تحقیق میزان رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق میزان رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق میزان رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل اول- طرح تحقیق   ۱
۱-۱   مقدمه   ۲
۲-۱ بیان مساله   ۲
۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق   ۳
۴-۱ اهداف پژوهش   ۳
۱-۴-۱ هدف کلی   ۳
۲-۴-۱ اهداف ویژه   ۳
۵-۱ فرضیات تحقیق   ۴
۶-۱ سوال پژوهشی   ۵
۷-۱ محدودیت های تحقیق   ۷
۱-۷-۱ قابل کنترل   ۷
۲-۷-۱ خارج از کنترل   ۷
۸-۱ واژه ها و اصطلاحات تحقیق   ۷
فصل ۲- پیشینه تحقیق   ۹
۱-۲ مقدمه:   ۱۰
۲-۲ پیشینه تحقیق   ۱۰
فصل ۳- روش تحقیق   ۱۲
۱-۳ مقدمه   ۱۳
۲-۳ روش تحقیق   ۱۳
۳-۳ جامعه آماری   ۱۴
۴-۳ جمعیت نمونه «نمونه آماری»   ۱۴
۵-۳ متغیرهای تحقیق   ۱۴
۱-۵-۳ متغیر وابسته:   ۱۴
۲-۵-۳ متغیر مداخله گر:   ۱۴
۶-۳ مطالعه مقدماتی   ۱۴
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل آماری   ۱۵
۱-۴ مقدمه   ۱۶
۲-۴ مشخصات آزمودنیها   ۱۶
۳-۴ توصیف سوالهای اختصاصی پرسشنامه   ۱۹
۱-۴-۴ آزمون فرضیه اول   ۲۴
۲-۴-۴ آزمون فرضیه دوم   ۲۵
۳-۴-۴ آزمون فرضیه سوم   ۲۵
۴-۴-۴ آزمون فرضیه ۴   ۲۶
۵-۴-۴   آزمون فرضیه ۵   ۲۶
۶-۴-۴ آزمون فرضیه ۶   ۲۷
۷-۴-۴  آزمون فرضیه ۷   ۲۷
۸-۴-۴ آزمون فرضیه ۸   ۲۸
۹-۴-۴ آزمون فرضیه نهم   ۲۸
۱۰-۴-۴ آزمون فرضیه دهم   ۲۹
۱۱-۴-۴ آزمون فرضیه یازدهم   ۲۹
۱۲-۴-۴ آزمون فرضیه دوازدهم   ۳۰
فصل ۵- تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق   ۳۱
۱-۵ مقدمه:   ۳۲
۲-۵ بحث و نتیجه گیری   ۳۲
۳-۵ محدودیتهای پژوهش   ۳۴
۴-۵ پیشنهادات   ۳۴
۵-۵ خلاصه تحقیق   ۳۵
منابع و مآخذ   ۳۷

منابع و مآخذ

چراغچی باشی آستانه جعفر، بررسی میزان کارایی واحدهای تربیت بدنی عمومی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۷۸٫
ابراهیمی عطری احمد، ارزیابی وضعیت بدنی دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۷۹٫
عطارزاده حسینی سیدرضا، بررسی وضعیت تحصیلی دانش آموزان پسر عضو تیم های ورزشی منتخب و غیر عضو مقطع متوسطه استان خراسان ۷۵-۷۴، ۱۳۷۶

 

۱-۱ مقدمه

سلامتی جسمانی و داشتن وضعیت بدنی مطلوب در زندگی بشر از اهمیت خاصی برخوردار است و می تواند به سایر ابعاد زندگی انسان اثر گذارد.

دانشجویان ما نسل فردای جامعه هستند بنابراین باید زمینه ای برای بهبود گسترش خلاقیت آنها فراهم کرد.

ازطرفی با توجه به نهش مهم زنان در صحنه های خانوادگی و اجتماعی داشتن سلامت کامل آنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مسابقات ورزشی زمینه ای برای بروز استعدادهای بالقوه، پرکردن اوقات فراغت و به وجود آوردن ساعاتی خوش برای دانشجویان است.

بنابراین اگر مسئولین برگزاری مسابقات شرایطی را فراهم کنند که این مسابقات هرچه باشکوهتر برگزار گردد افراد به طور گسترده تری در صحنه مسابقات ظاهر می شوند.

در این پژوهش میزان رضایتمندی دختران دانشجو از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسی را ارزیابی کردیم تا نقاط ضعف و قوت برگزاری مسابقات را مورد بررسی قرار دهیم و در آینده برنامه ریزی بهتری ارائه نمائیم.

۲-۱ بیان مساله

در سالهای گذشته تلاشهای زیادی در جهت توسعه ورزش بانوان صورت گرفته است یکی از راههای علاقمند کردن دختران دانشجو به فعالیتهای جسمانی برگزاری مسابقات ورزشی در سطح خوابگاهها می باشد.

در این مطالعه محقق جهت تشخیص میزان رضایتمندی دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها به توزیع فرم ارزشیابی بین شرکت کنندگان و تماشاچیان پرداخت.

۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به زندگی امروز که بی تحرکی بصورت شیوه زندگی در آمده و انجام فعالیتها محدود گردیده مسئولین برای پیشگیری از عدم فعالیت جوانان بخصوص دختران بایستی برنامه هایی پویا در نظر بگیرند.

