تحقیق نقش رسانه ها در تعلیم و تربیت


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق نقش رسانه ها در تعلیم و تربیت   مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۴۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق نقش رسانه ها در تعلیم و تربیت   نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات
چکیده۲
مقدمه ۳
۱-۱بیان مسئله ۴
۱-۲اهمیت پژوهش۵
۱-۳اهداف پژوهش ۶
۱-۴سوالات پژوهش ۸
۱-۵تعریف مفاهیم۸
۱-۶تعریف رسانه هاو انواع رسانه ها ۹
۱-۷مقایسه رسانه های ارتباط جمعی بایکدیگر در ارتباط با مخاطبان ۱۰
۱-۸تعاریف مختلف ازرسانه های آموزشی توسط دانشمندان ۱۰
۱-۹رسانه های ارتباط جمعی وجامعه۱۱
۱-۱۰رسانه های ارتباط جمعی و قشر بندی اجتماعی و توسعه فرهنگی۱۲
۱-۱۱توزیع رسانه های ارتباط جمعی در جهان۱۴
۱-۱۲رسانه های ارتباط جمعی۱۵
۱-۱۳انواع رسانه های ارتباط جمعی به روش دیگر۱۵
۱-۱۴ارتباط جمعی یا عمومی۱۵
فصل دوم:
۲-۱تاریخچه رسانه ها۱۸
۲-۲پیدایش سینما،رادیو و تلویزیون۲۰
۲-۳تاریخچه پیدایش روزنامه ها۲۷
۲-۴سینما ،پیدایی و نظور آن۳۴
۲-۵تئاتر و مخاطبان۳۷
۲-۶تئاتر در شرق۳۸
۲-۷تئاتر در قبل از اسلام۳۹
۲-۸تئاتر پس از اسلام۴۰
۲-۹پژوهش در ارتباطات۴۵
۲-۱۰صدا و سیما و تعلیم و تربیت۵۷
۲-۱۱نقش رسانه های ملی در کشور های همسایه ایران۵۹
۲-۱۲نقش رسانه های غرب در تعلیم و تربیت۶۱
۲-۱۳نقش رسانه های ملی در جهان۶۴
۲-۱۴خلاصه ای از رسانه های آموزشی در ایران و جهان۶۵
۲-۱۵تئوریهای وسایل ارتباط جمعی یا رسانه ها۶۶
۲-۱۶مکتب مارکسیسم کلاسیک۶۷
۲-۱۷نظریه ی اقتصاد سیاسی رسانه ها۶۷
۲-۱۸مطالعات فرهنگی توده۶۸
۲-۱۹مکتب فرانکفورت۶۹
۲-۲۰نظریه های مربوط به مخاطبان رسانه ها:نظریه ی استحکام۶۹
۲-۲۱نظریه ی دو مرحله ای رسانه ها۷۰
۲-۲۲نظریه ی تزریقی رسانه ها۷۰
۲-۲۳نظریه ی برجسته سازی رسانه ها۷۰
۲-۲۴نظریه ی نیاز جویی رسانه ها۷۰
۲-۲۵نظریه ی وابستگی مخاطبان ۷۱
۲-۲۶نظریه ی موزاییکی رسانه ها۷۱
۲-۲۷نظریه ی سیستمی۷۱
۲-۲۸دیدگاههای پیشگامان رسانه ها ۷۴
۲-۲۹دیدگاه دیویدرایز من۷۵
۲-۳۰دیدگاه مارشال مک لوهان۷۶
۲-۳۱وظایف رسانه ها۷۶
۲-۳۲نقش تفریحی رسانه ها۷۷
۲-۳۳نقش های خبری رسانه ها۷۷
۲-۳۴نقش های همگن سازی رسانه ها۷۸
۲-۳۵نقش آگاه سازی رسانه ها ۷۸
۲-۳۶نقش تعلق اجتماعی رسانه ها۷۸
۲-۳۷دیدگاه های افراطی رسانه ها۷۹
فصل سوم : روش تحقیق
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱تلویزیون۸۴
۴-۲یونسکو و رادیو و تلویزیون۸۵
۴-۳نقش رادیو و تلویزیون در آموزش۸۶
۴-۴تاثیر تلویزیون بر خانواده ۸۷
۴-۵استفاده از تلویزیون در آموزش و پرورش۸۸
۴-۶نقش آموزشی تلویزیون۸۹
۴-۷تحقیق یک ایرانی درباره رادیو و تلویزیون و نقش تربیتی آن ها۹۱
۴-۸اینترنت(ویژگی ها ، کارکردها،مزایا)۹۲
۴-۹معایب اینترنت۹۴
۴-۱۰موقعیت ایران و ملل در حال توسعه در شبکه اینترنت۹۴
۴-۱۱نقش اینترنت در تعلیم و تربیت۹۵
۴-۱۲نقش اینترنت در دنیای نوجوانان۹۸
۴-۱۳نقش تلفن همراه در تعلیم و تربیت۱۰۱
۴-۱۴تلفن همراه در مدارس ایران۱۰۱
۴-۱۵فرهنگ سازی استفاده از تلفن همراه توسط آموزش و
پرورش۱۰۳
۴-۱۶یادگیری از طریق تلفن همراه۱۰۶
۴-۱۷رویکرد های یادگیری مبتنی بر تلفن همراه۱۰۷
۴-۱۸منظور از یادگیری تلفن همراه چیست؟۱۰۸
۴-۱۹از تلفن همراه چه چیزی میتوانیم یاد بگیریم؟۱۰۸
۴-۲۰برخی مزیت ها و محدودیت ها ی یادگیری تلفن همراه۱۰۹
۴-۲۱نتیجه گیری دربا ره تلفن همراه۱۰۹
۴-۲۲ماهواره چیست؟۱۱۱
۴-۲۳نحوه کار ماهواره ارتباطی۱۱۱
۴-۲۴تاریخچه ، مزایا و معایب ماهواره۱۱۴
۴-۲۵موقعیت ایران و ملل در حال توسعه در استفاده از ماهواره۱۱۵
۴-۲۶آموزش از طریق ماهواره و تجربه های جهانی۱۱۸
۴-۲۷توانایی کاربردآموزش از طریق ماهواره در کشور چین۱۱۹
۴-۲۸سینما و تئاتر و نقش تربیتی آن ها۱۱۹
۴-۲۹سینما و تلویزیون۱۲۰
۴-۳۰سینما و تلویزیون دو پدیده متمایز۱۲۱
۴-۳۱سینما و تلویزیون در برابر یکدیگر(رقابت درونی)۱۲۱
۴-۳۲نقش تربیتی سینما۱۲۲
۴-۳۳مذهب و سینما۱۲۴
فصل پنجم
۵-۱نتیجه گیری۱۲۶
۵-۲ پیشنهادات۱۲۹
۵-۳محدودیت های پژوهش۱۲۹
۵-۴ خلاصه۱۲۹
۵-۵منابع و ماخذ۱۳۸
چکیده به زبان لاتین۱۴۱

