تحقیق نقش روزه در تأمین سلامت روانی پرسنل اداری دانشگاه


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق نقش روزه در تأمین سلامت روانی پرسنل اداری دانشگاه مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق نقش روزه در تأمین سلامت روانی پرسنل اداری دانشگاه نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
روش   ۳
ابزار اندازه‌گیری   ۳
الف. مصاحبه نیمه ساختمند   ۳
ب. پرسشنامه سلامت روانی   ۴
ب. یافته‌های تحقیق   ۴
نتیجه‌گیری   ۷
منابع   ۹

منابع

ـ احمدی، ‌علی، روانشناسی شخصیت از دیدگاه اسلامی، تهران، چاپخانه، ۱۳۷۴٫

ـ جلیلوند، محمدامین، «بررسی رابطه نماز با اضطراب» دانشگاه اسلامی، سال دوم، شماره هشتم، ۱۳۷۸٫

ـ جیمز، ویلیام، دین و روان، ترجمه مهدی قائی، تهران، انتشارات آموزش و انقلاب اسلامی، چ دوم۱۳۷۲٫

ـ خسروی، زهره، «بررسی تأثیر نماز بر اختلالات روانی نوجوانان»، دانشگاه اسلامی، سال دوم شماره هشتم، ۱۳۷۸٫

ـ دلاور، علی، مبانی و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران، رشد، ۱۳۸۰٫

ـ شاکری‌نیا، ایرج، «تأثیر باورهای مذهبی بر سلامت روانی انسان»، ماهانة آموزشی ـ تربیتی پیوند، شماره ۲۵۷، ۱۳۸۰٫

ـ غباری، باقر، «باورهای مذهبی و اثرات آنها در بهداشت روان»، فصلنامه اندیشه و رفتار، سال اول شماره ۴٫

ـ محمدی، محمد علی و دادخواه، بهروز، «نقش مذهب در پیشگیری از اعتیاد»، فصلنامه اصول بهداشت روانی، سال سوم، شماره نهم و دهم، صفحه ۳۴ ـ ۲۷، ۱۳۸۰٫

ـ مطهری مرتضی، طهارت روح، تهران، ستاد اقامه نماز، ۱۳۷۵٫

ـ ــــــــــــــ ، مقدمه بر جهان‌بینی اسلامی، جلد اول، انسان و ایمان، تهران، صدرا، ۱۳۷۳، چ دهم.

– Baker, M., & Gorsuch, R. (1982). Trait anxiety and intrinsic-extrinsic religiousness. Journal for the Scientific Study of Religion, 21, 119–۱۲۲٫

– Batson, C. D., Schoenrade, P., & Ventis, W. L. (1993). Religion and the individual: a Social Psychological Perspective. London: Oxford University Press.

– Carroll, S. (1993). Spirituality and purpose in life in alcoholism recovery. Journal of Studies on Alcohol, 54, 297± ۳۰۱٫

– Cutrona, C. E., & Russell, D. W. (1991). The provisions of social relationships and adaptation to stress. In W. H. Jones, & D. Perlman (Eds.), Advances in Personal Relationships, vol. 1( pp. 37± ۶۷). Greenwich, CT: JAI Press.

– Dezutter, J. & et al (2006) Religiosity and mental health: A further exploration of the relative importance of religious behaviors vs. religious attitudes. Personality and Individual Differences ۴۰, ۸۰۷–۸۱۸٫

– Donahue, M. J., & Benson, P. J. (1995). Religion and well – being in adolescents. Journal for the Scientific Study of Religion, 15, 29±۴۵٫

– Ellis, A., & Schoenfeld, E. (1990). Divine treatment and the treatment of chemical dependency.Journal of Substance Abuse, 2, 459±۴۶۸٫

– Francis lj, Lewis Jm. Brown L et al (1995). “Personality and Religion Among under Graduate Students in the Drifted Kingdom United Stets”. Australia and Canada. Journal of Psychology ۱۴:۲۸۰-۲۸۲٫

– Goldbourt, U., Yaari, S., & Medale, J. H. (1993). Factors predictive of long – term coronary heart disease mortality among 10,059 male Israeli civil servants and municipal employees: A ۲۳- Year Mortality follow – up in the Israeli Ischemic Heart Disease Study. Cardiology, 82, 100± ۱۲۱٫

– Koenig, H. G., George, L. K., & Peterson, B. L. (1998). Religious importance and remission of depression in medically ill older patients. American Journal of Psychiatry, 155, 536±۵۴۲٫

– Koenig, H. G., George, L. K., Meador, K. G., Blazer, D. G., & Ford, S. M. (1994). Religious practices and alcoholism in a southern adult population. Hospital and Community Psychiatry, 45, 225± ۲۳۱٫

– Koenig, H. G., McCullough, M., & Larson, D. B. (2001). Handbook of Religion and Health: A century of research reviewed. New York: Oxford University Press.

