تحقیق نقش جان ویکلیف در تحقق بخشیدن به اصلاحات مذهبی اروپا


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق نقش جان ویکلیف در تحقق بخشیدن به اصلاحات مذهبی اروپا  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای  ۲۴۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق نقش جان ویکلیف در تحقق بخشیدن به اصلاحات مذهبی اروپا  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده     ۱
مقدمه    ۲
فصل اول: کلیات    ۷
۱-۱ بیان مسئله    ۸
۱-۲ پرسش اصلی تحقیق (مساله¬ی تحقیق)    ۹
۱-۳ فرضیه¬ها    ۹
۱-۴  اهداف تحقیق    ۱۰
۱-۵  پیشینه¬¬ی تحقیق    ۱۱
۱-۶  روش کار تحقیق    ۱۲
۱-۷  نقد منابع    ۱۳
۱-۷-۱ تاریخ تمدن    ۱۳
۱-۷-۲ تاریخ اصلاحات کلیسا    ۱۳
۱-۷-۳ نگاهی به تاریخ جهان    ۱۴
۱-۷-۴ تاریخ انگلستان    ۱۴
۱-۷-۵ تاریخ تمدن    ۱۴
۱-۷-۶ تاریخ قرون جدید    ۱۴
۱-۷-۷ تاریخ قرون وسطی    ۱۵
۱-۷-۸ تاریخ جامع ادیان    ۱۵
۱-۷-۹ تاریخ تمدن    ۱۵
فصل دوم: مقدمه¬ای بر رنسانس و اصلاحات مذهبی (رفرم)    ۱۶
۲-۱  بخش اول: اکتشافات جدید جغرافیایی و استفاده از تجربیات مسلمین و شرق    ۱۷
۲-۱-۱ اکتشافات پرتقالی ها    ۳۲
۲-۱-۲  اکتشافات اسپانیایی ها    ۳۹
۲-۱-۳  کشورهای دیگر و میل به اکتشافات    ۴۸
۲-۱-۴ نتایج اکتشافات    ۵۴
۲-۲ بخش دوم رنسانس    ۵۹
۲-۲-۱  ریشه های رنسانس    ۶۸
۲-۲-۲ آغاز رنسانس در ایتالیا    ۸۱
۲-۲-۳ هنرمندان و پیشگامان رنسانس در ایتالیا    ۸۷
۲-۲-۳-۱ دانته آلیگیری (۱۲۶۵-۱۳۲۱ م)    ۸۷
۲-۲-۳-۲ لئوناردو داوینچی (۱۴۵۲-۱۵۱۹ م)    ۹۳
۲-۲-۳-۳ میکل آنژ (۱۵۶۴- ۱۴۷۵ م)    ۹۷
۲-۲-۳-۴ رافائل (۱۵۲۰-۱۴۸۳ م)    ۹۹
۲-۲-۴  اومانیسم (انسانگرایی)    ۱۰۱
۲-۲-۵ بزرگان ادبیات و شعر دوره رنسانس    ۱۰۳
۲-۲-۵-۱ پترارک    ۱۰۳
۲-۲-۵-۲ بوکاتچو    ۱۰۶
۲-۲-۵-۳ لودویکوآریوستو و تورکوا توتاسو    ۱۰۹
۲-۲-۵-۴ نیکولوماکیاولی    ۱۰۹
۲-۲-۵-۵ گیچاردینی    ۱۱۴
۲-۲-۶ رنسانس به خارج از ایتالیا می رسد    ۱۱۴
فصل سوم: موقعیت کلیسای روم و پاپ مقارن با اصلاحات مذهبی    ۱۱۸
۳-۱ بخش اول: موقعیت کلیسای روم و پاپ    ۱۱۹
۳-۱-۱  آریوس- آریانیسم    ۱۱۹
۳-۱-۲  تشکیلات کلیسا و مقام پاپ    ۱۲۴
۳-۱-۳  نفوذ کلیسا در قرن هفتم و هشتم    ۱۲۸
۳-۱-۴  انتقال مقر پاپ از روم به آوینیون    ۱۳۵
۳-۱-۵  پاپ ها در آوینیون    ۱۳۶
۳-۱-۶  انشقاق مذهبی    ۱۳۸
۳-۱-۷ درآمد دستگاه روحانیت    ۱۳۹
۳-۲- بخش دوم: موقعیت انگلستان مقارن با اصلاحات مذهبی    ۱۴۵
فصل چهارم: اصلاحات و افکار و اندیشه¬های جدید مذهبی برای تطهیر آئین مسیح «جان ویکلیف»    ۱۵۱
۴-۱  پیش درآمدی بر رفرم    ۱۵۲
۴-۲ جان ویکلیف (۱۳۸۴-۱۳۲۰ م)    ۱۵۶
۴-۳ قیام یا هوس در بوهم «اوضاع سرزمین چک»    ۱۶۷
۴-۴ یان هوس (۱۴۱۵- ۱۳۶۹ م)    ۱۶۹
۴-۵  دسیدریوس اراسموس (۱۵۳۶-۱۴۶۶)    ۱۷۹
فصل پنجم : تاثیر افکار و اندیش¬های جان ویکلیف در مسیر اصلاحات مذهبی و ظهور آیین پروتستان    ۱۸۳
۵-۱ علت های اصلاح مذهبی    ۱۸۵
۵-۲  پیشوایان و رهبران انقلابات مذهبی    ۱۸۸
۵-۲-۱ مارتین لوترض    ۱۸۸
۵-۲-۲ اصلاحات مذهبی: اولریخ زوینگلی    ۲۰۲
۵-۲-۳ ژان کالون    ۲۰۶
۵-۳  ویژگی های رفرم در انگلستان    ۲۰۹
۵-۴ نتایج رفرم دینی (اصلاح مذهبی)    ۲۱۰
نتیجه گیری    ۲۱۳
نقشه ها و عکس ها    ۲۱۸
منابع و مآخذ    ۲۳۳

