تحقیق موانع استفاده از روشهای نوین آموزشی توسط دبیران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق موانع استفاده از روشهای نوین آموزشی توسط دبیران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۴۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق موانع استفاده از روشهای نوین آموزشی توسط دبیران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول پژوهش (طرح پژوهش)
۱-مقدمه  ۱
۲-بیان مسئله ۲
۳-ضرورت و اهمیت پژوهش  ۴
۴-اهداف پژوهش  ۵
۵-فرضیه های پژوهش  ۶
۶-تعاریف عملیاتی پژوهش  ۷
فصل دوم پژوهش
الف) ادبیات و پیشینه نظری
الگوها و روشهای تدریس  ۹
تخصص دبیران ۴۴
توجه به استعداد دانش آموزان ۵۴
بودجه و امکانات ۶۱
توجه برنامه ریزان درسی و آموزشی به روش های نوین آموزشی ۷۲
مشا رکت مدیران با دبیران ۸۰
مقطع تحصیلی دانش آموزان و درس مورد تدریس ۸۶
ب) پیشینه علمی
۱-پیشینه داخلی  ۹۴
۲- پیشینه خارجی ۹۷
فصل سوم پژوهش:
۱-روش انجام پژوهش ۹۹
۲-جامعه آماری ۹۹
۳-نمونه آماری ۹۹
۴-روش و ابزار گردآوری داده های پژوهش ۹۹
۵-متغیرهای پژوهش ۱۰۰
۶-روش تجزیه و تحلیل داده های پژوهش ۱۰۰

فصل چهارم پژوهش
(تجزیه و تحلیل داده های پژوهش)

تحلیل توصیفی و استنباطی داده های پژوهش ۱۰۱

فصل پنجم پژوهش
۱-بحث و نتیجه گیری ۱۲۵
۲-پیشنهاد کردن ۱۲۷
۳-محدودیت های پژوهش ۱۲۷
۴-منابع پژوهش ۱۲۸
ضمایم

منابع

۱-   آقازاده، احمد و همکاران، روشها و فنون تدریس، انتشارات دانشگاه پیام نور، ۱۳۸۱

۲-   آقازاده، محرم و همکاران، راهنمای روشهای نوین تدریس برای آموزش و کارورزی، انتشارات آییژ، ۱۳۷۸

۳-  امیری، محمدعلی، تفکر درباره تحولات آینده آموزش و پرورش، انتشارات مدرسه – وابسته به دفتر کمک آموزشی، ۱۳۶۹

۴-   پارسا، محمد، روانشناسی یادگیری بر بنیاد نظریه ها، انتشارات سخن، ۱۳۸۱

۵-   پارسا، محمد، روانشناسی تربیتی، انتشارات سخن، ۱۳۸۰

۶-    تقی پور ظهیر، علی، مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی و درسی، انتشارات آگاه، ۱۳۸۲

۷-   دشتی، محمد، طرح های نوین آموزشی، نشر امام علی، (۱۳۶۸)

۸-    دعایی، حبیب الله، مدیریت منابع انسانی، ناشر مولف. دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۸۰

۹-    رحال زاده، رضا، روش شناسی تدریس، مطالعه درباره طراحی آموزشی، نشر ترمه، ۱۳۷۵

۱۰- رخشان، فریدون، طراحی و تحلیل نظام های آموزشی – انتشارات نیا، ۱۳۷۰

۱۱- رضائی، منیژه، چکیده های مقاله های همایش ملی مهندسی اصلاحات در آموزش و پرورش ناشر پژوهشکده تعلیم و تربیت، ۱۳۸۱

۱۲- شعبانی، حسن، مهارت های آموزشی و پرورشی (روش ها و فنون تدریس) انتشارات سمت، ۱۳۷۳

۱۳- شعبانی ورکی، بختیار، رویکردهای یاددهی و یادگیری – مفاهیم، بنیاد و
نظریه ها، انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۷۸

۱۴- صافی، احمد، آموزش پرورش سه گانه، انتشارات سمت، ۱۳۸۲

۱۵- صفوی، امان الله، کلیات روش ها و فنون تدریس، انتشارات معاصر، ۱۳۷۰

۱۶- متین، نعمت الله و همکاران، چکیده پژوهش های برتر ۷۶ و ۷۷، واحد انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیت ۱۳۷۹

