تحقیق مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی دارای معلم مرد و زن در شهر تهران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی دارای معلم مرد و زن در شهر تهران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و ۸۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی دارای معلم مرد و زن در شهر تهران  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات طرح
مقدمه ۲
۱-۱ بیان مسئله ۶
۱-۲ هدفهای تحقیق ۶
۱-۳ اهمیت وموضوع تحقیق وانگیزش انتخاب آن ۸
۱-۴ سوالات وفرضیه های تحقیق ۱۰
۱-۵ متغیرهای تحقیق ۱۱
۱-۶ تعاریف عملیاتی متغیرها وواژه های کلیدی ۱۱

فصل دوم:مطالعات نظری
۲-۱ آموزش وپرورش وتاریخچه آن درایران ۱۵
۲-۲ اهمیت آموزش وپرورش ۱۷
۲-۳ اهداف آموزش وپرورش ۱۸
۲-۴ مقاطع تحصیلی ۲۰
۲-۵ مقطع ابتدایی ۲۲
۲-۶ اهمیت وضرورت آموزش وپرورش دوره ابتدایی ۲۲
۲-۷ اهداف دوره ابتدایی ۲۳
۲-۸ ویژگی های معلم دبستان ۲۴
۲-۹ تارخچه جنسیت ۲۸
۲-۱۰ الگویابی جنسی ۲۹
۲-۱۱ هویت،نقش وتفاوتهای جنسی ۳۱
۲-۱۲ پیشرفت تحصیلی ۳۳
۲-۱۳ عوامل موثر برپیشرفت تحصیلی ۳۳
۲-۱۴ سایر عوامل موثر درپیشرفت تحصیلی ۳۴
۲-۱۵ انگیزه واثر آن درپیشرفت تحصیلی ۳۵
۲-۱۶ معیارهای پیشرفت تحصیلی ۳۸
۲-۱۷ آزمون معلم ساخته درمقابل آزمون تجاری ۳۹
۲-۱۸ آزمون های پیشرفت درمقابل آزمون های استعداد ۳۹
۲-۱۹ نقش معلم برجنسیت درآموزش وپرورش ۴۰
۲-۲۰ تأثیر گرمی وصممیت معلم درپیشرفت تحصیلی دانش آموز ۴۱
۲-۲۱ پیشینه تحقیق ۴۲
۲-۲۲ جمع بندی تحقیق ها مربوط به معلم مرد در دبستان ۴۶
۲-۲۳ تحقیق های انجام شده در مورد برتری معلم زن دردبستان ۴۹

فصل سوم:روش شناسایی تحقیق (متدولوژی)
۳-۱ روش تحقیق ۵۳
۳-۲ ابزار اندازه گیری تحقیق ۵۳
۳-۳ روش اجرای تحقیق ۵۳
۳-۴ جامعه آماری تحقیق ۵۴
۳-۵ نمونه آماری ونحوه انتخاب آن ۵۵
۳-۶ مدل های آماری ۵۵

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق
۴-۱ توصیف داده ها ۵۷
۴-۲ استنباط داده ها ۵۸

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات
۵-۱ نتیجه گیری کلی ۶۶
۵-۲ نتیجه گیری فرضیه به فرضیه ۶۹
۵-۳ محدودیت های تحقیق ۷۲
۵-۴ پیشنهادهای تحقیق ۷۳
فهرست منابع ومأخذ ۷۴

فهرست جدول ها
۳-۱ جدول ۵۴
۴-۱ جدول ۵۷
۴-۲ جدول ۵۸
۴-۳ جدول ۵۹
۴-۴ جدول ۶۰
۴-۵ جدول ۶۱
۴-۶ جدول ۶۲
۴-۷ جدول ۶۳
۴-۸ جدول ۶۴

 