منابع و مآخذ:

۱-توین بی، آرنولد؛ تاریخ تمدن(تحلیلی از تاریخ جهان از آغاز تا عصر حاضر)؛ ترجمه ی یعقوب آژند؛ چاپ اول، تهران: انتشارات مولی، ۱۳۶۲٫

۲- دان، راس ئی و دیگران؛ تاریخ تمدن و فرهنگ جهان(پیوندهای فراسوی زمان و مکان)؛ ترجمه ی عبدالحسین آذرنگ؛ چاپ دوم، انتشارات طرح نو، ۱۳۸۴، ج ۳٫

۳- ماله، آلبر؛ تاریخ قرون جدید؛ ترجمه­ی سید فخرالدین شادمان؛ چاپ دوم، تهران: دنیای کتاب و نشر علم، ۱۳۶۶، ج ۳٫

۴- شیبانی، نظام الدین مجیر؛ تاریخ تمدن(از آغاز آفرینش تا تمدن مادی)؛ بی چا، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۳۷، ج ۱٫

۵- لعل نهرو، جواهر؛ نگاهی به تاریخ جهان؛ ترجمه ی محمود تفضلی؛ چاپ چهارم، تهران: انتشارات امیر کبیر، ۱۳۵۱، ج ۱٫

۶- اصفهانیان، داود؛ تحولات اروپا در عصر رنسانس؛ چاپ پنجم، انتشارات دانشگاه تبریز، ۱۳۸۰٫

۷- لوکاس، هنری؛ تاریخ تمدن(از کهن ترین روزگار تا سده ی ما)؛ ترجمه ی  عبدالحسین آذرنگ؛ چاپ دوم، بی جا، انتشارات کیهان، ۱۳۶۹، ج ۱٫

