تحقیق نقش رمان های عاشقانه ی عامه پسندبر رفتارهای ارتباطی دختران دبیرستانی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق نقش رمان های عاشقانه ی عامه پسندبر رفتارهای ارتباطی دختران دبیرستانی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۲۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق نقش رمان های عاشقانه ی عامه پسندبر رفتارهای ارتباطی دختران دبیرستانی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه ۷
بیان مسئله ۱۰
اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۲
اهداف تحقیق ۱۳
قلمرو تحقیق ۱۳
سوالات تحقیق ۱۴
فرضیات تحقیق ۱۴
سوالات فرعی ۱۵
تعریف مفاهیم ۱۶
مفاهیم اساسی تحقیق ۱۶
تعریف، عملیاتی متغیرهای تحقیق ۱۶
تعریف نوجوانی ۱۹
مروری بر مطالعات و تحقیقات پیشین ۲۲
بخش اول :ادبیات؛ جامعه شناسی ادبیات ۲۲
بررسی محتواها در جامعه شناسی ادبیات معاصر (از دیدگاه هانری زالامانسکی) ۲۵
جورج لوکاچ و رمان ۲۶
لوسین گلدمن و رمان ۲۹
لوکاچ، گلدمن و جامعه شناسی رمان ۳۰
باختین و رمان ۳۲
گرامشی، ادبیات و هژمونی ۳۵
مکتب فرانکفورت ۳۸
دیدگاه های انتقادی و ادبیات عامه پسند ۴۱
بخش دوم: ادبیات داستانی ۴۴
داستان چیست؟ ۴۵
رمان چیست؟ ۴۶
بررسی رمان و رمانس ۵۰
توضیح برخی ازانواع رمان ها ۵۳
تاریخچه پیدایش رمان ۵۵
تاریخچة پیدایش رمان فارسی ۵۶
تاریخچة پیدایش ادبیات عامه پسند درایران ۵۸
مروری برادبیات عامه پسند ۶۰
مشخصات ادبیات عامه پسند ۶۳
رمان؛مقوله عشق و نوجوانان ۷۰
آیندة رمان ۷۴
بخش سوم : ادبیات، جنسیت و فمینیسم ۷۷
مطالعات ادبی فمینیستی ۷۸
نوشتار زنانه ۷۹
زنان نویسنده ۸۳
نویسندگان زن و رمانس ۸۴
سیر تحول نقش زنان در ادبیات داستانی سده های مختلف ۸۷
زبان، نوشتار زنانه و مکتب انتقادی اصالت زن ۸۹
زیست شناسی، تجربه، سخن، ناخودآگاه و شرایط اجتماعی و اقتصادی. ۹۰
فمینیسم پسامدرن؛ الن سیکسو ۹۲
بخش چهارم: روانشناسی نوجوانان ۹۴
توضیح برخی از مهمترین مشکلات نوجوانان ۹۶
الف- بحران بلوغ ۹۶
ب-افت تحصیلی ۹۷
پ- مشکلات خانوادگی ۹۸
ت-اوقات فراغت نوجوانان ۹۹
ث-گوشه گیری و انزوا طلبی ۱۰۰
ج- تخیل در دوره ی بلوغ ۱۰۱
رابطه رمان و تقویت خیالبافی دردختران نوجوان ۱۰۱
بخش پنجم :پیشینه تحقیق ۱۰۳
الف- بررسی تحقیقات صورت گرفته درباره ی رمان ۱۰۳
۱-جانیس رادوی؛رمانس ۱۰۳
زنان و رمانس ۱۰۶
زنان؛دلایل خواندن رمان ۱۰۸
زنان؛ علایق و عادات مطالعاتی ۱۰۹
زنان؛ عشق و رمانس ۱۱۰
سه مولفه مهم در یک رمانس کدامند؟ ۱۱۴
۲- تصویر زن در رمان های عامه پسند ۱۱۵
ب-بررسی پایان نامه های داخل کشور ۱۱۷
بخش ششم: چارچوب نظری ۱۲۱
نظریه هایی با رویکرد ارتباطی ۱۲۱
پنجره جوهری ۱۲۱
نظریه مدل سازی ۱۲۳
نظریه ی نیازجویی، یا استفاده و رضامندی ۱۲۵
روش تحقیق ۱۳۰
جامعه آماری ۱۳۱
نمونه آماری ۱۳۲
تعیین حجم نمونه ۱۳۳
روش نمونه‌گیری ۱۳۴
روش گردآوری اطلاعات ۱۳۴
تعیین روایی تحقیق ۱۳۵
پایایی تحقیق ۱۳۶
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۳۷
۱- جمعیت شناختی پاسخگویان ۱۳۹
۲- توصیف جداول یک بعدی ۱۴۴
۳- تحلیل جداول دو بعدی ۱۸۹
فرضیه اول ۱۸۹
فرضیه دوم ۱۹۲
فرضیه سوم ۱۹۵
فرضیه چهارم ۱۹۸
فرضیه پنجم ۲۰۱
فرضیه فرعی اول ۲۰۴
فرضیه فرعی دوم ۲۰۶
خلاصه نتایج تحقیق ۲۰۹
نتایج تحلیلی استنباطی ۲۱۰
مروری دیگر بر فرضیه ها ۲۱۴
پیشنهادها ۲۱۷
پیشنهادها برای محققین بعدی ۲۱۹
موانع و محدودیت ها ۲۱۹
منابع و مأخذ فارسی ۲۲۱

