تحقیق موسیقی درمانی و کاهش هورمون های استرس زا و تاثیر موسیقی بر کاهش افسردگی دانشجویان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق موسیقی درمانی و کاهش هورمون های استرس زا و تاثیر موسیقی بر کاهش افسردگی دانشجویان  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق موسیقی درمانی و کاهش هورمون های استرس زا و تاثیر موسیقی بر کاهش افسردگی دانشجویان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده ۵
مقدمه ۷
بیان مساله ۸
اهمیت پژوهش ۹
سئوال پژوهش ۱۰
متغیر ها ۱۱
تعاریف عملیاتی اصطلاحات ۱۱
افسردگی ۱۲
افسردگی از نظر پزشکی ۱۲
موسیقی درمانی ۱۲
ادبیات و پیشینه ی پژوهش ۱۳
پزشکی و موسیقی درمانی ۱۹
کاربرد های موسیقی درمانی موسیقی درمانی ۲۱
کاهش طول دوره ی بیماری ۲۲
مزایای موسیقی درمانی ۲۲
حوزه های تخصصی موسیقی درمانی ۲۴
بیشترین کاربرد موسیقی درمانی ۲۴
پژوهش هایی که در این زمینه وجود دارد ۲۵
درمانبخش ترین موسیقی ۲۶
معیار های تخصصی برای موسیقی درمانگران ۲۷
چگونه موسیقی درمانی برای افرادی با نیازهای سلامت ذهنی متمایز می شود؟ ۳۰
کار موسیقی درمانگران چیست؟ ۳۰
چه انتظاراتی می توان از یک موسیقی درمانگر داشت؟ ۳۱
محل ارائه موسیقی درمانی ۳۲
اصول صدا و موسیقی درمانی ۳۲
اصل اول ۳۲
اصل دوم ۳۳
اصل سوم ۳۳
تن وطنین یا رنگ صدا ۳۳
اصل چهارم ۳۴
صدا به عنوان انرژی ۳۴
چهار ابزار اصلی موسیقی ۳۴
ابزار شماره ۱ ۳۴
۲ ) درمان از طریق تن و آلات موسیقی ۳۵
۳ ) درمانهای صوتی ۳۶
شماره ۴ ) موسیقی وحرکت ۳۷
تاثیر موسیقی بر هورمون های استرس ۳۷
روش اجرای طرح برای بررسی تاثیر موسیقی بر کاهش هورمون های استرس زا در بیماران جراحی دندان ۳۸
افسردگی چیست؟ ۳۸
تاریخچه افسردگی ۳۹
علائم و نشانه ها ۴۰
علتها ۴۱
عوامل خطرزا ۴۳
سرما خوردگی روانی ۴۳
انواع بیماریهای افسرده کننده ۴۵
نشانه های افسردگی ماژور ۴۶
افسردگی را چگونه بشناسیم ۴۶
عوامل اترس زا در دانشگاه کدامند ۴۶
سن شیوع افسردگی ۴۷
آیا شیوع افسردگی در ایران بیشتر از دیگر کشورهاست؟ ۴۸
چه عواملی باعث افسردگی فرد می شوند ؟ ۴۸
تعریف جامعه ۵۰
نمونه آماری ۵۰
تعریف نمونه ۵۰
ابزار پژوهش ۵۰
روش تحقیق ۵۳
یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل داده ها ۵۶
خطای استاندارد تفاوت بین دو میانگین ۵۹
بحث و نتیجه گیری ۶۱
پیشنهادات ۶۳
محدودیتها ۶۳
منابع ۶۵
پرسشنامه بک ۶۷

 

منابع :

