تحقیق نیازهای دانش آموزان برای انتخاب بهینه رشته تحصیلی در مقطع متوسطه


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق نیازهای دانش آموزان برای انتخاب بهینه رشته تحصیلی در مقطع متوسطه  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۰۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق نیازهای دانش آموزان برای انتخاب بهینه رشته تحصیلی در مقطع متوسطه  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول
مقدمه     ۲
تعریف موضوع    ۳
اهمیت موضوع    ۴
اهداف تحقیق    ۵
پرسش های تحقیق     ۶
روش تحقیق     ۷
جامعه آماری و روش نمونه گیری         ۸
روش جمع آوری اطلاعات     ۹
روش تجزیه و تحلیل داده ها     ۱۰
محدودیت تحقیق    ۱۰
تعریف واژه ها     ۱۱
فصل دوم
مقدمه     ۱۴
پیشینه نظری     ۱۵
اهمیت آموزش و پرورش     ۱۶
اهمیت دوره متوسطه     ۱۷
مبانی و فلسفه ایجاد رشته‌های تحصیلی    ۲۱-۱۸
ملاک‌ها و ضوابط انتخاب رشته های متوسطه     ۲۴-۲۱
اهمیت انتخاب رشته تحصیلی در دوره متوسطه     ۲۷-۲۵
عوامل موثر در انتخاب رشته تحصیلی     ۲۷
انواع انتخاب     ۲۹-۲۸
تعیین رشته تحصیلی انتخابی مهم در زندگی     ۳۰-۲۹
انتخاب رشته مناسب با استعداد دانش آموز     ۳۱
نقش علاقه در تعیین رشته     ۳۲
اهمیت و ضرورت توجه به امر راهنمائی تحصیلی     ۳۳
تعریف راهنمائی و اهداف آن     ۳۷-۳۴
پیشینه عملی تحقیق     ۴۵-۳۷
فصل سوم
روش تحقیق     ۴۶
مقدمه     ۴۷
تقصیم بندی روش های تحقیق در علوم رفتاری     ۵۲-۴۸
روش انجام تحقیق و جامعه آماری     ۵۴-۵۲
فصل چهارم
داده های حاصل از تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها             ۵۵
مقدمه         ۵۶
سوالات پژوهشی تحقیق     ۵۷
همبستگی سوالات پژوهشی با سوالات پرسش نامه     ۵۸
جداول و نمودارهای مربوط به نتایج پرسش نامه     ۷۸-۵۹
فصل پنجم
نتیجه گیری از تک تک داده های حاصل از پرسش نامه     ۹۰-۸۰
پیشنهادات محقق و نظرات برخی از دبیران    ۹۵-۹۰
پیشنهاداهای تحقیقاتی     ۹۶

فهرست منابع

۱-     جمالی، محمد علی « بررسی تنگنا های  موجود در نظام هدایت تحصیلی دانش آموزان تهران در گذر از راهنمائی به دبیرستان » دانشگاه تربیت معلم تهران به راهنمائی شکوه نواب نژاد

۲-     چایچی، پریچر « بررسی عوامل موثر در انتخاب رشته تحصیلی در بین دانش آموزان سال اول متوسطه منطقه ۱۳ تهران » داشنگاه تربیب معلم تهران، ۱۳۶۲

۳-     رحیمی، اسماعیل « بررسی تأثیر درس برنامه ریزی تحصیلی و شغلی بر خود پنداره و رضایتمندی تحصیلی دانش آموزان سال دوم شهرستان ممسنی » دانشگاه تربیت معلم به راهنمایی رضا محمودی سال ۱۳۸۲

۴-     فاضلیان، پوراندخت « رابطه بین طبقه بندی اجتماعی و انتخاب رشته تحصیلی » دانشگاه تهران ۱۳۵۴

۵-     فرشاد، مجید « بررسی تأثیر برنامه های راهنمائی و مشاوره  در انتخاب رشته تحصیلی به ویژه رشته های فنی» دانشگاه تهران، دانشگاه علوم تربیتی و روان شناسی به راهنمایی قاسم قاضی۱۳۷۱

۶-      محمودی، حسن « بررسی وضعیت انتخاب رشته از دیدگاه دانش آموزان و مدیران» دانشگاه علامه طباطبائی، دانشگاه روان شناسی و علوم تربیتی، ۱۷۳۴

