقه بند ،سال ۱۳۷۰ ص ۲۱)

– مدیریت عبارت است از فرا گرد تبدیل اطلاعات به عمل – این فراگرد تغییر و تبدیل را تصمیم گیری می نامیم. (علاقه بند ۱۳۷۰ ص۲۱)

در تعریف مفاهیمی نظیر مدیریت ، توسل به تعاریف لغت نامه ای کافی و سودمند نیست، همانطور که برای تعریف سازمان به ویژگی های مشترک سازمان ها اشاره می کند، برای تعریف نیز باید به ویژگی های آن اشاره کرد.

تعریف عملی مدیریت ، مفهوم مدیریت را به رعایت ملاک های عینی منوط میسازد از این رو اگر در موقعیتی ملاک های زیر برقرار باشند میتوان گفت در آن موقعیت مدیریت اعمال میشود (علاقه بند ، سال ۱۳۷۰، ص۲۱)

۱) فعالیت منظم و سازمان یافته:

مدیریت مجموعه فعالیت منظم و پیوسته ای است که با گروهها و افرادی که در جهت هدف مشترکی کار می کنند ارتباط دارد.

۲- هدف ها :

ملاک دوم مدیریت آن است که هدفی وجود دارد که فعالیت منظم گروهی در جهت تحقیق آن هدایت میشود . هدف ممکن است صریح و روشن یا غیر صریح و منحنی باشد.

۳- روابط میان منابع:

سومین ملاک آن است که فعالیت منظم در جهت هدف از طریق روابط معینی که میان منابع موجود برقرار است صورت می گیرد .

۴- انجام دادن کار بوسیله دیگران:

چهارمین ملاک مدیریت آن است که تحقیق هدف ها از طریق انجام دادن کار با و بوسیله افراد دیگر صورت می گیرد .

۵- تصمیم گیری

 آخرین ملاک مهم مدیریت ، شرکت فعال در تصمیم گیری است. یعنی ارزشیابی و گزینش راه حلها در موقعیت های پیچیده ای که غالباً با ریسک و عدم اطمینان توام است.

اگر در موقعیتی ملاحظه کنیم که عوامل فوق صادق است. میتوانیم بگوییم در آن موقعیت ، «مدیریت» اعمال میشود . پس به موجب ملاک های فوق .

مدیریت ، فعالیتی است منظم در جهت تحقق هدف های معین که از طریق ایجاد روابط میان منابع موجود ، انجام دادن کار با مشارکت افراد دیگر ، و شرکت فعال در تصمیم گیری صورت میگیرد.

فراگرد مدیریت:

چه نوع فعالیت هایی کار مدیر را مشخص می کند؟ آیا مدیریت فراگرد عمومی است که لازمه هر کار و فعالیت سازمان یافته است؟

برای پاسخگویی به این قبیل پرسشها، کوششهای فراوانی شده است. در گذشته مراد از مدیریت فعالیت های نظیر اداره امور کارکنان و اداره امور مالی بود. تلقی مدیریت به عنوان فرا گرد (Process) نسبتاً تازگی دارد. واژه فراگرد، بر شیوه منظم انجام دادن کارها دلالت دارد و اشاره می کند به توالی گام ها و یا عناصری که به هدف یا نتیجه خاصی منجر میشود.

مدیریت را فراگرد تلقی میکنند زیرا که همه مدیران ، صرف نظر از قابلیت ها یا مهارت های خاص خود، به فعالیت های پیوسته و منظمی می پردازند تا به هدف های معینی نایل شوند.

نخستین بار سقراط از مدیریت به عنوان فرارگرد اجتماعی یاد کرد، فراگردی که متضمن یک سلسله وظایف ، فعالیت ها و روابط متقابل است و مناسبات و روابط متقابل افراد در آن نقش اساسی دارد.