فهرست منابع و مأخذ

۱- کتب
– اتکینسون و همکاران، ترجمه: محمد نقی براهنی و همکاران،۱۳۷۲، زمینه روان‌شناسی، انتشارات رشد.
ـ افروز ، غلامعلی ، ۱۳۷۶ ، روان‌شناسی تربیتی کاربردی ، انجمن اولیاء و مربیان.
ـ باقی نصر آبادی و رحمانی ،‌۱۳۷۷، علی و جعفر ،‌ مدیریت تربیت و پیشرفت محیطی ، نشر لوح محفوظ.
ـ بروئینگ ،‌کلاور ،‌ ۱۳۷۵،روان‌شناسی تربیتی اصول کاربردی ، نشر مرکز دانشگاهی .
– بیابانگرد، اسماعیل، پژوهش درباره بررسی رابطه بین مفاهیم منبع کنترل، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، فصلنامه تعلیم و تربیت سال هشتم، شماره ۲٫
ـ پارسا ، محمد ، ۱۳۷۱،روان‌شناسی تربیتی ، نشر بعثت.
ـ راوندی ، مرتضی ، ۱۳۶۴ ،سیر فرهنگ و تاریخ تعلیم و تربیت در ایران و اروپا ، ورامین ، نشر گویا ، ، چاپ اول .
ـ رمضانی ،‌ خسرو ، ۱۳۷۹ ،روان‌شناسی تربیتی ، نشر فاطمیه.
ـ سیف ، علی اکبر ، ۱۳۷۳ ،اندازه گیری و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ،‌ انتشارات آگاه.
ـ سیف ،‌ علی اکبر ، ۱۳۷۶‌ ،روان‌شناسی تربیتی ، دانشگاه پیام نور‌ .
ـ شریعتمداری ، علی ، ۱۳۷۱ ،روان‌شناسی تربیتی ، نشر امیرکبیر.
ـ شریعتمداری، علی، ۱۳۷۴ ،جامعه و تعلیم و تربیت. ـ انتشارات امیرکبیر، تهران.
ـ شکوهی، غلامحسین، ۱۳۷۲ ،تعلیم و تربیت و مراحل آن. ـ انتشارات آستان قدس، تهران.
ـ صدیق ،‌ عیسی ، تاریخ مختصر آموزش و پرورش ، تهران ، چاپخانه طبع کتاب ،‌افروز ، چاپ سوم .
ـ صفا ، ذبیح الله ، آموزش و دانش در ایران ، انتشارات نوین ، ‌چاپ اول .
ـ ضمیری، محمدعلی، ۱۳۷۳ ،تاریخ آموزش و پرورش ایران و اسلام. ـ انتشارت راهگشا، تهران.
ـ عسکریان، مصطفی، ۱۳۷۹ ،سازمان و مدیریت آموزش و پرورش ـ انتشارت امیرکبیر تهران.
ـ کریمی، یوسف، ۱۳۷۳ ،روان‌شناسی اجتماعی آموزش و پرورش (ترجمه)، نشر وایریش، تهران.
ـ کولایی نژاد ، جمال الدین ، ۱۳۷۸ ، روان‌شناسی آموزش خواندن ، دانشگاه پیام نور.
ـ گلشن فومنی، محمدرسول، ۱۳۷۳ ،جامعه‏شناسی آموزش و پرورش ـ انتشارات شیفته، تهران.
ـ لطیفی و نصیری ، محمد کریم و امین ، ۱۳۷۳ ،ارتباط یادگیری ، صا اثر.
ـ ماسن، هنری (ترجمة مهشید پارسایی) ۱۳۷۳، رشد و شخصیت کودک، انتشارات رشد، تهران.
مایر، ریچارد، ابی، روان‌شناسی تربیتی، جلد اول، ترجمه محمد نفی فراهانی، ۱۳۷۶ ،انتشارات جهاد دانشگاهی تربیت معلم، تهران.
ـ منطقی ، مرتضی ،۱۳۷۱، روان‌شناسی تربیتی ، جهاد دانشگاهی.
ـ نادری و سیف نراقی ،‌ عزت الله و محرم ، ۱۳۷۹ ،اختلات یادگیری ، امیرکبیر.
ـ ندیمی محمدتقی، بروج محمدحسین،۱۳۷۲، آموزش و پرورش ابتدایی، راهنمایی و متوسطه، انتشارات مهرداد، تهران.
ـ نواب ، محمد علی ،‌ ۱۳۷۲ ،نگاهی بدرون مدارس ، چاپ شعاع.
ـ آموزش در ایران از عهد باستان تا امروز ، ۱۳۵۰، اهواز ، ‌انتشارات جندی شاپور.
ـ هترینگتون، میویس ترجمه جواد طهوریان،۱۳۷۳،روان‌شناسی کودک از دیدگاه معاصر، انتشارات آستان قدس، تهران.
هومن، حیدرعلی، ۱۳۷۳،شناخت روش علمی در علوم رفتاری، نشر دیبا.