 

 

منابع و مأخذ فارسی

– اکبری، ابوالقاسم، مشکلات نوجوانی و جوانی، نشر ساوالان، ۱۳۸۱

– احمدی، احمد ،روانشناسی نوجوانان و جوانان(شامل ویژگیهای زیستی …شغلی و جنسی)،اصفهان :انتشارات مشعل،۱۳۸۷

– استریناتی،دومینیک،پاک نظر،ثریا،مقدمه ای بر نظریه های فرهنگ عامه،گام نو ،چاپ سوم ۱۳۸۷

– اسکارپیت،روبر،کتبی،مرتضی،جامعه شناسی ادبیات،۱۳۷۴،چاپ اول،سمت

– بیابانگرد، اسماعیل، روان شناسی نوجوانان، تهران : دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۶

– بیر، گیلیان، دقیقی، سودابه، رمانس، تهران: نشر مرکز، ۱۳۷۹

– براهیمی،منصور،ویژه رمانس و ملودرام،زمستان ۱۳۷۷،فارابی

– پوینده،محمد جعفر،درآمدی بر جامعه شناسی ادبیات:مجموعه مقاله/
لوسین گلدمن…]ودیگران[،۱۳۷۷،تهران نقش جهان

– تانگ،رزمری،نجم عراقی منیژه ،نقد و نظر:درآمدی جامع بر نظریه های فمینیستی،۱۳۸۷،تهران ،
نشر نی

– تودوروف،تزوتان،کریمی،داریوش،منطق گفتگویی میخائیل باختین،۱۳۷۷،چاپ اول تهران،نشر مرکز

– دست غیب، عبدالعلی، پیدایش رمان فارسی، شیراز : نوید شیراز، ۱۳۸۶٫

– دادگران، سید محمد، مبانی ارتباطات جمعی، تهران: فیروزه، ۱۳۷۴٫

-دفلور،ملوین ،دنیس،اورت ای ،شناخت ارتباط جمعی ،۱۳۸۳،ترجمه سیروس مرادی(زیر نظر دکتر ناصر باهنر)،انتشارات دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

– رزاقی ، افشین،نظریه های ارتباطات اجتماعی،۱۳۸۱،چاپ اول،تهران ،انتشارات پیکان.