۸- رابرتس، جان موریس؛ تاریخ جهان(تاریخ تحلیلی جهان از آغاز تا پایان قرن بیستم)؛ ترجمه ی منوچهر شادان؛ چاپ اول، تهران: انتشارات بهجت، ۱۳۸۶٫

۹- تاد، لوئیس پاول، کنت اس کوپر، کلارنس وودراوسرونسون؛ سیر تکاملی تمدن؛ ترجمه ی هاشم رضی، مجیدرضی؛ بی چا، بی جا،انتشارات آسیا،۱۳۴۲٫

۱۰- لاندلن، شارل دو؛ تاریخ جهانی(از قرن شانزدهم تا عصر حاضر)؛ ترجمه ی احمد بهمنش؛ چاپ نهم، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۲، ج ۲٫

۱۱- مک ایودی، کالین؛ اطلس تاریخی جهان(از اغاز تا امروز)؛ ترجمه ی فریدون فاطمی؛ چاپ چهارم، تهران: نشر مرکز، ۱۳۷۱٫

۱۲- م. و. نچکینا(و دیگران)؛ تاریخ مختصر جهان؛ ترجمه ی محمد تقی فرامرزی؛ بی چا، بی جا، انتشارات دنیا، ۱۳۵۱، ج ۱٫

۱۳- پالمر، رابرت روزول؛ تاریخ جهان نو ؛ ترجمه ی ابوالقاسم طاهری؛ چاپ پنجم، تهران: انتشارات امیر کبیر، ۱۳۸۴، ج ۱٫

۱۴- آشوری، داریوش؛ دانشنامه ی سیاسی(فرهنگ اصطلاحات و مکتب های سیاسی)؛ چاپ شانزدهم، تهران: انتشارات مروارید، ۱۳۸۷٫

۱۵- دارک، سدنی؛ تاریخ رنسانس؛ ترجمه ی احمد فرامرزی؛ چاپ اول، تهران: انتشارات دستان، ۱۳۷۳٫

۱۶- لطفی، نقی، علیزاده محمد علی؛ تاریخ تحولات اروپا در قرون جدید؛ چاپ اول، تهران: انتشارات سمت، ۱۳۸۱٫

۱۷- دورانت، ویل؛ تاریخ تمدن(رنسانس)؛ ترجمه ی صفدر تقی زاده، ابوطالب صارمی؛ چاپ دوم، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، ۱۳۶۸، ج ۵٫

۱۸- جهانبگلو، رامین، ماکیاولی و اندیشه ی رنسانس؛ چاپ اول، تهران: نشر مرکز، ۱۳۷۲٫

۱۹- کوریک، جیمز آ. ؛ رنسانس؛ ترجمه ی آزیتا یاسایی؛ چاپ چهارم، تهران: انتشارات ققنوس، ۱۳۸۴٫

۲۰- بورکهارت، یاکوب؛ فرهنگ رنسانس در ایتالیا؛ ترجمه ی محمد حسن لطفی؛ چاپ اول، بی جا ، انتشارات طرح نو، ۱۳۷۶٫

۲۱- سولینه، وردن ل ؛ ادبیات فرانسه در قرون وسطی و رنسانس؛ ترجمه ی عبدالحسین زرین کوب؛ چاپ پنجم، تهران: انتشارات امیر کبیر، ۱۳۸۴٫                                                                                                                                                                                                                                  ۲۲- لوگوف، ژاک؛ اروپا مولود قرون وسطی(بررسی تاریخی فرآیند تکوین و تکامل اروپا در قرون وسطی((سده های ۴تا۱۶ میلادی)) )؛ ترجمه ی بهاالدین بازگانی گیلانی؛ چاپ اول، تهران: انتشارات کویر،۱۳۸۷٫

۲۳- راوندی، مرتضی؛ تاریخ تحولات اجتماعی؛ چاپ سوم، تهران: موسسه ی انتشارات نگاه، ۱۳۷۶، ج ۲٫