– آزاد، حسین، آسیب شناسی روانی (جلد اول). تهران : انتشارات بغث، چاپ هفتم (۱۳۸۲) – اندروز
– تد، موسیقی درمانی برای همه. ترجمه آذر عمران گرگری. تهران : انتشارات روان، چاپ اول ، (۱۳۸۰)
– بابائی امیری، ناهید، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی چکیده ی مقاله از مجله ی زن روز
– بلاک برن، ایوی. ام. مقابله با افسردگی و شیوه های درمان آن. ترجمه گیتی شمس. تهران: نشر رشد، چاپ اول، (۱۳۸۰)
– پاشا شریفی، حسن.نظریه و کاربرد آزمون هوش و شخصیت. تهران: انتشارات سخن، چاپ دوم، (۱۳۷۹)
– پترز، ژاکلین اشمیت. مقدمه ای بر موسیقی درمانی. ترجمه علی زاده محمدی . تهران: انتشارات اسرار دانش چاپ دوم، (۱۳۸۰)
– جلائی ، شهر بانو – موسیقی درمانی. عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد بجنورد) پژوهشنامه، سال دوم – شماره ۵ و ۶ – پاییز و زمستان ۸۱٫
– دلاور، علیو احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: انتشارات رشد، چاپ پنجم ، (۱۳۸۰)
– دلاور، علی. روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: نشر ویرایش، چاپ دهم، (۱۳۸۰)
– گیلدر، مایکل. آکسفورد. ترجمه نصر الله پور افکاری، تبریز: موسسه تحقیقات انتشارات ذوقی، (۱۳۶۹)
– ماهانه موفقیت – اجتماعی – علمی – خانوادگی، سال چهارم، شماره ۴۹ ، مهر ماه (۱۳۸۱)
– محمد قاسمی، ثریا. پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر کرد – دانشجوی کار شناسی باغبانی – بهار ۸۳
– نریمانی، محمد. درمان افسردگی. تهران : نشر شیخ صفی الدین، چاپ اول (۱۳۷۸)
– زاده محمدی، علی. کاربرد های موسیقی درمانی (در روانپزشکی، پزشکی و روانشناسی )
– تهران، انتشارات اسرار دانش (۱۳۸۱)
– صفوت، داریوش. عرفان موسیقی ایران ، شیراز: انتشارات سازمان جشن هنر، (۱۳۴۸)
– طاهر خانی، رقیه. تاثیر موسیقی بر درمان بیماران افسرده در بیمارستان ۲۲ بهمن قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر (۱۳۸۱)
– فلک، فردریک. افسردگی، واکنش یا بیماری. ترجمه نصر الله پور افکاری، تهران: نشر آزاده، چاپ چهارم، (۱۳۷۱)
– کاپلان و سادوک. خلاصه روانپزشکی (جلد دوم) .ترجمه حسن رفیعی، دکتر فرزین رضائی . تهران: انتشارات ارجمند، (۱۳۷۸)
– یونگ، کارل گوستاو. خاطرات، رویا ها ، اندیشه ها . ترجمه پروین فرامرزی، مشهد: انتشارات معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی، چاپ اول، (۱۳۷۰)
– سلامت و شاد کامی – روانشناسی به زبان ساده و برای همه – سال اول – آبان ۸۳

 

چکیده :

 هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر موسیقی بر کاهش افسردگی دانشجویان رشته ی باغبانی همچنین تاثیر موسیقی درمانی بر کاهش هورمون های استرس زا که در این پژوهش از دو گروه مستقل استفاده شد که جامعه مورد نظر دانشجویان رشته باغبانی  بدون تفکیک جنسیت بودند که طبق نمونه گیری ۲۵ نفر از نمونه افرادی بودند که به موسیقی علاقه داشتند  و به آن گوش می دادند و ۲۵ نفر از نمونه به موسیقی علاقه چندانی نداشتند و به آن کمتر گوش می دادند نمونه گیری به صورت تصادفی ساده صورت گرفت. ابزار پژوهش را پرسشنامه افسردگی به تشکیل میداد داده های آماری به دست آمده تجزیه و تحلیل شد از روش آماری T استیودنت محاسبه شد و به این نتیجه رسید که موسیقی تاثیر بسزایی در کاهش افسردگی داشته است. همچنین با توجه به منابع و تحقیقات انجام شده پزشکان و محققان نشان داده شد که موسیقی درمانی تاثیر بسزایی در کاهش هورمونهای استرس زا دارد.

مقدمه :

رشته موسیقی درمانی یکی از شاخه های علوم درمانی است که در آن موسیقی درمانگراز موسیقی و فعالیت های گوناگون همراه با موسیقی به عنوان ابزار درمانی استفاده می نماید. در واین رشته موسیقی به عنوان ابزار و موسیقی درمانگر به عنوان فرد متخصص شرایطی را ایجاد می کند که می تواند بیمار را در یک روند مثبت صعودی در جهت کاهش استرس ها و ارتقاء سلامت قرار دهد و این شرایط ممکن است متناسب با جنس و سن بیمار و شدت بیماری در امراض مختلف متفاوت باشد.

پژوهش حاضر درصدد توصیف ماهیت کاربرد و شرایط حرفه ای معیار های تخصصی و مزایای این درمان است.

