تحقیق نقش آگاهی در پیشگیری از اعتیاد


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق نقش آگاهی در پیشگیری از اعتیاد مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق نقش آگاهی در پیشگیری از اعتیاد نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول: طرح تحقیق ۱
۱-۱-مقدمه ۲
۱-۲-بیان مسئله ۳
۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق ۴
۴-۱-اهداف تحقیق ۶
۵-۱-فرضیه های تحقیق ۶
۶-۱-تعاریف عملیاتی ۷
فصل دوم :پیشینه نظری پژوهش ۹
۲-پیشینه نظری پژوهش ۱۰
۱-۲-مقدمه ۱۰
الف- عوامل زمینه ساز وابستگی به مواد ۱۰
۱- مدل ژنتیکی ۱۰
۲- مدل زیستی و طبی وابستگی به مواد ۱۱
۳- مدل بالینی وابستگی به مواد ۱۱
پیشگیری و روشهای آن ۱۱
برنامه آموزش مهارت های زندگی (LST) 12
رویکرد افزایش اطلاعات (II) 12
آموزش عاطفی یا تکیه بر عواطف (AE) 13
رویکردهای مربوط به نفوذو تاثیر اجتماعی (SI) 13
رویکرد آموزش مهارت های مقاومت اجتماعی (SRSE) 14
آموزش مهارتهای اجتماعی و شخصیتی (PSSE) 14
برنامه آموزشی مقاومت در برابر سوء مصرف مواد مخدر (DARE) 15
مشارکت همه در موضوعات اجتماعی ۲۰
رسانه و کارکردهای آن ۲۲
مشارکت ۲۳
نقشهای تفریحی ۲۷
رسانه ها و بخش خبری در پیشگیری از مواد مخدر ۲۸
رسانه و کارکرد آگاه سازی و نقش آن در پیشگیری از اعتیاد ۲۹
اهمیت ابزار رسانه ۳۳
انحراف اجتماعی‌ ۳۴
خانواده و پیشگیری از انحرافات ۳۵
انواع پیشگیری ۳۸
پیشگیری کوتاه مدت ۳۸
پیشگیری بلند مدت ۳۸
شیوه‏ ها‏ی پیشگیری ۳۹
الف) آموزش مدار (یادگیری( ۳۹
ب) کنترل مدار ۴۰
ج) عاطفی مدار ۴۱
د) قدرت مدار ۴۳
۲-۲-پیشینه تحقیقاتی ۴۴
فصل سوم :روش تحقیق ۵۰
۱-۳-مقدمه ۵۱
۲-۳-روش تحقیق ۵۱
۳-۳-ابزار سنجش تحقیق ۵۲
۱-۳-۳-الف) روایی ابزار جمع آوری اطلاعات ۵۲
۲-۳-۳-ب) پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات ۵۲
۴-۳-. جامعه آماری ۵۳
۵-۳-. نمونه آماری و روش نمونه گیری ۵۳
۶-۳-. ابزار جمع آوری اطلاعات ۵۴
۵-۳-توصیف پرسشنامه ۵۴
۶-۳-. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۵۵
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات ۵۶
۱-۴-مقدمه : ۵۷
۴-۱-اهداف تحقیق : ۵۷
الف- بخش‌ توصیفی ۵۸
آمار استنباطی ۶۲
فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری ۶۶
۱-۵-مقدمه ۶۶
۲-۵-خلاصه پژوهش ۶۷
۳-۵-پیشنهادات و نتیجه گیری ۶۸
۴-۵-نتیجه گیری ۶۸
پیشنهادات کاربردی ۷۰
الف. اقدامات پیشگیرانه ۷۰
ب. راهکارهای شناسایی مشکلات نوجوان و جوانان ۷۱
ج. وظایف خانواده ۷۲
۵-۵-محدودیت‌های پژوهش ۷۳
منابع ۷۴

 

 

منابع:

اورنگ ، ج ، پژوهشی در باره اعتیاد ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، تهران ، ۱۳۷۰ ، ص ۴۴

آقایی ، ا. بررسی و مقایسه عوامل موثر بر سیگار کشیدن و گرایش به آن در دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر اصفهان از دیدگاه دانش آموزان ، معلمان و والدین ، پژوهش ملی ، ۱۳۷۷ ، ص ۴۳

بخشائی ، ن . راهنمایی پیشگیری و درمان اعتیاد : مدل رفتاری – شناختی ، نشر دانشگاه علوم پزشکی ، زاهدان ، چاپ اول ، ۱۳۸۱ ، ص ۳۲ .