اندیشه های جدید در این زمینه از نهضتی که کاربرد روشهای علمی را در مدیریت رایج ساخت. سرچشمه می گیرد . در اوایل قرن بیستم ، ضرورت کاربرد روشهای علمی به جای اصول و قواعد کلی ، در حل مسائل مدیریت تولید و صنعت متداول گردید. بنابراین مطالعه مدیریت به عنوان یک زمینۀ علمی مستقل ، امر نسبتاً تازه ای است. مفاهیم کلاسیک مدیریت که اصول مأخوذ از فعالیت های عمومی سازمان ها را مورد تأکید قرار می دهند و مدیریت را به عنوان فراگرد تلقی می کنند ، با انتشار کتاب هنری فایول مطرح شدند. فایول معتقد بود که در همه سازمان ها تعدادی وظایف یا کارکرد های مشترک متداول است.

تجزیه فراگرد مدیریت:

یکی از طریق تشخیص عناصر تشکیل دهنده فراگرد مدیریت ، یافتن پاسخ به سوالاتی است که در انواع مختلف سازمان ها و موسسات برای مدیران مطرح میشود این سوالات که پاسخ بدانها ماهیت مدیریت را آشکار می سازد عبارتند از:

۱- چه باید کرد؟

 پاسخ این پرسش ، هدف های کلی ، مقاصد ویژه و برنامه کار مدیریت را روشن میسازد. (تعیین هدف و برنامه)

۲- کار چگونه انجام داده خواهد شد؟

پاسخ این سوال خط مشی ها و رویه های حاکم بر عملیات را آشکار می سازد و روشها و فنون انجام دادن کار را نشان می دهد. (تعیین خط مشی و رویه ها و روشها )

۳- کار چگونه تقسیم خواهد شد؟

پاسخ این سوال شیوه استفاده از منابع نیروی انسانی و نیروهای مادی ، تکلیف مسئولیت و اختیار را مشخص میکند،این اموردرسازماندهی یک موسسه ضرورت تام دارد(سازماندهی کار )

۴- چه کسانی کار را انجام خواهند داد؟

پاسخ این سوال ، وظایف و تکالیف کارکنان ، شرایط استخدام ، تربیت و آماده سازی آنان و شیوه استفاده از آنان را مشخص می کند . (کارگزینی و کارگماری)

۵- کار با چه وسایلی انجام داده خواهد شد؟

تسهیلات و تجهیزات ، سرمایه یا بودجه و موارد مورد نیاز برای انجام دادن کار پاسخ این سوال وسایل لازم برای انجام دادن کاررا مشخص می سازد.(تعیین وسایل انجام دادن کار)

۶- کار با چه وقت و در چه مدتی انجام داده خواهد شد؟

پاسخ این سوال (زمانبندی کار) را مشخص می کند.

۷- کار با چه کیفیتی باید انجام داده شود؟

۸- کار با چه کیفیتی عملا انجام داده میشود؟

دو سوال ۷و۸ ارزشیابی کار را مطرح می کنند . پاسخ سوال۷ ملاک های ارزشیابی و پاسخ سوال ۸ عمل ارزشیابی را معین می کند. (کنترل و ارزشیابی کار)

در هر سازمانی ، وظایف کلی مدیران با جستجو و ارائه حل و پاسخ به مسائل فوق آشکار و از وظایف دیگر متمایز میشوند. مثلاً در موسسات آموزشی ، وظایف آموزشی از وظایف مدیریت متمایز است. معلمان از مواد آموزشی استفاده میکنند. درس تهیه می کنند. تدریس می کنند امتحان می گیرند. ورقه تصحیح می کنند و به سایر فعالیت های مربوط به آموزش و یاد گیری میپردازند . از طریق فراگرد آموزش،نتایجی با ارزشتر و با اهمیت تر از مواد و وسایلی که مورد استفاده قرار گرفته اند . حاصل میشود . اهمیت و تأثیر کاغذ مدیر آموزشی از این قبیل وظایف آموزشی فراتر می رود . او باید نسبت به تحقق هدف های آموزشی اهتمام ورزد. منابع و وسایل آموزشی لازم برای نیل به هدف های آموزشی را در اختیار معلمان قرار دهد، آنان را به انجام وظیفه اثر بخش و تدریس کیفی تشویق کند. برای مقابله با مشکلاتی که امور آموزشی را از هدفها منحرف  می سازند، چاره بیندیشد و تغییرات مطلوب ایجاد نماید و به موقع فعالیت های آموزشی را در مورد ارزشیابی قرار دهد و از کیفیت و کمیت تحقق هدف‌های آموزشی آگاه شود.