– رابرتس،آدام، ولی ژاده ،وحید،فردریک جیمسن:مارکسیسم،نقد ادبی و پسا  مدرنیسم،
نشر نی ،۱۳۸۶٫

– زارعیان، داود، مبانی کلی ارتباطات، تهران: کارگزار روابط عمومی، ۱۳۸۲٫

– ستوده،هدایت الله،روانشناسی اجتماعی،تهران:آوای نور،۱۳۸۷

– سلدن،رامان،مخبر ،عباس،۱۳۷۲،چاپ اول،طرح نو

– سرمد و دیگران،۱۳۷۷

– صدری افشار، غلامحسین،حکمی،نسرین ،فرهنگ معاصر فارسی یک جلدی ،۱۳۸۱،فرهنگ معاصر

– غذامی،عبدالله،عوده تبار،هدی،زن و زبان،۱۳۸۶،تهران:گام نو

– معتمد نژاد، کاظم، وسایل ارتباط جمعی (جلد نخست)، تهران : دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۳٫

– مهرداد، هرمز، نظریات و مفاهیم ارتباط جمعی، تهران: فاران، ۱۳۷۹٫

– عسگری، عسگر، نقد اجتماعی رمان معاصر فارسی: با تأکید بر ده رمان برگزیده، تهران: نشر و پژوهش فرزان روز، ۱۳۸۶٫

– میر صادقی، جمال، ادبیات داستانی (قصه، رمانس، داستان کوتاه، رمان)، انتشارات سخن، ۱۳۸۲

– میرصادقی، جمال، عناصر داستان، انتشارات سخن، ۱۳۸۵

– میرصادقی، جمال، داستان و ادبیات، انتشارات نگاه، چاپ اول،۱۳۸۵

–  فرقانی رئیسی، شهلا، شناخت مشکلات رفتاری در کودکان و نوجوانان، مؤسسه فرهنگی منادی تربیت، ۱۳۸۳

– مقدادی، بهرام،فرهنگ اصطلاحات نقد ادبی،تهران،فکر روز،۱۳۷۸

– کوندرا، میلان، همایون پور، پرویز، هنر رمان، تهران: نشر قطره، ۱۳۸۲٫

– مورگان فورستر، ادوارد، یونسی، ابراهیم،جنبه های رمان، مؤسسه انتشارات نگاه، ۱۳۶۸٫

– لاج، دیوید، پاینده، حسین، نظریه های رمان: از رئالیسم تا پسامدرنیسم، تهران: نیلوفر، ۱۳۸۶٫

– فرهنگی ،علی اکبر،ارتباطات انسانی،تهران:

   خدمات فرهنگی رسا،۱۳۷۴

– خاکی،غلامرضا،روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی،۱۳۷۸

– گوریک باتاچاریا و ریچارد جانسون، شهرآشوب ،مرتضی ،میکائیلی ،فتاح ،مفاهیم و روشهای آماری،انتشارات دانشگاهی

-حافظ نیا،محمد رضا،مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی،۱۳۷۴،انتشارات وزارت فرهنگ  و ارشاد اسلامی

– غفاری ،سعید،گامی در ادبیات کودکان و نوجوانان ،۱۳۸۴،چاپ سوم ،انتشارات دبیزش.

-میرفخرایی،تژا،جزوه جامعه شناسی ادبیات(دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تهران مرکزی)،۱۳۸۴-۱۳۸۳٫

– ویندال ،سون،سیگنایزر ،بنو،اولسون،جین،کاربرد نظریه های ارتباطات،۱۳۷۶،علیرضا دهقان،چاپ اول،مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه .

   ویلم برتنز،یوهانس،سجودی ،فرزان،نظریه ی ادبی،آهنگ دیگر ،۱۳۸۲٫

 


مقالات

– به پژوه،علی،رضایی،احسان،رضایی،۱۳۸۶،عشق کافی نیست،پرونده رمان های عامه پسند،همشهری جوان،۱۵ اردیبهشت،ص۴۴

– علی نطر ،مزدک،۱۳۸۶،امشب اشکی می ریزد،پرونده رمان های عامه پسند،همشهری جوان،۱۵ اردیبهشت،ص۴۵

– باباحاجی،ایرج، ۱۳۸۶،نگاهی به تاریخچه ی ادبیات عامه پسند(چندنفرقزلباش)،پرونده رمان های عامه پسند،همشهری جوان،۱۵ اردیبهشت،ص۴۶

– به پژوه،علی،۱۳۸۶،ادبیات عامه پسند،چخوف و داستان های دیگر، پرونده رمان های عامه پسند،همشهری جوان،۱۵ اردیبهشت،ص۶۱

ماهنامه

– میرفخرایی،تژا،۱۳۸۰،خوانش رمان،کتاب ماه علوم اجتماعی،سال چهارم – شماره هفتم و هشتم ،
۱۱۳-۱۱۲٫


منابع انگلیسی

 

(RADWAY,JANICE,READING

THE ROMANCE,London,Newyork,VERSO,1987)

پایان نامه

– میرفخرایی- تژا، مقایسه ساختارهای عمقی و سطحی رمان های عامه پسند ونخبه گرای ایرانی، تناسب فرهنگی یا گسست گفتمانی، ۱۳۸۳، دانشگاه آزاداسلامی، واحد علوم و تحقیقات.

– یزدان صفت، محبوبه، نقد و بررسی ده رمان برجسته ی اجتماعی ایران در قرن گذشته
(از تهران مخوف تا همسایه ها)، ۱۳۸۴، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات (پایان نامه کارشناسی ارشد،رشته زبان و ادبیات فارسی).

– محمد حسین سیاه نوری، نرگس، نقد و بررسی «پایان بندی» در رمان معاصر ایران، ۱۳۸۱-۱۳۸۰، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات(کارشناسی ارشد؛رشته زبان و ادبیات فارسی).

– عبادتی،شهناز،نقد وبررسی «شخصیت پردازی در رمان معاصر ایران»، ۱۳۸۱-۱۳۸۰، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات(کارشناسی ارشد؛رشته زبان و ادبیات فارسی).

– ولی زاده کاخکی،وحید،سیاست های بازنمائی:جنسیت در آثار نویسندگان زن ایران،۱۳۸۵،دانشگاه علامه طباطبایی.(کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی).

مقدمه

رمان های عاشقانه همواره در طول تاریخ مورد علاقه و توجه قشر وسیعی از خوانندگان بوده است. به خصوص زنان و دختران نوجوان همیشه از مخاطبین اصلی  رمان های عاشقانه محسوب شده اند.

اصولاً مقولة‌ عشق برای نوجوانان پدیدة هیجان انگیزی ست و آنان به این موهبت خدادادی در سن بلوغ نگاه ویژه و تازه ای پیدا می کنند. و در این میان رمان های عاشقانه می توانند جوابگوی قسمتی از ذهن پر از سؤال آنها باشند، سؤالاتی که بخش اعظم آن حول موضوع عشق، جنس مخالف، ازدواج و…. می باشد.

نوجوانان در این دوران رویاهای شیرین و خیال پردازی های خاص سن خود را دارند و این رمان ها در راستای همان رویاهای شیرین و تقویت کنندة آنها می باشند و این مورد یکی از جذابیت های اصلی این گونه رمان ها برای نوجوانان می باشد.

البته رمان های عاشقانه به خودی خود مشکلی ایجاد نمی کنند، بلکه آموزش عشق به نوجوانان از طریق مطالعه رمان می تواند یکی از رسالت های این هنر محسوب شود. اما مشکل از آنجا آغاز می شود که رمان هایی که غالباً در دست نوجوانان می باشد و برایشان جذابیت دارد، تحت عنوان رمان های عاشقانة عامه پسند جای می گیرند که نه مناسب سن نوجوانان می باشد و نه قالب ادبی مناسبی دارند.