منابع و مأخذ

۱٫ آل گیلانی، ترو، تکنیک سینما تهران،۱۳۳۱شمسی، انتشارات شهریار.
۲٫ آلبرپیرو فرفاندترو، تاریخ مطبوعات جهان،۱۳۶۳ه ش ،ترجمه ی دکترهوشنگ فر خجسته تهران. انتشارات پاسارگاد.
۳٫ احدیان ، محمد، مقدمات تکنولوژی آموزشی،۱۳۷۴ ، انتشارات بشری تهران .
۴٫ احدیان، محمد، اصول تکنولوژی آموزشی،۱۳۷۴، انتشارات بشری تهران.
۵٫ اسدی ،دکترعلی،مقدمه ای بر جامه شناسی رسانه های همگانی،۱۳۵۸ ه ش،تهران:پژوهشکده ی علوم ارتباطی و توسعه ی ایران .
۶٫ ارجمند، جمشید، مروری بر تضاد های سینما و تلویزیون و تاثیر متقابل این دو به یکدیگر.
۷٫ اقبالدوست، نادر، سال تحصیلی۷۶-۷۵٫استفاده از پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان نقش تکنولوژی درآموزش و ۳۶-پرورش،
۸٫ بردبار، محمد حسن ، در آمدی بر حقوق ارتباط جمعی ،۱۳۸۰، انتشارات ققنوس تهران .
۹٫ بیضایی، بهرام ، نمایش در ایران ، ۱۳۴۴تهران کاویان .
۱۰٫ پائو، لوفریده، آموزش ستمدگان ،۱۳۵۸ ،ترجمه احمد بیرشک و سیف الله راد تهران خوارزمی .
۱۱٫ پری ، گونتر، ۱۳۸۴، مترجم مینو نیکو.روش های تحقیق رسانه ای اداره کل پژوهش های سینما تهران
۱۲٫ پیترز، (جی.ام.ال)، سینما و نوجوانان، ترجمه ابراهیم رشید پور تهران موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی.
۱۳٫ دادگران ،سید محمد، مبانی ارتباطات جمعی تهران، ۱۳۸۷ ،انتشارات فیروزه چاپ یازدهم .
۱۴٫ رزاقی ، افشین، نظریه های ارتباطات اجتماعی ،۱۳۸۵ ، نشر آسین تهران .
۱۵٫ رشید پور، ابراهیم ، وسایل ارتباط جمعی و رشد ملی، ۱۳۴۸، تهران (انتشارات)موسسه ی مطالعات و تحقیقات اجتماعی.
۱۶٫ رشید پور، ابراهیم.آیینه های جیبی آقای هاک لوهان،۱۳۵۳ تهران انتشارات رادیو تلویزیون ملی ایران .
۱۷٫ ساروخانی، باقر، جامعه شناسی ارتباطات، ۱۳۸۶ ، انتشارات اطلاعات تهران .
۱۸٫ ساروخانی ، باقر ، جامعه شناسی ارتباطات، ۱۳۷۸ ،چاپ هشتم ص ۴۵ و ۴۹ انتشارات اطلاعات
۱۹٫ روزنامه کیهان شماره ۱۹۳۱۳ پناهیان .
۲۰٫ سیسیلیافون فی لیتزن،کاتاریتا بولت، ۱۳۸۴ ،مترجم معصومه عصام، کودکان و رسانه هامرکز مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران تهران .
۲۱٫ شرایبرر،(ژان لویی)، نیروی پیام، ۱۳۵۵ترجمه ی سروش حبیبی. تهران انتشارات رادیو تلویزیون ملی ایران .
۲۲٫ شیلر، هربرت،۱۳۷۷ ، مترجم احمدمیرعابدینی، وسایل ارتباط جمعی و امپراتوری آمریکا، انتشارات صدا و سیما تهران .
۲۳٫ کازنو ،ژان.جامعه شناسی رادیو و تلویزیون،۱۳۵۴ ه ش، ترجمه ی جمشید ارجمند، ۱۳۵۴ ه ش ،تهران انتشارات رادیو و تلویزیون ملی ایران .
۲۴٫ کازنو، ژان،قدرت تلویزیون ترجمه ی علی اسدی، ۱۳۶۶تهران موسسه انتشارات امیر کبیر
۲۵٫ کازنو، ژان، جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی، ۱۳۶۵، ترجمه ی باقر سارو خانی منوچهر محسنی تهران انتشارات اطلاعات .
