تحقیق نقش عزاداری محرم در خویشتن‌داری جنسی دانشجویان پسر


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق نقش عزاداری محرم در خویشتن‌داری جنسی دانشجویان پسر مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق نقش عزاداری محرم در خویشتن‌داری جنسی دانشجویان پسر نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
جامعة آماری و گروه نمونه   ۴
روش نمونه‌گیری   ۴
ابزار اندازه‌گیری   ۵
پایایی و روایی پرسش‌نامه خویشتن‌داری جنسی   ۵
تجزیه و تحلیل داده‌ها   ۵
نتیجه‌گیری   ۸
محدودیت‌ها و پیشنهادها   ۹
منابع   ۱۰

منابع

احمدی، محمدرضا و همکاران، «بررسی ابعاد روانشناختی مناسک حج و تأثیر آن بر سطح دینداری حجاج»، روانشناسی و دین، ش ۴، ۱۳۸۷٫

جعفری، الهه، «ساخت مقیاس خویشتنداری جنسی و هنجاریابی آن در بین دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۰٫

دولتشاهی، بهروز و همکاران، «بررسی نقش زیارت در سلامت روانی افراد»، مقالات اولین همایش بین‌‌المللی نقش دین در بهداشت روان، تهران، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی، ۱۳۸۰٫

سامانی، سیامک؛ لطیفیان، مرتضی، «بررسی تأثیر اعتقاد به ارزش‌های مذهبی و جمع گرایی بر خود-کنترلی هیجانی» مقالات اولین همایش بین المللی نقش دین در بهداشت روان، تهران، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی، ۱۳۸۰٫

سهرابی، نادره، سامانی، سیامک، «بررسی میزان تأثیر نگرش مذهبی بر بهداشت روانی نوجوانان» مقالات اولین همایش بین‌‌المللی نقش دین در بهداشت روان، تهران، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی، ۱۳۸۰٫

صادقی جهانبهان، محمود، «روانپزشکی مذهبی، تأثیر اعتقاد دینی در عملکرد بالینی»، روانشناسی دین، ش ۳، تیر ۱۳۷۹٫

صادقی جهانبهان، محمود، «دینداری و خوب زیستن»، روانشناسی دین، ش ۳، تیر ۱۳۷۹٫

کروین، فیلین رابرت؛ بندا، برنت بی. «تأثیرات تقید مذهبی و حضوردر کلیسا بر استعمال مواد مخدر و بازبینی نقش عوامل نظری و جمعیت شناختی اجتماعی»، ترجمه محمدعلی معتضدیان، نامه علم و دین، بهار و تابستان ۱۳۸۰

گلزاری، محمود، «تهیه‌ی ابزارهایی جهت سنجش عمل به باورهای دینی و انواع حیا و بررسی رابطه دین‌داری و حیا با ویژگی‌های شخصیت و سلامت روانی»، پایان نامه دکتری دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۰٫

لطف‌آبادی، حسین، «روانشناسی رشد اخلاقی، ارزشی و دینی در نوجوانی و جوانی»، حوزه و دانشگاه، ش۳۱، ۱۳۸۱

مجد تیموری، میرمحمد ولی، «مراسم مذهبی، عبادات و مکان‌های دینی در بهداشت روان» مقالات اولین همایش بین‌‌المللی نقش دین در بهداشت روان، تهران، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی، ۱۳۸۰٫

واعظی، سیداحمد، «بررسی رابطه دعا و اضطراب» در: چکیده مقالات اولین همایش بین‌‌المللی نقش دین در بهداشت روان، تهران»، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی، ۱۳۸۰٫

Beck, S. H., Cole , & Hammond, J. A, Religious heritage and premarital sex: Evidence from a national sample of young adult. Journal for the Scientific Study of Religion, 30(2), p.173 – ۱۸۰٫

Childs, G, Psychosocial factors that influence, abstinence and sexual activity among African American adolescent girls. University of South Carolina. Unpublished Thesis, 2007.

Doswell, W. et al., The role of spirituality in preventing early sexual behavior. American Journal of Health Studies. 18 (4), 2003, 195 – ۲۰۲٫

Fisher, T. D, An exploratory study of parent – child communication about sex and sexual attitudes of early, middle, and late adolescents Journal of Genetic psychology, 147 (4), 1986, 543- 557

Holder, D. W., et al.,The association between adolescent spiritually and voluntary sexual activity. Journal of Adolescent Health, 26(4), 2000, 295-302

Leak, O. K. Relationship between religious orientation and sexual behavior. Journal of Psychology and Theology, 21, 1993,315 – 318

Moore, K. A., et al, Parental attitude and the occurrence of early Sexual Activity. Journal of Marriage and the Family, 48(4), 1986), p.777- 782

Newman, J.S., & Pargament,K.I.(1990).The role of religion in the problem- solving process. Review of Religions, 31, 1990, p.390-403.