۱۷- معین، محمد، فرهنگ فارسی، انتشارات سرایش، ۱۳۸۰

۱۸- وکیلیان، منوچهر، نظارت و راهنمایی تعلیماتی، انتشارات دانشگاه پیام نور، (۱۳۸۱)

۱۹- یغما، عادل، کاربرد روشها و الگوهای تدریس با تاکید بر تکنولوژی آموزشی، انتشارات مدرسه، ۱۳۷۲

۲۰- آدامز، ریمونداس، مترجم: بهشتی، سعید، برنامه ریزی آموزشی به سوی یک چشم انداز کیفی، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۳

۲۱- پیاژه، ژان، مترجم: کاردان، علی محمد، روانشناسی و دانش آموزش و پرورش انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۱

۲۲- جویس، بروس و همکاران، مترجم: بهرنگی، محمدرضا، الگوهای تدریس ۲۰۰۴، نشر کمال تربیت، بهار ۱۳۸۴

۲۳- دوتران، ر، مترجم: منصور، محمود، پیشرفت مدارس در پرتو تحول
روش های آموزش و پرورش انتشارات رشد ۱۳۸۵

۲۴- راجرز، دانیل سی و همکاران، مترجم: حسینیون، ابوالقاسم – اقتصاد آموزش و پرورش – اصول و کاربرد، ناشر معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی، ۱۳۷۰

۲۵- کاسل، ای بی، مترجم: میلانی، مهین، آموزش و پرورش کهن و نوین ناشر بنگاه ترجمه و نشر کتاب تهران، ۱۳۴۹

۲۶- کالاهان، جوزف و همکاران، مترجم: طهوریان، جواد، آموزش در دوره متوسطه، ناشر موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۷۰

۲۷- مورفی، جوزف و همکاران، مترجم: کریمی، فرهاد، مدیریت مبتنی بر مدرسه، به منزله اصلاح مدرسه، ناشر: پژهشکده تعلیم و تربیت ۱۳۸۲

۲۸- سنجری، محمد، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، معاونت برنامه ریزی و نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش، ناشر پژوهشکده تعلیم و تربیت – دوره چهارم، شماره ۱۴، ۱۳۷۵

۲۹- عباسی، پروین، فصلنامه تعلیم و تربیت، ناشر پژوهشکده تعلیم و تربیت، سال هشتم، شماره ۴، زمستان ۷۴

۳۰ فصلنامه تعلیم و تربیت، نشریه علمی، کاربردی، مرکز تحقیقات آموزشی، ناشر پژوهشکده تعلیم و تربیت، سال هشتم، شماره ۲، سال ۱۳۷۱

