تحقیق نقش تلفن همراه و تاثیرات آن بر وضعیت فرهنگی-ارتباطی دانشجویان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق نقش تلفن همراه و تاثیرات آن بر وضعیت فرهنگی-ارتباطی  دانشجویان رشته ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۶۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق نقش تلفن همراه و تاثیرات آن بر وضعیت فرهنگی-ارتباطی  دانشجویان رشته ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه ۱
بیان مسئله ۲
اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
اهداف تحقیق ۹
سوالات تحقیق ۱۰
فرضیات تحقیق ۱۲
تعاریف واژگان ۱۳

فصل دوم: مروری بر ادبیات نظری تحقیق
مقدمه ۲۰
درآمدی بر مطالعات انجام شده در باب حوزه تحقیق ۲۱
درآمدی بر نظریات، تئوری ها و اندیشه ها ۴۵
تاریخچه ای از نخستین اندیشه های جامعه شناختی ارتباطات ۴۵
نظریه های رسانه شناسی: اینیس و مک لوهان ۴۹
نظریات مکتب شیکاگو: لاسول، لازارسفلد (مرتون ) و لوین ۵۲
ارتباطات جمعی و فرهنگ ۵۶
به سوی تعریف فرهنگ ۵۸
مشخصات فرهنگ ۵۹
تکنولوژی ارتباطات و فرهنگ ۵۹
دیدگاه مک لوهان در مورد تحول فرهنگی ۶۰
جنبه های جامعه شناختی تلفن همراه ۶۱
استفاده کنندگان تلفن همراه در ایران ۶۲
تلفن همراه و فاصله میان زمان – مکان ۶۴
مصرف تظاهری تلفن همراه ۶۷
متنی کردن، زبان و کد اجتماعی ۷۰
اقتصاد صنعت تلفن همراه در ایران ۷۵
تلفن همراه، عدم قطعیت و اعتماد ۷۷
تلفن همراه، سبک زندگی و آینده ۷۸
موبایل، هویت فردی و فردگرایی ۸۲
تلفن همراه، دسترسی فوری و فرهنگ فوری ۸۶
موبایل به عنوان تکنولوژی فردی و خصوصی ۸۷
موبایل، تکنولوژی شخصی و اطلاعات شخصی ۸۷
تفسیر نسبی از ابعاد شخصی موبایل ۸۸
موبایل، فردیت، دوستان و خانواده ۸۹
موبایل، ابعاد فردی و عمومی: ضرورت ها و محدودیت های اجتماعی ۹۰

فصل سوم: روش
روش تحقیق ۹۴
ابزار گردآوری داده ها ۹۵
پایایی ابزار ۹۵
شیوه اجرای پرسشنامه ۹۷
جامعه، نمونه و روش نمونه گیری ۹۷
شیوه تجزیه و تحلیل داده ها ۹۸

فصل چهارم: یافته های تحقیق
یافته های توصیفی ۱۰۰
یافته های مبتنی بر سوالات تحقیق ۱۰۷
یافته های مبتنی بر فرضیات تحقیق ۱۲۸

فصل پنجم: نتیجه گیری
مقدمه ۱۴۰
نتایج تحقیق ۱۴۲
بحث ۱۴۷
پیشنهادات تحقیق ۱۵۳
محدودیتهای تحقیق ۱۵۴
منابع و مآخذ ۱۵۵

– منابع و ماخذ:

کتب فارسی:
-اکرامی،محمود:مردم شناسی،ارتباط خودمانی:پژوهشی در پدیده sms ،نشر ایوار،تهران،۱۳۸۶٫
-آذری غلامرضا، مقدمه ای بر: اصول و مبانی ارتباطات، تهران:صدا و سیمای ج.ا.ا،۱۳۸۴٫
-دادگران سید محمد، افکار عمومی و معیارهای سنجش آن، تهران:مروارید، ۱۳۸۲٫
-ساروخانی باقر، جامعه شناسی ارتباطات،تهران: اطلاعات، ۱۳۷۶٫
-ساروخانی باقر،درامدی بر دایره المعارف علوم اجتماعی،تهران:۱۳۷۷٫
-سودین ورنر/ تانکارد جیمز، نظریه های ارتباطات، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۸۱٫
-شرام ویلبر، زندگی و اندیشه پیشتازان علم ارتباطات، غلامرضا آذری/ زهرا آذری، تهران: خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۸۱٫
-کانرتون پل، جامعه شناسی انتقادی، حسن چاوشیان، تهران: اختران، ۱۳۸۵٫
-لیتل استیفن جان ، نظریه های ارتباطات، ویراسته: علی قاسم نژاد جامعی، سید مرتضی نور بخش/ سید اکبر میر حسینی، تهران: جنگل، ۱۳۸۴٫
-معتمد نژاد کاظم، جایگاه بنیادی ارتباطات جمعی در «مطالعات فرهنگی» بررسی زمینه های نقد اندیشی و شیوه های ارتباط پژوهشی بنیانگذاران مکتب بیرمنگام، دانشگاه علامه طباطبایی، مرکز پژوهشی ارتباطات، تهران، ۱۳۸۴٫
-مهرداد هرمز ، مقدمه ای بر: نظریات و مفاهیم ارتباط جمعی، تهران: موسسه فرهنگی – پژوهشی فازان،۱۳۸۰
-محسنیان راد،مهدی:ارتباط شناسی،سروش،چاپ سوم،تهران،۱۳۷۸٫
-نظریه کنش ارتباطی، کمال پولادی، تهران: روزنامه ایران، موسسه انتشاراتی۱۳۸۴
-تام باتومور (۱۳۷۵). مکتب فرانفکورت، حسینعلی نوذری، نی.