Runald, D, The sexually transmitted infections project finding Washington, DC: World Bank, 2004.

Rosenau, D. E., & Tan, E. S. N, single and sexual: the churches neglected dilemma. Journal of Psychology and Theology, 30 (3), 2002, p.185 – 194

Whitbeck, L, B., et al., Early adolescent sexual activity: A developmental study. Journal of Marriage and the Family, 61(4), 1999, 934 – ۹۴۶٫

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی نقش عزاداری محرم در افزایش خویشتن‌داری جنسی دانشجویان پسر دانشگاه‌های تهران در ‌سال تحصیلی ۸۸-۱۳۸۷ با استفاده از روش نیمه‌آزمایشی می‌پردازد. آزمودنی‌های این پژوهش را ۱۰۴ نفر از دانشجویان پسر دانشگاه‌های تهران در سال ۸۸ – ۱۳۸۷ تشکیل دادند که به عنوان نمونة در دسترس انتخاب شدند. نیمی(۵۲ نفر) از آزمودنی‌ها افرادی بودند که تصمیم به شرکت در مراسم عزاداری ماه محرم ۱۴۲۹ را داشتند و این عمل را در دو سال پیاپی نیز انجام داده بودند. در این پژوهش، پرسش‌نامه خویشتنداری جنسی در دو مرحله به فاصلة یک ماه (ده روز قبل از ماه محرم و بیستم محرم) دربارة آزمودنی‌ها اجرا شد. به منظور کنترل متغیرهای مداخله‌گر، گروه دیگری (۵۲ نفر) که تصمیم جدی برای شرکت در مراسم عزاداری ماه محرم را نداشتند و سال‌های گذشته نیز به این مراسم اعتنای خاصی نداشتند، به منزلة گروه کنترل انتخاب شدند. داده‌ها به وسیلة آزمون t وابسته و تحلیل واریانس یک‌راهه تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان دادند نمرة خویشتن‌داری جنسی گروه آزمایش در پس‌آزمون در مقایسه با پیش‌آزمون به طور معناداری بیشتر بود؛ ولی این تفاوت معنادار در گروه کنترل مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها: عزاداری، محرم، خویشتن‌داری جنسی، معنویت، دین‌داری.

 

مقدمه

از آغاز هبوط انسان در کرة زمین تاکنون، انسان‌ها چه برای آرامش در برابر استرس‌های محیطی و چه درمان پاره‌ای از بیماری‌های جسمی یا روحی مانند اضطراب، افسردگی، وسواس و …، به طور انفرادی یا دسته جمعی از منابع الهی، فلسفی، روان‌شناختی و … کمک می‌گرفتند. در بسیاری از موارد در طول تاریخ، گروه‌هایی تشکیل می‌شد که در مراسم ویژه‌ای و در مکانی خاص، انسان‌ها، توسل‌های خود را توسط افراد ویژه‌ای که به نحوی شاخص و برتر بوده‌اند باواسطه و گاهی بی‌واسطه نشان می‌دادند؛ حتی در عصر قبل از سنگ، شواهدی از این‌گونه مراسم‌های دسته‌جمعی در تاریخ آمده است. یکی از مهم‌ترین مراسم دسته‌جمعی مذهبی در میان بسیاری از مسلمانان و حتی غیرمسلمانان، مراسم عزاداری محرم می‌باشد.

در سال‌های اخیر، دین به منزلة یکی از عمده‌ترین متغیرهای مؤثر بر رفتار و حالات روانی، مورد توجه بسیاری از متخصصان علوم رفتاری قرار گرفته است؛ تا جایی که برخی دین را عامل اساسی در بهداشت فردی و اجتماعی معرفی کرده‌اند. بر اساس نتایج تحقیقات متعدد، انواع مراسم معنوی و دینی می‌تواند به هنگام ناراحتی و بیماری به درمان و شفای دردمندان کمک کند. موریس (۱۹۸۲) در برخی از تحقیقات که به نقش زیارت مذهبی در سلامت روان و کاهش اضطراب و افسردگی پرداخته اند اشاره کرده‌است. کوئینگ و همکاران در پژوهشی بر روی ۸۳۶ فرد مسن با میانگین سنی ۴/۷۳ سال، همبستگی مثبتی بین روحیه و سه متغیر مذهبی پیدا کردند که شامل افرادی با فعالیت‌های مذهبی «سازمان‌یافته» یا «سازمان‌نیافته» (دعای مخصوص‌) و یا «مذهبی درون‌گرا» بودند. در بین این سه متغیرِ مذهبی‌بودن، افرادی که جهت‌گیری مذهبی درون‌گرا داشتند، از فعالیت مذهبی منظم سازمان‌یافته‌ای برخوردار بودند که با متغیر روحیه و کنار آمدن، بالاترین همبستگی را نشان دادند. تحقیقات بسیاری در زمینة نقش دین، معنویت و مراسم مذهبی در کاهش رفتارهای جنسی انجام شده است.