۲۴- اسمن، کارن؛ رنسانس ایتالیا؛ ترجمه ی مهدی حقیقت خواه؛ چاپ اول، تهران: انتشارات ققنوس، ۱۳۸۶٫

۲۵- آسیموف، ایزاک، وایت فرانک؛ تاریخ تمدن((گام هزاره ها))؛ ترجمه ی لطیف صدقیانی؛ چاپ اول، بی جا، انتشارات دیبا، ۱۳۷۸٫

۲۶- لتس، رزا ماریا؛ تاریخ هنر رنسانس؛ ترجمه ی حسن افشار؛ چاپ اول، تهران: نشر مرکز، ۱۳۸۶٫

۲۷- هارت، فردریک، [دیوید ویلکینز]؛ تاریخ هنر رنسانس در ایتالیا؛ ترجمه ی هرمز ریاحی (و دیگران)؛ چاپ اول، تهران: کتابسرای تندیس، ۱۳۸۶٫

۲۸- نوذری، عزت الله؛ اروپا در قرون وسطی؛ چاپ سوم، انتشارات نوید شیراز، ۱۳۸۲٫

۲۹- میلر، ویلیام مک الوی؛ تاریخ کلیسای قدیم در امپراتوری روم و ایران؛ ترجمه ی علی نخستین؛ چاپ اول، تهران: انتشارات اساطیر، ۱۳۸۲٫

۳۰- توفیقی، حسن؛ آشنایی با ادیان بزرگ؛ چاپ هفتم ((با تجدید نظر و اضافات))، تهران: قم: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، موسسه ی فرهنگی طه، مرکز جهانی علوم اسلامی، ۱۳۸۴٫

۳۱- گیبون، ادوارد؛ انحطاط  و سقوط امپراتوری روم؛ ترجمه ی  فرنگیس شادمان((نمازی))؛ چاپ سوم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۱، ج ۱٫                                                                                                                                                                                                ۳۲- دورانت، ویل؛ تاریخ تمدن(اصلاح دینی)؛ ترجمه ی  فریدون بدره ای؛ چاپ دوم، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، ۱۳۶۸، ج ۶٫

۳۳- اگریدی، جوان؛ مسیحیت و بدعت ها؛ ترجمه ی عبدالرحیم سلیمانی اردستانی؛ چاپ اول، قم: موسسه ی فرهنگی طه، ۱۳۷۷٫                                                                                                                                                                                                            ۳۴- حکمت، علی اصغر؛ تاریخ ادیان(ادیان بدوی و منقرضه و حیه در جهان ودر ایران از بدو تاریخ تا کنون)؛ بی چا، تهران: انتشارات کتابخانه ی ابن سینا، ۱۳۴۸٫

۳۵- ناس، جان بایر؛ تاریخ جامع ادیان(از آغاز تا امروز)؛ ترجمه ی علی اصغر حکمت؛ چاپ سوم، بی جا، انتشارات پیروز، ۱۳۵۴٫

۳۶- شاله، فلیسین؛ تاریخ مختصر ادیان بزرگ، ترجمه ی منوچهر خدایار محبی؛ بی چا، تهران: چاپخانه ی دانشگاه تهران، ۱۳۴۶٫

۳۷- هیوم، رابرت . ا . ؛ ادیان زنده ی جهان؛ ترجمه ی عبدالرحیم گواهی؛ چاپ سوم، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۳٫

۳۸- براینت، و . ن. ؛ تاریخ قرون وسطی؛ ترجمه ی اسماعیل دولتشاهی؛ بی چا، تهران: انتشارات دانشگاه تربیت معلم، بی تا.