این گونه رمان ها با نثر ساده و روان، چارچوب ها و کلیشه های خود از عنوان و موضوع تکراری کتاب ها گرفته تا پایان بندی های خوش و یا ناخوش قراردادی سعی در به تصویر کشیدن زندگی های عاشقانة غلو شده ای را دارند که غالباً دروغین، ساختگی و دور از واقعیت هستند. کتاب هایی که به جای به تصویر کشیدن مفهومی صحیح و واقعی از لطافت عشق، تصویری به شدت اغراق شده و دروغین از عشق را ارائه می دهند که نه تنها کمک آموزشی به نوجوان نمی کند بلکه باعث رویابافی بیشتر نوجوان می شود و تصویری غیر واقعی از مقولة ازدواج و جنس مخالف، ….. در ذهن او ایجاد می کند که بسیار با دنیای واقعی متفاوت است. و می تواند باعث پیامدهایی همچون افت تحصیلی، تمایل دانش آموز به ازدواج زودهنگام (قبل از اتمام تحصیلات متوسطه)، و دیگر پیامدهایی شود که نتیجة این رویاسازی ها  می باشد.

و این موارد می تواند برای ذهن خلاق و جستجوگر نوجوانی که باید در همین سن و سال با مفهوم اصیل عشق آشنا شود تا بتواند توشه ای درست برای آیندة خود به همراه داشته باشد، کمی مشکل ساز و خطرآفرین می باشد. رمان های عاشقانة عامه پسند  می توانند تصویری دروغین و ساختگی از مفاهیم زیبا و اساسی عشق، ازدواج و… را پیش روی چشمان نوجوان به نمایش بگذارند که مشکل از همین جا آغاز می شود….

   بیان مسئله

ادبیات داستانی، قدمتی به درازای حضور انسان در عرصة هستی دارد. انسان از همان آغاز، وقایع بیرونی را از دریچة چشم و ذهن خویش می دید و هنگام روایت آن رنگی از تخیّل بر آن
می زد (عسگری، ۱۳۸۷، ۹).

اما از زمان پیدایش رمان تاکنون بیش از ۳ قرن نمی گذرد،ولی طی همین دوران نه چندان طولانی، رمان به یکی از تأثیرگذارترین عناصر زندگی بشر تبدیل شده است. رمان با ساخت ساده و قابل فهم خود سخت ترین و انتزاعی ترین مسائل انسانی را برای همه اقشار جامعه بازگو می کند؛ مسائلی که گاه از چشم تیزبین علومی چون فلسفه و جامعه شناسی نیز پوشیده مانده است (اینترنت،۱).

رمان از پرطرفدارترین گونه های ادبی در جهان می باشد، به خصوص رمان های عامه پسند که در ایران نیز همیشه از پرطرفدارترین و پر فروش ترین کتابها می باشند.

در ایران عمدتا شاهد تالیف رمان های عاشقانه ی عامه پسند هستیم و ژانر حاکم بر فضای عامه پسند نویسی ، ملودرام است و نویسندگان ما اغلب به تأسی از محبوب ترین نویسندگان عامه پسند خارجی مانند دانیل استیل و سیدنی شلدون، داستان های عاشقانه روایت می کنند
(رضایی،به پژوه،۱۳۸۶،۴۴).

در این میان دختران نوجوان از طرفداران اصلی رمان های عاشقانه ی عامه پسند محسوب
می شوند.

 شاید این گونه نیز می توان برداشت کرد که مابین دختران نوجوان و خیال پردازی هایشان و خرید و مطالعه این کتاب ها ارتباطی وجود دارد. می شود تصور کرد که دختران نوجوان هرکدام خودشان را جای شخصیت های دلخواه رمان های مورد علاقه ی خود می گذارند؛ تصور می کنند، تخیل می کنند، بغض می کنند، ذوق می کنند (عبدلی،۱۳۸۶، ۴۹) و بدین طریق احساسات و هیجاناتی را که بر اثر دوران بلوغ در خود پنهان دارند را آشکار کرده و به گونه ای استرس ها و اضطراب های درونی خود را تخلیه می کنند.