۲ – مقالات و پایان نامه‌ها
– احمدی نژاد، عبدالرضا، ۱۳۷۲ ،پیامدهای تربیتی ناشی از زنانه شدن کادر مدرسه ابتدایی پسرانه، در مجموعة مقالات دومین سمپوزیوم جایگاه تربیت در آموزش و پرورش دورة ابتدایی، تهران، انتشارات تربیت.
ـ مقاله «روان‌شناسی شخصیت مردان و زنان» ، پژوهشگر : فاطمه رئیسی ، خرداد ۸۳ ،‌کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی ، ‌مجله ماهنامه آشنا ،‌ شماره ۱۰۵ ، سال سیزدهم‌.
ـ مقاله «تقاوت هوش زنان و مردان» ، مجله ماهنامه اجتماعی و فرهنگی آشنا ، تیرماه ۸۳ ،شماره ۱۰۶، سال سیزدهم ‌.
– پورشافعی، هادی، ۱۳۷۰ ،بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان سال سوم دوره متوسطه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.
– محمدی باغملایی، حیدر، ۱۳۷۴ ،مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزپسر دارای معلم مرد با دانش‌آموزان پسر دارای معلم زن در پایه دوم ابتدایی شهرستان بوشهر.
ـ مقاله «تفاوت‌های بین زنان و مردان در امور ادراکی» ، پژوهشگر : فاطمه رئیسی ، مرداد ۸۳، کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی ، مجله ماهنامه آشنا ، شماره ۱۰۷٫
ـ کیهان سال ، تفاوت‌های زن و مرد از نظر فیزیولوژی و روان‌شناسی ، روز چهارشنبه بیست و نهم اردیبهشت ۲۵۳۵ ،متن سخنرانی در تالار دپارتمان روان‌شناسی و علوم رفتاری دانشگاه تهران.
ـ بهنام، نجاریان، بهمن، شکر کن، حسین لیامی، فاطمه،۱۳۷۲ ،مقایسه عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسر شاهد با دانش‌آموزان پسر واجد و فاقد پدر در مدراس ابتدایی اهواز، فصلنامه تعلیم و تربیت سال نهم، شماره ۲٫
Latin Refrence
1. Andeson,G (1971). EFFectsof course content and teacher sex on the social climate of learning. American Eductional Research journal,8,4.
2. Blanchard ,R.W.& Biler,H.B,(1971). Father availability and academic performance among third grade boys. Developmental psychologj,104,69 – ۷۸٫
۳٫ Bloom.s.b. and Hastinges (1982) handbook on formative and summative evaluation of student learning. New York : McGraw Hill Book Inc.
4. Biedenkapp,m & Goering j (1971). How masculine,Aremale Elementoty teachers? Phidelta kappan,115 – ۱۱۷٫
۵٫ Bukatke,D.& Daehler,m. (1992) child Development. Houghton Mifflin company.
6. Falzon, J.M.,& Borg, M.G., (1989). Primary school Teachers, perception of pupils., undesirable Behaviors Educational studies, 15,3,251 – ۶۰٫
۷٫ Gall, N.,& Gumerman, R.,, (1984). Children,s perceptions of Helpers and Helpers Motivation. Journal of Applied Develomental psychology, 5,1 – ۱۲٫
۸٫ Gall, S.N. & Decooke, P. (1987). Same – sex and cross – sex Help Exchanges in the classroom. Journal of Educational psychology.
9. Good,T.L. sikes, J.N. Brphy, J.E (1973). Effects of teacher sex and student sex on classroom interaction. Journal of Educational psychology 65,5,1,74 – ۸۷٫
۱۰٫ Harris, C.M., & smith,s. W.(1976). Man Teacher woman Teacher: Does it Matter? The Elementary school journal, 285 – ۲۸۸٫
۱۱٫ Huston, A.C. (1985). The Development of sex Typing: Themes from recent research Developmental Review 5,1 – ۱۷٫
۱۲٫ Lefrancois, G. (1991). Psychology for Teaching seventh Edition, wadsworth publishing company.
13. Mawamwenda, T.,& Mawamwenda, B.(1989). Teacher characteristies and pupils? Academic Achievement in Bot swana primaty Esucation. International Journal of Educational Development, 9,1,31 – ۴۲٫
۱۴٫ Mischel, H. (1974). Sex Bias in the Evaluation of professtional Achievements. Journal of Educational psychology, 66,2,157 – ۱۶۶٫
۱۵٫ Rosental, R,.& page,s. (1990). Journal of school Psychology, 20,2,119 – ۳۱٫
۱۶٫ Stake, J.,& Katz. J.(1982). Teacher-pupil Relationships in the Elementary school classroom: Teacher – Gender and pupil gender differences American Educational Research Journal, 19,3,465 – ۴۷۱٫
۱۷٫ Slaby, R.,& Frey, K. (1975).Development of Gender constancy and selective Attention to same – sex Models. Child Deveropment, 46,849 – ۸۵۶٫
۱۸٫ Snodgrass, S.(1992). Further Effects of Role versus Gender on International sensitivity. Journal of Personality and Social Psychology.
19. Vroegh,K. (1976). Sex of Teacher and Academic Achievement. The Elementary School Journal, 386 – ۴۰۵٫