۳۹- گیبون، ادوارد؛ انحطاط و سقوط امپراتوری روم ؛ ترجمه ی فرنگیس شادمان ((نمازی))؛ چاپ سوم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۱، ج ۲٫

۴۰- ماله، آلبر، ایزاک، ژول؛ تاریخ قرون وسطی(تا جنگ صد ساله)؛ ترجمه ی عبدالحسین هژیر؛ چاپ دوم، تهران: دنیای کتاب و نشر علم، ۱۳۶۶، ج ۴٫

۴۱- فشاهی، محمدرضا؛ مقدمه ای بر سیر تفکر در قرون وسطی؛ بی چا ،تهران: انتشارات گوتمبرگ، ۱۳۵۶٫

۴۲- الدر، جان؛ تاریخ اصلاحات کلیسا؛ بی چا، تهران: انتشارات نور جهان، ۱۳۲۶٫

۴۳- مولند، اینار؛ جهان مسیحیت؛ ترجمه ی محمد باقر انصاری و مسیح مهاجری؛ چاپ اول، تهران: انتشارات امیر کبیر، ۱۳۶۸٫

۴۴- موروا، آندره؛ تاریخ انگلستان(از آغاز تا امروز)؛ ترجمه ی عنایت الله شکیبایی پور؛ چاپ دوم، بی جا، انتشارات جمهوری، ۱۳۶۶٫                                                                                                                                                                                                             ۴۵- خراسانی شرف، شرف الدین؛ جهان و انسان در فلسفه؛ بی چا، تهران: دانشگاه ملی ایران، ۱۳۵۷، ج ۱٫

۴۶- شهریاری، پرویز؛ یان هوس و جنبش انقلابی دهقانان چک؛ بی چا، تهران: انتشارات توکا، ۱۳۵۷٫

۴۷- لوکاس، هنری؛ تاریخ تمدن(از نوزایی تا سده ی ما)؛ ترجمه ی عبدالحسین آذرنگ؛ چاپ اول، تهران: انتشارات کیهان، ۱۳۶۸، ج ۲٫

۴۸- گرین، ویویان هیوبرت هوارد؛ مارتین لوتر؛ ترجمه ی خشایار دیهیمی؛ چاپ اول، تهران: انتشارات کهکشان، ۱۳۷۷٫

۴۹- امرسون فاسدیک، هری؛ مارتین لوتر(اصلاحگر کلیسا)؛ ترجمه ی فریدون بدره ای؛ چاپ دوم، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، ۱۳۷۱٫

چکیده                                                                                                                             

نیازی که باعث شد تا اروپاییان به تجارت و داد وستد با مشرق زمین بپردازند، آن ها را نیز واداشت تا به کشف راه- های جدید جغرافیایی دست یابند. کشف راه های جدید و ارتباط با تمدن و فرهنگ شرق افکار جدیدی را در اروپا به وجود آورد،این تحول و دگرگونی موجب شد تا اروپاییان روزگار سخت و پر مشقت خود را سپری کنند و وارد عصری جدید و روزگاری جدید که الهام گرفته از فرهنگ و تمدن باستانی بود،شوند. عصر جدید یا رنسانس تحولی بود در زمینه های ادبی، هنری، فرهنگی، معماری و غیره. از ایتالیا شروع شد و بعد به کشورهای دیگر راه یافت. رنسانس در خارج از ایتالیا از کلیسا آغاز شد و اصلاحگرانی چون جان ویکلیف از انگلیس،یان هوس از بوهم در قرن چهاردهم و پانزدهم و مارتین لوتر از آلمان در قرن شانزدهم در مقابل افکار و عقاید نادرست و فاسد پاپ و کلیسای کاتولیک ایستادند و مبارزه کردند. انتشار افکار وعقاید این مصلحین بینش جدیدی را به وجود آورد، چنانچه بسیاری از مردم نیز تحت تاثیر افکار آنان قرار گرفتند و اصلاحگران بعدی نیز آنان را سرمشق و الگوی کار خود قرار دادند.

