تحقیق نقش تصاویر ماهواره‌ای بعنوان یک ابزار قوی در امر اکتشاف و استخراج


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق نقش تصاویر ماهواره‌ای بعنوان یک  ابزار قوی در امر اکتشاف و استخراج  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۱۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق نقش تصاویر ماهواره‌ای بعنوان یک  ابزار قوی در امر اکتشاف و استخراج  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول: کانسارهای سرب و روی
۱-۱ مقدمه    ۱
۲-۱ ژئوشیمی و میزالوژی سرب    ۲
۳-۱ ژئوشیمی و میزالوژی روی    ۲
۴-۱ انواع کانسارهای سرب و روی    ۳
۱-۴-۱ اسکارن    ۳
۲-۴-۱ رگه‌ای    ۵
۱-۲-۴-۱ کانسارهای هیپوترمال    ۵
۲-۲-۴-۱ کانسارهای مزوترمال    ۶
۳-۲-۴-۱ کانسارهای زینوترمال    ۶
۳-۴-۱ استراتاباند    ۸
۱-۳-۴-۱ تیپ دره می‌سی‌سی‌پی    ۸
۲-۳-۴-۱ لایه‌ای    ۱۰
۳-۳-۴-۱ ماسیوسولفاید    ۱۱
۴-۴-۱ کانسارهای دگرگونی    ۱۳
۵-۱ کانسارهای سرب و روی مهدی آباد    ۱۵
۱-۵-۱ زمین‌شناسی کانسار سرب و روی مهدی آباد    ۱۵
۱-۱-۵-۱ سازند سنگستان    ۱۶
۲-۱-۵-۱ سازند تانت    ۱۶
۳-۱-۵-۱ سازند آب کوه    ۱۷
۴-۱-۵-۱ نهشته‌های کواترنر    ۱۷
فصل دوم: کلیات بر سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
1-2 کلیات بر سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS    ۱۹
۲-۲ سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS    ۲۰
۳-۲ اهداف سیستم اطلاعات    ۲۲
۴-۲ عناصر و اجزای GIS    ۲۳
۵-۲ قابلیت های تحلیلی یک سیستم اطلاعاتی جغرافیایی    ۲۴
۶-۲ کاربرد‌های (GIS)    ۲۵
۱-۶-۲ استفاده از GIS  در برنامه ریزی شهری    ۶۲
۲-۶-۲ GIS در مدل‌سازی مانورهای نظامی    ۲۶
۳-۶-۲ GIS در برخورد با سوانح طبیعی مانند زلزله    ۲۷
۴-۶-۲ تکنولوژی GIS به همراه گیرنده های GPS در شرایط اضطراری نشت
نفت در آب دریا    ۲۷
۵-۶-۲ GIS در بررسی و ارزیابی فرسایش خاک    ۲۷
۶-۶-۲ GIS در علوم مهندسی عمران    ۲۸
۷-۲ GIS در اکتشاف معدن    ۲۸
۱-۷-۲ تعیین مکان و محدودة پی‌جویی    ۲۹
۲-۷-۲ تعیین مکان و محدودة اکتشاف نیمه تفضیلی    ۳۰
۳-۷-۲ تعیین محدودة حفاری‌های اکتشافی    ۳۸
۴-۷-۲ تعیین مکان و محدودة اکتشاف تفضیلی    ۳۱
۵-۷-۲ تعیین حمل تأسیسات و ماشین ‌آلات معدن    ۳۲
۸-۲ کاربرد GIS در مهندسی معدن (۱)    ۳۲
۹-۲ کاربرد GIS در مهندسی معدن (۲)    ۲۳
۱۰-۲ کاربرد GIS در مهندسی معدن (۳)    ۳۴
فصل سوم: سنجش از دور
۱-۳ مقدمه    ۳۵
۲-۳ مبانی سنجش از دور    ۳۵
۳-۳ طیف الکترومغناطیس    ۳۷
۴-۳ مدارها    ۳۸
۵-۳ گزینش سیستم مناسب    ۴۰
فصل چهارم: نمایش داده‌ها
۱-۴ مقدمه    ۴۲
۲-۴ تعریف نقشه    ۴۲
۳-۴ عوارض نقشه    ۴۲
۴-۴ ساختار نقشه    ۴۳
۵-۴ مقیاس نقشه    ۴۳
۶-۴ سیستم تصویر نقشه‌ها    ۴۴
۱-۶-۴ سیستم تصویر لامیر    ۴۵
۲-۶-۴ سیستم تصویر UTM    ۴۵
۳-۶-۴ سیستم تصویر قطبی    ۴۵
۷-۴ نمایش داده‌های جغرافیایی    ۴۸
۱-۷-۴ اطلاعات مکانی    ۴۸
۲-۷-۴ اطلاعات توصیفی    ۴۹
۸-۴ رقومی کردن    ۴۹
۹-۴ نشان دادن عارضه‌ها بر روی یک نقشه    ۵۰
۱-۹-۴ عوارض فضایی    ۵۰
۲-۹-۴ مدل رستری یا شبکه‌ای    ۵۲
۳-۹-۴ مدل برداری    ۵۲
فصل پنجم: معرفی برخی نرم‌افزارها
۱-۵ نرم افزار Er mapper    ۵۴
۲-۵ نرم افزار Ilwis    ۵۵
۳-۵ نرم افزار Arc view    ۵۶
۴-۵ نرم افزارinfo Arc    ۵۷
فصل ششم: تهیه نقشه‌های پتانسیل معدن
۱-۶ تهیه نقشه‌های پتانسیل معدن    ۵۸
۲-۶ مدل مفهومی    ۶۰
۱-۲-۶ مرحلة ۱    ۶۳
۲-۲-۶ مرحلة ۲    ۶۴
۳-۲-۶ مرحلة ۳    ۶۸
فصل هفتم: اکتشاف سطحی کانسار سرب و روی مهدی آباد
۱-۷ اکتشاف سطحی کانسار سرب و روی مهدی آباد    ۶۹
۱-۱-۷ مرحلة اول    ۷۰
۲-۱-۷ مرحلة دوم    ۷۱
۳-۱-۷ مرحلة سوم    ۷۵
۴-۱-۷ مرحلة چهارم    ۷۸
۱-۴-۱-۷ Map list    ۷۹
۲-۴-۱-۷ انتخاب تصویر کاذب    ۸۰
۳-۴-۱-۷ نمونه‌گیری    ۸۰
۴-۴-۱-۷ Classify    ۸۱
فصل هشتم: مسائل کاربردی نرم افزار ilwis
1-8  ilwis (1)  سیستم مختصات Coordineate System    ۹۱
۱-۱-۸ تصویرگیری نقشه    ۹۲
۲-۸  ilwis(2) زمینه (Domain)    ۹۳
۳-۸ ilwis (3) نمایش و رنگامیزی (Representation)    ۹۴
۴-۸ ilwis (4)  زین مرجع (Georefrence)    ۹۴
نتیجه‌گیری    ۹۶
پیشنهادات    ۹۷
منابع    ۹۸