۲۶٫ کازنو ، ژان ، قدرت تلویزیون ، ۱۳۶۴ ، ترجمه علی اسدی انتشارات امیر کبیر تهران .
۲۷٫ کیا ، علی اصغر، ارتباطات جمعی و روابط بین الملل ، ۱۳۸۱ ، انتشارات آن.تهران
۲۸٫ مارک پاستر،ترجمه غلامحسین صالحیار، عصر دوم رسانه ها،۱۳۷۷، انتشارات موسسه ایران .
۲۹٫ محسنیان، مهدی ارتباط شناسی ،۱۳۶۹ ه ش، ۶۰۸ صفحه، تهران انتشارات سروش .
۳۰٫ محسنیان راد ، مهدی ، ارتباط شناسی، ۱۳۷۹، جلسه سوم ص ۳۰ تهران انتشارات سروش .
۳۱٫ معتمد نژاد،دکتر کاظم، وسایل ارتباط جمعی ، ۱۳۷۱ ه ش ،انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی تهران
۳۲٫ معتمد نژاد ،دکتر کاظم ،روش تحقیق در محتوی مطبوعات، ۱۳۵۶ ه ش ،تهران انتشارات دانشکده علوم، ارتباط اجتماعی.
۳۳٫ مندراس، هنری، ۱۳۴۹، مترجم باقر پرهام، مبانی جامعه شناسی، انتشارات امیر کبیر تهران .
۳۴٫ موفقیان، دکتر ناصر، چند گزارش در زمینه تکنولوژی آموزشی، ۱۳۵۳،تهران.
۳۵٫ مولانا، حمید ، ۱۳۷۱، مترجم یونس شکر خواه.جریان بین المللی اطلاعات، مرکزمطالعات و تحقیقات رسانه ها تهران .
۳۶٫ مهدی زاده ، سید محمد ، نظریات ارتباطات اجتماعی ،۱۳۷۸، تهران دانشگاه علامه طباطبایی .
۳۷٫ مولانا ، حمید ، « گذ راز نوگرایی » ،۱۳۷۱ ، ترجمه یونس شکر خواه ص ۱۲۴ انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها تهران .
۳۸٫ ورنرسورین، جیمزتانکارد،۱۳۸۶ ‌،ترجمه ی علیرضا دهقان، نظریه های ارتباطات، انتشارات دانشگاه تهران .
۳۹٫ هواکو، جرج ۱، جامه شناسی سینما، ۱۳۶۱ ه ش ، صفحه ۲۲۲، ترجمه بهزاد تورانی تهران، نشر آینه
۴۰٫ هیات، فیروز،روزنامه نگاری و تاریخ آن در جهان ، ۱۳۳۳ ه ش ۸۱ صفحه ،تهران:کانون معرفت .
۴۱٫ مجلات تکنولوژی آموزشی سال های۸۵-۸۶-۸۷ انتشارات وزارت آموزش و پرورش.
۴۲٫ -مجله سروش سال یازدهم مرداد ۱۳۶۸ شماره ۴۷۹ تلویزیون : رسانه و رفتارش نوشته پیتر کانراد ترجمه مهرداد عروی ص ۵۰ .
۴۳٫ استفاده از اینترنت ،کانون اندیشه قم، ایران و جامعه اطلاعاتی.

 

چکیده:

– رسانه های مکتوب مانند کتب و مجلات و روزنامه ها بعد از اختراع صنعت چاپ و خط پا به عرصه وجود نهادند و با گذشت زمان وسعت آنها رو به افزایش نهاده است . این رسانه ها ابتدا در جهان اسلام با کیفیت هر چه بیشتر و بهتر ظهور کرد ولی متاسفانه باگذشت زمان از کیفیت آنها کاسته شده است ولی همین رسانه ها در جهان غرب و اروپا از غنای علمی برخوردار است که نشأت گرفته از کتب معتبر در اسلام است.

با پیشرفت علم و تکنولوژی ، رسانه ها نیز گسترش یافته و از کیفیت زیادی برخوردار شده است. بعد از رسانه ها ی مکتوب ، در طول یکی دو قرن گذشته رسانه های جدیدی همچون تلفن و ضبط صوت و گرامافون و برخی رسانه های آموزشی دیگر همچون اسلاید پا به عرصه ی وجود نهاده است.