  مقدمه :  

                      هر نوشته ای که به کندوکاو تاریخ پرداخته وحتی به ادوار بسیار دور و دراز گذشته نظر افکنده،در حقیقت پیوندی با زمان حال برقرار کرده است. زمانی که اروپا ادوار مظلم و تاریک قرون وسطی را سپری می کرد، نباید فراموش کرد که در آن دوره مشرق زمین مراحلی از تمدن را پشت سر می گذاشت که کاملا متفاوت و پیشرفته تر از اروپای آن دوره ی قرون وسطی بود.قرون وسطی، فقط یک دوره از ادوار تاریخ نیست، بلکه واژه ایست که دلالت بر وضع و حالت خاص تاریخی می نماید. که مورخان آغاز این قرون را با سقوط امپراتوری روم غربی ۴۷۶م, پذیرفته اند، ولی پایان آن را متناسب با شرایط هر کشوری تبیین مینمایند. در هر حال مردمان قرون وسطی، قربانیان بربریت، سپس فاتحان بربریت و پس از آن بانیان تمدن نوین بوده اند. در حقیقت ظهور رنسانس،و یا تحولات دیگر در سایر کشور ها انکار ونفی قرون وسطی نبوده، بلکه حاصل بذری بوده که در آن قرون کاشته شده است. اروپای قرون وسطی اصول حقوق مدنی و مجموعه های قوانین ژوستی نین، و ماگناکارتای حکومت اشرافی را توانست از طریق ارتباط با سایر جوامع بوجود آورد و طی آن بازرگانی،  دریانوردی،  قوانین و دادگاه و هیئت منصفه را تشکیل دهد. در این دوره دربارهای پادشاهان و سازمان های اداری پدید آمد. در این عصر فئودالیسم به عنوان مظهر روابط اقتصادی- اجتماعی در اروپای غربی ظاهر شد و بنابر مقتضیات زمانی و مکانی گوناگون، به اشکال مختلف تجلی نمود. کشاورزی پیشرفت کرد و زمین های بیشتری برای بهره وری تسخیر شدند.راه ها و شهرهای بزرگ به وجود آمدند و روز به روز بر توسعه و رشد آن ها افزوده می گشت. با رونق بازرگانی اتحادیه های مختلفی به وجود آمدند که نقش مهمی در روابط با سایر دول را بازی می کردو اقتصاد سیاسی بخش مهمی از اروپا زیر نفوذ و اقتدار آن ها قرار داشت. جنگ های صلیبی که با حکم جهاد پاپ ((اوربانوس دوم)) از سال ۱۰۹۵ میلادی آغاز و تا ۱۲۹۱ میلادی به طول انجامید، از مهمترین رویدادهای تاریخ اروپا محسوب می شود. این جنگ ها، میان دو دین بزرگ اسلام و مسیحیت در گرفت و باعث دگرگونی عظیمی در زندگی سیاسی اجتماعی و اقتصادی مردم مغرب زمین شد و دیوار چندین قرن انزوا، بین شرق و غرب را از میان برداشت و بسیاری از دستاوردهای تمدن شرق بوسیله ی همین سربازها به غرب برده شد. جنگ های صد ساله که از سال ۱۳۳۷، تا ۱۴۵۲میلادی، به طول انجامید، منجر به بیرون راندن انگلیسی ها از خاک فرانسه گردید، و این کشور را به صورت ملتی متحد درآورد و به قدرت شاهان آن افزود. پس از جنگ های صدساله، در این دوره جنبش های مختلف اعم از دهقانی، کارگری و شهری (جنبش ویکلیف، یان هوس، ژاکری، بوگومیلسم، کاتاری) بازتاب بسیار گسترده یافت و در سرتاسر اروپای شرقی و ایتالیا و اروپای مرکزی گسترش یافتند. به طوری که تاریخ اروپا هرگز بعد از آن جنبش هایی به این وسعت و عمق به خود ندید. پایان قرن سیزدهم شاهد اختراعات مهمی بوده است. ساخت شیشه که در پنجره و تهیه ی آئینه به کار گرفته  شد و به دنبال آن ساخت عدسی برای عینک، از اختراعات حائز اهمیت این دوره است. جز این ها میتوان استفاده ی سرب در ساخت لوله و نیز نصب سکان در کشتی ها نام برد، اما شاید اهمیت بکارگیری قطب نما که بوسیله ی چینی ها اختراع شده بود، بیش از هر چیز شاخص پیشرفت های علمی این دوره باشد. اروپاییان که استفاده از این ابزار را از شرق آموخته بودند، موفق به تکمیل آن ها در قرن سیزدهم گردیدند. قطب نما، پیشرفت های مربوط به کشتی رانی و اکتشافات جغرافیایی را آسان نمود. اروپاییان با اطلاعات تازه ای که در علم جغرافیا بدست آورده بودند، و با استفاده از آلات جدید دریانوردی توانستند بسیاری از مناطق دوردست کره ی زمین را کشف نموده که در فصل دوم به آن اشاراتی کرده ام.                                                                                                                                                              دیگر باید استفاده از باروت را توسط اروپاییان نام برد که از روزگاران دور توسط چینی ها در مراسم واعیاد برای آتش بازی مورد استفاده قرار می گرفته است، اما بعد اروپاییان توانستند از آن در جنگ ها بهره گیرند به طوری که انقلابی در جنگ ها به وجود آمد.