 

چکیده

هدف از این پژوهش مشخص شدن نقش جنسبت در آموزش است.در واقع پژوهشگر در این پژوهش به دنبال آن بوده است که این پرسش را که آیا پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی دارای معلم مرد با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی دارای ملعم زن تفاوت معناداری دارد یا خیر؟برای این کار پژوهشگر سعی کرد تا با بهره گیری از روش علی – مقایسه ای ،فرضیه اصلی خود را بیازماید.پژوهشگر ۵۰۰دانش آموز پسر دارای معلم مرد و زن را با استفاده از جدول تاکمن و به صورت طبقه بندی خوشه ای از مناطق پمج گانه شمال،جنوب،شرق ،غرب و مرکز برگزید و با آزمون های معلم ساخته فرض خود را به بوته آزماشب گذاشت.

نتایج به دست آمده از این اقدام پس از استفاده از روش آماری تحلیل واریانس یکطرفه حاکی از آن است که پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پس مقطع ابتدایی دارای معلم مرد با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی دارای معلم زن تفاوت معناداری دارد. این فرضیه با اطمینان ۹۹% مورد تایید قرار گرفت.

مقدمه :

برای دست یافتن به نتایج مورد نظر در یادگیری ، تعیین و طبقه بندی اهداف آموزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است . روان‌شناسان و متخصصان تعلیم و تربیت برای طبقه بندی اهداف آموزشی طرح‌های مختلفی ارایه کرده اند . یکی از طبقه بندی‌های مشهور در زمنیه اهداف آموزشی ، طبقه بندی بلوم (۱۹۶۵) است . وی اهداف آموزشی را به سه حیطه «شناختی» ،‌ «عاطفی» و «روانی ـ حرکتی» تقسیم می‌کند . حیطه شناختی شش طبقه دانش ، نگهداری ، کاربستن ،‌ تحلیل یا تجزیه ، ترکیب و ارزشیابی را در بر می‌گیرد و حیطه عاطفی بیشتر با مقوله های انگیزشی و هیجانی ، نگرش و قدردانی، ارزش دادن و نظایر آن سرو کار دارد . این طبقه بندی می تواند راهنمای تدریس و یادگیری باشد و می توان گفت که شناخت و عاطفه دو عنصر اساسی در یادگیری هستند .

اعتبار و ارزش بسیاری از پژوهش‌ها انجام شده در موقعیت‌های یادگیری به بررسی فرآیندهای شناختی در ارتباط با فرآیند انگیزشی دارد . عده زیادی از پژوهشگران فرآیندهای شناختی و انگیزشی دانش‌آموزان و رابطه آن‌ها را با عملکرد تحصیل را هم به صورت مجزا و هم در ارتباط با یکدیگر مـورد پـژوهش قـرار داده اند . مرتبط کردن پژوهش‌ها انجام شده بر روی انگیزش تحصیلی و مطالعات انجام شده بر روی شناخت دانش‌آموزان از کارهای مهم و ارزشمند روان‌شناسی تربیتی است (کرتور و دور کمپر ۱۹۸۵) .

در نظر عامه ، غالب معلمان و حتی برخی بررسی ها تمام مسئولیت شکست‌های تحصیلی و در بعضی موارد پیشرفت‌های تحصیلی بر عهده خود دانش‌آموزاست و به استناد داوری‌های بدوی اتهام را تنها متوجه هوش یا همت دانش‌آموزمی‌کند . لذا سخنانی نظیر : «استعدادش کافی نیست» ، «در حد امکان کوشش نمی‌کند» ، «باهوش است ولی کار نمی‌کند» شنیده می‌شود. پس هوش یا شخصیت کودک بـدون تحلیل و توضیح و بدون آن که ارتباط‌های مقابلشان روشن شود و بدون این که پرسشی درباره ریشه هـای عـدم کفایت یا فقدان آن‌ها مطرح شود ، سخت در معرض اتهام قرار می‌گیرند و این خود شاهـدی بر فقـر آشکار روان‌شناسی و زندانی بـودن آموزش ها در چنین چاله ای است (توگال ترجمه شجاع رضوی ۱۳۸۰) .

برای برطرف کردن این مشکل باید به مسئولیت خطیر معلمان نیز پرداخته شود ، تعداد کثیری از معلمان آموزش ابتدایی برای تلاش آموزشی خود آماده نشده اند . لذا تجربه ثابت کرده است که صرفنظر برخی از استعدادهای شخصی و موقتی ، آوختن حرف معلمی آهنگی آرام دارد و بیشتر از مطالعات نظری از را سرمشق گرفتن دقیق و توضیحی از کلاس‌های رسمی و با مدیریت مطلوب آموخته می‌شود.