کارکرد های مدیریت:

فراگرد مدیریت را غالبا به کارکردها یا وظایف مدیریت تجزیه و تفکیک میکنند.

کار کرد اشاره می کند به فعالیتی مهم و اساسی که نیل به هدف ضرورت تام دارد. در اینکه کدام کارکرد مدیریت مهم است . میان صاحبنظران اختلاف نظر است. به عبارت دیگر طبقه بندی هایی که به منظور تجزیه فراگرد مدیریت صورت میگیرد متفاوت است . این تفاوت بیشتر ناشی از درجه اهمیتی است که به هر یک از کارکردها قائل میشوند یا غالباً ناشی از اصطلاحات مختلفی است که برای تعریف این کارکرد ها بکار می برند.

هنری فایول اولین کسی بود که فراگرد مدیریت را به وظایف یا کارکردها تقسیم و تعریف کرد. او پنج وظیفه اساسی در مدیریت تشخیص داد.(علاقه بند ، سال۱۳۷۰ ص۲۷)

 ۱) برنامه ریزی یعنی پیش نگری و تدارک وسایل برای عملیات آینده.

۲) سازماندهی یعنی ترکیب و تخصیص افراد و منابع دیگر برای انجام دادن کار .

۳) فرماندهی یعنی هدایت و جهت دهی افراد در انجام دادن کار.

۴) هماهنگی یعنی به هم پیوستن و وحدت بخشیدن همه کوشش ها و فعالیت ها.

۵) کنترل یعنی رسیدگی به اینکه آیا کلبه امور طبق مقررات و دستورات صورت می گیرد یا نه . بعد از فایول ، صاحب نظران دیگر همان وظایف را ، با مختصری تغییر، با اصطلاحات دیگر تعریف کرده اند مثلاً لونرگیولیگ (۱۹۶۷)، فراگرد مدیریت با اصطلاح ساختگی (Posdcorb)  توصیف کرده است.

این اصطلاح که معرف وظایف مدیریت است از ترکیب حرف اول معادل های انگلیسی کلمات برنامه ریزی ، سازماندهی ، کارگزینی ، فرماندهی ، هماهنگی ارتباط یا گزارش دهی ، و بودجه بندی ساخته است.

کارکرد ها، در اغلب کتب مدیریت ، چهار چوب نظری مباحث و اصول سازمان و مدیریت قرار گرفته اند، در طبقه بندی های رایج که امروزه در کتاب ها موجود مورد توجه است .

کارکرد های مدیریت عبارتنداز:

برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت (فرماندهی ) و کنترل .

صاحبنظران اخیر هماهنگی را جزو لاینفک همه مراحل مدیریت دانسته و از تفکیک آن به عنوان کارکردی مجزا خوددار می کنند.

به علاوه در بعضی از طبقه بندیها، ارتباط و تصمیم گیری نیز به عنوان کارکردهای مدیریت توصیف میشوند. شاید انتزاعی ترین طبقه بندی وظایف مدیریت ، تلقی آن بصورت دو فعالیت عمده تصمیم گیری و اجرای تصمیم است.

رابطه طبقه بندی رایج و طبقه بندی اخیر را میتوان به شکل زیر نشان داد:

 