چکیده

پژوهش مورد نظر در مورد موانع استفاده از روشهای نوین آموزشی توسط دبیران مقطع متوسطه  می باشد. هدف از طرح این پژوهش پیدا کردن موانع و مشکلاتی است که دبیران را نسبت به روشهای نوین آموزشی دلسرد می کنند. جامعه مورد نظر پژوهش را دبیران مقطع متوسطه  تشکیل می دهند که ۶۹۴ نفر می باشند. که ۲۰۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. برای گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه ای که حاوی ۲۰ سوال بسته است و سوالاتش به صورت ۵ گزینه ای مطابق مقیاس لیکرت (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم) تنظیم شده است، استفاده شده است. فرضیه اول پژوهش این است که بین تخصص دبیران در زمینه روش های نوین آموزشی و استفاده کردن دبیران از این روش ها رابطه مثبتی وجود دارد. فرضیه مورد نظر تایید شده و باید دبیران تخصص خود را در این زمینه بالا برده تا بتوانند از روش های نوین در امر تدریس استفاده کنند. فرضیه شماره دو پژوهش در مورد رابطه توجه به استعداد و توانایی دانش آموزان و استفاده کردن دبیران از روش های نوین آموزشی است که به این نتیجه رسیده ایم که هرچه به استعداد  و توانایی دانش آموزان بیشتر توجه شود استفاده دبیران هم از این روش ها بیشتر
می شود. فرضیه سوم در مورد رابطه بین بودجه و امکانات اختصاص یافته به آموزش و پرورش و استفاده کردن دبیران از روش های نوین آموزشی است که به این نتیجه دست پیدا کرده ایم که هر چه بودجه و امکانات آموزش و پرورش بیشتر باشد دبیران راحتر از این روش ها استفاده می کنند زیرا یکی از مهمترین موانع کمبود منابع و امکانات آموزشی است. فرضیه چهارم پژوهش در مورد رابطه توجه برنامه ریزان درسی و آموزشی در امر برنامه ریزی به روش های نوین آموزشی و استفاده کردن دبیران از این روشها می باشد که به این نتیجه رسیده ایم که اگر برنامه ریزان درسی و آموزشی از همان ابتدا امر به تغییر و تحولات و در نتیجه به روش های نوین آموزشی توجه کنند دبیران هم بیشتر از روش های نوین استفاده می کنند. فرضیه پنجم پژوهش در مورد رابطه بین مشارکت مدیر با دبیران در زمینه استفاده از روش های نوین آموزشی و استفاده کردن دبیران از این روش هاست که به این نتیجه رسیده ایم که اگر مدیر، دبیران را در اجرای روش های نوین آموزشی یاری کنند و از این امر استقبال کنند دبیران خلاّق تر شده و از روش های نوین آموزشی استفاده می کنند. فرضیه ششم و هفتم در مورد رابطه مقطع تحصیلی دانش آموزان و درس مورد تدریس با استفاده دبیران از روش های نوین آموزشی است که به نتیجه رسیده ایم که هیچ کدام از دو مورد مانعی برای اجرای روش های نوین نیستند بلکه باید هر روش آموزشی را برای مقطع تحصیلی خاص و برای درسی که آن روش برایش کاربرد دارد به کار برد.

 مقدمه

تعلیم تربیت در ایران قدمت تاریخی دارد ولی با روی آوردن ایرانیان به دین مبین اسلام، تعلیم و تربیت در ایران همگانی شد و نظام خاص آموزشی در کشور برقرار گردید. در این میان معلمان و دبیران در هر یک از موارد تعلیم و تربیت مانند، تنظیم برنامه درسی و پیش بینی مقاطع تحصیلی، نحوه ارزشیابی و در نهایت چگونگی تدریس به تناسب شرایط اجتماعی جامعه می توانستند تغییراتی ایجاد کنند و آزموزندگان را به مدارس جلب کنند. آقازاده ، احمد و همکاران ، ۱۳۸۱ زمانی این فکر متداول بود که فرد چیزی را که بداند می تواند آن را یاد دهد یعنی شرط تدریس را داشتن معلومات
می دانستند اما امروز، صاحبنظران بر این اعتقادند که تنها داشتن معلومات برای تدریس کافی نیست. معلم باید قادر باشد با شناخت شاگردانش، محتوی و روشهای آموزشی را تا حد امکان، بر اساس نیازهای آنان انتخاب کند. شاگردان باید در حین آموزش و پرورش، استعدادهایشان را شکوفا سازند و پیوسته احساس موفقیت کنند. معلم امروز نمی تواند برای سبک کردن بار مسئولیت خود، در پشت نقاب بی تفاوتی و ناآگاهی پنهان شود. معلم اگر با اصول و مبانی و هدفهای آموزش و پرورش، ویژگیهای شاگردان و نیاز آنان، روشها و فنون تدریس و سایر مهارتهای آموزشی آشنایی نداشته باشد، هرگز قادر نخواهد بود زمینه ی شکوفایی استعداد شاگردان را فراهم کند. مسئولان آموزشی با توجه به پیشرفت علوم و فنون باید به این باور برسند که هدف فرایند آموزشی تنها انتقال واقعیتهای علمی نیست بلکه باید موقعیت مطلوب یادگیری را فراهم کنند و چگونه اندیشیدن و چگونه آموختن را به شاگردان بیاموزند.   (شعبانی، حسن، ۱۳۷۳)

بیان مسئله

عصر ما را با نام های فراوان مطرح کرده اند، عصر خلاقیت، ترقی، تکامل، عصر شکوفایی و تمدن جدید عصر ظهور روش ها و طرح های نوین آموزشی.