موسیقی نیاز عاطفی زندگی معاصر انسان است و موسیقی درمانی روش استفاده به هنگام از موسیقی برای پاسخ به تمایلات احساسی ذهنی و اجتماعی همگان به خصوص آنان که از درد و تالم در ستوه اند.

موسیقی درمانی عبارت است از : کاربرد مداخله های ریمیتک یا موسیقیایی ویژه که توسط یک موسیقی درمان گر شده و به منظور نائل شدن به اصلاح ابقاء یا بهبود عملکرد هیجانی اجتماعی پردازش ذهنی و سلامت جسمی یک فرد به کاربرده می شود.

در موسیقی درمانی از فعالیت موسیقیایی هم کلامی و هم اهنگین (توسط ساز) به منظور تسهیل تغییراتی استفاده می کنند که ماهیتا غیر موسیقیایی می باشند.

برنامه های موسیقی درمانی بر اساس ارزیابی فردی طرح درمانی و ارزشابی برنامه اتخاذ شده قرار دارند غالباً موسیقی درمانگران به عنوان عضوی از یک تیم بین رشته ای برنامه های خود را با گروه یا افراد، با تمرکز بر طیف وسیعی از پیامد ها، مشتمل بر کاهش درد و اضطراب، مدیریت استرس، ارتباطات و ابزار هیجانات آغاز می نماید.

موسیقی درمانی نوعی از خدمات بهداشتی نظیر درمان جسمی است. این نوع درمان مشتمل بر استفاده درمانی از موسیقی به منظور تحت تاثیر قرار دادن عملکرد جسمی، روانشناختی، شناختی و اجتماعی بیماران از هر سنی می باشد به دلیل اینکه موسیقی درمانی یک واسطه قوی است، می تواند پیامد های منحصر به فردی به دنبال داشته باشد و علاوه بر کاربرد در ارتباط با بیماران، به گونه ای موفق برای همه افراد در همه سنین و همه توانای ها فوائدی در بر داشته باشد.

اگر موسیقی را محموعه ای از اصوات موزون و دارای تیم تعریف کنیم، می توان ادعا کرد که اصولاً زندگی هر انسانی با موسیقی آغاز می شود چرا که صدای موزون ضربان قلب هر مادی برای فرزندش که به دنیا خواهد آورد، می تواند به عنوان موسیقی آرام بخش تلقی شود.

بیان مساله :

هدف کلی این پژوهش اینست که آیا بین دانشجویانی که موسیقی گوش می دهند و دانشجویانی که موسیقی گوش نمی دهند ازنظر افسردگی اختلاف معنا داری وجود دارد یا نه؟

و دیگر اینکه موسیقی در چه سطحی میتواند بر روی افسردگی افراد تاثیر داشته باشد.

و در کل معرفی موسیقی درمانی و تاثیرات شگرفی که بر تن و روان آدمی دارد.

موسیقی درمانی، درمانی موثر و معتبر برای افرادی است که نیاز های روانی، اجتماعی، شناختی، ارتباطی، تاثیر پذیری و کلامی دارند، تجربیات پزشکان نتایجی نشان داد ه اند که چشمگیر و بی نظیر بوده است.

موسیقی شکلی از تحرک حسی است که پاس ها را به موقعیت های آشنا تبدیل کرده سپس پیش بینی پذیری را بالا برده و احساس امنیت مرتبط با آن را مهیا می سازد.

در پژوهش حاضر سعی بر این بوده که رشته موسیقی درمانی به عنوان یک راه حل مفید و موثر برای بهبود بیماریهای روانی یا بیماریهای حیطه پزشکی بسیار مفید بوده و باعث کاهش هورومونهای استرس زا در بدن تمام افراد می شود، معرفی و شناسانده شود.

اهمیت پژوهش :

بی شک تاریخ هنر ایران سراسر عشق و علاقه و عرفان و دلداگی است اما واقعیت این است که در این چند قرن این شور و عشق با شناخت و فهم علمی ارتقاء پیدا نکرده است، فرهنگ و عادات شنوایی مردم همپای رشد و توسعه دانش موسیقی پیشرفتی نداشته و دواری پیرامون مصرف موسیقی عاطفی، حزین و شیدایی ومجهور مانده است. از این رو ذهن موسیقیائی مردم ایران نیازمند ارتقاء است و لازمه ارتقاء شنوایی و درک موسیقی آشنایی و شناخت و استفاده از موسیقی بخصوص موسیقی ملی به مفهوم واقعی آن است.

