تحقیق میزان اضطراب و ارتباط پنهانی با جنس مقابل


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق میزان اضطراب و ارتباط پنهانی با جنس مقابل  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق میزان اضطراب و ارتباط پنهانی با جنس مقابل نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

 

مقدمه ۹
بیان مسئله ۱۰
اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۳
هدف تحقیق ۱۴
سوال تحقیق ۱۴
فرضیه ۱۴
تعیین متغیرها ۱۴
متغیر وابسته ۱۴
متغیر مستقل ۱۴
متغیر کنترل ۱۴
تعریف مفهومی ۱۴
تعریف عملیاتی ۱۶
فصل دوم(ادبیات تحقیق
مقدمه (واژه اضطراب چیست؟) ۱۷
ریشه تاریخی اضطراب ۱۹
تعاریف عمده در باب اضطراب ۲۲
علائم اضطراب ۲۳
منشأاضطراب ۲۴
شیوه های بیان اضطراب در جوانان ۲۵
تبینهای مبتنی بر عوامل فرهنگی- اجتماعی ۲۵
مهم ترین علل اضطراب در افراد بزرگسال ۲۷
نظریه های اضطراب ۲۸
انواع اختلالات اضطرابی ۳۰
رابطه چیست؟ ۳۲
انواع ارتباط ۳۳
ویژگیهای مهم ارتباط ۳۵
ارتباط با جنس مقابل ۳۷
مقدمه ۳۷
اهمیت دوستی ۳۸
ارتباط پنهان با جنس مقابل ۴۰
ارتباطات پنهانی بین دختر و پسر ایرانی ۴۰
دیدگاه های ارتباط پنهانی دخترو پسر ۴۲
ارتباط با جنس مقابل از دیدگاه روان شناختی ۴۳
رابطه اضطراب با جنسیت ۴۵
اضطراب، تشویش، و احساس نگرانی در ارتباط پنهان با جنس مقابل ۴۵
پیشینه تحقیق ۴۸
فصل سوم:
جامعه ۵۰
روش پژوهش ۵۰
نمونه ۵۰
ابزار نمونه گیری ۵۰
پایایی ۵۴
اعتبار ۵۳
شیوه نمره گذاری ۵۵
روش اجرا ۵۶
فصل چهارم
مقدمه ۵۷
بخش اول: تجزیه و تحلیل توصیفی
توصیف گروه های مورد بررسی ۵۸
توصیف نمرات دخترانی که ارتباط پنهانی دارند ۵۸
توصیف نمرات آزمون اضطراب زانک ۵۸
توصیف نمرات دخترانی که ارتباط پنهانی ندارند ۵۹
توصیف نمرات آزمون اضطراب زانک ۵۹
شاخص هایی گرایش مرکزی و پراکندگی ۶۰
بخش دوم: تجزیه و تحلیل استنباطی ۶۱
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری ۶۵
محدودیت ها ۶۶
پیشنهادات ۶۸
فهرست منابع ۶۹

 

فهرست منابع:

احمدی، علی اصغر(۱۳۸۰) ، روابط دختر و پسر در ایران، نشر رودکی

بهرامی تتماج، اعظم(۱۳۸۶)، عشق های خیابانی و پیامدهای آن، نشر رسالت

پورافکاری، نصرت اله (۱۳۷۳)، فرهنگ جامع روان شناسی در روان پزشکی و زمینه های وابسته، نشر فرهنگ معاصر

فرجاد، محمد حسین(۱۳۷۷)، بررسی مسائل اجتماعی ایران، چاپ اول، نشر اساطیر.

آزاد، حسین (۱۳۷۹)، آسیب شناسی روانی، نشر رودکی

بک (۱۹۷۶) نظریۀ شناختی و اختلالات هیجانی، ترجمه : اسدی، تهران، نشر ارسباران.

دادستان، پریرخ (۱۳۷۰)، روان شناسی مرضی تحولی، تهران، انتشارات ژرف

شفیع آبادی ، عبدالله (۱۳۷۵)، نظریه مشاوره و روان درمانی، تهران مرکز نشر دانشگاهی

ناصری، غلامرضا (۱۳۷۵) ، نظریه های مشاوره، نشر دانشگاهی

شاملو، سعید (۱۳۸۷)، بهداشت روانی، نشر رشد تهران

منتظرالظهور ، کرم (۱۳۸۷)، اضطراب، نشر ژرف

کریمی، یوسف (۱۳۷۸)، روان شناسی اجتماعی، نشر روان

هابجین و ویتبورن، (۱۳۸۵)، آسیب شناسی روانی، نشر روان

حسینی ، داود (۱۳۷۵)، روابط سالم در خانواده، نشر بوستان

اخوان، (۱۳۸۷)، مرکز انجمن های تخصصی

علی محمدی ، فریبرز (۱۳۸۷)، خانواده و مشکلات جوانان و نوجوانان ، نشر راستین.