از حق نباید گذشت که در عصر ما خلاقیت ها و ابتکارات نوین، چشمگیر و
بی سابقه است که هم اکنون تحولات اساسی و تکاملی در تمام زمینه ها، بخصوص در کیفیت آموزش مراکز فرهنگی، پدید آمده است. سبک ومتدها تغییر کرده اند، اسلوب ها نوشدند، شیوه های کهن آموزشی فراموش گشتند و با دیدگاه های جدیدی، مراکز تحقیقاتی ما را اداره می کنند. هم اکنون در کنار کمیت ها به کیفیت توجه دقیقی
می شود. و برای بالا بردن کیفیت آموزشی، تلاشی مداوم در حال شکل گیری است. (دشتی ، محمد، ۱۳۶۸) گرچه مهارت و تسلط به رشته تخصصی دبیری یکی از ارکان مهم این شغل به حساب می آید لیکن تحقق این امر با کسب مهارتهایی امکان پذیر است. مهارت در استفاده از شیوه های نوین آموزشی به دبیران کمک می کند تا با کمترین فعالیت بیشترین کارائی را داشته باشند. انتخاب روشی مناسب در اجرای آموزش و بهسازی اهمیت بسزایی دارد و مسئولان آموزشی با توجه به هزینه، زمان و تعداد افراد تحت آموزش درجه آموزش مورد نیاز و عوامل دیگر یکی از روش های آموزشی را انتخاب می کنند. اغلب مشاهده می شود که دبیران در استفاده کردن از روشهای نوین آموزشی دچار مشکل می شوند و در نتیجه ترجیح می دهند از روشهای سنتی استفاده کنند. آیا تخصص دبیران در مورد این روشها اندک است یا اینکه توجه به استعداد و توانایی دانش آموزان و استفاده کردن از این روشها رابطه دارد و آیا بودجه و امکاناتی که در اختیار مدارس قرار می دهند جوابگوی بودجه مورد نیاز این روش ها است و یا اینکه آیا برنامه ریزان درسی آموزشی در امر برنامه ریزی بر این روش ها توجه دارند و مدیر مدرسه در زمینه استفاده کردن دبیران از این روشها مشارکت می کند و آیا مقطع تحصیلی دانش آموزان و درس مورد تدریس با استفاده کردن دبیران از روشها رابطه دارد و در پایان می خواهیم در این پژوهش موانع استفاده از روشهای نوین آموزشی توسط دبیران مقطع متوسطه  بررسی کنیم.

(دعائی، حبیب الله، ۱۳۸۰)

ضرورت و اهمیت پژوهش

در دنیای امروز هیچکس بی نیاز از تعلیم و تربیت نیست. امروز فعالیت در مدرسه و آموختن، خود بخش عظیمی از زندگی انسان شده است. دیگر نمی توان با طرز تلّقی گذشته، به شاگرد و تربیت او نگریست. همه ما با روشهای سنتی، آموزش دیده ایم. لحظاتی را به خاطر می آوریم که چگونه نشستن سر کلاس، گوش دادن به صدای یک نواخت معلم، از بر کردن بدون فهم مطالب درسی، دلهره و اظطراب ناشی از امتحان، و سرزنش معلمان و والدین چگونه موجب نفرت و گریز ما از کلاس درس و محیط آموزشی می گردید. راستی چرا؟ چرا بسیاری از فعالیتهای آموزشی نمی توانست ما را با محیط آموزشی مأنوس، و به یادگیری علاقه مند کند؟ چرا فعالیتهای مدرسه با تهدید و اصرار معلمان صورت می گرفت؟ چرا شاگردان از تعطیل شدن مدرسه احساس رضایت و خوشحالی می کردند؟ مقصر اصلی چه کسی بود؟ با پیشرفت علوم و تکنولوژی متخصصان آموزشی روشهای نوینی را در امر آموزش پیشنهاد کرده اند تا شاید قسمتی از مشکلات آموزشی حل شود ولی متأسفانه این روشها در کشور ما زیاد مورد استفاده قرار نمی گیرند در این پژوهش سعی می شود دلایل عدم استفاده از این روشها را توسط دبیران بررسی کنیم.