(پترز ، ۱۳۸۰، ص ۱۰)

از موسیقی درمانی به خاطر خاصیت موثر آن در تسکین درد های جسمانی درمنزل و بیمارستانها و در کمک به زایمان، در تعادل خلق و خو تعادل روانی به توانبخشی جسمی و کمک به آرامش و خوابیدن و آسان کردن یاد گیری و در کل برای کمک به افراد تقریباً در تمامی زمینه های زندگی استفاده می شود.

در تحقیقات اخیر کاربرد موسیقی درمانی در توانبخشی جسمی و ایمنی شناسی و روان رنجوری موارد دیگر تایید شده است. (اندروز ۱۳۸۰، ص ۱۱۷۰)

موسیقی درمانی یک روش معتبر و شناخته شده در جهان است که از جهاتی شبیه به کار درمانی و ورزش درمانی می باشد، از این شیوه به عنوان راه حل جسمی، روانی، شناختی، رفتاری و یا کار کرد اجتماعی نیز استفاده می گردد، زیرا موسیقی درمانی ابزاری قدرتمند می باشد و می تواند نتایج بی نظیری را بر جا می گذارد.

علاوه بر کار آمدی در سلامت ذهنی، موسیقی درمانی می تواند بر بیماری هایی چون ایدز ، ناتوانی های جسمانی ، ناتوانی های رشدی، آلزایمر ، صدمات مغزی، درد های مزمن و سرطان هم کارایی بسیار مفیدی داشته باشد. (پژوهش نامه استاد ناهید بابایی امیری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد)

سئوال پژوهش :

آیا بین درمانی (گوش دادن به موسیقی) و افسردگی دانشجویان رابطه معنا داری وجود دارد یا خیر؟

فرضیه تحقیق :

فرض ما بر این است که :

۱ ) رابطه معنا داری بین گوش دادن به موسیقی (موسیقی درمانی) و افسردگی دانشجویان وجود ندارد.

۲ ) بین گوش دادن به موسیقی (موسیقی درمانی) و افسردگی دانشجویان رابطه معنا داری وجود دارد.

متغیر ها :

موسیقی = متغیر مستقل

افسردگی = متغیر وابسته

متغیر مستقل : متغیر پیش فرض است و از طریق آن تغییرات متغیر وابسته اندازه گیری و تعیین می شود. در تحقیق آزمایش ، متغیر مستقل به متغیری اطلاق می شود که توسط محقق دستکاری می شود تاثیرات آن بر تغییرات متغیر وابسته مشخص شود.

متغیر وابسته : متغیری است که ارزش یا مقدار آن به متغیر مستقل بستگی دارد.

متغیر وابسته در اختیار محقق نیست و محقق می تواند در آن دخل و تصرف و دستکاری به عمل آورد.

تعاریف عملیاتی اصطلاحات :

پرسشنامه افسردگی بک BDI

پرسشنامه افسردگی بک برای نخستین بار در (۱۹۱۶) توسط بک و همکارانش معرفی شد.

بعد ها در (۱۹۷۱) مورد تجدید نظر قرار گرفت و در سال (۱۹۷۸) انتشار یافت.

این پرسشنامه از مشاهده و خلاصه کردن نگرشها و نشانه های بیماری نوعی، نزد بیماران افسرده ، به دست آمده است. (پاشا شریفی ۱۳۷۶ ، ص ۳۶۸)

افسردگی :

حالتی است که بر کیفیت خلق شخص تاثیر گذاشته و نحوه ادراک او را از خویشتن و از محیطش دگرگون می سازد. (فک ۱۳۷۱ ، ص ۸)

افسردگی از نظر پزشکی :

یک نوع آزردگی است که فعالیت و قابلیتهای حیاتی و جسمانی و عضلاتی را پایین می آورد. (اکسفورد)

موسیقی درمانی :

موسیقی درمانی یک روش معتبر و شناخته شده در جهان است که از جهاتی شبیه به کار درمانی و ورزش درمانی می باشد. از این شیوه به عنوان راه حل جسمی، روانی، شناختی، رفتاری یا کار کرد اجتماعی نیز استفاده می گردد. ودر اصل کاربرد صدا، ساز های موسیقی ، آهنگها، قطعات موسیقی، و هر چیز موسیقیایی است که به بهتر زیستن افراد کمک می کند.

(اندروز، ۱۳۸۰ ، ص ۱۶۹)

70,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تاثیر ورزش و انواع ورزشها بر روی افسردگی
 • پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21
 • پرسشنامه افسردگی بک (BDI)
 • پاورپوینت بزهکاری
 • مقاله گیاهان مؤثر بر بیماری های میگرن و افسردگی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۴ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.