بعد از رسانه های فوق رسانه هایی همچون تلویزیون و رادیو و سینما ابتدا در جهان غرب و اروپا به وجود آمد که امروزدر طول نزدیک به یک قرن در سراسر دنیا ، این رسانه ها بعنوان مهمترین رسانه و مهمترین رسانه در تعلیم و تربیت مطرح بوده و هستند.

علم و صنعت همچنان در حال پیشرفت است که همراه آن دستاورد های مهمی در ظهور برخی دیگر از رسانه بوجود آورده است که می توان به ظهور اینترنت و ماهواره و کامپیوتر و نقش و کاربرد بسیار مهم آن دردنیای امروز اشاره نمود.

مقدمه:

انسان در زندگی اجتماعی و در برخورد با غیر خود نیاز  شدیدی به ارتباط دارد و تنها از این طریق است که نیاز های فردی و اجتماعی خود را برآورده می کند .انسان از همان آغاز برای برقراری ارتباط و رساندن پیام خود به دیگران شیوه های گوناگونی را به کاربرده است.از اشارات ،کلمات و اشاره های رمزی اولیه گرفته تا استفاده از پیشرفته ترین و در عین حال پیچیده ترین وسایل ارتباطی مدرن امروزی از قبیل رسانه ها و وسایل ارتباطی که درطول تاریخ دارای سرعت بسیارکندو ناچیز بوده اند و در عصر حاضر تحول چشمگیری یافته اند.

پیام هایی که توسط رسانه ها رد وبدل می شود درابعاد مختلف سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی،نظامی و فرهنگی و… است .مخاطبان این پیام ها افراد و گروههایی در سطوح مختلف فرهنگی،اقتصادی ،و اجتماعی اند که در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی در سراسر جهان پراکنده اند.

چنانچه گفته شد تمام سعی و تلاش رسانه های جمعی ،رسیدن به اهداف و مقاصدی است که در عین حال هر کدام به نحوی دارای رنگ و صبغه تربیتی هستند ،زیرا این رسانه ها در اموری نظیر رشد شخصیت افراد درابعاد مختلف ،ایجاد ارتباط بین افراد جامعه ،کمک به افراد جامعه ،کمک به افراد در فرآیند سازگاری با جهان متغیر پیرامون و…دخالت دارند.چرا که به نظر می رسد نظام تعلیم و تربیت بیش از هرزمان دیگری نیاز به تغییرات اساسی و بنیادین دارد .لذا با توجه به تغییر نوع نگرش مخاطبین امرتعلیم و تربیت ،خواسته ها و انگیزه های ایشان برای دستیابی به اهداف و آمال ،این تغییرات ناگریز با گذشت زمان خود نمایی خواهد کرد.

از طرف دیگر با وجود اندیشه ها و جمجمه های فرهنگی مختلف که از سوی رسانه های غالب جهان بی محابا به حیطه ی آموزش و تربیت هجوم می آوردبه نظر می رسد ، باید ازهمین رسانه ها درجهت تحکیم بنیانهای تعلیم و تربیت استفاده کرد تا مهارت های پذیرش حقایق و اتخاذ  تصمیمات اجتماعی و خانوادگی معقول و بهنگام را درتفکر و فضای حقیقی جامعه نهادینه ساخت تا با ار تقاءسطح فکری و فرهنگی خانواده ها ،معضلات و مشکلات ناشی از تأثیرات سوءرسانه ها به حداقل رسیدهو رفتارها وهنجارهای مثبت بالقوه به فعالیت نزدیک شود وبی شک این امر تنها پوشش کافی اطلاعات و دوری از یک جانبه نگری و تعمبق روش های نوین سالم و کاربردی ،استفاده از رسانه ها در امر تعلیم و تریبت میسر خواهد بود.

لذا در این پژوهش سعی شده است با استفاده از منابع موجود در راستای تنویر و تشریح معانی و معایب رسانه های مختلف ( دیداری – شنیداری – مکتوب ،گفتاری ، روایی و …) بر روند آموزش و تربیت کودکان و نوجوانان گامهایی برداشته شود. چرا که گستردگی رسانه ها در دنیای کنونی وتأثیر مستقیم آن بر روند رفتارهای اجتماعی دانش آموزان و فرزندانمان ، مطالعه و پژوهش بسیاری را می طلبد .