 اولین چاپ کتاب مقدس در سال ۱۴۵۸م, تحول عظیمی را در این دوران به ارمغان آورد. بکارگیری صنعت چاپ و رواج آن در اروپا توسط گوتمبرگ آلمانی صورت گرفت. فن چاپ راه را برای تشکیل کتابخانه های عمومی، همگانی نمودن تعلیم و تربیت و برخورداری از زندگی بهتر هموار نمود.  بی گمان میراث معنوی اروپا از ابتدای قرون وسطی، با ظهور مسیحیت آغاز گردید. مسیحیت در کلیساها که به مثابه ی بزرگترین و پیچیده ترین تشکیلات آن روزگار بود، آغاز شد. در حقیقت کلیسا در آن دوره بر همه جا سایه افکنده بود. علم، هنر، انسان و جهان هستی و سایر موارد در حیطه ی کلیسا قرار داشت و مردم برای یافتن حقایق   ویافتن اصل مطلب دچار سر در گمی می شدند. هنر نیز که در اختیار کلیسا قرار داشت در تمام آثار آن دوره به چشم می خورد. به عنوان مثال هنر گوتیک نیز دستاورد دیگر کلیسایی است که از نیمه ی قرن دوازدهم تا قرن چهاردهم تقریبا در تمام آثار هنری اروپای غربی نفوذ یافت.                                                                                                                                                                                                                     اما جدایی در جهان مسیحیت (ارتدوکس و کاتولیک در سال ۱۰۵۴میلادی)، تغییر مقر پاپ به آوینیون و انتقال مجدد آن به روم، نابود ساختن مصلحانی چون جان ویکلیف و یان هوس نمی توانست اقتدار کلیسا را با تشکیل شوراهای پیزا، کنستانس، بل و فلورانس نجات دهد. و بالاخره هومانیسم، جهان بینی مندرس و نظریات عتیق را که به چشم مردم نارسا و نامتناسب می آمد، به کنار زد. آنان دانش کهن کلیسایی را مردود شمردند و در میان آثار نویسندگان قدیمی به جستجوی حقیقت پرداختند، زیرا آثار فرهنگ باستان، سرشار از ذوق و شوق و ستایش زیبایی انسان بود. در صف مقدم این فرهنگ نوین، نویسنده ی بزرگ ایتالیایی دانته قرار داشت. او خیانت را دهشتبارترین گناه معرفی می نماید و با ترسیم خطوط تازه ای بر ضد تنگ نظری های کلیسایی اعتراض می کند و آزادی و تازه- جویی روح وشوق شناخت جهان را می ستاید. پترارک، مبارز دیگر فرهنگی است که همه جا زیبایی، فضیلت را ستوده است وانسان را در اوج وجود خویش معرفی می نماید.