مقالات فارسی:
-سعیدی، علی اصغر(۱۳۸۴) فرهنگ مصرفی : هوای های نفسانی جوانان و زنان در جامعه مصرفی، نامه پژوهش‏، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‏، شماره ۹ ، بهار ۱۳۸۳‏ صص ۸۱-۵۵
-عاملی، س. ر (۱۳۸۲الف) دو جهانی شدن ها و آینده جهان، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره ۶۹-۷۰، خرداد و تیر ۱۳۸۲، ص ص ۱۵-۲۸٫
____ (۱۳۸۲ ب) دو جهانی شدن ها و جامعه جهانی اضطراب، نامه علوم اجتماعی، جلد۱۱، شماره ۱، مهر ۱۳۸۲، ص ص ۱۴۳-۱۷۴٫
____ (۱۳۸۲ج) دو جهانی شدن ها و هویت های همزمان آینده، در کارگاه علمی آینده اندیشی ____ (۱۳۸۴) دو جهانی شدنها و روندهای معکوس فرهنگ، مجموعه مقالات و سخنرانی های دومین کارگاه آینده اندیشی، به کوشش علی پایا و حسین راغفر، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
-عبداللهیان، ح. (۱۳۸۴) نوع شناسی و بازتعریف آسیب های اینترنتی و تغیرات هویتی در ایران، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره ۲و۳: ص ص ۱۳۵-۱۵۴٫
-کوثری، م. (۱۳۸۴) آنومی اجتماعی در اجتماعات مجازی، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره ۲و۳، ص ص ۱۷۱-۱۹۴٫
-منتظر قائم، م. (۱۳۸۲) سنخ شناسی رادیو در دوران معاصر: با تکیه بر دو مفهوم مالکیت سازمانی و هویت مخاطبان، فصلنامه ارتباطات و فرهنگ، جلد ۱، شماره ۱، ص ص۵۳-۷۴٫
-وثوقی، م. (۱۳۸۴) فردگرایی و جمع گرایی ایرانیان از دید سیاحان خارجی، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره ۲و۳: ص ص۲۵۱-۲۷۴٫
کتب انگلیسی:

-Babbie, Earl (2006), The Practice of Social research, 11th edition, Belmont: Wadsworth.
– Habermas ,Jurgen (1996), The Structural Transformation of the Public Sphere, translated by Thomas Burger, Fredrick Lawrence, The MIT PressCambridgeMassachusetts.
– Melkote, Srinivas R. (1991), CommunicationforDevelopment in the Third World,
-Abercombie, N., et al (2000), Contemporary British Society, Polity.
-Agar, J. (2003) Constant Touch: A Global History of the Mobile Phone, London: Polity Press
-Blau, P. (1964) Exchange and Power in Social Life, New York: Wiley.
-Castells, M. (1996-1998) The Information Age: Economy, Society, and Culture. (three volumes), Oxford: Blackwell
-Corrigan, P. (1997) The sociology of Consumption, London: Sage
-Giddens, A. (1981) A Contemporary Critique of Historical Materialism, Vol. I Power, Property and the State, Berkeley: University of California Press—, (1979) The Central Problem of Social Theory, Berkeley: Universityof California, (1984) The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration, Berkeley: University of Cali.
—, (2000) Runaway world, London, Polity PressKarenza, M and — —Rutter, J., (2004), Understanding Consumers’ Understanding of Mobile Entertainment, in Mobile Entertainment, user-centred perspectives, edited by Karenza Moore and Jason Rutter, University of Manchester, pp 49-66
-Kopomaa, T. (2003) The reunited family of the mobile information society, Hession, E. (2001) Booty Call: How Marketers Can Cross into Wireless Space, Dublin: Púca
-Iran Ministry of Telecommunication, (2004) Iran: Department of information and Statistics
-Ling, R and Yttri, B. (1999) “Nobody Sits at Home and Waits for the Telephone to Ring:” Micro and Hyper-Coordination through the Use of the Mobile Telephone. Telenor Forskning og Utvikling, FoU Rapport 30/99.
-Plant, S. (2000) On the Mobile. The Effects of Mobile
Telephones on Social and Individual Life.
-Saeidi. Ali A. (2004) The Effects of Constant Touch on Consumer Behavior: The Case of Iranian Mobile Users, in Mobile Entertainment, user-centred perspectives, edited by Karenza Moore and Jason Rutter, University of Manchester, pp. 100-113

-Slater, D., (1997) Consumer Culture and Modernity, Blackwell
-Townsend, A M. (2000) “Life in the Real-Time City: Mobile Telephones and Urban Metabolism”. Journal of Urban Technology, (7)2: pp. 85-10:
-Veblen, T, (1975) [1899]) The Theory of Leisure Class, New
York: Augustus M. Kelly
-Ameli, S. R. (2002) Globalization, Americanization and British Muslim Identity, London, ICAS Press.
-Ameli, S. R. & Merali, A. (2004a) Dual Citizenship: British, Islamic or Both – Obligation, Recognition, Respect and Belonging, London, IHRC, Press.
-Ameli, S. R. Elahi, M., Merali, A. (2004b) Social Discrimination: Across the Muslim Divide, London, IHRC Press.
-Ameli, S. R. & Merali, A. (2005) Secular or Islamic: What Schools do British Muslims Want for Their Children?, London, IHRC Press.
-Ameli, S. R. & Merali, A. (2006) Hijab, Meaning, Identity, Otherization and Politics: British Muslim Women, London, IHRC Press. -Buss, A. (2000) The Evolution of Western Individualism, Religion, No. 30, pp. 1-25.
-Coates, P. (2006) The Human and Natural Environment, H. Temperley & C. Bigsby (eds.), A New Introduction to American Studies, London, Pearson Longman.
-Elliott, A. (2005) concepts of the Self, Cambridge, Polity Press.
-Elliott, A. & Lemert, C. (2006) The New Individualism: The Emotional Costs of Globalization, London & New York, Routledge.
-Fortunati, L. (2001) The Mobile Phone: An Identity on the Move, Personal and Ubiquitous Computing, 5:85–۹۸٫
-Freud, S. (1984) On Metapsychology: The Theory of Psychoanalysis, Edited by A. Richards, Harmondsworth: Penguin.
-Giddens, A. (2001) Sociology: 4th edition, Cambridge, Polity Press.
-Gollinson, D. L. (2002) Managing Humour, Journal of Management Studies, No. 39 (3), pp. 269-288.
ْ-Goncalo, J. A. & Staw, B. M. (2006) Individualism–collectivism and group creativity, Oranizational Behvior and Human Decision Processes, xxx.
-Sung, N. Lee, Y. H. (2002) Substitution between Mobile and Fixed Telephones in Korea, Review of Industrial Organization, pp. 367-374.
-Palen, L, Salzman, M. and Youngs, E (2001) Discovery and Integration of Mobile Communications in Everyday Life, Personal and Ubiquitous Computing, Vol. 5:109–۱۲۲٫
-Robertson, R. (1992), Globalization, London, Sage.
Trafimow, D., Triandis, H., & Goto, S. (1991). Some tests of the distinction between the private and the collective self. Journal of Personality and Social Psychology, 60, 649–۶۵۵٫
-Triandis, H. (1989). The self and social behavior in differing cultural contexts. Psychological Review, 96, 506–۵۲۰٫
-Triandis, H. (1995). Individualism and Collectivism. Boulder, CO: —–Westview Press.
-Williams, R. (1989)Resources of Hope, London, Verso.
-Wilska, T. A. (2003) Mobile Phone Use as Part of Young People’s Consumption Styles, Journal of Consumer Policy, Vol. 26: 441–۴۶۳٫
-Yen, L.H., Huang, T. L. & Hwang S.Y. (1997) A protocol for causally ordered message delivery in mobile computing systems, Mobil Networks and Applications, No. 2, pp. 365-372.