گلی زواره، غلامرضا (۱۳۷۷)، سایه در سایه، نشر گل واژه.

عشری، مصطفی (۱۳۸۵)، علوم اجتماعی و پیوند آن ، علوم شرعی، نشر رشد

آذربایجانی ، مسعود (۱۳۷۳)، روابط اجتماعی و جذابیت، نشر راستین

چکیده:

هدف از انجام پژوهش حاضر این است که بررسی شود آیا بین رابطه پنهانی با جنس مقابل و میزان اضطراب رابطه معناداری وجود دارد؟ یک فرضیه در این کارپیشنهاد شد: بین ارتباط پنهانی با جنس مقابل و میزان اضطراب رابطه معنادار وجود دارد نمونه گیری از روش نمونه گیری در دسترس از جامعه شهر تهران است. ۲ گروه ۳۰ نفره از دختران ( ۲۵-۱۸) سال یک گروه کسانی که با جنس مقابل رابطه پنهانی دارند و گروه دیگر کسانی که با جنس مقابل رابطه پنهانی ندارند آزمون خودسنجی اضطراب زانگ ابزار اندازه گیری بود که در مورد ۲ گروه بصورت جداگانه انجام شد. نتایج و نمرات بدست آمده از این آزمون مورد بررسی قرار گرفت. و فرضیه پیشنهادی تایید شد. با توجه به مقدار میانگین های محاسبه شده ۲ گروه می توان گفت که میزان اضطراب در دخترانی که با جنس مقابل رابطه پنهانی دارند. نسبت به دخترانی که رابطه ی پنهانی ندارند، بطور معناداری بیشتر است.

 مقدمه:

واژه اضطراب در روان  شناسی بالینی مقام خاصی دارد. و مکرر مورد استفاده قرار می گیرد، زیرا بدون تردید در اغلب ناهنجاری های روانی اضطراب نقش مهمی ایفا می کند. اضطراب یک احساس رنج آور است. با موقعیتی ضربه آمیز کنونی یا انتظار خبری که به شیء نامعینی وابسته است. مستلزم مفهوم تهدید یا ناامنی است که در افراد مختلف به گونه های متفاوت بیان می شود(پور رجب، ۱۳۸۵).

اضطراب بخشی از زندگی هر انسانی است و در حد اعتدال پاسخی سازش یافته تلقی می شود به گونه ای که می توان گفت: اگر اضطراب نبود همه ما پشت میزهایمان به خواب می رفتیم. اضطراب است که ما را به تلاش وا می دارد همه قدم هایی که انسان را به جلو می برد وهمه کشف های علمی، هنری و ادبی بر اساس اضطراب انجام می گیرد(کارلسون، ۱۳۷۸).

فقدان اضطراب ما را با مشکلات و خطرات قابل ملاحظه ای مواجه می کند. زیرا با وجود اضطراب است که برای معانیه ای کلی به پزشک مراجعه می کنیم. و در یک جاده لغزنده با احتیاط رانندگی می کنیم و زندگی طولانی تر سازنده تر و بارورتری خواهیم داشت(پور رجب، ۱۳۸۵).

در واقع می توان گفت اضطراب به معنای واکنش یک فرد در یک موقعیت تهدید آمیز، یعنی موقعیتی که در آن فرد توانایی مهار محرکات بیرونی یا درونی را ندارد، است. اگر اضطراب عکس العمل نسبت به شرایط زمان و مکان باشد. نه تنها بیماری نبوده، بلکه ممکن است سازنده باشد. مانند دلهره امتحان و …(آقا محمدرضا، ۱۳۸۷)

انسان به ویژه جوان به ارتباط اجتماعی نیازمند است، و ارتباط با دیگران پاسخ آن به نیاز درونی به شمار می آید. انتخاب همسالان می توانند نشان دهنده درایت و تحول در فرد باشد و زمینه رشد فکری و اجتماعی و علمی اش را فراهم آورد تمام انسان ها به دنبال یافتن کسانی هستند که با آنهااحساس خوشبختی کنند و از زندگی با آن ها لذت ببرند و در کنارشان منفعت بیشتری کسب کنند، در بین ارتباطات انسانی، نیاز به ارتباط با جنس مقابل هم در مقطعی از زندگی انسان مطرح می شود(احمدی، ۱۳۸۰).