۷-     مهر آمیز، هادی « بررسی علل توزیع نا متعادل دانش آموزان در رشته های نظری دوره متوسطه شهرستان فردوس و مقایسه آن با مشهد» دانشگاه تربیت معلم تهران به راهنمائی عزت ا… نادری، ۱۳۶۸

۸-     میر زاده، شجاع « بررسی علل گرایش دانش آموزان به رشته های مختلف شاخه های نظری از دیدگاه دانش آموزان و دبیران شهرستان بندر عباس » دانشگاه تربیت معلم تهران به راهنمائی عزت ا… نادری، ۱۳۷۹

۹-     ناظری، حمیده « بررسی میزان پای‌داری دانش آموزان در رشته های انتخابی خود پس از راهنمائی تحصیلی و حرفه‌ای » دانشگاه تهران به راهنمائی قاسم قاضی ۱۳۷۱

۱۰- وفادارمرادی، مرضیه « بررسی نگرش دبیران و دانش آموزان نسبت به عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان در نظام جدید دبیرستان دخترانه شهر مشهد، دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۷۷

۱۱- هیبت ا… ، محمد « بررسی علل گرایش دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان سنندج به رشته های مختلف تحصیلی، دانشگاه تربیت معلم تهران ۱۳۷۱

مقدمه:

            « یکی از نهادهای مهم و مؤثر در جهان امروز و آینده سازمان آموزش و پرورش است. سازمانی که الگوی کلیة نهادها و مؤسسات و سازمان‌های رسمی یک کشور است. موضوع اساسی و محور اصلی این سازمان «انسان» است و مهم‌ترین و دشوارترین مسأله مبتلا به انسان تعلیم و تربیت است.

          ثمر بخشی این سازمان از یک‌سو تبدیل انسان‌های خام و مستعد به انسان‌های سالم و خلاّق و بالقوه و رشدیافته است و از سوی دیگر تأمین‌کننده نیازهای نیروی انسانی جامعه در سطوح مختلف و در بخش‌های متفاوت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است»[۱]

          و در این راستا بنابر اهمیتی که به آموزش و پرورش هر کشوری داده می‌شود به همان نسبت به اهداف انسانی و اقتصادی دست می‌‌یابیم.

          « از نظر رشد اقتصادی، سه عامل منابع طبیعی، سرمایه و منابع انسانی دارای اهمیت ویژه‌ای هستند. و به کارگیری منابع طبیعی در گروه فعالیت‌ نیروی انسانی است و آشکار است که نیروی انسانی متخصص در نظام‌های نوین اقتصادی تا چه حد می‌تواند از عوامل زیربنایی رشد اقتصادی باشد و پرورش این نیروها بر عهدة نظام آموزشی و در نظام‌های نوین بر عهدة مدرسه است»[۲]

          امروزه ما با دو نوع انسان متمایز بر روی کرة زمین مواجه هستیم. انسانی که از علوم و تکنولوژی و مزایای تمدن جدید بهره‌مند است و دیگر انسانی که از علوم و تکنولوژی و دانش امروز محروم است. این فاصله بر می‌گردد به تسلط یک گروه بر علوم و تکنولوژی که خود از تعلیم و تربیت پویا و درست و به‌طور خاص، از برنامه‌ریزی آموزشی و درسی صحیح آنها، حکایت می‌کند.

          همان‌طور که پیشتر ذکر شد پیشرفت هر کشور بستگی به نیروی انسانی متخصص و کاردان دارد توسعة آموزش‌های فنی باعث ازدیاد متخصص شده و این امر خود رشد صنعتی را به دنبال خواهد داشت. و در این میان آموزش متوسطه حلقة اتصال آموزش عمومی به آموزش عالی است و هرنوع نارسایی و خللی در آن می‌تواند بر عملکرد و کیفیت آموزش عالی نیز تأثیر بگذارد.

          دورة متوسطه دوره‌ای است که خیلی از فارغ‌التحصیلان آن به تحصیلات عالیه راه نمی‌یابند و بالطبع به بازار کار جذب و در چرخة تولید وارد می‌شوند.