 

مقدمه:

در هزاره سوم که عصر ارتباطات و اطلاعات می‌باشد محدودکردن انسانها جایگاهی ندارد. به دلیل وجود مرکزی بر انتقال کدهای مخابراتی میان فرستنده پیام و گیرنده پیام ، با توجه به  محدودیتی که در پی دارد متخصصان علم ارتباطات را به تفکر دستیابی به وسیله‌ای کاراتر واداشت تا مسأله عمده که از نظر کارشناسان علم مخابرات حذف قید مکان بودرا تأمین نماید. پیشرفت جوامع به جایی رسیده است که انسان مجهز به یک وسیله ارتباطی بدون سیم ،  آزادانه در حال تحرک بتواند ارتباط داشته باشد. این تکنولوژی که تلفن همراه یا موبایل نامیده می شود، علاوه بر اینکه آسایش، آرامش خیال، سهولت برقراری ارتباط بدون قید زمان و مکان را فراهم آورده است تأثیرات خاص فرهنگی، رفتاری و اجتماعی شگرف مثل سایر تکنولوژیهای مدرن را در کاربران به وجود آورده است. امروزه فردگرایی پدیده‌ای است که محصول تکنولوژیهای فردی مانند تلفن همراه است. انتخابگری فردی و ارتباطی غیرصمیمانه، رفتار اکتسابی غیرعقلایی از اثرات این تکنولوژیها می‌باشد که در جامعه ما نیز مشاهده می‌شود.

اساساً انتقال پیام که به وسیله تلفن همراه و یا تلفن ثابت در حال حاضر صورت می‌گیرد و برتری تلفن همراه با توجه به اینکه محدودیت مکانی ندارد حائز اهمیت می‌باشد و این برتری شرایطی را فراهم می‌سازد که تلفن‌های ثابت در جهان پیشرفته آینده توانایی رقابت با تلفن همراه را نخواهند داشت چون محدودیت مکانی، آلودگی محیط زیست، هزینه‌های اصطکاک و نگهداری عواملی هستند که از کارایی تلفن ثابت کم می‌کند، در حالی که تلفن همراه با مزایایی زیادی که دارد شاخصهایی نیز در جوامع توسعه یافته در امر اقتصاد و فرهنگ ارتباطی انسانها به شمار می‌رود. این وسیله ارتباطی با قابلیتهای فراوانی که از نظر برقراری ارتباط بین افراد جامعه دارد، مثل صنعت چاپ که در قرن شانزدهم انقلابی بزرگ در سرنوشت بشریت به وجود آورد، در هزاره سوم ایفاء نقش می‌کند.


بیان مسأله:

زندگی بشر متحول گشته و عصر تازه آغاز شده است. در این عرصه جدید هر کشوری و یا فردی به اطلاعات و ارتباطات جهانی سریعتر دست یابد قطعاً موفق‌تر خواهد بود لذا کشورمان  از کاروان نوآوریهای ارتباطی که از سالها قبل به کشورهای پیشرفته رسیده و باعث توسعه بیشتر آنها گردیده بود، عقب نمی‌ماند.

در سال ۱۹۹۴ میلادی دانش نوین فن‌آوری مخابرات راه خود را طی کرده و در قالب تلفن همراه در دسترس مردم کشور ما نیز قرار گرفت. شبکه ارتباطات سیار در این ۱۴ سال که با الگوی رشد دولتی اداره می‌شود دستخوش تغییرات زیادی شده است. هم‌اکنون در ایران دو اپراتور و یک نیم‌اپراتور وجود دارد که در سطح کل کشور فعالیت می‌کند، البته اپراتورهای منطقه‌ای دیگر هم در شهرهای کیش و اصفهان موجودند که در مجموع هشت سرویس دهنده ارتباط سیار در کشور به فعالیت مشغول هستند که شامل:

۱- تلفن همراه دولتی(همراه اول) ۲- تلفن همراه اعتباری خصوصی تالیا ۳- تلفن همراه ایرانسل که اپراتور دوم نامیده می‌شود ۴- تلفن همراه کیش ۵- تلفن همراه اعتباری اصفهان ۶- تلفن همراه ماهوارئی یا کوثر ۷- تلفن بی‌سیم ۸- تلفن بی‌سیم باند شهروندی

گستردگی سه شبکه اول، دوم و سوم بیشتر می‌باشد و عمده فعالیتهای تلفن همراه به عهده این سه شرکت مذکور است.شبکه‌ها که محل اتصال کاربران با دنیایی بیرون هستند ، سازمانهایی هستند که وظیفه ایجاد بستر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را به عهده دارند که در نهایت به برقراری ارتباط کاربران شبکه می‌پردازند و توانایی حوزه ICT یعنی مرکز تکنولوژی اطلاعاتی را به نمایش می‌گذارند.