منظور از رابطه پنهانی دختر و پسر، رابطه ی صمیمانه و گرم و پنهانی که احساسات و عواطف طرفین در این ارتباط، دخالت جدی دارد و نگاه آن دو به هم نگاه جنسیتی باشد، نه نگاه پاک انسانی و اغلب از طریق دیدارهای مخفیانه، رد و بدل کردن نامه، تلفن و … ایجاد می گردد(احمدی، ۱۳۸۰).

هم چنین بر اساس قواعد کلی حاکم بر ارتباط میان فردی، نمی توان هر ارتباطی را دوستی دختر و پسر نامید، بلکه می توان گفت«دوستی دختر و پسر» یعنی ارتباطی که بین دو جنس مقابل وجود دارد و این ارتباط، محبت، صمیمیت، عشق و علاقه قلبی ویژه وجود دارد و در این رو، ارتباط دو کودک یا ارتباط تحصیلی یا ارتباط معلم و شاگرد و مانند آن، که برای اهداف خاصی است. نمی تواند از مقوله دوستی دختر و پسر باشد .( وبلاگ دانشجویان ترکمن ۱۳۴۴)

 اضطراب، تشویش و احساس نگرانی در دوستی های پنهانی موجود بین دختران و پسران از آن جا که مقاومتی قوی از طرف پدر و مادر یا جامعه برای ممانعت از برقراری این دوستی ها وجود دارد، این گونه دوستی ها با مخاطرات گوناگونی از جمله اضطراب و تشویش همراه است. وجود افکار دیگری، چون احساس گناه، نگرانی از تهدیداتی که توسط پسر برای فاش کردن روابطش با دختر صورت می گیرد یک تعارض درونی و مستمر را به دنبال دارد(دانشجویان ترکمن، ۱۳۸۶).

بیان مسئله:

عصر ما را عصر اضطراب نام گذاری کرده اند، در چنین عصری تظاهرات اضطراب بسیار فراوان و گسترده اند در گستره فعالیتهای بالینی هنگامی که تشخیص به منظور روان درمان گری یا به دلیل مسائل مربوط به قلمرو پزشکی داخلی که تنیدگی های زندگی آن ها را بوجود آورده اند صورت می گیرد تعیین دقیق نقش اضطراب به هر صورتی دقیق و قابل اعتماد از پیش ضرورت پیدا می کند . روان شناسان این مسله را مورد اهمیت قرار می دهند که اگر نیازهای روانی و جسمانی انسان برآورده نشود، موجب پیدایش اختلالات و بیماری های مرضی می شود از جمله این بیماری ها که دست  و پاگیر افراد جامعه شده، مسئله اضطراب و پیامدهای منفی آن است.(بهرامی تتماج، ۱۳۸۶).

از جمله عواملی اضطراب زا رابطه پنهانی با جنس مقابل است. اطمینان خاطری که دختران و پسران در برقراری این دوستی ها به دنبال آن هستند، زیاد طول نمی کشد آنان می بینند که این اطمینان خاطر به قیمت از دست دادن بسیاری از اطمینان خاطرهای دیگر بدست آمده است . وجود اضطراب مستمر در درون این گونه افراد از جمله عواملی است که باعث ایجاد ناراحتی ها و صدمه های جدی می شود(بهرام تتماج، ۱۳۸۶).

این پژوش در نظر دارد علل اضطراب و چگونگی راه حل هایی برای جلوگیری از اضطراب در این روابط را بیان کند.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

اکثر تحقیقات روان شناسی مانند سایر تحقیقات مستلزم اندازه گیری هایی است که در آزمایشگاه یا در شرایط مشابه صورت می گیرد جهت تبیین هر موضوع نخست لازم است اطلاعاتی وسیع پیرامون آن موضوع در دسترس باشد تا بتوان بهتر و دقیق تر و مستدل تر نسبت به نتایج و فرضیات مربوط به آن استنتاج نمود.