پس استمداد از علم یا دانشی که روش آموزش مناسب را تعیین کند بدون تردید نخستین راه چاره خواهد بود . اما به رغم تلاش‌های مقطعی و پراکنده ،‌ این دانش (روان‌شناسی تربیتی) از دید کثیری از دست اندرکاران پنهان مانده است . واقعیت این است که در مورد بسیاری نکته‏هـا، روان‌شناسی تربیتی هنـوز ناگزیر به کنـار هم قـرار دادن نظـریه هـای آموزشی و روان‌شناسی بـه صورت مجمـوعه های نامنسجمی است که در عمل به دشواری در قلمرو یکدیگر جای می‌گیرند و مبـادله می‌شوند (نت ۱۹۷۹) .

معلمان خوب ، ‌خوب به دنیا نمی آیند ، بلکه ساخته می‌شوند . نمی توان فرض کـردکـه هـرکس می تواند تدریس کند . بر این مهم، به دانش و مهارت وسیعی نیاز است تا آموزش و یادگیری دانش‌آموز تضمین شود، خود را در اختیار یک پزشک ، وکیل و … قرار نمی دهیم مگر آن که حداکثر اعتماد را به مهارت او پیدا کنیم . بنابراین نباید تصور کرد که بدون آن که مهارت خود را اثبات کنیم . کودکان به ما اعتماد پیدا خواهند کرد . هیچ کس مایل نیست تحت آموزش معلمی قرار گیرد که فاقد کفایت است .

مـا اغلـب ، دربـاره این که معلمان برجسته چگونه مهارت‌های خود را به دست می آورند و کامل می‌کنند فکر نمی کنیم . البته ، معلمان خوب ، ‌غیر از مهارت‌هایی که در تدریس دارند از صفات فراوان دیگری نیز برخوردارند . آن‌ها درباره دانش‌آموزان خود اطلاعات زیادی دارند . از کار با دانش‌آموزان لذت می برند و درباره موضوع درس خویش مطلع اند و به تدریس علاقه دارند . روان‌شناسی تربیتی برای این به وجود نیامده است که شما در یک موصوع درسی خاص صاحب تخصص شوید .

حرفه پیچیده و دشوار معلمی احتیاج به هنرمندی و اطلاعات علمی دارد . تدریس هنرمندانه مسلماً با عواطف و ارزش‌ها ، و همان طور که برخی گفته اند با روح معلم خوب آمیخته است . برخی از معلمان چنان در کار خود غرق می‌شوند که به نقاشان درحالت خلق آثار هنری، شباهت پیدا می‌کنند . معلمان خوب خلاق هستند و مشکلات خود را با ابداع روش‌های تدریس و تدوین مواد آموزشی مناسب حل می‌کنند . تعلیم و تربیت درمقام علم از روان‌شناسی ، جامعه شناسی  ، مردم شناسی ، عادت شناسی و بسیاری علوم دیگر بهره می‌گیرد تا موجبات تدریس کارآمد را فراهم سازد. معلمان در فرآیند تدریـس از روش هـای علمـی متعددی مانند تولید فرضیه ، آزمایش فرضیه و مشاهده نتایج استفاده می‌کنند . در تدریس خوب ،‌ علم و هنر به طور پیچیده در هم تنیده اند .

تدریـس خـوب فقـط ایـن نیسـت کـه توانائی های ذهنی دانش‌آموزان رشد داده شود (اورتسون و اسمیلای ۱۹۸۷) . معلمان کارآمد می توانند از آغاز کار رابطه خوبی با دانش‌آموزان خود برقرار سازند . آن‌ها با آزادی و به آسانی با عضای کلاس برخورد می‌کنند و دانش‌آموزان ، آن‌ها را معلمانی صمیمی و قابل اعتماد می یابند (راجرز ۱۹۸۳) . آن‌ها به جای رقابت ، بر همکاری که تجارب یادگیری مثبت تری را برای دانش‌آموزان در بردارد تأکید می‌کنند به جای محصول یادگیری ، فرآیند یادگیری مورد تأکید آن‌هاست (جانسون ۱۹۸۸) . هدف کلی و مهم معلمان کارآمد بهبود رابطه بین دانش‌آموزان و رشد دایمی عزت نقس در ایشان است . معلمان کارآمد رشد خود پنداره را در دانش‌آموزان خـود درک می‌کنند و فعالیت‌های کلاس را به نحوی سازمان می‌دهند که موجب شکل گیری خود پنداره مثبت در ایشان شود .