منابع:

۱- حسینی، سید زین العابدین، ۱۳۸۱، بررسی قابلیت داده‌های ماهواره‌ای لندست ETM+ جهت تهیه نقشه کاربری اراضی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.

۲- حسینی، سید زین العابدین، ۱۳۸۳، جزوه درسی سنجش از دور، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد و دانشگاه آزاد میبد.

۳- حسینی، سید زین‌العابدین، ۱۳۸۳، جزوه درسی سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی یزد و دانشگاه آزاد میبد.

۴- قربانی منصور، تاجبخش پیمان، خوئی ناصر (۱۳۷۹)؛ کانسارهای سرب و روی در ایران، تهران: وزارت معادن و فلزات، چاپ اول.

۵- رضایی خلیل، (۱۳۸۱) کتاب آموزشی ilwis، تهران، ناقوس.

۶- مبین سمیه، (۱۳۸۳)، بررسی ویژگی‌های داده‌های ماهواره‌ای لندست ۷، پروژه کارشناسی، یزد، دانشگاه یزد.

۷- گروه اطلاعات زمین مرجع (سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدن کشور) (۱۳۷۹): سیستم‌های اطلاعات جغرافیای برای دانش پژوهان علوم زمین (مدل سازی به کمک GIS)، تهران: سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدن کشور، چاپ اول.