بیان مسأله:

در سالهای گذشته رسانه ها بسیار محدود بود ولی با گذشت زمان و پیشرفت علم و تکنولوژی، رسانه ها نیز گسترش یافته و قلمرو وسیعی را تشکیل می دهند. ابتدا رسانه های مکتوب در حد ابتدایی شکل گرفت و سپس رسانه های دیگر ظهور کرد.زمانی بود که کتاب به عنوان مهمترین وسیله ی ارتباطی در میان ملل مختلف دنیا مطرح بوده است؛ ادیان آسمانی و پیامبران ، این سفیران الهی ، پیام خود را با کتاب و تعلیم آن به مردم آغاز کردند و رسالت برخی از این پیام آوران با کتاب و وحی شروع شده است . کتابهایی همچون زبور داود(ع) و انجیل عیسی(ع) و تورات موسی(ع) و قرآن پیامبر اسلام(ص)نمونه هایی از کتب و بعنوان مهمترین وسیله ارتباطی در آن زمان مطرح بوده است که نقش بسیار مهمی در تربیت پیروان هر مکتب به دنبال داشته است و با پیشرفت علم دامنه رسانه ها وسیعتر شده و وسایلی همچون روزنامه و مجلات نیز به آن اضافه شد که در آگاهی و تربیت مثمر ثمر بوده اند . در طول دو قرن گذشته بشر با رسانه های نسبتاً پیشرفته همچون رادیوو تلفن پا به عرصه وجود نهاده است و بعد از آنها بتدریج رسانه های پیشرفته ای همچون تلویزیون و سینما بوجود آمد که نقش بسیار مهمی در تربیت و تعلیم مردم بر عهده گرفتند. این وسایل ابتدا در کشور های غرب و اروپایی ظهور کرد که به تعلیم مردم پرداخت .ولی امروزه این رسانه های مهم در عرصه تربیت و آموزش علمی خانواده ها و مردم نقش بسیار مهمی ایفا کرده و می کند و دامنه رسانه ها به همین تعداد محدود نشد و در طول نیم قرن رسانه هایی همچون کامپیوتر- اینترنت و اخیراً ماهواره نیز که بسیار پیشرفته است ، به آن اضافه شد.

در این پژوهش بر آنیم تا نقش مثبت و منفی هر رسانه و عوامل مخرب هرکدام را ذکر نموده ومهمترین رسانه را در تربیت مردم گوشزده نموده، مواظب باشیم که گرفتار عوامل مخرب آن نشویم  و غرورما رابر آن وادار نکند که با شعار مفید بودن علم ، گول علم بشر را نخوریم. زیرا هر چیزی که تولید می شود ممکن است مطلقاً مثبت و سازنده نباشد هر چند که عوامل مثبت داشته باشد ! باید از عوامل منفی آن نیز با خبر شد و از آن به نحوه مطلوب و درست استفاده کرد تا از انحراف و هلاکت خودداری شود.

اهمیت پژوهش:

با توجه به ارزش تعلیم و تربیت در نظام هستی و تأثیر آن بر حوزه های مختلف فرهنگی و اجتماعی خانواده ها و جامعه ، به نظر می رسد وجود و تعمیم رسانه ها در راستای ایجاد تحول درنظام تعلیم و تربیت ، امری انکار ناپذیر و چه بسا ضروری است .چرا که عدم شناخت رسانه ها در کارگیری آنها در مقاطع زمانی مختلف از سوی کودکان و نوجوانان بدون حضور و نظارت مربیان و خانواده ها ،بی شک اثرات نامطلوبی را نیز به همراه خواهد داشت که در صورت ساده انگاری و بی توجهی ممکن است در دراز مدت با یک فاجعه ی تربیتی و آموزشی روبرو شویم ،اما آنچه که مهم است با توجه به اطلاع رسانی های موجود و شناخت نسبی مسؤولان امر آموزش و تربیت ،حوزه ی فعالیت رسانه ها قابل پیش بینی و ارزیابی است. هرچند این حوزه ها با گسترش ابزارهای ارتباطی نرم افزاری و ماهواره ای ،کمی مشکل به نظر می رسد ؛اما آنچه که اهمیت دارد توجه مربیان و معلمان و به خصوص خانواده ها به تأثیر نامطلوب این رسانه ها در کنار خاصیت آموزش دهی و تعلیم فراگیر و گسترده ی علوم مختلف می باشد . برخی بر آنیم تا ضمن معرفی وسایل ارتباطی در حیطه رسانه ها و بررسی اثرات مثبت و مخرب آنها ،به پاسخ های منطقی و معقول در خصوص استفاده و یا عدم بکارگیری رسانه ها دست یابیم .چرا که ارتباط انگاره ای برای سنجش افرادو وسیله ای برای تغییر در سطح رفتار است که شامل تبادل اطلاعات وچگونگی معنی بخشیدن به این اطلاعات است که تفاوت در زمینه های ارتباطی به خصوص با حضوررسانه های مختلف با توجه به آگاهی طرفین در جهت ایجاد رابطه ی بهتر و یا کاهش کیفیت آن ، کمک می کند.

مسؤولیت مهم و خطیر هزاران معلم ایرانی که درمدارس به تربیت  نونهالان و نوجوانان مشغول هستند، مثل سایر معلمان دنیا ، در این است که بتوانند به نوآموزان آگاهی –اطلاعات و مفاهیم ،مهارت ها،و از همه مهمتر ارزشهائی را انتقال دهند که کودک بوسیله آنها بتواند در فردای زندگی عضو مفید و مؤثری برای خود و جامعه ای باشد ، خود را دریابد و در راستای استعداد های بالقوه خویش گام بردارد و آنها را بصورت بالفعل در آورد.