از سوی دیگر علاوه برخود دانش‌آموزان و معلمان آن‌ها مسایل دیگری هم هست که بر یادگیری تأثیر می گذارد مسایلی که در سال‌های اخیر بیشتر بدان پرداخته می‌شود . مواردی از قبیل نابرابری‌های اجتماعی و فرهنگی ، محیط داخلی مدارس ، محیط مدارس ، محیط اجتماعی کودک در آن مشغول یادگیری است و … که از آن جمله است رابطه ای که کودک و معلم با یکدیگر برقرار می سازند .

پژوهش‌ها مختلفی به بررسی رابطه میان فرآیندهای شناختی و همچنین ارتباط آن‌ها با پیشرفت تحصیلی مبادرت کرده اند . بین درجه بندی که معلمان از آفرینندگی دانش‌آموزان به عمل آورده اند با همجنس بودن معلم رابطه داشته است (هولند ۱۹۵۹) و پژوهش‌ها دیگری نشان می دهد که معلمان دانش‌آموزان همجنس خود را بهتر ارزیابی کرده اند ،‌ البته در حیطه عاطفی (کروپلی ۱۹۶۷) . از طرف دیگر به نظر می رسد که فعالیت‌های شناختی نظیر تبادل کلامی اطلاعات ، درک مطلب و … بین دانش‌آموزان و معلمان همجنس او بهتر صورت می‌گیرد . از سوی دیگر کودکانی که دارای مشکلات عاطفی و روان شناختی بوده اند ، بهتر توانسته اند در مقابل معلمان همجنس پاسخ‌های خود را ارایه کنند تا معلمان غیر همجنس .

الف ـ بیان مساله :

موفقیت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در طی پژوهش‌ها و پژوهش‌های مختلفی که تاکنون صورت گرفته است به عوامل مختلفی چون: رابطه معلم با دانش‌آموزان ، برنامه درسی ، محتوی ، روش تدریس و از این قبیل نسبت داده شده است . اما در این میان رابطه دانش‌آموزان با معلم در این پژوهش بیشتر مورد بررسی قرار دارد .

شاید نظریه قدیمی گماردن معلمان زن برای تمامی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی ، امروزه خیلی کاربرد نداشته باشد و این پژوهش در پی یافتن پاسخ به این پرسش است که آیا دانش‌آموزان پسر مقطع دوم ابتدایی با کدام یک از معلمان مرد یا زن بهتر پیشرفت تحصیلی نشان می‌دهند و آیا بهتر است که در آینده برنامه درسی این افراد به گونه ای طراحی شود که معلمان همجنس به تدریس بپردازند و یا معلمان غیر همجنس .

 

هدف پژوهش :

در چند سال اخیر که فکر تجدید نظر در برنامه های تحصیلی و روش اجرای آن‌ها به میان آمد همواره این نکته در مد نظر بود که چه عواملی در مرحله اجرای برنامه های آموزش و پرورش باید وجود داشته باشد تا هدف های نهایی تعلیم و تربیت در تمام جهات به نحو مطلوب تأمین شود .

در جست و جوی این عوامل آن چه بیش از همه جلب توجه می‌کند وجود معلم بوده است زیرا به هیچ تردید کلیه دستگاه‌های فرهنگی مصروف بر این است که دو رکن مهم مدرسه یعنی «معلم» و «شاگرد» در شرایط مناسبی در برابر هم قرار گیرند و شاگرد به راهنمایی و همکاری معلم خود به سوی اهداف نهایی تعلیم و تربیت سوق داده شود .

پس در این نکته خلافی نیست که معلم قوی ترین عامل اجرای برنامه است و اوست که می تواند یک برنامه ناتمام و ناقص را برای شاگردان خود جالب و سودمند کند و هم اوست که به سبب بی خبری با عدم علاقه ممکن است بهترین برنامه را به بدترین صورت اجرا کند .

اعتقاد راسخ به این حقیقت راقم این سطور را در کنار مسئولان تربیت قرار داده و بر آن می دارد که هر برنامه ای را با نمونه هایی از روش صحیح تعلیم تربیت مختلف همراه ساخته تا مجریان برنامه را سریع تر آسانتر به هدف مطلوب برسانند . بنابراین هم در محیط های آموزشی و تربیتی (به خصوص کودکستان و مدرسه) آموزگاران و مربیان این کلاس‌های مهم تربیتی باید افراد لایق و شایسته باشند تا امر تربیت و تعلیم بدون هیچ مشکلی و به نحو مطلوب تحقق یابد . از آن جا که نقش و تأثیر مثبت زن در امور تعلیم و تربیت به خصوص در مقطع کودکستان و دبستان روشن می‌شود .