۱-۱ مقدمه

سرب در حدود ۶ تا ۷ هزار سال پیش در مصر و بین النهرین کشف شده است. این فلز در شمار قدیمی ترین فلزهایی است که انسان آن را بکار برده است. به این فلز در زبان انگلیسی Lead در عربی رصاص و در زبان پهلوی سرب گفته می شود. در حدود ۴۰۰۰ سال پیش از میلاد مصری ها و سومری ها از سفید سرب برای آرایش استفاده می کردند. در قرون وسطی از سرب به گستردگی در مصالح ساختمانی استفاده می شده است. در ایران نیز سرب از اواخر هزاره سوم شناخته شده و چون ذوب کربنات های سرب آسان بوده است، معادن کربنات سرب زودتر مورد استفاده قرار گرفته اند.

در حال حاضر مهمترین کاربردهای آن در باطری ها، کابل ها و بلبرینگ ها می باشد. روی در سال ۱۷۴۶ بوسیله شیمیدان آلمانی بنام مارگراف کشف شده است. این فلز برای مدت ۲۰۰۰ سال بعنوان یکی از اجزاء آلیاژ برنج در اروپا و آسیا مصرف می شده است. در حدود ۱۵۰ سال پیش از میلاد مسیح رومی ها از این فلز و آلیاژهای آن سکه تهیه می کردند. امروزه بیشترین کاربرد روی در صنعت گالوانیزه، ترکیب آلیاژها و الکترونیک است. معمولا سرب و روی با یکدیگر و با فلزاتی چون مس، طلا و نقره همراه می باشند. همچنین کانسارهای سرب و روی با درصدهای متنوعی از این فلزات شناسایی شده اند. (۴، ص ۵)


۲-۱ ژئوشیمی و مینرالوژی سرب:

بطور کلی چهار ایزوتوپ پایدار سرب با اعداد جرمی ۲۰۴،۲۰۶،۲۰۷ و ۲۰۸ وجود دارند که از بین آنها ایزوتوپ ۲۰۸ با فراوانی ۱/۵۲% بیشترین ایزوتوپ سرب است. ایزوتوپ‌های ۲۰۶،۲۰۷ و ۲۰۸ محصولات نهائی متلاشی شدن اورانیوم و توریم می باشند. سرب بطور کلی از لحاظ فراوانی در پوسته زمین در رتبه سی و چهارم قرار دارد، سرب دارای کلارک ۳-۱۰*۶/۱% می باشد، در حال حاضر بطور متوسط حداقل ضریب تجمع سرب برای تشکیل کانسارهای اقتصادی در حدود ۲۰۰۰ می باشد. کلارک سرب از سنگهای باریک به سمت سنگهای اسیدی افزایش می یابد، بطوریکه میزان کلارک در سنگهای اوترابازیک ۵-۱۰*۱% در سنگهای بازیک ۴-۱۰*۸% و در سنگهای با منشأ ماگمایی اسیدی ۳-۱۰*۲% می باشد. (۴)

کانی های اصلی سرب و درصد سرب در هر کدام به ترتیب زیر می باشد:

گالن با ۶/۸۶% سرب، جیمسونیت با ۱۶/۴۰% سرب، بولانگریت با ۴۲/۵۵% سرب، بورنیت با ۶/۴۲% سرب، سروسیت با ۶/۷۷% سرب و آنگلزیت با ۳/۶۸% سرب.

۳-۱ ژئوشیمی و مینرالوژی روی:

روی دارای ۵ ایزوتوپ پایدار است که اعداد جرمی آن ۶۴، ۶۶، ۷۸، ۸۰ می باشد که در این میان بیشترین ایزوتوپ آن ایزوتوپ ۶۴ با فراوانی ۹/۴۸% می باشد. روی از لحاظ فراوانی در رتبه بیست و سوم پوسته زمین قرار دارد. کلارک روی تا حدودی بیشتر از سرب می باشد، میزان کلارک روی ۳-۱۰*۳/۸ و ضریب تجمع آن برای تشکیل کانسارهای اقتصادی ۵۰۰ می باشد. میزان کلارک روی از سنگهای ماگمائی با منشأ بازی به سمت سنگهای ماگمایی با منشأ اسیدی افزایش پیدا می کند. میزان کلارک در سنگهای اولترابازیک ۳-۱۰*۳% در سنگهای بازی ۳-۱۰*۳/۱% و در سنگهای اسیدی ۳-۱۰*۶% می باشد. میزان کلارک در سنگهای اسیدی خیلی نزدیک به میزان کلارک در پوسته است. کانی های اصلی روی و درصد روی هر یک به صورت زیر می باشد:

اسفالریت با ۶۷% روی، ورتزیت با ۶۳% روی، اسمیت زونیت با ۵۲% روی، همی مورفیت با ۷/۵۳% روی. (۴)

۴-۱ انواع کانسارهای سرب و روی:

بطور کلی انواع کانسارهای سرب و روی عبارتند از:

۳-۱) اسکارن

۳-۲) رگه ای

۳-۳) استراتاباند

۳-۴) دگرگونی

۱-۴-۱ کانسارهای اسکارن:

چنانچه در دگرگونی مجاورتی موادی از توده نفوذی به سنگ میزبان افزوده شود، کانسارهای اسکارن پدید می آید. بطور معمول کانی های منطقه اسکارن متنوع و فراوانند. اسمیرنف این کانسارها را با توجه به مبانی مختلف به پنج گروه تقسیم کرده که در این میان به رده بندی بر مبنای ترکیب سنگ های دربرگیرنده توده نفوذی اهمیت بیشتری داده زیرا به اسکارن آهکی، اسکارن منیزیتی و اسکارن سیلیکاته اشاره می کند.

امروزه این کانسارها را که از دیدگاه اقتصادی مورد توجه بسیاری از زمین شناسان قرار دارند بر مبنای نوع غالب و چیره و با ارزش موجود در آنها تقسیم بندی می کنند که در حقیقت دنباله رده بندی این کانسارها بر پایه نوع سنگ در بر گیرنده توده نفوذی است.

اینودیک بورت کانسارهای اسکارن آهکی را به پنج گروه اسکارن های آهن، تنگستن، مس، سرب، روی و قلع تقسیم کرده است. نکته قابل توجه این است که بر عکس کانی های موجود در اسکارن ها که ترکیبی پیچیده و متنوع دارند، کانه ها ، بطور معمول، سولفورها و اکسیدهایی با ترکیب ساده هستند. از مهمترین سولفورهای موجود در اسکارن ها اسفالریت و گالن را می‌توان نام برد. (۴، ص ۲۳)

کانسارهای اسکارن بیشتر به شکل ورقه، عدسی و یا رگه وجود دارند و دارای ضخامت چند ده متر و وسعت چندصد متر می باشند. در هر صورت مورفولوژی سولفیدهای سرب و روی بر روی ترکیب اسکارن آهکی تأثیر گذاشته و آنها را بیشتر پیچیده می کند. ماده معدنی در این موارد بیشتر به شکل عدسی، ستونی و یا پاکتی شکل دیده می شود. شکل کانسار چندین صدمتر در طول و در امتداد گسترش پیدا می کند؛ همچنین ضخامت آن نیز ۱ تا ۱۰ متر و یا بیشتر می‌تواند وجود داشته باشد.


۲-۴-۱ کانسارهای رگه ای:

این کانسارها حاصل کانه سازی سیال های کانه دار گرم است که در زیر زمین جریان دارند. عناصر فلزی موجود در این سیال های گرمایی ممکن است خاستگاه ماگمایی داشته باشند و در چهره های گوناگون همراه آب به جای تجمع، حمل شود و یا اینکه در مسیر حرکت آب قرار گیرند و ضمن همراه شدن تدریجی با آب سیال کانه داری را پدید آورند. کانی هایی که خاستگاه گرمایی دارند ممکن است به دو صورت پدید آیند:

الف : تمرکز به روش پر کردن کاواکها و فضاهای خالی درون سنگها که خود به دو گروه همزاد و دیرزاد پخش می شود:

ب : تمرکز به روش جانشینی؛

بنابراین شکل انباشته های گرمایی تابعی از شکل کاواک های سنگ میزبان و یا چگونگی جانشینی در آن است. از همین رو در این دسته از کانسارها انواع رگه ها ، عدسی ها، کانسارهای لایه ای، استوک ورک و اشکال پیچیده دیده می شود. با توجه به رده بندی لیندگرن کانسارهای گرمایی به پنج گروه تقسیم می شوند که مهمترین آنها در ارتباط با سرب و روی عبارتند از:

۱-۲-۴-۱ کانسارهای هیپوترمال:

این کانسارها نشان دهنده دما و فشار زیاد هستند و درجه حرارت پیدایش آنها را از ۳۰۰ تا ۵۰۰ درجه سانتیگراد تعیین کرده اند. در این نوع کانسارها پدیده جانشینی آشکارا قابل تشخیص است و دارای بافت درشت دانه هستند. حجم آنها زیاد و شکل نامنظم دارند ولی بطور کلی به صورت رگه مانند و لایه ای هستند. در بیشتر موارد جای پیدایش آنها ستیغ چین ها و مناطق برشی است.