بوکاچیو، هومانیست دیگر زهد فروشی، سحر و  معجزه ی روحانیون و کشیشان را به سخره و مردم را به شادی و برخورداری از زندگی دعوت می نماید و بالاخره لوتر و کالون با اعتراض خویش فساد کلیسایی را برای همیشه در هم فرو ریختند و زمینه را برای رستاخیز فراگیر به نام رنسانس فراهم آوردند.

در فصل اول به کلیات تحقیق پرداخته شده است. در فصل دوم مقدمه ای بر رنسانس و اصلاحات مذهبی با توجه به نقش اکتشافات و آغاز رنسانس را بیان می کند. فصل سوم موقعیت کلیسای روم مقارن با اصلاحات مذهبی و همچنین موقعیت انگلستان مقارن با اصلاحات. فصل چهارم افکار واندیشه های جدید مذهبی برای تطهیر آئین مسیح ((جان ویکلیف)) نقش جان ویکلیف ودیگر مصلحان بعد از او بررسی شده است. در فصل پنجم تاثیر افکار و اندیشه های جان ویکلیف در مسیر اصلاحات مذهبی و ظهور آئین پروتستان. بررسی افکار و اندیشه های مارتین لوتر و دیگران.                                                                                                                                                       تعدادی نقشه و تصاویر نیز ضمیمه گردیده است که مربوط به مسیرهای اکتشافات و هنرهای دوره ی رنسانس ایتالیا می باشد.                                                                                                                                                                                                    تاریخ های داخل پرانتز در جلو نام حکمرانان ابتدا و اختتام دوره ی فرمانروایی و معاریف و مشاهیر مربوط به تولد و فوت آنان می باشد.

۱-۱- بیان مسئله:

یکی از موضوعات مهم در تاریخ عصر جدید ((رفرم)) یا اصلاحات مذهبی است و متفکران و اندیشمندان این دوره در تحقق تحولات عصر رنسانس نقش اساسی و اصلی دارند، و هدف این تحقیق بیان تاثیر متفکرانی نظیر ((جان ویکلیف)) در مسئله ی رفرم و اصلاحات مذهبی است.

۱-۲- پرسش اصلی تحقیق

   آیا جان ویکلیف در تحقق اصلاحات مذهبی اروپا نقشی داشته است؟   اگر نقشی داشته ،این نقش تا اندازه اهمیت داشته است؟

 ۱-۳- فرضیه

     جان ویکلیف به عنوان یک مبارز مذهبی در این دوره ایفای نقش نموده است.

نقش جان ویکلیف در اصلاحات مذهبی اروپا بسیار چشمگیر است.

۱-۴- اهداف تحقیق

در هر تحقیقی مهمترین قسمت آن هدف است که ما بر روی این اصل و با توجه به پرسش اصلی می توانیم تحقیق را به نتیجه برسانیم. در تحقیق حاضر نیز اهدافی هستند که مدنظر کار قرار گرفته اند،و برای بررسی عوامل مختلف لازم است که این اهداف معلوم شوند. با توجه به موضوع تحقیق اهداف ما عبارتند از:

۱- روشن نمودن زوایای مبهم وتاریک اصلاحات مذهبی در دوره ی جان ویکلیف.

 ۲- آشنا شدن با چگونگی اصلاحات مذهبی در اروپا.

 ۳- شناساندن زوایای اصلاحات مذهبی با توجه به نقش جان ویکلیف در اروپا وانعکاس این امر در تاریخ اروپا.

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.