این دسته از رمان ها ،  با محوریت موضوعات عاشقانه، نثر ساده و روان و پایانی خوش، جوابگوی قسمتی از نیازهای نوجوانان هستند که بر اثر دوران بلوغ جسمی و جنسی،نیازهاو مشغله های ذهنی جدیدی پیداکرده اند.

نوجوانان در دوران بلوغ به مقولاتی نظیر عشق، جنس مخالف و ازدواج با نگاهی تازه برخورد
می کنند. بحران هویت را تجربه می کنند و ترس و اضطراب از آینده ای مبهم بر آنها غلبه پیدا می کند. در این میان رمان های عاشقانه، تصویری از زندگی عاشقانة آرمانی (که البته چندان با واقعیت همخوانی ندارد) را برای نوجوانان به نمایش می گذارد که شاید کمی از اضطراب های آنها را می کاهد و به برخی از سئوالات ایجاد شده در ذهن آنها جوابگو می باشد.

همچنین باید در نظر داشت که دختران نوجوان براساس شرایط خاص جسمی، روحی، اجتماعی و…. خود بیشتر در معرض رویابافی و خیال پردازی های عاشقانه هستند و رمان های عاشقانه به آنها فرصت و سوژه های جدیدی برای غرق شدن در رویاپردازی های عاشقانة دوران نوجوانی را می دهد.

این نکته که با توجه به سن حساس دختران نوجوان،رمان های عاشقانه ی عامه پسند
(که به وفور در اختیار آنها می باشد)،تا چه حد می تواند بر آنها تاثیر منفی بگذارد؛به گونه ای که بر دامنه ی خیال بافی و رویا پردازی شان دامن بزند،باعث تمایل و تفکرشان به ازدواج زودهنگام شود،باعث گوشه گیری و دور شدن آنها از فعالیتهای گروهی (که در جهت پر کردن اوقات فراغتشان انجام می دهند )شود،مطالعات آزاد آنها را از سمت ادبیات جدی تر (آثار ادبی بزرگ ایران و جهان)به سمت ادبیات عامه پسند سوق دهد ،باعث افت تحصیلی شان بشود و… انگیزه ی اصلی شروع این تحقیق محسوب می شود.

لذا با توجه به مسائل مطرح شده تحقیق حاضر به بررسی نقش رمان های عاشقانه ی عامه پسند بر رفتارهای ارتباطی دختران دبیرستانی می پردازد.

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

در جامعه ای که اکثریت آن را نوجوانان و جوانان تشکیل می دهند توجه به نیازهای این قشر آینده ساز کشور بسیار مهم می باشد. به خصوص نوجوانان دبیرستانی که به علت طی کردن دوران بلوغ، در سن مهم، حساس و سرنوشت سازی به سر می برند. دورانی که در آن نوجوانان مشکلات و دغدغه های بسیاری پیدا می کنند. از جمله مشکلاتی مانند : بحران هویت، گوشه گیری و انزواطلبی، تخیل گرایی و افت تحصیلی و دغدغه هایی نظیر فکر کردن به امر ازدواج و جنس مخالف. نوجوانان برای کسب اطلاعات بیشتر از مسائلی که دغدغه های ذهنی آنها شده است و آنها را به دنیای بزرگترها نزدیکتر می سازد، راههای مختلفی را امتحان می کنند؛ دیدن فیلم های رمانتیک ، مطالعة رمان های عاشقانه و…. از این قبیل روش ها می باشند. نوجوانان با خواندن اینگونه رمان ها تصویری از آینده را برای خود ترسیم می کنند که با واقعیت های جامعه تطابق ندارد و تجسمی است از زندگی رویایی و غیر واقعی.