پارک و مک دیارمید (۱۹۷۵) معمول ترین کانه های این نوع کانسارها را اسفالریت، گالن، کالکوپیریت، فلوئوریت و باریتیت می دانند. برای آشنایی با کانسارهای شناخته شده هیپوترمال در دنیا به کانسار معروف سرب و روی و نقره بروکین هیل در منطقه جنوب استرالیا که نمونه ای از کانسارهای گرمایی نوع هیپوترمال است می‌توان اشاره نمود.

۲-۲-۴-۱ کانسارهای مزوترمال:

کانسارهای مزوترمال در شرایط دما (۲۰۰ تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد) و فشار متوسط ایجاد می شوند. منطقه مزوترمال وجوه مشترک کانسارهای هیپوترمال و اپی ترمال است؛ از این رو کانسارهای مزوترمال حد واسط میان دو گروه یاد شده است. در این کانسارها پدیده جانشینی فراوان است.

سنگ میزبان در بیشتر موارد رسوبی است ولی می تواند سنگ های آذرین یا دگرگونی نیز باشد. مواد اصلی کانسارهای مزوترمال مس، سرب و روی ، نقره و طلا هستند. کانه‌ها شامل اسفالریت، گالن و بسیاری کانه های دیگر است. (۴ ، ص ۲۵)

۳-۲-۴-۱ کانسارهای زینوترمال:

اگر توده ماگمایی بتواند به بخش های کم ژرفا و به نسبت سطحی نفوذ کند سیال های کانه دار با دمای بالا به مناطق کم فشار راه می یابند که این حالت از شرایط اصلی پیدایش این نوع کانسارها است. در چنین شرایطی، حرارت و فشار توده نفوذی با شتاب کاهش می یابد و کانه سازی در فاصله‌ای کوتاه و با پاراژنزی مبهم انجام می گیرد.

کانی هایی که در دمای بالا متبلور می شوند نخست شکل می گیرند ولی از آنجا که کاهش فشار و حرارت شتاب زده است کانی های وابسته به حرارت و فشار پایین نیز همزمان یا کمی بعد و به گونه ای در هم با کانی های حرارت بالا متبلور می شوند. کانسارهایی که دارای چنین مخلوط ناجوری هستند به نام کانسارهای زینوترمال نامیده می شوند و پیشوند زینو (xeno) در اینجا به معنی عجیب یا غیر عادی است.

در بیشتر این نوع کانسارها مناطق کانی سازی همپوشی پیدا می کنند و حالت تلسکوپی در آنها مشاهده می شود که این امر از صفات مشخص کانسارهای زینوترمال است. بیشتر این کانسارها با سنگهای آتش فشانی و توف های به نسبت جوان همراه اند. در این کانسارها بطور عمده پر شدن فضای خالی نسبت به جانشینی کانی ها برتری دارد. سنگ میزبان بطور معمول شکسته و خرد شده است و کانه ها بطور کلی دانه ریز هستند.

در جهان نمونه هایی از این کانسارها یافت می شود که از آن جمله می توان ناحیه ایکونو ـ آکنوب در جنوب ژاپن را نام برد که از آن فلزات طلا، نقره، مس، سرب و روی، قلع، تنگستن و بیسموت بهره برداری می شود. انباشتگی این ناحیه در سنگ های پالئوزوئیک تا سنوزوئیک جای دارند و کانی سازی در فاز پسین فاز تکاپوهای آتش فشانی انجام گرفته است. بررسی های ژئومتری در این کانسارها نشان داده است که تغییرات درجه حرارت کانه سازی در این منطقه مرزی از ۳۵۰ درجه تا ۱۶۰ درجه سانتیگراد داشته است.

۳-۴-۱ کانسارهای استراتاباند:

این کانسارها دارای زیر مجموعه بزرگی هستند که بطور کلی آنها را میتوان در سه گروه دسته بندی کرد که این گروهها عبارتند از:

تیپ دره می سی سی پی

لایه ای

مسیوسولفاید

110,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله اندازه گیری سرب در مواد آرایشی
 • مقاله سرب و روی
 • مقاله کاربرد فلز سرب
 • پایان نامه گــل اُخرا و کاربرد آن در صنعت رنگ سازی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.