بنابراین ضروری می‌کند که این موجود فرشته خو که جلوه ای از جمال و جلال خداوند و مایع آسایش و آرامش جامعه کوچک (خانواده) و جامعه بزرگ مدرسه را فراهم می‌کند در جایگاه خود گمارده و مسئولیت تعلیم و تربیت در مقطع دبستان (ابتدایی) بیشتر به دوش بکشد درواقع مسئولان باید سعی کنند از وجود این موجود فرشته خو و بی ادعا که امور تعلیم و تربیت را با جان دل پذیر است . بیشتر در مقطع ابتدایی استفاده کنند تا جامعه انسانی به سوی تعالی و تکامل و سعادتمندی هر چه بیشتر نزدیک تر شود .

هدف از بررسی حاضر شناسایی تأثیر جنسیت معلمان بر روی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر دوم ابتدایی است تا با نتایج به دست آمده راهکارهای اجرایی برای گسترش و یا عدم توسعه حضور یکی از دو جنس برای تدریس پسران ارایه داد .

 اهمیت و ضرورت پژوهش :

اگر بخواهیم اهمیت ضرورت پژوهش را دریابیم لازم است به اهمیت تعلیم و تربیت اشاره کنیم . در این جهت کافی است روز اول مهر را در نظر بگیریم که آن روز چگونه چهره شهر عوض می‌شود و در شهر غوغایی برپا می‌شود همه خانواده ها در تلاش هستند که اولین روز مدرسه فرزندشان سر وقت در مدرسه حاضر شود . چه بسیار پدران و مادرانی که امروز برای اولین بار فرزند خود را به مدرسه می فرستند و چشم نگران امروز و فردا و آینده او هستند .

شاید اندک باشند کسانی که به امر آموزش و پرورش بی توجه اند ،‌ و اکثریت قریب به اتفاق پدرها و مادرها‌ ، بر خود فرض و واجب می دانند که فرزندشان حتماً به مدرسه رفته و تحصیلات متوسطه را تا آن جا که امکانات و توانایی وجود دارد بخواند تا برای خود چیزی شود و از قبل این خیری نیز به جامعه خود برساند .

امروز چه بسیار پدر و مادرانی هستند که از دهان خود زده ، تا فرزند بیاموزد و چگونه ادب و آداب آموخته و راه  و رسم زندگی را فراگرفته ، گرمی و سردی چشیده و خلاصه مرد زندگی شود . و در راه تعالی و تکامل گامهای مثبتی بردارد و اگر انسان در  جهت تکامل گام بردارد و در جایگاه خود (یعنی مدار انسانیت) قرار بگیرد ، زمانی است که سعادت کل جامعه تأمین می‌شود و به خصوص این که آن زمان همه هستی به کمال رسیده است .

چون که در جهان بینی اسلامی انسان مقام بسیار بالایی دارد . نماینده خدا بر زمین ، مسجود فرشتگان و گل سرسبد عالم خلقت است .

اینها همه به خاطر استعداهایی است که خداوند در درون انسان به ودیعت نهاده اگر در حیات او شکوفا شود از فرشته بالاتر خواهد بود .

رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند        ببین تا چه حد است مقام آدمیـــــت

شکوفایی استعدادها تنها در سایه تعلیم و تربیت صحیح میسر است و اصولاً برای تربیت تعریفی بهتر از شکوفا کردن استعدادهای درونی نیست و از این جا معلوم می‌شود نقش تربیت و نهادهای تربیتی و مربی در زندگی انسان ها چه حد مهم است و در این خصوص زن جایگاه ویژه ای دارد . (ناصر مکارم ، بهمن ماه ۱۳۷۰) .

تربیت و آموزش و پرورش اگر به معنی واقعی خود اعمال شود در دوران کودکی و با دلبستگی و اخلاص و ایمان همراه باشد بدون شک در تعالی و تکامل روحی و جسمی و اجتماعی انسان مؤثر خواهد بود . به خصوص این که مسایل و مطالب آموزشی و تربیتی با علوم عصر تطبیق داده شود و با اصول مبانی تربیت اسلامی همراه باشد بدون شک این شیوه در دل و جان تربیت شونده مؤثر خواهد بود و او را به تعالی و تکامل و سعادت ابدی خواهد رسانید . اولیاء‌ و مربیان و نهادهای آموزشی باید به این نکته توجه داشته باشند تا امر تربیت و تعلیم بدون هیچ مشکلی به نحو مطلوب تحقق یابد . و در این جهت هماهنگی بین عوامل متعدد تربیت و تعلیم که غالباً از خانواده آغاز شده، یعنی نیازهای عاطفی کودک را خانواده تأمین می‌کند . مدرسه و محیط های آموزشی به امور علمی و فرهنگی اهمیت می‌دهند و محیط های اجتماعی دیگر نیازهای اجتماعی را تأمین می‌کند هر یک از این عوامل برای خود راه خاصی را طی می‌کند .