در این دوران، توجه کردن به مسائلی که می تواند بر الگوپذیری و هویت یابی نوجوانان تأثیرگذار باشد، بسیار مهم است.یکی از مواردی که بخصوص برای دختران نوجوان بسیار جذاب می باشدمطالعه رمان های عاشقانه است و آنها  که در بحبوبة سال های بلوغ هستند معمولاً از مخاطبان اصلی این ژانر از رمان ها محسوب می شوند. رمان هایی با محوریت موضوع عشق، که می توانند در مقطعی از سن این دختران نوجوان، نقش حساس و مهمی را ایفا کنند. نقش الگو و بارور کنندة تخیلات سردرگم دورة حساس بلوغ.

 

اهداف تحقیق

در این تحقیق برآنیم که به بررسی نقش رمان های عاشقانه ی عامه پسندبر رفتارهای ارتباطی دختران دبیرستانی (سه سال اول دبیرستان، سه رشتة ریاضی، تجربی و انسانی) در سطح منطقة ۵ تهران بپردازیم، تا مشخص شود این رمان ها چه تأثیری می توانند بر روی رفتار ارتباطی و نوع نگرش دختران نوجوان نسبت به مسائل مختلفی که در اطراف آنها می گذرد، داشته باشند.

زیرا ادبیات عامه پسند (با تأکید بر رمان های عاشقانة عامه پسند) با آثار ضعیف و حتی گاه مبتذلش می تواند بر روی عامه مردم به خصوص دختران نوجوان که آماده الگوپذیری از محیط اطرافشان هستند، تأثیرات مخربی بگذارد. شاید بتوان با تحقیق ویادآور شدن آثار سوء اینگونه رمان ها و همچنین حمایت از آثار قوی در این حیطه، به رشد و نمو رمان های خلاقانه تر و سالم تر کمک کرد و با آگاه کردن نهادهای مسئول و خانواده ها از تأثیرات عمیق رمان های عامه پسند برافکار فرزندانشان،  آنها را در برخورد با این مسأله یاری داد. تا بتوانند فرزندان نوجوانشان را در جهت انتخاب کتابی مناسب و تغذیه درست معنوی روح کنجکاوشان کمک کنند.

قلمرو تحقیق

جامعه آماری در این تحقیق از میان دختران دانش آموز سه سال اول دبیرستان مدارس روزانه (دولتی وغیر انتفاعی)، در رشته های ریاضی، تجربی و انسانی در سطح منطقه ۵ تهران می باشد.

سوالات تحقیق

سوال اصلی تحقیق : آیا میان مطالعه ی رمان های عاشقانه ی عامه پسند و الگوپذیری دختران نوجوان، تغییر رفتار و نگرش آنها به ویژه نسبت به خود ،خانواده و محیط اطراف شان رابطه ای وجود دارد؟

– آیا بین مطالعه رمان های عاشقانه ی عامه پسند و تمایل دانش آموزان به تخیل گرایی (معمولا به صورت تخیلات عاشقانه)، رابطه ای وجود دارد؟

– آیا بین مطالعه رمان های عاشقانه و تمایل دانش آموزان به ازدواج زودهنگام، رابطه ای وجود دارد؟

– آیا بین مطالعه رمان های عاشقانه و افت تحصیلی دانش آموزان، رابطه ای وجود دارد؟

– آیا بین مطالعه رمان های عاشقانه و تشدید تمایل دانش آموزان به گوشه گیری و انزواطلبی، رابطه ای وجود دارد؟

– آیا میان مطالعه رمان های عاشقانه و افزایش علاقمندی آنان به مطالعات آزاد، رابطه ای وجود دارد؟

   فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی تحقیق: به نظر می رسد میان مطالعه ی رمان های عاشقانه ی عامه پسند و الگوپذیری دختران نوجوان، تغییر رفتار و نگرش آنها به ویژه نسبت به خود ،خانواده و محیط اطرافشان ،رابطه وجود دارد.

– به نظر می رسد بین مطالعه رمان های عاشقانه ی عامه پسند و تمایل دانش آموز به تخیل گرایی (معمولا بصورت تخیلات عاشقانه)، رابطه وجود دارد.