  پیشینه تفکر درباره مدیریت

عمل مدیریت به قدمت تاریخ بشری است. اداره و هماهنگ سازی منابع انسانی ومادی تقریبا از ابتدای تاریخ مورد توجه انسان بوده است . انسانها ، برای تحقق هدف های مشترک ، ابتدا در خانواده ها ،سپس در قبایل و سایر واحدهای اجتماعی و سیاسی به یکدیگر پیوستند . بنابراین از زمانیکه انسان به اهمیت همکاری پی برد و برای نیل به هدف های مشترک با دیگران به اشتراک مساعی پرداخت تا زمانیکه مدیریت به عنوان وسیله نیل به این هدف ها شناخته شد. مدت زمان درازی طول کشید . ولی وقتی که نیاز به مدیریت محسوس شد، مدیریت به سرعت رونق و توسعه یافت . معهذا ، مدیریت به عنوان رشته علمی، تاریخ نسبتاً کوتاهی دارد. تقریباً از اوایل قرن بیستم بتدریج ، مدیریت به عنوان یک رشته دانشگاهی در آمده است. بسیاری  از  مفاهیمی  که  امروزه در مدیریت  رایج  است حاصل  کوششهای اخیر است .

 مردم باستان ، اهرم، معابد و کشتیها ساختند. آنها نظام های حکومتی بنیاد نهادند . کشاورزی و تجارت را توسعه دادند به امور جنگ و دفاع پرداختند. در تمام این زمینه ها، موقعیت ها و پیشرفت های اجتماعی از طریق استفاده از فنون مدیریت حاصل آمد . میان سومریها مصریان ، چینیها و ایرانیان باستان، مدیریت رایج بوده است و آثار کتبی باقیمانده به مفاهیم مدیریت از قبیل برنامه ریزی ، تقسیم کار، کنترل و رهبری اشاره می کنند، ولی این جوامع  هیچ کوششی برای جمع آوری و ترکیب دانش علمی مدیریت بعمل نیاوردند . دانش علمی از نسلی به نسل دیگر منتقل می گردید یا ضمن تجربه آموخته می شد.

شواهد موجود نشان می دهد که مصریان دو هزار سال قبل از میلاد مسیح ، عدم تمرکز را بکار می بستند و از ستاد مشورتی استفاده می کردند. وجود اهرام دلالت می کند که در احداث آنها از برنامه های رسمی، سازماندهی، رهبری و سیستمهای کنترل استفاده کرده اند بدون تردید . ساختن اهرامی با آن عظمت بدون کار بست اصول و شیوه های مدیریت امکانپذیر نبود . اداره کردن چنان کار عظیمی تقریباً معادل اداره کردن سازمانهایی به اندازه سه برابر عظیم ترین شرکت های کنونی در سطح جهانی است.

همچنین شواهد موجود نشان می دهد که چینها حدود هزار سال قبل از میلاد نیاز به برنامه ریزی ، سازماندهی، رهبری و کنترل را تشخیص می دادند.

تا پیش از میلاد مسیح ، طبق شواهد تاریخی وحدت فرمان ، تعویض اختیار به زیر دستان مرسوم بوده است. در کتاب عهد عتیق از سازماندهی و تقسیم کار با تمام جزئیات آن یاد شده است.

سازمان های نظامی و ارتشها نیز به پیشرفت مدیریت کمک فراوان کرده اند بسیاری از اصول و اقدامات مدیریت از سازمانهای نظامی سرچشمه گرفته اند . هیچ موسسه ای به جز سازمان های دینی و مذهبی به اندازه موسسات نظامی با گروه های بزرگ انسانی سرو کار نداشته است. استفاده از ستاد مشورتی، روشها ی عملیاتی دقیق و انضباط از دستاوردهای ارتشها به شمار می روند.

اقدامات  نسبتاً  پیشرفته  مدیریت  در  دوره  امپراطوریهای  یونان  و  روم  پدید  آمدند  آنها  ، سازمانهایی برای رتق و فتق امور سیاسی، بازرگانی، و نظامی تأسیس کردند.

یونانیان به رابطه میان کارایی و حرکات دقیق در کارهای دستی توجه داشتند .

در نوشته های فلاسفه یونان از جمله افلاطون ، ارسطو و گزنفون نکاتی درباره مدیریت میتوان یافت . آنها اصول منطق ، اقتصاد، حکومت و علم را پایه گذاری کردند. اداره امپراتوریهای روم و ایران مستلزم کاربرد مفاهیم مدیریت بودند.