– Larson L.E and Goltz, J.W. (1988). Religious participation and marital commitment, Rev Religious Rees 30, pp. 387–۴۰۰٫

– Levin J. and Varnder pool, H (1991). Relations factors in physical health and the prevention of illness, “Prevention in Human Services” ۹:۴۱-۶۴

– Levin, J. S., & Varnderpool, H. Y. (1989). Is religion therapeutically significant for hypertension? Social Science Medicine, 29, 69± ۷۸٫

– Loewenthal, K. M. (1995). Mental health and religion. London: Chapman Hall.

– Maltby and L. Day (2004) Religious orientation, religious coping and appraisals of stress, Personality and Individual Differences ۳۴, pp. 1209–۱۲۲۴٫

– Maltby, J. (1999). The internal structure of a derived, revised, and amended measure of the religious orientation scale: the ‘Age-Universal’ I-E Scale-12. Social Behavior and Personality, 27, 407–۴۱۲٫

Moreira-Almeida, A & Koenig, H.G (2006) Retaining the meaning of the words religiousness andspirituality: A commentary on the WHOQOL SRPB group’s’ A cross-cultural study of spirituality, religion, and personal beliefs as components of quality of life’’ (۶۲: ۶, ۲۰۰۵, ۱۴۸۶–۱۴۹۷). Social Science & Medicine 63, 843–۸۴۵٫

Mosher JP.Handal PJ (1997). The Relationship Between Religion and Psychological Pistress in Adolescents, Journal of Psychology and Theology,25(4),449-457

– Nelson, P. B. (1990). Intrinsic/extrinsic religious orientation of the elderly: relationship to depression and self-esteem. Journal of Erotological Nursing, 16, 29–۳۵٫

– Oleckno, W. A., & Blacconiere, M. J. (1991). Relationship of religious importance to wellness and other health – related behaviors and outcomes. Psychology Report, 68, 819± ۸۲۹٫

– Pardini,D.A. et al (2001). Religious faith and spirituality in substance abuse recovery determining the mental health benefits. Journal of Substance Abuse Treatment 19, 347±۳۵۴٫

– Payne, I. R., Bergin, A. E., Biellema, K. A., & Jenkins, P. H. (1991). Review of religion and mental health: prevention and the enhancement of psychosocial functioning. Prevention in Human Services, 9, 11 ±۴۰٫

– Warfield, R. D., & Goldstein, M. B. (1996). Spirituality: the key to recovery from alcoholism. Counseling and Values, 40, 196± ۲۰۵٫

– Watson, P. J., Morris, R. J., & Hood, R. W. (1989). Sin and self-functioning: depression, assertiveness and religious commitments. Journal of Psychology and Theology, 17, 44–۴۸٫

– Rowden, R. W. (2000). The relationship between charismatic leadership behaviours and organizational commitment. The Leadership and Organizational Development Journal, 21(1), 30-35.

چکیده

هدف از این مقال، که به بررسی نقش روزه در تأمین سلامت روانی می‌پردازد بررسی تأثیر روزه ماه رمضان بر سلامت روانی در میان پرسنل اداری دانشگاه محقق اردبیلی در شهرستان اردبیل در نیمسال اول ۸۸ ـ ۱۳۸۷ می‌باشد. روش نمونه‌گیری پژوهش به روش کل شماری، تعداد ۲۰۶ نفر کارمند انتخاب شدند. نتایج مطالعه نشان داد که، تفاوت معناداری بین پیش آزمون و پس آزمون در مؤلفه علایم جسمانی، اضطراب و افسردگی وجود دارد و به طور کلی، تفاوت معناداری بین پیش آزمون و پس آزمون در پرسش‌نامه سلامت روانی وجود دارد. این مطالعه نشان داد که، روزه‌داری می‌تواند موجب افزایش سلامت روانی پرسنل اداری دانشگاه‌ها گردد.
کلید واژه‌ها: سلامت روانی، روزه داری، پرسنل، روزه افسردگی، اضطراب.