منظور از تحقیق حاضر بررسی و کنکاش پیرامون لیستهای فنی و سخت‌افزاری تلفن همراه نیست بلکه این تحقیق تأثیرگذاری و دگرگونی که این تکنولوژی جدیدبا قابلیتها و تواناییهای زیادی که دارد و چگونه بر فرهنگ ارتباطی جامعه سنتی و رفتار اخلاق کاربران اثر می‌گذارد مورد مطالعه قرار می‌دهد و تواناییها و قابلیتهای بسیاری که نظیر SMS,VMS,IMS,QPRS و Emale و سایر فن‌آوریها که در آینده پدید خواهد آمد و بر ار تباطات اثر خواهد گذاشت  را ارزیابی می‌کند. اگر به اثرات و تغییرات رفتاری و ارتباطی که تلفن همراه در جامعه ما به وجود آورده است دقت کنیم مشاهده خواهیم کرد.در این چند سال اخیر تغییرات فراوانی در زندگی کاربران به وجود آمده است که به چهار دیدگاه می‌توان طبقه‌بندی کرد.

۱- تأثیرگذاری تلفن همراه بر نقش فرد در اجتماع ۲- تعامل فرد با اجتماع ۳- سطح کنش فردی در زندگی خصوصی ۴- سطح کنش اجتماعی افراد در محیط‌های عمومی. در هر مرور ملاحظه می‌گردد که چگونه رقابتهای صنعتی در حوزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات موجب بروز خلاقیتهایی می‌شود که به نوبه خود یکی از این چهار نوع تأثیرگذاری تلفن همراه را پدید می‌آورند، باعث تغییرات ژرفی در فرهنگ ارتباطی و اطلاعاتی در زندگی بشر می‌شوند. با توجه به ویژگیهای خاص این وسیله ارتباطی نوین تحقیق حاضر سعی دارد به معرفی این پدیده جدید پرداخته بازتابهای منفی و مثبتی که در ارتباط با چهار ویژگی خاص این وسیله ارتباطی مورد نظر دارد بررسی نماید.

تلفن همراه به فرد ارتباط گسترده با حق انتخاب را می‌دهد و نوعی رفتار فردگرایی در کاربران که با گزینش مخاطب که اساس ارتباط را ناهماهنگ و مشکل می‌سازد، به وجود می‌آورد.البته مزایا و محاسن این وسیله ارتباطی را نباید فراموش کرد در جوامع گسترده و شهرهای بزرگ مثل تهران که مردم با مشکلات زیادی مانند ترافیک، کمبود وقت، بعد مسافت وکمبود انرژی مواجه هستند، که امکان ارتباط چهره به چهره مشکل هست ،کارایی تلفن همراه بی‌نظیر است و روانشناسان اجتماعی معتقد هستند علت افزایش تمایل به تلفن همراه در جامعه ،اضطراب ناشی از عدم امنیت است. بدین معنی که افراد در سنین مختلف همواره از آینده خود نگران و بی‌اطلاع هستند  وبا این وسیله خود را درگیر می‌کنند. مثلاً جوانی که ارتباط با اعضاء خانواده برای او کافی و مطلوب نیست احتیاج به معاشرت با دوستان و همسالان خود دارد .تلفن همراه را وسیله معاشرت خود با دیگران می‌داند اگر همین فرد تلفن همراه نداشته باشد برای برقراری ارتباط یا به صورت حضوری و یا ، تلفن ثابت مجبور است ارتباط برقرار کند و هر دو مورد فرد را محدود می‌کند و زندگی‌اش را مختل می‌سازد و موجب خودگشایی فرد می‌گردد.

بنابراین تلفن همراه به کمک او می‌آید  طوری که ارتباطاتش تحت کنترل نیست و استقلال ارتباطی دارد. اگر این استقلال ارتباطی را خوب مدیریت کند کم کم به ارتباطات موفق روی می‌آورد و شخصیتش شکل می‌گردد. تلفن همراه با تکیه بر فرد ، فرهنگ خاص خود را به کاربر دیکته می‌کند اگر فرد در گذشته می‌بایست در  میان جمع می‌بود تا تنهایی را حس نکند و برای پذیرفته شدن در گروه ارزشها و هنجارهای آنها را قبول می‌کرد، امروزه می‌تواند بدون توجه به هنجارهای گروهی و بی‌اعتنا به برخوردهای جمعی، فرهنگ فردگرایی خود را تقویت کند. پدیده فردگرایی که محصول تحولات مربوطه به حوزه فهم، تجربه اجتماعی و توسعه تکنولوژیهای ارتباطی است. به نظر می‌رسد همه صنایع ارتباطی قبلی ضمن فردی بودن، به حوزه فرد استقلال نمی‌بخشید و بستر توسعه فردی را فراهم نمی‌کرده است .اما تلفن همراه مهمترین تکنولوژی فردی است که ضمن ایجاد خلوت مستقل فردی رابطه اجتماعی فرد را در یک بستر شبکه ای معنادار کرده است. و به عنوان ابزاری ارتباطی مطرح است که ظرفیتهای رو به توسعه آن این وسیله را تبدیل به ظرفتیهای کامپیوتری و چندرسانه‌ای (مولتی مدیا) کرده است. با این نگاه تلفن همراه تکنولوژی فردی محسوب می‌شود که حوزه استقلال جدیدی از فردگرایی را فراهم می‌سازد و رفتارهای فردی را در مقایسه با رفتارهای جمعی و یا چهره به چهره تغیر داده و تأثیرات خاصی از قبیل بی‌تفاوتی، غیرصمیمانه بودن و غیرمحترمانه رفتارکردن را در پی دارد و نوعی زندگی مدرن را برای کار بران فراهم می‌سازد ، به طوری که کار بر اساس منفک شدن از جامعه را حس می‌کند و حالت برتری‌جویی و اقتدار نزد خود احساس می‌کند.البته فردگرایی غیرعقلانی که در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه در اثر نفوذ تکنولوژیهای بدون زیرساخت در این جوامع به وجود آمده است با فردگرایی عقلانی که احترام به حقوق دیگران و احترام به آزادی و دمکراسی در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته تفاوت دارد.