بررسی‌های علمی نشان می‌دهد هر چه میزان معنویت و دین‌داری افراد زیادتر باشد، مصونیت بیشتری در برابر کژ رفتاری‌ها پیدا می‌کنند. به نظر نیومن و پارگامنت مذهب می‌تواند در آرامش هیجانی و مهار تکانه مؤثر باشد. لارسن و همکاران در تحقیقی با موضوع «روان‌پزشکی مذهبی، تأثیر اعتقاد دینی در عملکرد بالینی»، گزارش می‌کنند که در جنبش روان‌پزشکی مسیحی، عملکرد درمانی ۱۹۳ روان‌پزشک بررسی شد تا اینکه نقش و تأثیر عقاید مذهبی در اقدامات درمانی آنها ارزیابی شود. همة آزمودنی‌ها که از خود روان‌پزشکان با عقاید قوی مذهبی بودند، گزارش دادند ۴۹% آزمودنی‌ها معتقد بودند. عقاید مذهبی آنان را از همجنس‌بازی و یا تجارب جنسی پیش از ازدواج باز می‌دارد و ۲۸% دیگر که مذهبی نبودند، اظهار داشتند که به وسیله دعا و نیایش از این رفتارها دوری گزیده‌اند.

موسوی (۱۳۷۸) در تحقیق خود با عنوان «بررسی چگونگی و علل انحرافات اجتماعی و زنان جوان (بین سنین ۱۳ تا ۲۸ ساله) در شهر مشهد» به این نتیجه رسید که هر چه میزان پای‌بندی فرد به شعائر مذهبی بیشتر باشد، احتمال انحراف وی کمتر است. سامانی و لطیفیان (۱۳۸۰) در تحقیق خود با عنوان «بررسی تأثیر اعتقاد به ارزش‌های مذهبی و جمع‌گرایی بر خودکنترلی هیجانی» دریافتند بیشترین میزان خودکنترلی هیجانی در فرزندانِ والدین با سطح اعتقاد مذهبی بالا مشاهده شد. گلزاری (۱۳۷۹) در تحقیق خود با عنوان «تهیة ابزارهایی جهت سنجش عمل به باورهای دینی و انواع حیا و بررسی رابطة دین‌داری و حیا با ویژگی‌های شخصیت و سلامت روانی» به رابطة مثبت بین حیا و خویشتن‌داری جنسی با دین‌داری رسیده است. کروین و بندا در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که تقّید مذهبی بر کاهش تخلفات دوران نوجوانی تأثیر ویژه‌ای دارد. همچنین هیرسچی و استارک (۱۹۶۹) نشان دادند تقّید مذهبی، رابطه‌ای منفی با رفتارهای منحرفانه‌دارد.

تورنتون و کامبرن (۱۹۸۹) نشان ‌دادند نوجوانان و جوانانی که تعلّق و وابستگی محکم‌تری به کلیسا دارند و به طور مستمر در مراسم آن شرکت می‌کنند، عموماً نگرشی منفی به ارتباط جنسی خارج از ازدواج دارند؛ اطلاعات و تجربة اندکی در این مورد دارند و دوستان خود را نیز از افراد همانند خویش انتخاب می‌کنند.

پژوهش‌های زیادی تأیید می‌کند که افراد مذهبی، اغلب میل جنسی خود را در چارچوب ازدواج قانونی و شرعی ارضا می‌کنند و در مقایسه با افراد غیرمذهبی، کمتر به روابط «قبل از ازدواج» و تماس‌ها و ارتباط‌های «بعد از ازدواج»، «تجاوز»، «زنای با محارم»، «هم‌جنس‌خواهی»، «جامعه‌ستیزی»، «جرم» و «بزه‌کاری» روی می‌آورند .