 

مقدمه

یکی از مباحث مهمی که توجه بسیاری از مدیران و مسئولان مختلف را در سال‌های اخیر به خود جلب کرده است، مفهوم بهره‌وری است. روشن است که برای دستیابی به این مهم، توجه به مسائل گوناگون منابع انسانی ضروری است. دانشگاه نیز سازمانی گسترده است، که بیش‌ترین نیروی انسانی جوان را نسبت به سایر سازمان‌ها در اختیار دارد. رشد و شکوفایی هر سازمانی در گرو بهره‌وری پرسنل اداری آن سازمان می‌باشد. این بهره‌وری ناشی از عوامل گوناگونی است که سلامت روانی پرسنل یکی از عوامل اصلی به شمار می‌آید. سلامت روانی نیز خود ناشی از عواملی است که رفتارها و مناسک دینی از جمله این عوامل است.

در طول تاریخ بشر، دین به عنوان مهم‌ترین نیاز انسانی مورد تأکید بوده است. امروزه، این نیاز انسانی بیش از زمان‌های دیگر احساس می‌شود. در سال‌های اخیر استفاده از مذهب و اعتقادات دینی، بویژه اعتقادات اسلامی توسط سیاست گزاران و تدوین کنندگان راهبردهای بهداشت جامعه نگر، در سازمان بهداشت جهانی (WHO)[227] نیز مورد توجه قرار گرفته است. این سازمان، بخشی از انتشارات خود را از سال ۱۹۹۲ میلادی به آموزش بهداشت از طریق مذهب به عنوان راهکار زندگی سالم اختصاص داده است. همچنین اندیشمندانی به نقش مذهب در سلامت جسم و روان اشاره کرده‌اند. «قدرت محافظتی مذهب»،[۲۲۸] که ابتدا توسط امیل دورکهایم در سال ۱۹۵۱ مطرح شد، بعدها توسط راش[۲۲۹]، جیمز[۲۳۰]، یونگ[۲۳۱]، فرانکل[۲۳۲] و فروم[۲۳۳] اهمیت رفتارها واعتقادات مذهبی مورد تأیید قرار گرفت. ویلیام جیمز معتقد است، عشق و نیروی مذهبی به وقار، سنگینی، صبر، شکیبایی، اعتقاد و اطمینان در فرد منجر می‌شود و احساسات مذهبی منجر به تلاش زیاد و زندگی هدفمند می‌شود.

از نظر روان شناسان آرامش روانی و احساس رضایت از زندگی، از ویژگی‌های اساسی در افراد سالم و بهنجار است. بررسی حالات و روحیات فرد با ایمان نیز حاکی از آرامش خاطر و صفای درونی‌شان است. و درون فرد مؤمن روشن از نور حقیقت و سرشار از لذات معنوی است. آیات قرآن کریم نیز بر این نکته صحه می‌گذارند. به عنوان مثال، در قرآن کریم آمده است: «آنها به خدا ایمان آورده و دل‌هایشان به یاد خدا آرام می‌گیرد، آگاه باشید که تنها یاد خدا آرامش بخش دل‌هاست»(رعد: ۲۸). همچنین اهمیت و نقش فعالیت‌های دینی و مذهبی در بهبود سلامت روانی به وسیله نتایج تحقیقات صدها تن از محققان مورد تأیید قرار گرفته است. جیمز و جی[۲۳۴] (۱۹۹۳) نشان دادند که، تمرینات مذهبی و نیایش موجب درونی شدن ایمان مذهبی و ارتقای وضعیت روحانی بازماندگان ازجنگ ویتنام شده است. جلیلوند در تحقیق خود درباره بررسی تأثیر نماز بر اضطراب در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر تهران مشاهده کرد که، آن دسته از دانش‌آموزانی که نماز می‌خوانند و مقید به تکالیف مذهبی هستند، از اضطراب کمتری رنج می‌برند. لوین و وارندرپول[۲۳۵] (۱۹۹۱) و فرانسیس[۲۳۶] و همکاران (۱۹۹۵) نشان دادند فعالیت مذهبی همبستگی بالایی با سلامت روان، معاشرت، رفاقت، تعهد و الزام و عبادت دارد. موشر و هندال[۲۳۷] (۱۹۹۷) در مطالعه‌ای نشان دادند که دانشجویانی که تعالی روحانی را انجام می‌دادند، علی‌رغم تجربه مشکلات و تغییرات در زندگی،‌ آشفتگی روانی[۲۳۸] کمتری از نظر اضطراب و جسمانی سازی[۲۳۹] تجربه کردند. نتایج تحقیق مالت بی و دای[۲۴۰] (۲۰۰۴) نشان داد که، همبستگی بین سلامت روانی و فعالیت‌های دینی مثبت و معنادار می‌باشد. عمل به باورهای دینی و مذهبی از عوامل پیش بینی کننده سلامت روانی و بهزیستی در جوانان می‌باشد.