لذا با توجه به مباحث مطرح شده در تحقیق حاضر به بررسی نقش تلفن همراه و تأثیرگذاری آن در وضعیت فرهنگی ارتباطی کاربران بین دانشجویان رشته ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز مجتمع دانشگاه ولیعصر می‌پردازد.

 اهمیت و ضرورت تحقیق:

عصر ارتباطات که ما انسانها در آن زندگی می‌کنیم، نیاز به داشتن یک وسیله ارتباطی دارد، که از نظر مشخصات مثل : وزن، حجم، زیبایی، کارایی و تأثیرگذاری در رفتار کاربران در شأن انسان پیشرفته امروزی بوده و بدون ایجاد محدودیت و تأثیرات ناب هنجار فرهنگی و ارتباطی بتواند نیازهای جامعه بشری را سریعاً بدون فوت وقت با صرف کمترین هزینه و انرژی و ایجاد بیشترین روابط انسانی اصولی برآورده نماید.

تلفن همراه وسیله ایده‌آلی است که تمام مشخصات فوق را دارا می‌باشد. دستیابی به تکنولوژی‌های جدید ارتباطی برای کشور و مردم ما ضرورت، گریزناپذیر می‌باشد. بخصوص کشور پهناور ایران و شهرهای نظیر تهران  ، که در آن ارتباط چهره به چهره به علت وجود عوامل مختلف از قبیل بعد مکان، محدودیت زمان و مشکلات ایاب و ذهاب و سایر عوامل مادی آسان نمی‌باشد. تلفن همراه به عنوان وسیله ارتباطی که در حال حاضر حدود ۲۱ میلیون کاربر ر ا زیر پوشش دارد. جزء ملزومات زندگی می‌باشدو کلیه امکانات مورد نیاز انسان را از نظر فنی و کاربردی برای تسهیل زندگی دارا می‌باشد و  هم‌ردیف صنعت چاپ که در قرن ۱۷ باعث تحول و پیشرفت بشریت گردید تلفن همراه نیز در قرن ۲۱ موجب انقلاب ارتباطی گردیده است. ورود تلفن همراه به عرصه ارتباطات جهانی، کم و کیف زندگی بشر را به نحوی قابل لمس تحت تأثیر امکانات و قابلیت‌های خود قرار داد. تا جایی که متناسب با فراگیری و افزایش ضریب نفوذ آن سطح و کیفیت دسترسی افراد به ارتباطات و سرعت برقراری ارتباط آنها نیز افزایش یافت. مزیت دیگری که این پدیده به کاربران خود ارائه می‌کند و موجب می‌شود تا در هر مکان جغرافیایی و هر زمان در دسترس باشند، قابلیت نامحدود بودن بعد مکانی این ابزار ارتباطی است.

اما اثرات این پدیده جدید بر زندگی بشر امروز به همین جا ختم نمی‌شود و می‌تواند در ابعاد وسیع و در عین حال متفاوتی بروز نماید این اثرات در دو دسته مشخص فناوری شبکه تلفن همراه و فناوری ساخت گوشی تلفن همراه قابل بررسی و تحقیق هستند.

گروه نخست اثرات ناشی از تلفن همراه بر زندگی انسان،  که به فناوری شبکه تلفن همراه و قابلیت‌ها و امکانات قابل عرضه بر روی بستر آن برمی‌گردد. قابلیت‌هایی که باعث می‌شوند تا سطح کیفیت و سرعت دسترسی افراد به انواع ارتباطات افزایش یابد به عنوان نمونه ارائه خدمات، نظیر سرویس پیام کوتاه به اندازه‌ای بر روابط عمومی، اجتماعی، اقتصادی، رفتاری و حتی فرهنگی جوامع تأثیرگذار بوده که در حاشیه خود ، فرهنگ و ادبیات مستقلی را ایجاد کرده است، این اثرات در مورد سایر خدمات تلفن همراه مانند سرویس چند رسانه‌ای[۱] و سرویس موقعیت‌یابی مکان مبتنی بر فناوری[۲] و دستیابی تمام وقت به اینترنت و سرویس[۳] و پخش برنامه‌های تلویزیونی اخبار بورس و تازه‌ترین تحولات ارز،  دسترسی به شبکه اینترنت و سایر رسانه‌ها نیز مصداق دارد. که البته به دلیل عدم ارائه تمام اینها در ایران مصادیق بارز و مشخصی از اثرات چند جانبه آنها در کشور هنوز نمی‌توان ارائه کرد.

دسته دوم این تأثیرات را می‌توان در فناوری ساخت گوشی جست‌وجو کرد فناوری که در حاشیه خود بازار عظیم با گردش مالی بالا ایجاد کرده است. در عین حال تحولات فناوری این صنعت موجب شده تا کاربران تلفن همراه هر روز بیشتر از روز قبل به این همراه کوچک نیازمند شده و آن را به عنوان بخشی لاینفک از زندگی روزانه خود بپذیرند. بدیهی است حجم و ابعاد این تأثیرات به موازات رشد و توسعه شبکه تلفن همراه و همچنین تحولات صنعت گوشی همراه، افزایش یافته و دامنه وسیع‌تر از زندگی انسان را در برمی‌گیرد. این موضوع به اندازه‌ای حائز اهمیت است که برخی نظریه‌پردازان علوم ارتباطات بر این باورند که تلفن همراه عادات و رفتارهای ارتباطی نسل کاربران خود را متحول کرده و معتقدند تلفن همراه می‌رود تا در کنار سایر فناوریهای ارتباطی نسل بشر را با تغییرات و تحولات بنیادی روبرو کند به طوری که این وسیله ارتباطی معجزه‌گر رسالت خود را در اثبات دهکده جهانی به خوبی ایفا می‌نماید و امکان تماس با تمام افراد روی زمین با سرعت بسیار بالا راممکن می‌سازد و گفته آقای مک لوهان نظریه‌پرداز بزرگ ارتباطات را ثابت می‌کند. با توجه به قدرت و پتانسیلی که این وسیله ارتباطی دارد هنوز به طور جدی با بررسی و کنکاش در جامعه ما روبرو نشده است و اثرات رفتاری روانی، ارتباطی و به طور کلی فرهنگی آن ناشناخته مانده است که یکی از ضرور‌ی‌ترین وظایف پژوهشگران و دانشجویان ایجاب می‌کند در باره این وسیله ارتباطی تحقیقات بیشتری به عمل آورند تا از این طریق به توسعه هدفمند این وسیله ارتباط کمک نمایند.