پورافکاری،نصرت الله ،خلاصه روانپزشکی، ترجمه (۱۳۶۸) انتشارات ذوقی تبریزی. خرداد، ۱۳۸۸

دفتر خدمات ماشینی سازمان زندان های جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۰)، آمار موجودی زندانیان کل کشور

سیف نراقی، مریم ، روشهای تحقیق در علوم انسانی (با تاکید بر علوم تربیتی) پدیدآورنده: عزت الله نادری ناشر: بدر – ۲۴ آبان، ۱۳۸۵

صرامی، اعتیاد نوین اعتیاد نوین با تأکید بر مصرف مواد محرک و توهم‌زا و روشهای پیشگیری از آن۱۳۸۲

طارمیان، ف. سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان، انتشارات تربیت ، تهران ، چاپ اول ، ۱۳۷۸ ، ص ۸۹

قربان حسینی ، ع  . پژوهشی نو در مواد مخدر و اعتیاد ، انتشارات امیر کبیر ، تهران ، ۱۶۸ ، ص ۱۵۶ .

کاپلان،، هارولد، سادوک، بنیامین، (۱۹۸۸)، خلاصه روانپزشکی، ترجمه نصرت الله پورافکاری (۱۳۶۸) انتشارات ذوقی تبریزی.

گورانی ، ر  اعتیاد و عوامل موثر در آن و راه مقابله و پیشگیری از آن ، مجموعه مقالات همایش بررسی علل فرهنگی و  اجتماعی  گرایش جوانان به مواد مخدر ، ۱۳۸۰ .

مجله ماکسی ۲۰۰۰ ، هوس سیگارکشیدن و کمک موثر والدین . ترجمه : مرتضوی . ب . پور افکاری ، ن. انتشارات آزاده ، تهران ، چاپ اول، ۱۳۷۳ .

مهریار ،  ا.  جزایری ، م . مروری انتقادی بر روشهای پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد، موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه ، طرح پژوهشی تهیه برنامه ملی مبارزه با مواد مخدر ( گزارش ۹ ) ، ۱۳۷۶ ، ص ۸۳ .

نریمانی . م . بررسی گرش افراد معتاد نسبت به روشهای پیشگیری از اعتیاد ، مجموعه مقالات همایش بررسی علل فرهنگی و اجتماعی گرایش جوانان به مواد مخدر، ۱۳۸۰ .

نائینیان، محمدرضا و همکاران انجمن روان پزشکی امریکا (۱۹۴ ) راهنمای آماری و تشخیصی اختلالات روانی – DSM- IV ترجمه ، انتشارات دانشگاه شاهد، جلد اول ،تهران ، چاپ اول، ۱۳۷۴ .

نشریه ی خط زندگی– گاهنامه ی آموزشی ، اجتماعی و تربیتی – پیش شماره ی یکم اسفند ۱۳۸۵ چاپ موسسه ی فرهنگی کوثر

 

-Kaplan H. dadock BJ. (2000) . comprehensive  textbook of psychiatry 7th Edition William and Williams .

–  McCrady H, Epstein E. (2000) . Adddictions : Comprehensive Guide book . New York : Oxford University  press .

– McCrady H, Epstein E. (2000) . Adddictions : Comprehensive Guide book . New York : Oxford University  press .

– McCrady H, Epstein E. (2000) . Adddictions : Comprehensive Guide book . New York : Oxford University  press .

Botvin g , shinke O. (1995) . Drug abuse  prevention with multiethnic youth m sage company

[1] – Botvin g , shinke O. (1995) . Drug abuse  prevention with multiethnic youth m sage company

– NIDA . National institute on drug  abuse . Theapy manuals for drug addiction treatment . NIH publication . 2002 ; pp 99-418 , p.99 .

– NIDA . National institute on drug  abuse Drug abuse prevention for the general population . National Institute on drug abuse . NIH publication . 1997 ; pp 97-411, p. 411 .

– Krish  H . (195) . Drug lessons education programs in developing contrees . New Brunswick .(USA) and London (U;K)

 

چکیده

هدف از پژوهش حاضر نقش آگاهی سازی در پیشگیری از اعتیاد  بوده است.