زیرا مطالعات نشان می دهد آمادگی جسمانی دختران از نرم استاندارد کمتر است درنتیجه باید زمینه ای برای فعالیت و تحرک این قشر آسیب پذیر فراهم کرد. هرساله مسابقات خوابگاهها به منظور ایجاد انگیزه برای روی آوردن دختران دانشجو به فعالیت های ورزشی در سطح دانشگاه فردوسی برگزار می گردد. این تحقیق نشان می دهد که مسئولین ما تا چه اندازه توانسته اند با تبلیغات و … دانشجویان دختر را به رقابتی سالم در عرصه ورزش سوق دهند.

۴-۱ اهداف پژوهش

۱-۴-۱ هدف کلی

میزان رضایتمندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسی مشهد.

۲-۴-۱ اهداف ویژه

۱٫ برای نظم و هماهنگی در اجرای مسابقات

۲٫ بررسی زمان مسابقات

۳٫ بررسی مکان مسابقات

۴٫ بررسی تبلیغات مسابقات

۵٫ بررسی میزان همکاری برگزارکنندگان مسابقات

۶٫ بررسی میزان جذابیت مسابقات

۷٫ بررسی میزان رضایتمندی از داوری مسابقات

۸٫ بررسی نحوه برخورد برگزارکنندگان

۹٫ بررسی تنوع رشته های ورزشی مسابقات

۱۰٫ بررسی استقبال از مسابقات

۱۱٫ بررسی کیفیت اجرای مسابقات نسبت به سالهای قبل

۱۲٫ بررسی سطح مسابقات

۵-۱ فرضیات تحقیق

۱٫ دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از نظم و هماهنگی در اجرای مسابقات راضی نیستند.

۲٫ دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از زمان مسابقات راضی نیستند.

۳٫ دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از مکان مسابقات راضی نیستند.

۴٫ دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از تبلیغات مسابقات راضی نیستند.

۵٫ دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از میزان همکاری برگزارکنندگان مسابقات راضی نیستند.

۶٫ دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از میزان جذابیت مسابقات راضی نیستند.

۷٫ دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از میزان رضایتمندی از داوری مسابقات راضی نیستند.

۸٫ دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از نحوه برخورد برگزارکنندگان راضی نیستند.

۹٫ دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از تنوع رشته های ورزشی مسابقات راضی نیستند.

۱۰٫ دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از میزان استقبال مسابقات راضی نیستند.

۱۱٫ دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از کیفیت اجرای مسابقات نسبت به سالهای قبل راضی نیستند.

۱۲٫ دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از از سطح برگزاری مسابقات در مجموع راضی نیستند.

۶-۱ سوال پژوهشی

۱٫ آیا دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از نظم و هماهنگی در اجرای مسابقات راضی هستند؟

۲٫ آیا دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از زمان برگزاری مسابقات راضی هستند؟

۳٫ آیا دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از مکان برگزاری مسابقات راضی هستند؟

۴٫ آیا دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از تبلیغات مسابقات راضی هستند؟

۵٫ آیا دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از میزان همکاری برگزارکنندگان مسابقات راضی هستند؟

۶٫ آیا دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از میزان جذابیت مسابقات راضی هستند؟

۷٫ آیا دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از میزان رضایتمندی از داوری مسابقات راضی هستند؟

۸٫ آیا دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از نحوه برخورد برگزار کنندگان مسابقات راضی هستند؟

۹٫ آیا دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از تنوع رشته های ورزشی مسابقات راضی هستند؟

۱۰٫ آیا دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از میزان استقبال از مسابقات راضی هستند؟

۱۱٫ آیا دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از کیفیت اجرای مسابقات نسبت به سالهای قبل راضی هستند؟

۱۲٫ آیا دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از سطح برگزاری مسابقات در مجموع راضی هستند؟

۷-۱ محدودیت های تحقیق

۱-۷-۱ قابل کنترل

سن ۱۸-۲۵

جنس آزمودنیها به دختران محدود شده بود

مکان برگزاری مسابقات

زمان برگزاری مسابقات

۲-۷-۱ خارج از کنترل

قد

وزن

سابقه ورزشی

شرکت افراد ورزشکار به صورت داوطلبی

عوامل روانی و انگیزشها

تغذیه

۸-۱ واژه ها و اصطلاحات تحقیق

رضایت: احساس خوشحالی و خوشنودی انجام کار

هفته خوابگاه: در تقویم دانشگاه فردوسی هفته ای برای توسعه مهارتهای اجتماعی و جسمی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد از ۲۴/۲ تا ۳۰/۲ درنظر گرفته شده است.

۱-۲ مقدمه:

به گفته امیل دالکروز (EMIL DALROZE) به ژیمناستیک نوین ورزش بهترین و مناسبترین وسیله ای که در دست مردم کره زمین برای اجاد صلح و برای هماهنگی میان احساسات متفاوت و نگرشهای مختلف در جامعه امروزی ورزش یک نیاز ضروری محسوب می شود و به عنوان یکی از عوامل ارزشی در جامعه مطرح است.

به منظور شکوفایی قابلیتهای جسمانی دانشجویان به عنوان نسل جوان جامعه برگزاری مسابقات ورزشی توصیه می گردد.

مسابقات هفته خوابگاهها بدین هدف هرساله در بیشتر دانشگاههای ایران برگزار می گردد. به همین مناسبت محمد حسین سالاری مسئول اداره تربیست بدنی دانشگاه بیرجند گفت:

در این هفته واحدهای ورزشی خوابگاه دانشجویی نشاط یک توحید دختران و گلستان پسران با دوچرخه ثابت دیجیتال و وسایل بدنسازی و دمبل و وزنه مجهز شدند.

۲-۲ پیشینه تحقیق

 

40,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق میزان رضایت مندی در بین دانشجویان
 • مقاله رضایت مندی
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.