 

اهداف تحقیق:

هدف کلی:

بررسی نقش تلفن همراه و تاثیرات  آن بر وضعیت فرهنگی ارتباطی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز رشته ارتباطات مجتمع ولیعصر (عج).

اهداف جزیی:

–         بررسی رابطه بین شیو های برقراری ارتباط با دیگران و افزایش میزان اطلاعات محیطی کاربران.

–         بررسی میزان استفاده از تلفن همراه و رابطه آن با افزایش میزان اطلاعات محیطی کاربران.

–         بررسی میزان تاثیر تلفن همراه بر اقشار جامعه.

–         بررسی تاثیر میزان استفاده از تلفن همراه بر روابط انسانی و خصوصی کاربران.

–         بررسی رابطه  میزان استفاده از تلفن همراه با نوع فرهنگ ارتباطی  کاربران.

–         بررسی تاثیر تلفن همراه بر میزان گرایش به برقراری رابطه با جنس مخالف.

–         بررسی تاثیر تلفن همراه در پیدایش نوع فرهنگ ارتباطی.

–         بررسی تاثیر  قابلیتهای فنی و ارتباطی تلفن همراه بر فرهنگ ارتباطی کاربران.

–         بررسی رابطه بین میزان استفاده از تلفن همراه و اجتماع گریزی.

 سوالات تحقیق:

۱-در برقراری ارتباط با دیگران ازکدامیک از موارد تلفن همراه، تلفن ثابت و گفتگوی حضوری استفاده می کنید؟

۲- افرادی که با شما ارتباط برقرار می کنند از کدامیک از موارد تلفن همراه، تلفن ثابت و گفتگوی حضوری استفاده می کنند؟

۳- تلفن همراه بیشتر بر روی کدام قشر جامعه تاثیر دارد؟

۴- با کدام وسیله حریم خصوصی صحبت هایتان بیشتر حفظ می شود؟

۵- استفاده از تلفن همراه چه تاثیری بر روابط انسانی کاربران دارد؟

۶- استفاده از تلفن همراه چه تاثیری بر روابط خصوصی کاربران دارد؟

۶- بیشترین تاثر گذاری تلفن همراه بر کاربران کدام موارد است؟

۷- آیا تلفن همراه موجب همبستگی بین افراد خانواده می شود؟

۸- آیا استفاده از تلفن همراه تاثیر در تمایل به برقراری رابطه با جنس مخالف دارد؟

۹-تلفن همراه در چه زمینه ها تاثیر نامطلوب بر جامعه دارد؟

۱۰- آیا قابلیت های ارتباطی تلفن همراه مثلSMS، MMS، IMS،GPRS و غیره بر فرهنگ ارتباطی کاربران تاثیر دارد؟

۱۱- محتوای SMS هایی که دریافت یا ارسال می کنید بیشتر در بردارنده چه محتوایی هستند؟

۱۲- آیا قابلیت نوشتاری SMS تلفن همراه باعث  تاثیر در ادبیات نوشتار زبان فارسی در بین کاربران شده است؟

۱۳- آیا استفاده از تلفن همراه با عث افزایش اطلاعات کاربران از محیط اجتماعی می شود؟

۱۴-به چه میزان  از سیتم نشانه گذاری زنگها یا نقش تصاویر برای ارتباط با افراد خاص در تلفن همراه استفاده می شود؟

۱۵-آیا تلفن همراه سبب تقویت اجتماع گریزی در میان کاربران می شود؟

۱۶- آیا امکان جمع آوری تلفن ثابت به علت محدودیت مکانی آن در آینده وجود دارد؟

۱۷-آیا تکنولوژی تلفن همراه مانند سایر تکنولوژیهای ارتباطی به برقراری آزادی و دموکراسی در اجتماع کمک کرده است؟

۱۸- تلفن همراه چه نقشی در زندگی روزمره کاربران دارد؟

۱۹-روزانه چه میزان از تلفن همراه استفاده می کنید؟

فرضیات تحقیق:

۱-     بین میزان استفاده از تلفن همراه و ارتباطات انسانی رابطه معنی دار وجود دارد

۲-    بین میزان استفاده از تلفن همراه و ارتباطات خصوصی رابطه معنی دار وجود دارد

۳-    بین میزان استفاده از تلفن همراه و تمایل به فرد گرایی رابطه معنی دار وجود دارد.

۴-     بین میزان استفاده از تلفن همراه و تمایل به  اجتماع گریزی کاربران رابطه معنادار  وجود دارد.

۵-    بین میزان استفاده از تلفن همراه و افزایش میزان اطلاعات کاربران از محیط اجتماع رابطه معنادار وجود دارد.

۶-    بین میزان استفاده از تلفن همراه و افزایش تمایل به برقراری ارتباط با جنس مخالف رابطه معنادار وجود دارد.

تعاریف واژگان:

متغیر مستقل در این تحقیق  میزان استفاده از تلفن همراه است و متغیرهای وابسته عبارتند از:

فرهنگ فردگرایی،افزایش اطلاعات روز کاربران، تمایل کاربران به روابط نابهنجار، تمایل کاربران به برقراری رابطه با جنس مخالف ،  تاثیر بر روابط انسانی و خصوصی کاربران ، فرهنگ ارتباطی و اجتماع گریزی در کاربران.

تلفن ثابت :دستگاهی است که به وسیله آن می‌توان اصوات مکالمات را از مسافت دور با رشته سیم انتقال داد و نیاز به مکان ثابتی دارد و قابل تحرک و جابه‌جایی به علت محدودیت اتصال به سیم ندارد.

تلفن همراه :معادل واژه انگلیسی کلید Mobile می‌باشد در فارسی تلفن سیار یا تلفن همراه نامیده می‌شود تمام اعمال و قابلیت‌های یک تلفن دیجیتالی معمولی را بدون وابستگی به مکان ثابتی به شکل متحرک و سیار دارد.