همانطوریکه طلایی تا در دل زمین است و بصورت خام است، دارای قیمتی است .حال هر قدر روی این ماده اولیه کارشود ، بر قیمتش افزوده می شود .دانش آموز هم به طریق اولی همین طور است هرچه بیشتر با او کارشود  و به تعلییم و تربیت او پرداخته شود، ارزش انسانی او بالاتر خواهد رفت . به عبارتی دیگر می خواهیم ببینیم یک معلم از چه طریق می تواند متن و موضوع درس خود را به شاگردان به نحو بهتر و مؤثرتری انتقال بدهد ودر این انتقال مواد و وسایل سمعی و بصری و بخصوص تکنولوژی آموزشی چه نقشی را در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بازی می کند ؟و به چه صورت به معلم کمک خواهد کرد؟

از آنجا که معلم می تواند با آشنایی فنون و روش های تدریس از طریق کاربرد رسانه ها و مواد آموزشی سبب انتقال بهتر یادگیری به دانش آموزان گردد، لذا این تحقیق با صرف جمع آوری چنین اطلاعاتی انجام شده است . در نتیجه اطلاعات این مجموعه در درجه اول برای معلمانی که تدریس علوم مختلف را بر عهده دارند مفید خواهد بود.

اهداف کلی پژوهش

اهداف کلی

۱- معرفی انواع رسانه ها و نقش مهم رسانه ها در تعلیم و تربیت آحاد مردم جامعه .

۲- آشنایی با انواع رسانه های آموزشی و نقش آنها در تعلیم و تربیت مقاطع سه گانه.

 ۳- شناخت رسانه های آموزشی بعنوان وسیله مؤثر در پیشرفت تحصیلی آینده سازان جامعه .

۴- مقایسه رسانه ها و سهم هر کدام در تعلیم و تربیت مردم جامعه .

۵- آگاه شدن از چگونگی استفاده مطلوب و ایجاد فرهنگ سازی در نحوه ی کاربرد رسانه های آموزشی و ملی .

 

 

اهداف جزئی

۱- آشنا شدن با موثر ترین رسانه ملی وتأثیر مهم آن در آموزش و پرورش.

۲- پی بردن به اثرات مخرب ناشی از برخی رسانه ها از جمله ماهواره و اینترنت و سینما.

۳- آشنایی با اثرات مثبت صدا و سیما در تربیت احاد مردم بعنوان یک رسانه ی عمومی و فراگیر .

۴- توجه به اهمیت سینما در تربیت جوانان.

۵- توجه به اهمیت کامپیوتر در تربیت خانواده .

سؤالات پژوهش

۱- آیا حقیقتاً رسانه ها تربیت صحیح و مطلوبی را برای کودکان و خانواده ها به ارمغان خواهند آورد؟

۲- آیا تا به حال برای ریشه کن کردن یا حداقل تقلیل آثار سوء رسانه ها تدابیری اندیشیده شده است؟

۳- آیا در حقیقت این مراکز مجازی موازی که بسیار گسترده تر و فعالتر از مدارس رسمی عمل می کند ، متولی یا سرپرستی دارند؟

۴- آیا آثار رسانه ها در تربیت اخلاقی و اجتماعی امروز ملموستر و محسوس تر از گذشته نشده است؟

در این پژوهش تا حد امکان به سوالات فوق پاسخی علمی و منطقی داده خواهد شد.

تعریف مفاهیم : تعلیم و تربیت و رسانه ها

تعریف تعلیم : این واژه در لغت نامه دهخدا به معنی بیاموختن – بیاگاهانیدن ، آموختنی ، آگاهانیدن ، کسی را چیزی آموختنی ، آموزانیدن و …. آمده است ( لغت نامه دهخدا – انتشارات مؤسسه لغت نامه دهخدا تهران ).

تعلیم کوششی است که معلم برای انتقال معلوماتی خاصّ به شاگردان خود بکار می برد و عمدتاً به مهارت و خُبرگی معلم و نوع محتوای درسی که علم به انتقال آن می پردازد ، بستگی دارد . فقط ارائه معلومات نظری یا عملی است که در موقع تدریس از جانب معلم به شاگردان انتقال می یابد .( فلسفه تربیت : ابراهیم زاده . عینی . انتشارات ) «گریستو فرجنگبز۱» محقق دانشگاه هاروارد معتقد است که : (نفوذی که محیط خانواده ، تلویزیون وغیره دارند از نفوذ مدرسه بیشتر است ).

تعریف جامع از آموزش و پرورش : آموزش و پرورش عبارتست از شیوه عمل و اعمال روش در گسترش علم و فن و فرهنگ و انجام برنامه های از پیش اندیشیده شده و آینده نگر آموزشی در چارچوب سازمانهای انطباق یافته با سازمانی اقتصادی و اجتماعی . «امیل دورکیم »۲تعریفی از آموزش و پرورش از دیدگاه جامعه شناسی ارائه می دهد او معتقد است آموزش و پرورش فعالیتی است که توسط نسل های بزرگسال بر روی نسلهایی که هنوز وارد زندگی اجتماعی نشده  اند ، صورت می گیرد و هدفش ایجاد و رشد پاره ای از ویژگی ها و اوضاع و احوال جسمی ، فکری و اخلاقی است که جامعه سیاسی و بطور کلی محیط خاص کودک از آنان انتظار دارد . گروهی از جامعه شناسان نیز آموزش و پرورش را مترادف با اجتماعی شدن یا فرهنگ پذیری بکار می برد .