که پس از طرح مسئله و مشخص نمودن اهداف و فرضیه های تحقیق مبانی نظری و پیشینه پرداخته شده است . تعداد جامعه آماری تحقیق ۱۲۰ نفر ۶۰  نفر مونث و ۶۰ نفر مذکر ) بوده که به دلیل گسترده بودن تعداد جامعه­ی مورد نظر، نمونه آماری به صورت تصادفی  انتخاب گردیده­اند .ابزار مورد استفاده جهت انجام تحقیق، پرسشنامه  نقش و آگاهی و پیشگیری اعتیادبوده که پس از تائید روایی و محاسبه پایایی، استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آزمون­های آماری، ضریب همبستگی پیرسون، و spss استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ی اصلی تحقیق حاکی از ارتباط مثبت و معنادار میان آگاهی و  پیشگیری از اعتیاد در بین جوانان بود.

 

1-1-مقدمه[۱]

تحقیق حاضر شیوه های موجود پیشگیری از اعتیاد را مورد مطالعه قرار داده و نگرش افراد مختلف را نسبت به روشهای پیشگیری بررسی کرده است .

واقعیت این است که نمی توان به درستی زمان آشنایی انسان با مواد مخدر را مشخص کرد ولی از آغاز پیدایش حیات، انسانها برای تسکین آلام و یا حداقل برای کاهش دردهای خود از آن استفاده می کردند . تحلیل  گران مسائل سیاسی و اجتماعی بر این باورند که در تهاجم و نفوذ فرهنگی، پدیده مواد مخدر مهم ترین عامل به تباهی کشیدن و انحطاط اخلاقی جوامع به شمار می رود . متاسفانه گسترش دامنه مصرف مواد مخدر در جوامع امروزی به حدی است که حتی قشر متفکر و تحصیل کرده را نیز به سمت خود کشانده است . مبارزه با اعتیاد اقدامی استراتژیک درمقابله با ابزار نظام سلطه جهانی در انحطاط اخلاقی جوامع با اهداف خاص سیاسی است. اعتیاد به عنوان یک آسیب اجتماعی ،  هیچ گاه به طور کامل ریشه کن نخواهد شد ، اما با تدبیر ، اندیشه و تلاشی مخلصانه حداقل می توان آن را به کنترل در آورد.

مواد مخدر آن چنان آرام و بی صدا بر جسم و روان  مصرف کننده مستولی می گردد که هیچ معتادی آغاز اعتیاد خود را به یاد نمی آورد . مواد مخدر منشاء وقوع بسیاری از  جرائم اجتماعی نظیر قتل، تجاوز، سرقت و … می باشد. (مهریار ، ص ۸۳،  ۱۳۷۶).


۱-۲-بیان مسئله[۲]

آموزش نقش کلیدی و غیرقابل انکاری در برنامه های کاهش تقاضا و پیشگیری اولیه از گرایش دانش آموزان به سمت اعتیاد دارد.سوء مصرف مواد اعتیاد آور از مهمترین مشکلات عصر امروز به شمار می آید، به طوری که سازمان ملل متحد، مواد مخدر و داروهای روان گردان شیمیایی را در کنار سه بحران دیگر دنیا (سلاح های هسته ای، رشد جمعیت، آلودگی محیط زیست) قرار داده است.اعتیاد به مواد مخدر علاوه بر زیان های جدی و خطرناک جسمی از قبیل ابتلا به بیماری های عفونی واگیردار همچون ایدز و هپاتیت، عوارض و مشکلات عدیده اجتماعی و اقتصادی دیگری از قبیل افزایش جرم های مرتبط با مواد مخدر همچون جنایت و سرقت و فقر را به دنبال دارد.کشور ایران به لحاظ جغرافیایی در کنار بزرگ ترین منبع تولید مواد مخدر قرار دارد.

واقع شدن در مسیر اصلی قاچاق مواد مخدر و همچنین برخورداری از جمعیت جوان و پویا، جامعه ما را در برابر صدمات مرتبط با مواد مخدر آسیب پذیر ساخته است.کاهش میانگین سن اعتیاد و گرفتار شدن برخی از جوانان در دام موادمخدر، باعث اتخاذ سیاست ها و اقدامات گسترده ای از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تهدیدات ناشی از این مواد شده است که از جمله آنها می توان به مبارزه شدید با سوداگران مرگ اشاره کرد.امروزه ثابت شده است که در کنار مبارزه با کشت، تولید، قاچاق، توزیع و مصرف مواد مخدر، باید سرمایه گذاری اساسی در حوزه پیشگیری از گرایش افراد جامعه بخصوص نوجوانان و جوانان به مصرف مواد مخدر اعمال و در تمام سنین و مراحل رشد و تحول انسان ها، برنامه های پیشگیرانه ای را اجرا کرد.آگاهی دادن به دانش آموزان در خصوص مواد اعتیاد آور از طریق کتب درسی و کمک درسی در قالب یک برنامه ریزی مدون، از وظایف آموزش و پرورش است و اجرای درست آن اهمیت بسزایی در پیشگیری دارد.تحقیقی در این زمینه میان ۱۶۳ نفر از دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی منطقه یک تهران انجام شد.

۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق[۳] :

اعتیاد و گرایش به مواد مخدر به عنوان یک  بلای خانمان سوز به سرعت در حال گسترش و فرا گیر شدن است . صدمات و پیامد های اعتیاد به مواد مخدر در جامعه جبران ناپذیر بوده و امروز تحت پیشگیری و مقابله با مصرف مواد مخدر در دستور کار همه ی دولتها قرار دارد .آنچه از محتوای این  برنامه ها کاملاً مشهود است، اهمیت و پیشگیری از مصرف مواد مخدر است”.راههای مختلفی در بحث پیشگیری از مواد مخدر از خانواده تادانشگاه و محیط اجتماعی مطرح است. اما امروزه به واسطه گسترش تکنولژی وسائل ارتباطی و اثر بخشی آنها در فرایندهای آموزش و پیشگیری از اعتیاد سخت مورد توجه قرار گرفته اند .رسانه اعم از رسانه های  دیداری و نوشتاری بستر مناسبی است هم برای آموزش و هم اطلاع رسانی و جلب مشارکت عمومی برای پیشگیری از اعتیاد .هدف این مقاله تبیین جایگاه رسانه در بحث پیشگیری اولیه  از اعتیاد است .

در قرن کنونی اعتیاد به مواد مخدر بخش قابل توجهی از منابع انسانی، سرمایه های اجتماعی [۴] روانی و اقتصادی جامعه را از بین می برد که علاوه بر جلوه ها و ابعاد منفی آشکار آن ابعاد آسیب زای پنهانی نیز دارد که شاید به مراتب خطرناکتر از ابعاد آشکار آن باشد . تحمیل هزینه های هنگفت اقتصادی و انسانی به دولت و ایجاد تشکیلات عریض وطویل مبارزه با آن ، افزایش جرائم متأثر از اعتیاد مثل طلاق ، خودکشی ، سرقت‏‎‏‎ ،روسپیگری، افسردگی و سرخوردگی اجتماعی، ایجاد فشار وتنش روانی در خانواده ها ، فروپاشی خانواده ، کاستی در تربیت و اجتماعی کردن فرزندان ، ضرر و زیان مالی به جامعه تنها بخشی از پیامدهای اعتیاد درجامعه است،  اما به خوبی اهمیت بررسی و پژوهش درمورد اعتیاد رانشان می دهد .( بخشائی ،۱۳۸۱)

بررسی تاثیر متون آموزشی بر میزان آگاهی دانش آموزان پسر مقاطع مختلف تحصیلی شهر تهران در زمینه اعتیاد و عوارض آن هدف کلی این تحقیق به شمار می رفت.یافته های این پژوهش حاکی از آن بود که آموزش بر افزایش سطح آگاهی دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی در زمینه اعتیاد و عوارض آن موثر است. در واقع این نتایج اهمیت بعد آموزش و نقش کلیدی و غیرقابل انکار آن را در برنامه های کاهش تقاضا و پیشگیری اولیه از گرایش دانش آموزان به سمت اعتیاد را بیش از بیش آشکار می کند.با اطمینان ۹۵ درصد می توان گفت که آموزش در افزایش سطح آگاهی دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی نسبت به اعتیاد و موادمخدر و عوارض آن موثر است.( آقایی، ۱۳۷۷)

اجرای برنامه مهارت های زندگی در مدارس، تغییر در نگرش دانش آموزان از طریق ارائه اطلاعات صحیح به آنها درباره مواد مخدر و عوارض آن، گنجاندن آموزش های مربوط به مقابله با موادمخدر و اعتیاد در برنامه درسی مدارس، اتخاذ تدابیر لازم برای دانش آموزان در معرض خطر و مداخلات اولیه و زود هنگام، آموزش والدین برای توانمندسازی آنها در جهت مبارزه پیشگیرانه، تولید بسته های آموزشی اعم از کتاب، نوار و سی دی آموزشی منطبق بر نیازسنجی و بومی سازی فعالیت ها، استفاده از تشکل های دانش آموزی در عرصه مبارزه نرم افزاری و فرهنگی با مواد مخدر و تقویت مراکز مشاوره دانش آموزی از جمله اقداماتی است که آموزش و پرورش باید به طور جد در برنامه جامع پیشگیری از اعتیاد در مدارس انجام دهد.( همان منبع ، ۱۳۷۷)