نتایج تحقیقات محققان به پایین بودن میزان افسردگی، اضطراب و نگرانی، خودکشی، شدت بیماری قلبی در افراد مذهبی اشاره می‌کنند. همچنین پاین[۲۴۱] (۱۹۹۱) بر این باور بود که، میزان عزّت نفس و سازگاری بین فرد و رضایت از زندگی در افراد دیندار بالاتر می‌باشد. افرادی که فعالیت مذهبی درونی دارند، نسبت به افراد ظاهرساز از سلامت روانی بالایی برخوردار هستند.

صادقی و مظاهری (۱۳۸۴) در مطالعه‌ای به بررسی آثار روزه داری بر سلامت روان پرداختند. ۱۶۲ نفر دانشجو (۱۰۲ دختر و ۶۰ پسر)، به عنوان نمونه در دسترس، انتخاب و یک تا دو هفته پیش و پس از ماه مبارک رمضان، «پرسش‌نامه سلامت روان GHQ-28» را به عنوان پیش و پس آزمون تکمیل نمودند. نتایج نشان داد که، روزه ماه رمضان در تمامی خرده مؤلفه‌ها و نمره کل «سلامت روان» مؤثر بوده است. بدین صورت که، این تفاوت معنادار در زیر مقیاس‌های «نشانه‌های بدنی»، « اضطراب و بی‌خوابی»، «نارسایی کنش وری اجتماعی»، «افسردگی» و در نهایت نمره کلی «پرسشنامه سلامت روان» برای گروه‌هایی که در «ماه رمضان تمام روزه‌های خود را گرفته‌اند» و یا «به‌طور تفننی تعداد محدودی از روزها را روزه گرفته‌اند»، حاکی از بهبود وضعیت سلامت عمومی در پس از ماه رمضان و برای گروه‌هایی که «به دلیل عذر شرعی یا پزشکی روزه نگرفته‌اند» و یا «اصلا روزه نگرفته‌اند» حاکی از کاهش سطح سلامت روان پس از ماه رمضان می‌باشد.

بنا بر اهمیت و نقش بهداشت روان، به عنوان مهم‌ترین عامل رشد و توسعه انسان‌ها و نقش بیماری‌ها و اختلالات روانی در انسان‌ها و با توجه به اینکه، حقیقت فلسفة زندگی از دیدگاه اسلام، سلامت روان و نتیجه ایمان به خدا می‌باشد، به نظر می‌رسد انجام اقدامات پیش‌گیرانه در این زمینه لازم و ضروری است. روشن است که، انجام هرگونه اقدام پیش‌گیرانه، مستلزم ارزیابی تأثیر عوامل گوناگون بر ارتقای سلامت روانی پرسنل اداری دانشگاه می‌باشد. از عواملی که می‌تواند در این زمینه نقش بارزی ایفا کند، انجام مناسک الهی و روزه داری در ماه مبارک رمضان است. بنابراین، سؤال اصلی این پژوهش این است که آیا روزه داری در ماه مبارک رمضان، بر سلامت روانی پرسنل اداری دانشگاه محقق اردبیلی تأثیر مثبت دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، میزان این تأثیر چقدر است؟

روش

 

10,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق رابطه قدردانی از خدا با عامل‌های شخصیت، بهزیستی و سلامت روانی
 • تحقیق خدا و تصور مثبت و منفی از او و رابطه آن با عزت نفس و سلامت روانی دانش‌آموزان
 • تحقیق بررسی سلامت روانی و رابطه آن با گرایش به اعمال مذهبی در بین دانشجویان
 • تحقیق بررسی رابطه‌ی شیوه‌های فرزندپروری با خود کارآمدی و سلامت روانی دانش‌آموزان
 • تحقیق مقایسه سطح افسردگی و سلامت روان دانشجویان
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۱ بهمن , ۱۳۹۵
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.