موفقیت آنها در اداره قلمرو وسیع امپراطوریهای خود حاکی از نبوغ آنها در سازماندهی است. نظام های فئودالی که  در قرون وسطی بوجود آمدند سازمانهای غیر متمرکز حکومتی را پدید آوردند که در مقایسه با نظام های متمرکز روم و یونان تجربه ای جدید بودند. مسائل مربوط به مدیریت سازمانهای غیر متمرکز از جمله تفویض اختیار، تصمیم گیری و پاسخ گویی و مسئولیت در این نظام ها رخ نمودند.

با افوال نظام های فئودالی ، تمرکز مجدد از طریق نظام های سوداگری احیا شد و بالاخره انقلاب صنعتی فرا رسید. با پیدایی نظام کارخانه ای و تولید انبوه ، نیاز به عقلایی کردن امر مدیریت پدید آمد. پیامدهای انقلاب صنعتی یعنی رونق اقتصادی و پیشرفت های صنعتی و فنی و تحولات سیاسی، ارزیابی مدیریت انواع موسسات و ضرورت کاربرد تفکر علمی در حل مسائل آن ها را مطرح ساخت.

بنابراین ، استفاده علمی از مدیریت هر چند در سراسر تاریخ وجود داشته ولی مطالعات و تألیفات مربوط به آن به سختی دویست سال سابقه دارد که مهمترین بخش آن در هشتاد سال اخیر پدید آمده است.

پیدایش تئوریهای مدیریت

دانشمندان علم مدیریت فردریک تیلور بنیان گذار نهضت علمی مدیریت که به پدر مدیریت علمی ملقب گردیده را میتوان نام برد. تیلور تئوری مدیریت کلاسیک را بنیاد نهاد . مهمترین انگیزه ابداع تئوری کلاسیک همان انگیزه صنعتی شدن جوامع بشری بود. اساس و پایه تئوری کلاسیک در حداکثر استفاده از ماشین و انسان بعنوان دو عامل تولید جهت افزایش سود با حداقل هزینه و صرف حداقل زمان استوار بود. همچنین دانشمندان علوم اجتماعی و روان شناسی به چاره اندیشی پرداختند و با توجه به مسائل و مشکلات و در نظر گرفتن شخصیت فرد در جامعه ، تئوری جدیدی را عرضه داشتند. که همانا ( تئوری نئوکلاسیک یا روابط انسانی) می باشد.

فلسفه تئوری نئوکلاسیک از جانب دانشمندانی چون « التون میو» و همکارانش به دنیای مدیریت عرضه گردید که همگی بر روی سازمان غیر رسمی تکیه داشتند و معتقد به

افزایش کارایی سازمان از طریق اعمال روابط انسانی به طبقات کارگر و کارفرما بوده است.

پیدایش تئوری نئوکلاسیک و تضاد سرسختانه اصول و مفاهیم آن با تئوری کلاسیک مسئله بود که خود بانی تعارض در سازمانهای مختلف به لحاظ برخورد افکار و سلیقه شد. تضاد این تئوری و همچنین کافی نبودن دلایل هر یک در برطرف نمودن مشکلات سازمانی، پزوهشگران را وا داشت که بر روی سازش و ساخت دو تئوری تحقیقاتی را انجام دهند و تئوری جدید را عرضه دارند.

تئوری جدید به نام ساخت گرایان بوجود آمد . که اساس معتقدات ساخت گرایان بر پایه مذهب اصالت ساخت و سازش بین طبقه کارگر و کارفرما و به عبارت دیگر بین سازمان رسمی و غیر رسمی استوار گردید .

آخرین پدیده ای که در قلمرو تئوریهای مدیریت عرضه شده تئوری بروکراسی و یا دیوان سالاری است. بنیان گذار این تئوری « دماکس وبر» بود.

همه اصول و مفاهیم عرضه شده در این تئوری همگی جهت کنترل اقتدار و اختیارات سازمانی بوده و بر پایه قانونی بودن نوع عقلانی و منطقی بنا شده اند.

 

مکا تب کلاسیک مدیریت

50,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    شنبه, ۲۷ آبان , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.