اریکسون سال های ۲۴ تا ۱۵ را سال های بحران در زندگی می داند . در این دوره فشارهای بسیاری به فرد وارد می شود و او را وادار می سازد تا به نحوی به مقابله بپردازد عوامل اضطراب زا در این دوره بسیار است و چگونگی کنار آمدن با اضطراب مسئله ای که باید آن را پیدا کرد به ویژه در ارتباط پنهانی با جنس مقابل، اضطرابی، وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد، چون پیامدهای بسیار بدی، بویژه در مورد دختران دارد. این روابط معمولا ناپایدارند و به جای آن اضطراب حاکم می گردد زیرا تعارض فکری و احساس از دست دادن ارزشمندی و شرافت خویش آسیبی است که دختران را تهدید می کند در دوستی های پنهانی هیچ گونه آرامشی وجود ندارد و تازه فرد را دچار نوعی اضطراب هم می کند. این تحقیق در صدد کسب دیدی و سیع نسبت به نقش رابطه پنهانی با جنس مقابل در برابر اضطراب است .شاید با این تحقیق بتوان نشان داد که سطح اضطراب در کدام گروه- کسانی که با جنس مقابل رابطه پنهانی دارند و کسانی که رابطه پنهانی ندارند- بیشتر است و شاید این تحقیق زمینه ای باشد برای تحقیقات بعدی.

هدف تحقیق:

هدف از این تحقیق این است که بررسی شود آیا بین رابطه پنهانی با جنس مقابل و میزان اضطراب رابطه معناداری وجود دارد؟

سوال تحقیق: آیا بین اضطراب و ارتباط پنهانی با جنس مقابل، رابطه معناداری وجود دارد؟

فرضیه: بین میزان اضطراب و ارتباط پنهانی با جنس مقابل رابطه معنادار وجود دارد.

تعیین متغیرها:

متغیر وابسته: میزان اضطراب

متغیر مستقل: ارتباط پنهانی با جنس مقابل

متغیر کنترل: دختران ۲۵ تا ۱۸ سال شهر تهران

تعریف مفهومی: فشار روانی یا اضطراب، اصطلاحی است که در طب و زیست شناسی بصورت گوناگون بکار گرفته شده است. گاهی به معنای یک رویداد یا موقعیتی که تأثیر مضر را به ارگانیسم وارد و گاهی به معنی تنش روان شناختی ناشی از این رویدادها و موقعیتها و به مفهوم دقیق هر چیزی که در تمامیت زیست شناختی ارگانیسم اجتماعی بوجود آورد و شرایطی ایجاد کند که ارگانیسم طبیعتاً از آن پرهیز می کند، استرس شمرده می شود. استرس ممکن است بصورت محرک های فیزیکی به عفونت ها و واکنش های آلرژیک و نظایر آن باشد(پور افکاری، ۱۳۷۳).

رابطه – ارتباط: [۱]۱- بطور کلی رابطه بین دو یا چند رویداد و شیء و شخص . ماهیت رابطه ممکن است فرق بکند و معمولا یکی از موارد مورد نظر است. ۲-رابطه بین ۲ متغیر بگونه ای تغییر و در یکی از آن با تغییر دیگری همراه است. ۳- پیوستگی بین ۲ متغیر بطوری که درستی یا نادرستی یکی، تلویحاً درستی یا نادرستی دیگری را برساند.۴- رابطه بین دو رویداد بطوری که یکی به عنوان پیش آیند دیگری عمل کند.(پور افکاری، ۱۳۷۳).

(رابطه اولیه)[۲] در روابط بین فردی: پیوند بنیادی و پایه که به روابط هیجانی و احساس تعهد نسبت به دیگری مبتنی است. چنین روابطی معمولا گسترده تر و در برگیرنده انواع گوناگونی از نقش ها، رفتارها و موقعیت هاست.

معمولا ً محدود به اصول انعطاف پذیر تعامل نیست. و افراد دیگر همدیگر را به خوبی می شناسد روابط اولیه به گونه ای است که یکی از طرفین نمی تواند به آسانی کس دیگری را جانشین کند.(پور افکاری، ۱۳۷۳).

تعاریف عملیاتی:

تعریف عملیاتی رابطه پنهانی: رابطه پنهانی با جنس مقابل، آن نوع رابطه ای است که صمیمانه ، گرم و عمدتاً پنهانی باشد که از طریق دیدارهای مخفیانه، تلفن و نامه… ایجاد می گردد و مدت آن بیش تر از ۲ ماه باشد.

تعریف عملیاتی اضطراب: نمره ای است که فرد در آزمون اضطراب زانگ بدست می آورد.

دسته بندی نمرات افراد به شرح زیر است:

۴۴-۲۵ ← نرمال

۵۹-۴۵ ← اضطراب خفیف و متوسط

۷۴-۶۰← شدید و قابل توجه

۷۵ و بیشتر ← خیلی شدید.


[۱] -relationship.

[2] -relationship(primary)

 

60,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21
 • پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابک
 • پاورپوینت اضطراب در امتحان
 • پرسشنامه مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان
 • پرسشنامه مربوط به اضطراب رایانه ای
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۲۷ آبان , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.