مذهبی بودن با بزه‌کاری، جرم، اعمال خلاف اخلاق و قانون رابطة منفی دارد. این یافته تقریباً مطابق با تمام پژوهش‌هایی است که در این زمینه انجام شده است. چادویک و تاپ (۱۹۹۳) با مطالعه‌ای در مورد ۲۱۴۳ نوجوان عضو یک کلیسا، به این نتیجه رسیدند که چون در افراد مذهبی، ارزش‌های اخلاقی درونی می‌شود، آنها کمتر از افراد غیرمذهبی مرتکب بزه‌کاری و اعمال خلاف قانون می‌شوند. دوناهیو و بنسن (۱۹۹۵) با تلخیص پژوهش گستردة بنسن(۱۹۹۳) که در ۳۲ ایالت آمریکا، درمورد صدها هزار نوجوان امریکایی انجام شده و به نام «سفر پر دردسر» منتشر شده است، نشان دادند که باورهای مذهبی می‌تواند نوجوانان را در برابر تجاوز جنسی، سوء مصرف الکل و مواد مخدر، انحرافات، آزار و دزدی، شرارت، قتل و دیگر بزه‌کاری‌ها و قانون‌شکنی‌ها مصونیت بخشد. ‌بیت ـ هالاهمی و آرگیل (۱۹۹۷) استارک و بین بریج (۱۹۹۶) و هود و همکارانش (۱۹۹۶) و کی‌نیا(۱۳۶۰) نتایج ده‌ها پژوهش متغیر را در این موضوع در کتاب‌های خود آورده‌اند.

پژوهش‌های فراوانی ، درباره دو نوع جهت‌گیری مذهبی یا دو شیوة مذهبی بودن انجام شده که تقریباً در همة آنها ثابت شده است کسانی که دارای شیوة درون‌سوی مذهبی هستند، در برابر تکانه‌های غریزی و هوس‌های خود مقاومت می‌کنند و انحرافات جنسی، تجاوز و بزه‌کاری در آنها کمتر دیده‌می‌شود. هولدر و همکاران (۲۰۰۰) در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که معنویت، یک عامل محافظت‌کننده نوجوانان برای مقاومت در برابر رفتارهای پرخطر و تسلیم شدن به فشارهای منفی جنس مخالف است. همچنین هولدر و همکاران مطالعه‌ای دربارة ۱۴۱ نوجوان امریکایی انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که نوجوانانی که در تعامل با دوستانی دارای ارزش‌ها و باورهای معنوی هستند، به احتمال کمتر درگیر فعالیت جنسی داوطلبانه می‌شوند.

نتایج تحقیق بک و همکاران (۱۹۹۱) نشان می‌دهد افرادی که باورها و ارزش‌های قوی معنوی خود را حفظ کرده‌اند، دارای قوة تمیز بیشتری در موضوع رفتار جنسی هستند. لیک (۱۹۹۳) معتقد است معنویت، همبستگی مثبتی با خویشتن‌داری دارد. روزنائو و تان (۲۰۰۲) در تحقیقی خود نشان دادند افرادی که باورها و ارزش‌های قوی معنوی دارند، در برابر رفتارهای جنسی پرخطر مقاوم‌ترند. فیشر(۱۹۸۶) نشان می‌دهد نوجوانانی که خودشان را معنوی می‌پندارند، در مقایسه با نوجوانانی که ارتباط معنوی با خداوند یا موجودات برتر دیگر ندارند، به احتمال کمتر مشغول رفتارهای پرخطر می‌شوند. داسول و همکاران (۲۰۰۳) به این نتیجه رسیدند تقید مذهبی و خصوصی نوجوان که از طریق دعا و مراقبه ابراز می‌شود، در مقایسه با از ابراز عمومی مذهب، عامل محافظت‌کننده‌تری در برابر شروع زودهنگام رابطة جنسی به شمار می‌آید. همچنین آنان نشان دادند که معنویت رابطة مثبتی با کاهش رفتار جنسی نوجوانان امریکایی افریقایی‌تبار دارد. چایلدز (۲۰۰۷) در تحقیق خود به این نتیجه رسید که معنویت یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در خویشتن‌داری جنسی دختران امریکایی آفریقایی‌تبار است.

جامعة آماری و گروه نمونه

10,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله نقد نظریه تباین دین و معنویت
 • مقاله اندیشه‌شناخت
 • مقاله معیارهای انتخاب همسر از دیدگاه اسلام
 • تحقیق هوش معنوی و بهزیستی فاعلی
 • تحقیق رابطه دین‌داری و حمایت اجتماعی در دانشجویان
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۱ بهمن , ۱۳۹۵
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.