( جامعه شناسی آموزش و پرورش ص ۵۵ )

تعریف یونسکو از آموزش و پرورش : آموزش و پرورش دارای چهار محور زیر است : آموزش و پرورش به منزله یک نماد و فرآیند تربیتی ، محتوای تربیتی و محصول اعمال تربیتی است .

تعریف رسانه  و ا نواع آن :

رسانه ها شامل افراد ، ابزار – یا موقعیتهایی هستند که بوسیله آنها پیام ارائه می شود . بنابر این تعریف : معلم ، کتاب درسی، اسلاید، ناطق، تخته سیاه ، فیلم ، کامپیوتر و ماهواره همه رسانه خوانده می شوند.

انواع رسانه ها   

 انواع رسانه های آموزشی :

۱- مواد دیداری غیر شفاف – این مواد عبارتند از : انواع تصاویر ، کتابها، ( خود آموزها و غیره ) ، مجله ها ، راهنماهای مطالعه چارتها ، نمودارها، نقشه ها ، پوستر ها و کاریکاتورها       ( مقدمات تکنولوژی آموزشی ، ص ۱۲۶ محمد احدیان )

۲ – مواد شنیداری ( فقط صدا ) – که عبارتند از : نوار شنیداری ( حلقه ای ، کاست ، کارتریج صفحه ، رادیو ، تلفن و کارت شنیداری)

۳- مواد شنیداری – دیداری غیر شفاف ( ترکیبی از ۱ و۲ ) که عبارتند از : کتاب همراه با نوار یا صفحه و سایر مواد چاپی همراه با مواد شنیداری.

۴- مواد دیداری شفاف ( ثابت ) که عبارتند از : اسلاید ها ، فیلم ها،  استریپها و طلقهای شفاف .

۵- مواد شنیداری – دیداری شفاف ( ثابت ) – که عبارتند از فیلم ، استریپ ناطق ، انواع اسلایدها با نوار یا صفحه )

۶- مواد شنیداری – دیداری متحرک – که عبارتند از : فیلم متحرک ناطق و فیلم ویدئو.

۷- مواد دیداری متحرک که عبارتند از : فیلم متحرک صامت ( همراه با زیرنویس یا نوشته ) .

۸- سه بعدی ها  که عبارتند از : اشیاء واقعی ، ماکتها ، مدلها و برشها .

۹- منابع انسانی و موقعیتها که عبارتند از : دعوت از افراد ، گردش علمی ، نقش آفرینی و غیره.

۱۰- کامپیوترها که عبارتند از : انواع کامپیوتر و ترمینالهای گوناگون با ابزارهای نمایش.

۱۱- ماهواره ها – که شامل انواع قمرهای مصنوعی و ماهواره های ارتباطاتی و ماهواره های تلویزیونی.

طبقه بندی رسانه ها : طبقه بندی رسانه ها بیشتر بدین دلیل انجام می گیرد که تصور می شود اگر رسانه ای ویژگی خاصی را دارا باشد این رسانه می تواند در خدمت به هدفی قرار گیرد که مستلزم همان ویژگی است . مثلاً یادگیری تکلیفی که مستلزم تمیز دادن اشکال است رسانه ای را که از حس دیدن استفاده می کند ، بکار می گیرد یعنی رسانه دیداری .

 ( نقش تکنولوژی در آموزش و پرورش – نادر اقبال دوست ص ۱۰۹ )

مقایسه رسانه های ارتباط جمعی با یکدیگر در ارتباط با مخاطبان :

« مکالوهان » در کتاب شاخص خود به نام « وسایل ارتباط جمعی » و چند اثر دیگر ، وسایل ارتباطی « گرم » را در مقابل وسایل ارتباطی « سرد » قرار می دهد. بر این اساس به آن دسته از داستانهای خنده آوری « گرم » گفته می شود که مفهوم آن تماماً در داستانی که نقل می شود، موجود است . به داستانهائی « سرد » گفته می شود که مفهوم آن تنها در صورتی آشکار می شود که تلاشی در جهت درک آن از ناحیه شنونده به عمل آید . به همین ترتیب  وسایل ارتباطی گرم مانند « خط الفبائی ، چاپ ، رادیو و سینما» پیامهای خود را به نحو کامل ارائه می دهند و درست مانند آهن سرخی می مانند که نقش خود را بر جای می گذارند و حال آنکه وسایل ارتباطاتی سرد مانند « گفتار، الفبای تصویری، داستانهای مصور، تصاویر متحرک ، تلفن و تلویزیون » ارائه کننده پیامهای ناقص هستند و تلاشی ذهنی خاصی را از طرف شخص گیرنده لازم دارند . ( کازنو- ژان . قدرت تلویزیون ص ۲۱۹ ) .

سطح نظام های اجتماعی : پژوهشهای این سطح در قالب نظامهای سیستماتیک برنامه توسعه و در جنبه های گوناگون انجام گرفت که هم اکنون نیز ادامه دارد. ( نوروزی – داریوش ۷۳ ص ۲۵ ).