ارتباط:عبارت است از فراگرد انتقال پیام از سوی فرستنده برای گیرنده،مشروط بر آنکه در گیرنده پیام ،مشابهت معنی با معنی مورد نظر فرستنده پیام ایجاد شود.(محسنیان راد،۱۳۷۸:ص۵۷).

فرهنگ:این واژه به مفهوم بارآوردن و پرورش دادن از کاشتن گرفته شده است. فرهنگ در لغت به معنی مجموعه آداب و رسوم، مجموعه علوم، معارف و هنرهای یک قوم به کار رفته است در فرهنگ عمید نیز کلمه فرهنگ به معنی دانش، علم، معرفت، تعلیم و تربیت آثار علمی و ادبی یک قوم، یک ملت به کار رفته است.

فردگرایی:افرادی که انسجام کمتر با دیگران دارند و اهداف گروهی مدنظر آنها نیست افراد فردگرا متظاهر به تشخص هستند به مسائل همچون جای زندگی یا ماشینی که سوار می‌شوند یا شغلی که در اختیار دارند توجه خاص دارند فرهنگ افراد فردگرا سرد و بی‌روح است. نسبت به سنتهای بی‌تفاوت می‌باشند. افراد فردگرا به دستاوردهای اجتماعی و جایگاه اجتماعی خود و افراد بیشتر از نام خانواده و آداب رسوم و سنت‌های موجود در جامعه توجه دارند. افراد فردگرا بی‌اعتنا به سنت‌ها و فرهنگهای گذشتگان می‌باشند به راحتی فرهنگهای سایر جوامع را پذیرا هستند موافق مدرنیته بوده و مصرف‌گرا می‌باشند و ارزش فرهنگی جوامع سنتی در نظر آنها بی‌رنگ می‌باشد. شاخص‌هایی خاص مثل خودمحوری، استقلال – انتخابگری و در نهایت خودخواهی و خودبزرگ‌بینی را از خود بروز می‌دهند.

روابط نابهنجار : ایجاد مزاحمت برای دیگران – بالا رفتن آمار تصادفات رانندگی – عدم رعایت حقوق دیگران در اماکن عمومی – عدم رعایت نزاکت و ادب – به هم ریختگی ادبیات کشور – تسهیل در ارتکاب انواع جرایم- ترویج فرهنگ سرگرمی بیش از اندازه- ترویج و گسترش جوکهای غیراخلاقی- استفاده از الفاظ و کلمات خارج از دستور و قواعد زبان فارسی- استفاده از البسه و آرایش غیرمتعارف زننده که جلب توجه عموم را برمی‌انگیزد.

اجتماعی : به معنای منسوب به اجتماع، کاری که مربوط به گروهی باشد که با هم زندگی می‌کنند کاری که به اجتماع و همگان بستگی داشته مانند مؤسسات فرهنگی و غیره.

خودمحوری : کسی که تصمیمات را شخصاً اتخاذ می‌کند و در امور سعی در حالت فرماندهی قرار گرفتن را می‌خواهد و دوست دارد که تمام امور زیر نظر او بوده و نسبت به تقسیم کار توجهی ندارد- خودمختار بودن در انجام وظایف را مد نظر دارد- تخصص را قبول ندارد.

انتخابگری : با سلیقه و برداشت شخصی خود نسبت به انتخاب مسائل و اشیاء و امور اقدام می‌نماید به مشاوره و نظرات دیگران در انتخاب هرچیز بی‌علاقه می‌باشد.

Bluetooth :
نوعی شبکه بی سیم در محدوده شخصی (Wireless Personal Area Network) که امکان اتصال تلفنهای همراه ، کامپیوترها و سایر وسایل الکترونیکی را در فواصل نسبتا کوتاه بدون استفاده از سیم و از طریق فرکانس های رادیویی (با توان پایین) میسر می سازد .

Dual-Band :
گوشی هایی که امکان استفاده از دو باند فرکانسی مختلف را مهیا می سازند . در اروپا و خاورمیانه Dual-Band به معنای گوشی هایی است که از فرکانس های GSM900/GSM1800 پشتیبانی می کنند و در ایالات متحده به معنای گوشی هایی است که از فرکانس های SM850/GSM1800 و یا ترکیب دو باند فرکانسی دیگر پیشتیبانی می کنند .

EDGE :
مخفف کلمه Enhanced Data rates for Global Evolution می باشد . این تکنولوژی به طور مشترک توسط مجامع جهانی GSM و TDMA معرفی شده است و امکان انتقال صوت ، دیتا و تصویر با سرعت ۳۸۴ کیلوبیت در ثانیه را در تلفن های همراه مهیا می سازد (عملا سریعترین سیستم انتقال داده در سرویس های مخابراتی) . EDGE بر پایه استاندارد های GSM بنا نهاده شده و از شیوه های تقسیم بندی پهنای باند در TDMA بهره می گیرد .
EMS :
مخفف عبارت Enhanced Messaging Service است . ساختاری برای توسعه SMS می باشد که ارسال ترکیبی از ملودی های ساده (مونوفونیک) ، تصاویر (به صورت پیکسلی یا همان Picture Message) ، اصوات ، تصاویر متحرک و متن قالب بندی شده (تغییر سایز حروف ، یا ایتالیک و بولد کردن آنها) به گوشی های دیگری که دارای قابلیت EMS هستند را ممکن می سازد .