شعبانی، حسن، ۱۳۷۳

اهداف پژوهش

هدف کلی: بررسی موانع استفاده از روشهای نوین آموزشی توسط دبیران مقطع متوسطه

اهداف جزئی

۱-  آیا تخصص دبیران در زمینه روش های نوین آموزشی تأثیری در بکار بردن این روشها در امر آموزش دارد؟

۲-   آیا توجه به استعداد و توانایی دانش آموزان تأثیری در بکار بردن این روشها توسط دبیران دارد؟

۳- بودجه و امکاناتی که به آموزش و پرورش اختصاص داده می شود آیا در بکار بردن این روشها توسط دبیران تأثیر دارد؟

۴- توجه برنامه ریزان درسی و اموزشی به روش های نوین آموزشی تأثیری در بکاربردن این روشها توسط دبیران دارد؟

۵- مشارکت مدیر با دبیران در زمینه استفاده از روش های نوین آموزشی تاثیری در بکار بردن این روشها توسط دبیران دارد؟

۶-  مقطع تحصیلی دانش آموزان چه تاثیری در استفاده کردن دبیران از روش های نوین آموزشی دارد؟

۷-  درس مورد تدریس چه تاثیری در استفاده کردن دبیران از روش های نوین آموزشی دارد؟

فرضیه های پژوهش

۱-  بین تخصص دبیران در زمینه روش های نوین آموزشی و استفاده کردن دبیران از این روشها رابطه مثبتی وجود دارد.

۲-   بین توجه به استعداد و توانایی دانش آموزان و استفاده کردن دبیران از روشهای نوین آموزشی رابطه وجود دارد.

۳-  بین بودجه و امکانات اختصاص یافته به آموزش و پرورش و استفاده کردن دبیران از روش های نوین آموزشی رابطه وجود دارد.

۴-  بین توجه برنامه ریزان درسی و آموزشی در امر برنامه ریزی به روش های نوین آموزشی و استفاده کردن دبیران از این روش ها رابطه وجود دارد.

۵-  بین مشارکت مدیر با دبیران در زمینه استفاده از روش های نوین آموزشی و استفاده کردن دبیران از این روشها رابطه وجود دارد.

۶-   بین مقطع تحصیلی دانش آموزان و استفاده کردن دبیران از این روش ها رابطه وجود دارد.

۷-   بین درس مورد تدریس و استفاده کردن دبیران از روش های نوین آموزشی رابطه وجود دارد.

تعاریف عملیاتی

۱-  روش های نوین آموزشی: روش هایی هستند که شاگردان را بر حسب
توانایی هایشان پیش می برند و دبیر نیز وقت کمتری صرف تدریس و زمان بیشتری صرف رسیدگی به فرد فرد شاگردان می نماید. (شعبانی، حسن، ۱۳۷۳)

روش های نوین آموزشی: در این پژوهش منظور از روش های نوین آموزشی روشهایی هستند که شاگرد محور هستند و دانش آموز فعال می باشد و از پیشرفت تکنولوژی در این روشها بهره می برند.

۲-  تخصص: خاص گردیدن، به امری مخصوص شدن، درکاری معرفت داشتن، اختصاص، ویژگی، مهارت (معین، محمد، ۱۳۸۰)

تخصص: در این پژوهش منظور از تخصص، میزان آگاهی دبیران از روش های نوین آموزشی و به کار بردن این روشها در فرایند تدریس می باشد.

۳-   استعداد: آمادگی کردن، آماده شدن، مهیا شدن، آمادگی. (معین، محمد، ۱۳۸۰)

استعداد: در این پژوهش منظور از استعداد مجموعه توانایی هایی است که در هر دانش آموز وجود دارد.

۴-  بودجه: مجموعه درآمدها و هزینه های یک کشور، یک وزارتخانه، یک اداره، یا صورت برآورد دخل و خرج یک وزارتخانه، یک اداره (معین، محمد، ۱۳۸۰)

بودجه: در این پژوهش منظور از بودجه مقدار مبلغی است که از درآمد دولت و سایر منابع به امر آموزش اختصاص داده می شود.

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پایان نامه بررسی راهکارهای ایجاد انگیزه درمعلمان برای استفاده از روش های نوین آموزشی
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.