– به نظر می رسد بین مطالعه رمان های عاشقانه و تمایل دانش آموزان به ازدواج زودهنگام، رابطه وجود دارد.

– به نظر می رسد میان مطالعه ی رمان های عاشقانه  در طول دوران تحصیل و افت تحصیلی دانش آموزان، رابطه وجود دارد.

– به نظر می رسد بین مطالعه رمان های عاشقانه و تشدید تمایل دانش آموزان به گوشه گیری و انزواطلبی، رابطه وجود دارد.

– به نظر می رسد بین مطالعه ی رمان های عاشقانه و افزایش علاقمندی آنان به مطالعات آزاد، رابطه وجود دارد.

سوالات فرعی

– آیا بین رشته تحصیلی دانش آموزان و علاقه آنها به رمان رابطه ای وجود دارد؟ (در این تحقیق سه رشته ی ریاضی، تجربی و انسانی در نظر گرفته شده است.)

– آیا بین وجود مشکلات عاطفی و مشاجرات خانوادگی (به خصوص بین پدر و مادر) و علاقه دانش آموزان به مطالعه رمان های عاشقانه رابطه ای وجود دارد؟

فرضیات فرعی

– به نظر می رسد بین رشته ی تحصیلی دانش آموزان (ریاضی، تجربی و انسانی) و علاقه ی آنها به مطالعه رمان رابطه وجود دارد.

– به نظر می رسد میان علاقه دانش آموزان به خواندن رمان های عاشقانه و وجود مشکلات عاطفی در درون خانواده (مشاجرات پدر و مادر) رابطه وجود دارد.

 تعریف مفاهیم

     مفاهیم اساسی تحقیق

تعریف، عملیاتی متغیرهای تحقیق

نقش : نقش در این تحقیق مترادف با تأثیر در نظر گرفته شده است؛ یعنی تأثیر مطالعة رمان های عامه پسند بر رفتارهای ارتباطی دختران دبیرستانی.

اینگونه نیز می توان گفت : آیا مطالعه رمان های عامه پسند بر رفتارهای ارتباطی دختران نوجوان دبیرستانی (رفتارهایی نظیر نگاه او به آینده، تحصیلات، جنس مخالف ،ازدواج و…) تأثیر گذار بوده است یا خیر.

رمان های عاشقانه ی عامه پسند :رمان هایی که بر پایه ی مضمون عشق و حوادث عاشقانه نوشته شده باشند ،اما فاقد استانداردها و ارزشهای هنری هستند و یکسری کلیشه ها در آنها کاربردهای فراوانی دارد؛ از قبیل :  سوژه ها و داستان های عاشقانه ی تکراری ، شخصیت پردازی های تک بعدی و ساده ،پایان های خوب و رویایی ،اسامی و طرح های روی جلد مشخص و تکراری و … .

الگو پذیری: شخصیت های واقعی یاشخصیت های نمادین (مانند شخصیت های کارتونی یا
داستانی ) را الگو و سرمشق قرار دادن و تقلید رفتارهای آنها.

خیالبافی: خیالبافی یکی از اشکال خواب یا رؤیا (در شب یا روز است) که طی آن شخص اعمال خاصی را در پندار خود انجام می دهد. خیالبافی نقش مهمی در زندگی، خصوصاً در شرایط ناکام کنندة تجربة روزانه دارد.(اکبری،۱۳۸۱،۷۱)

تخیل: تعریف تخیل از نظر روان شناسی بدینگونه است: تخیل به عنوان فعالیت ذهنی فرآور است که در برابر برگردان، باز فرآوری یا به طور دقیق تر، در برابر روند بازفرآوری یا تکرار اطلاعات به دست آمده از سوی فرد قرار دارد (اکبری،۱۳۸۱،۷۱) .

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله رمان به عنوان ادبیات غیردینی
 • مقاله بررسی آثار محمود دولت آبادی
 • مقاله رمان به عنوان ادبیات غیردینی
 • مقاله انواع ادبی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.