اگر بین برنامه های تربیتی و قوانین طبیعت و نیازهای فطری کودک از یک سو و بین عوامل مختلف مانند خانواده و مدرسه و محیط اجتماعی از سوی دیگر هماهنگی باشد هیچ مشکلی در مسیر تربیت پیش نخواهد آمد و این نکته را زنان بیشتر در می یابند . از آن جا که برای دانش‌آموزمقطع ابتدایی دور بودن از محیط خانه و خانواده تا حدودی غیر قابل تحمل است و خلاء زیـادی را حـس می‌کند ، گماردن زنان در مقطع ابتدایی این خلاء‌ را پر می‌کند و محیط خشک مدرسه را تبدیل به محیط گرم خانوادگی می‌کند و انگیزه آموزشی را در دانش‌آموزان بیشتر می‌کند و به علاوه این که در بهداشت و سلامتی جسم و جان دانش‌آموزان نقش مؤثر ایفا می‌کند و امنیت روانی را در مدرسه حاکم می‌کند در نتیجه تأثیر مثبت حاصله از این به جامعه تزریق می‌شود و جامعه به سوی سعادت رهنمون می‌شود. بنابراین پی بردن به این نکته که نقش زنان در پیشرفت جامعه چقدر است ، مشت نمونه خروار است ، و نتیجه بررسی های این پژوهش ، این حقیقت را روشن می‌کند و این مساله از اهمیت بالائی برخوردار است .

فرضیه های پژوهش :

الف : فرضیه اصلی :

بین پیشرفت تحصیلی دانش‌آموز پسر مقطع دوم ابتدایی دارای معلم مرد با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموز پسر مقطع دوم ابتدایی دارای معلم زن درجامعه آماری تفاوت معنی داری وجود دارد .

 

ب : فرضیه های فرعی :

۱ـ بین پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر مقطع دوم ابتدایی دارای معلم مرد در درس املا و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر مقطع دوم ابتدایی دارای معلم زن  در همان درس درجامعه آماری تفاوت معنی داری وجود دارد .

۲ـ بین پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر مقطع دوم ابتدایی دارای معلم مرد در درس ریاضی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر مقطع دوم ابتدایی دارای معلم زن  در همان درس درجامعه آماری تفاوت معنی داری وجود دارد.

۳ـ بین پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر مقطع دوم ابتدایی دارای معلم مرد در درس جمله نویسی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر مقطع دوم ابتدایی دارای معلم زن  در همان درس درجامعه آماری تفاوت معنی داری وجود دارد.

 

 متغیرهای پژوهش :

الف : متغیر مستقل :

جنسیت معلمان

ب :  متغیر وابسته :

پیشرفت تحصیلی

پ :  متغیر کنترل :

مقطع تحصیلی دانش‌آموزان (ابتدایی)

 

تعاریف عملیاتی:

۱ـ پیشرفت تحصیلی :

منظور از پیشرفت تحصیلی در این پژوهش نمرات تحصیلی (معدل کل و نمرات درس به تفکیک) دانش‌آموزان است که در صورت بالا بودن از ۱۷ آن را برجسته تلقی کرده بین ۱۴ تا ۱۷ را متوسط و کم‌تر از ۱۴ ، ضعیف ارزیابی می‌شود .

۲ـ مقطع ابتدایی :

مقطع ابتدایی در نظام آموزش و پرورش مقطعی است که بالاتر از کودکستان و پائین تر از راهنمایی قرار دارد و جایی است که در آن نوشتن و خواندن به کودک می آموزند و هدف این مقطع در کنار تعلیم و تربیت آماده کردن اطفال برای زندگی است . به نحوی که قوای بدنی و روحی و دماغی طفل به طور کامل برای زندگی پرورش یابد .

80,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 • تحقیق رابطه بین پیشرفت تحصیلی و طبقه اجتماعی دانش آموزان
 • مقاله تاثیر شغل والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 • مقاله ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ( کیفی – یادگیری )
 • تحقیق بررسی رابطه بین کمرویی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۳۰ آبان , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.