GPRS :
مخفف عبارت General Packet Radio Service می باشد . نوعی تکنولوژی بی سیم که امکان ارتباط پرسرعت اینترنتی و انواع دیگری از ارتباطات اطلاعاتی را مهیا می سازد . در ساختار GPRS اطلاعات به صورت بسته های دیتا در آمده و منتقل می گردند . سیستم GPRS به طور موازی با GSM کار خواهد کرد بنابراین در حین ارتباط اینترنتی از طریق گوشی تان ، به هیچ وجه خط تلفن اشغال نخواهد بود . در این سیستم هزینه ها بر اساس حجم اطلاعات رد و بدل شده محاسبه می گردند (بر حسب کیلوبایت) و مدت زمان ارتباط شما هیچ تاثیری بر افزایش هزینه ها ندارد . قبل از بوجود آمدن GPRS ، برای ارتباط اینترنتی می بایست از طریق شبکه GSM با ISP ها تماس گرفته می شد که هزینه های سنگینی برای کاربران در بر داشت و ضمنا حداکثر سرعت ارتباطی ۹٫۶ کیلوبیت در ثانیه میسر بود . اما GPRS از لحاظ تئوری می تواند سرعتی معادل ۱۱۵ کیلوبیت در ثانیه را برای شما مهیا سازد (البته در دنیای واقعی این سرعت بین ۳۰ تا ۴۰ کیلوبیت در ثانیه خواهد بود) . GPRS عملا به عنوان نسل ۲٫۵ یا ۲٫۵G در تلفن های همراه شناخته می شود .
GPS :
مخفف عبارت Global Positioning System می باشد . این سیستم که نخستین بار در ارتش آمریکا طراحی و به کار گرفته شد ، از طریق ۳ ماهواره مخصوص موقعیت شما در کره زمین (طول و عرض جغرافیایی) را مشخص می کند . چند سال پیش ماهواره چهارمی در مدار زمین قرار گرفت که امکان تشخیص ارتفاع از سطح دریا را نیز برای گیرنده های GPS مهیا می سازد . هم اکنون دستگاههای گیرنده GPS قابل حمل (در ابعاد کامپیوترهای جیبی) در بازار موجودند . شما می توانید با اضافه کردن یک کارت مخصوص به اسلات CF در کامپیوتر جیبی (PDA) خود ، از GPS استفاده کرده و در هر جا که هستید موقعیت خود را بر روی نقشه های از پیش آماده بر روی صفحه نمایش PDA بیابید . به خاطر هزینه بالایی که افزودن GPS به تلفن های همراه در بردارد ، تاکنون تنها در چند مدل از گوشی های رده بالای شرکت موتورولا (مثل A1000 و A925) این امکان گنجانده شده است .

GSM :
مخفف عبارت Global System for Mobile communications می باشد . GSM استاندارد بین المللی سیگنال های رادیویی دیجیتال است که توسط انستیتو استانداردهای ارتباط از راه دور اروپا ، بنیانگذاری شده است . GSM اکنون به عنوان شبکه مخابراتی نسل دوم تلفن های همراه در اکثر نقاط جهان از جمله ایران مورد استفاده قرار می گیرد .

LCD :
مخفف عبارت Liquid Crystal Display می باشد . صفحات نمایش LCD از دو صفحه پولاریزه شده تشکیل شده اند که میان آنها توسط یک محلول کریستال مایع پر شده است . با عبور جریان الکتریکی درون محلول ، کریستال ها هم جهت می گردند و نور از آنها عبور نخواهد کرد . LCD های تک رنگ هم نور پشت صفحه و هم یک صفحه منعکس کننده (Reflective) دارند که باعث می شود هم در تاریکی و هم در نور روشن به خوبی دیده شوند . LCD های رنگی با تکنولوژی های مختلفی همچون STN ، TFT و TFD به بازار عرضه شده اند .

MMS :
مخفف عبارت Multimedia Messaging System است . MMS در واقع ساختار توسعه یافته SMS و EMS می باشد . بعد از بوجود آمدن و فعال شدن سیستم های مخابراتی چون GPRS ، HSCSD ، EDGE و UMTS به خاطر سرعت بالای انتقال داده ها در این سیستم ها ، زمینه مناسب برای بوجود آمدن MMS ایجاد گشت . یک پیغام مالتی مدیا (MMS) می تواند حاوی متن ، عکس ، صوت و یا حتی کلیپ های کوتاه ویدیویی باشد .

OLED :
مخفف عبارت Organic Light-Emitting Diode می باشد . OLED در حقیقت نسل آینده صفحات نمایش خواهد بود . این صفحات شامل مجموعه ای از نقاط کوچک از جنس پلیمر ارگانیک خاصی هستند که بنا به میزان ولتاژی که به آنها داده می شود ، رنگهای مختلف را به نمایش می گذارند . ویژگی منحصر به فرد صفحات نمایش OLED این است که با هر زاویه ای به این صفحات بنگرید ، تصویر را با وضوح کامل خواهید دید (بر خلاف صفحات TFT و STN) . اکنون این تکنولوژی به طور آزمایشی در گوشی سامسونگ X120 ، صفحه نمایش خارجی برخی مدلهای تاشوی سامسونگ و نیز در نمونه آزمایشی گوشی PDD Helix استفاده شده است . صفحات نمایش OLED دارای وزن کمتر ، ضخامت کمتر ، نور روشن تر ، قیمت پایین تر و مصرف انرژی بسیار پایین تر از سایر انواع صفحه نمایش می باشند .

PolyphonicRingtones :
زنگهای پلی فونیک در گوشی های موبایل امکان پخش چندین اکتاو را به طور همزمان توسط گوشی ممکن می سازند . این ویژگی حالت طبیعی تر و واقعی تری به ملودی ها خواهد داد .

SMS :
مخفف عبارت Short Message Service است . امکانی که به کاربران اجازه فرستادن و دریافت پیغام های کوتاه متنی (حداکثر تا ۱۶۰ کاراکتر) را می دهد

WAP :
Wirless Application Protocol یا پروتکل اپلیکیشن های بی سیم همانگونه که از نامش پیداست بستری برای فراهم آوردن ارتباطات سیار تحت شبکه می باشد. زبان متناظر Wap اختصارا WML یا Wireless Mark Up Language نامیده می شود. این امکانات برای اتصال به اینترنت از طریق گوشی موبایل را فراهم میکند .

 

WCDMA :
مخفف عبارت Wideband Code Division Multiple Access می باشد . WCDMA یکی از استانداردهای تایید شده برای تلفن های همراه نسل سوم (۳G) است از یک فرکانس ۵ مگاهرتزی برای انتقال صوت و دیتا (با هم) استفاده می کند . این تکنولوژی سرعتهای انتقال داده از ۱۴۴ کیلوبیت در ثانیه تا ۲ مگابایت در ثانیه را فراهم می آورد .[۱]. MMS

.[2] GPRS

.[3] IMS

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق تهدیدات و معضلات موبایل (تلفن همراه ) در مدارس
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.