همراهی مدارس در برنامه های جامع اجتماعی موجب می شود تا پیام ها، ارزش ها و نگرش های واحدی به نوجوانان منتقل شود، در واقع فعالیت های آموزشی در مدرسه برای جلوگیری از گسترش اعتیاد، موثرترین برنامه در پیشگیری از اعتیاد آنان است.

با توجه به موارد ذکر شده واینکه اعتیاد یک مسئله اجتماعی است و نقش آگاهی سازی و پیشگیری از اعتیاد باعث می گردد تا بسیاری از  مشکلات و  پیامدها و جرایم  اجتماعی  رخ ندهد  ما در این تحقیق سعی داریم به بررسی نقش آگاهی سازی در پیشگیری از  اعتیاد بپردازیم.

 

۴-۱-اهداف تحقیق[۵] :

هدف کلی :  پی بردن به نقش موثر آگاهی بین در پیشگیری از  اعتیاد

اهداف جزیی[۶] :

۱- پی بردن به نقش موثر آگاهی و آموزش اجتماعی در پیشگیری از  اعتیاد

۲- پی بردن به نقش موثر آگاهی و آموزش فرهنگی (رسانه ها)  در پیشگیری از  اعتیاد

۳ پی بردن به نقش موثر آگاهی و خانواده ها  در پیشگیری از  اعتیاد

۵-۱-فرضیه های تحقیق[۷] :

۱- آیا بین  آگاهی و آموزش اجتماعی در پیشگیری از  اعتیاد ارتباط معنی داری دارد .

۲- آیا بین  آگاهی و آموزش فرهنگی و اجتماعی در پیشگیری از  اعتیاد بین دختران و پسران  تفاوت معنی داری دارد.

۳- آیا بین  آگاهی و آموزش خانواده  در پیشگیری از  اعتیاد ارتباط معنی داری دارد .

 

6-1-تعاریف عملیاتی[۸]

رسانه[۹]

۱- رسانه ها به عنوان یک ابزار مهم ارتباطی نقش ممتازی در بحث مشارکت و پیشگیری از مصرف مواد مخدر دارند .البته قبل از آنکه به این موضوع پرداخته شود باید اشاره نمود که مسأله مواد مخدر و اعتیاد به آن یکی از موضوعات مهم امروز جوامع بشری است .بطوری که مسأله مواد مخدر از سوی سازمان ملل متحد در ردیف چهار بحران مهم و شناخته شده ی جهانی قرار گرفته است .(هاشمی ۱۳۸۳ ص ۲۴۷ )

برخی از محققان بحران مواد مخدر و رواج اعتیاد به آن را خطرناکتر از بحران اتمی می دانند (همان منبع)

فشار اجتماعی:

 از نظر اگنیو فشار اجتماعی عبارت است از پیامدهایی که در اثر روابط اجتماعی منفی در طول دوران اجتماعی شدن در فرد به وجود می آید که موجد هیجان های منفی در شخص می باشد  که این امر فرد را به سوی بزهکاری و مخصوصاً مصرف مواد مخدر می کشاند (ممتاز ۷۷:۱۳۸۱). به نظر اگنیو مصرف مواد مخدر یکی از راههای چیره شدن بر فشار ناشی از هیجانهای منفی و در واقع به نوعی کنترل آن است و فرد با مصرف مواد مخدر در واقع واکنشی سازشی نسبت به مشکلات شخصی خود نشان می دهد. فقدان فرصت همراه با میل به موفقیت باعث ایجاد فشار می گردد.


[۱] introduction

[2] problem definition

[3] necessity

[4] – Social capital

[5] Goals & Objectives

[6] Minor target

[7] The research hypotheses

[8] Operational definitions

[9] Medium

85,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله پیشگیری از اعتیاد در محله ها
 • تحقیق پیشگیری از اعتیاد در مدارس شهر
 • تحقیق پیشگیری از اعتیاد از دیدگاه کارکنان سازمان زندانها
 • تحقیق روشهای موثر در آگاه سازی خانواده درفرآیند پیشگیری از اعتیاد
 • تحقیق عوامل موثر پیشگیری و مصرف مواد در بین زندانیان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.