تعاریف مختلف از رسانه های آموزشی توسط دانشمندان :

رسانه به مفهوم وسیله ارتباطی است. این کلمه در زبان انگلوساکسون۱ به معنی شدن است و معنی آن بطور کلی جریان انتقال از طریق وسایل ارتباط است .کمیته فنی اصطلاحات فنی در فرانسه در جلسه ۲۴ نوامبر ۱۹۷۱ کلمه media را به مفهوم  وسایل ارتباطی و حاملهای متنوع پذیرفت. ( کازنو- ژان ۱- ۷ ص ۶۵ ).

رسانه در تعریف به حاملهای پیام بین مرکز پیام گیرنده و پیام گفته می شود. ( فردانش )

« گاینه» رسانه آموزشی را چنین تعریف می کند : (رسانه ترکیبی است از چیزها که برای انتقال ارتباط یا سایر محرکهای آموزشی به یادگیرنده مورد استفاده قرار می گیرد) .

اصطلاح یادگیری یا تعلیم بوسیله رسانه برای تشخیص و تفکیک یادگیری بوسیله رسانه در برابر یادگیری از راه کسب تجربه مستقیم بکار می رود . این اصطلاح اولین بار توسط « برونر واکسون » بکار رفت.

« هاشم نعمتی» رسانه آموزشی را چنین تعریف می کند: (کلیه امکاناتی است که می تواند شرایطی را در کلاس بوجود آورد که تحت تأثیر آن شاگردان بتوانند اطلاعات و رفتار و مهارتهای جدیدی را با درک کامل بدست آورند). ( نعمتی ، هاشم ۶۸ ) « دیویس» از رسانه ها بر اساس اهمیت حضور در فرایند یادگیری و تدریس طبقه بندیی دارد که بدین صورت است : ۱- رسانه های اختیاری یعنی رسانه هایی که معلمان در صورت دسترسی و وجود بودجه لازم می توانند در صورت تمایل بکار برند .

۲- رسانه های ضروری : که معلم برای تحقق بخشیدن هدفهای مورد نظر آنها را بکار گیرد . تمهید بودجه و زمان لازم جهت استفاده از این رسانه ها الزامی است ( نعمتی ، هاشم – ۶۸ )

«ژان کازنو»۱ در مورد نقش وسایل ارتباط جمعی در شکل گیری رفتار اجتماعی عقیده دارد که رادیو و تلویزیون ، مطبوعات و آگهی ، به دو صورت مختلف می توانند ما را به مشارکت ضمنی برانگیزند و به موجب اصلی که بیان شد احتمالاً اعتقادات ما را دگرگون سازند . اول وسوسه مقاومت ناپذیر رسانه های همگانی است که ما را به نوعی گرفتار می کند و به مشارکت می کشاند. برای مثال ،بسیاری از روشنفکران بعد از آنکه سوگند یاد کرده بودند که هرگز تلویزیون نخرند ، بالاخره در برابر اصرار اعضای خانواده خود تسلیم شدند و تلویزیون خریدند و با این کار موضع خود را تغییر دادند و نقش دیگری جز آنچه قبلاً تظاهر می کردند به عهده گرفتند. یا اگر شخصی روزنامه ای را که با افکار او مطابقت ندارد ، مشترک شود در این صورت توانسته است سدی را در برابر عقاید مخالف که در ذهن خود ساخته است ، بشکند.

دوم : سیلاب اطلاعاتی که بوسیله رسانه های همگانی جاری می شود بتدریج تمامی جامعه را در خود غرق می کند و افراد هم که خواهی نخواهی در این جو اطلاعاتی تنفس می کنند از این اطلاعات تغذیه می کنند و بتدریج در جریان امور قرار می گیرند و این اطلاعات را برای سایرین بازگو می کنند . حتی اگر فقط بعضی از آن را هم باور کنند، باز هم مجبور می شوند با مسایل سیاسی روز درگیر شوند. تمامی این عوامل هر چند نامحسوس و مبهم ، بر رفتار ما اثر   می گذارند. ولی اثر آنها آنقدر آرام و  سطحی است که نمی توان القاء فکر به صورت خشن آن تلقی کرد.

وسایل ارتباط جمعی یا رسانه ها اساس سنتهای گذشته را متزلزل می سازند و ارزشهای جدیدی بوجود می آورند و انواع تازه ای از موسیقی ، نمایش و عقاید سیاسی را به آنها عرضه           می دارند. امروز مسلم شده است که در سراسر جهان هر فرد یا هر دهکده ای که به رادیو یا مطبوعات دسترسی دارد ، وجه نظرهای جدیدتری دارد، مترقی تر است و نقشهای جدید را سریعتر از کسانی که به این وسایل دسترسی ندارند ، می پذیرد . به عقیده وی نیز وسایل ارتباط جمعی نمی توانند بطور مستقیم در طرز تفّکر مردم تغییر ایجاد کنند و انتشار هر نوع فکر یا عمل نو در جوامع جهان دوم بیشتر با مباحثات و گفتگوهایی که افراد رو در رو انجام می دهند، بستگی دارد.


-krectofrgnkbz.1

-amildorkem.   ۲

-anklosakson.1

-gan kazno.2

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تعلیم و تربیت کودکان
 • تحقیق بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی
 • تحقیق اهمیت مطالعه کردن در تعلیم و تربیت
 • مقاله رسانه های الکترونیک
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲۰ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.