          پس باید دوره‌های آموزشی خصوصاً دورة متوسطه بتواند از عهدة آموزش افراد برآید و آنها را آمادة ورود به بازار کار نماید و در این میان مسأله تعیین رشته و هدایت دانش‌آموزان به رشته‌های درخور استعداد آنها، می‌تواند نقش مهمی در پربارکردن آموزش و پروش داشته باشد.

          این تحقیق در پی یافتن پاسخ به این مسأله است که نیازهای دانش‌آموزان برای انتخاب رشته مناسب چیست و چه راهکارهایی در این مسیر نیاز است.

تعریف موضوع پژوهش (بیان مسأله):

            بررسی نیازهای دانش‌آموزان سال اول متوسطه جهت انتخاب بهینه رشته تحصیلی از دیدگاه معلمان شهرستان اردکان

          انتخاب رشتة درست از عوامل مهم موفقیت دانش‌آموزان در مسیر تحصیلی مقطع متوسطه و مقاطع بالاتر است. نیروی انسانی خصوصاً نیروی کار ماهر و متخصص رکن اساسی و مهم پیشرفت و ترقی هر کشوری است. کشور ما برای توسعه و پاگذاشتن به میدان مسابقه صنعتی جهان باید آموزش و پروش خود و خصوصاً بخش متوسطه و آموزش عالی خود را متحول و دگرگون سازد و از آموزش‌های نظری و محض به سوی آموزش های مهارتی و فنی روی آورد.

          دورة متوسطه به دلیل ویژگی خاص خود یعنی جوان و نوجوان‌بودن فراگیران آن و خصوصیات خاص این قشر که بعضی از آنها عبارتند از:

          انرژی بالا برای فعالیت بدنی، بروز علاقه و شکوفایی استعداد، نوگرایی و بروز خلاّقیت، دست‌زدن به انتخاب‌های مختلف مثل انتخاب رشته و شغل و غیره دورة حساس و مهمی به شمار می‌رود و باید متولیان امر فرهنگی و آموزشی حساب ویژه‌ای برای دورة متوسطه باز کنند.

          اینجانب دبیر دبیرستان‌های اردکان می‌باشم و با دانش‌آموزان ارتباط نزدیکی دارم، بارها متوجه شده‌ام که اکثر دانش‌آموزان خصوصاً در سال‌های پایانی مقطع متوسطه از انتخاب رشته خود راضی نیستند و گویا که نیاز آنان برای آگاه‌شدن در زمینة انتخاب رشته در سال اول متوسطه برآورده نشده است، و باعث شده است که بسیاری از آنها علاقه و انگیزة کافی برای ادامه تحصیل در رشته‌ای که انتخاب کرده‌اند نداشته باشند.

          به هر ترتیب در این تحقیق انتظار می‌رود نیازهای دانش‌آموزان جهت انتخاب بهینه رشته تحصیلی روشن شود و از نظرات معلمان بعنوان کسانی که در ارتباط تنگاتنگی با دانش‌آموزان هستند و خود نیز روزی با همین مسأله در دوران تحصیلی روبرو بوده‌اند، استفاده شود.

اهمیت و ضرورت مسأله:

            تحقیق یکی از محورهای توسعة هر کشوری است. «اگر کمی عمیق بیندیشیم درمی‌‌یابیم که کلید رشد و ترقی چشمگیر دنیای غرب در جهات مختلف علمی، تحقیقات و بررسی‌های مستند و دقیق آن قوم بوده است»[۳]

          اگر در دورة متوسطه فراگیران درست هدایت شوند، می‌شود گفت جامعه درست هدایت شده، چرا که قشر عظیم نوجوان و جوان که در این دوره مشغول به تحصیل هستند؛ فردا امور جامعه را بر عهده گرفته و اداره‌کنندة جامعة خود می‌شوند پس برای آنکه دانش‌آموزان در انتخاب‌های خود برای رشته‌های تحصیلی موفق بوده و درست عمل کنند بایستی راجع به چرایی انتخاب‌های آنان و راه‌های درست برای انتخاب رشتة تحقیق و بررسی‌های همه‌جانبه‌ای صورت گیرد تا علایق و استعداد آنان کشف شده و نیازرهای جامعه مشخص گردد و همچنین مشکلات سر راه آشکار شده و بعد دست به انتخاب رشته بزنند.

          آموزش و پرورش هرجامعه باید به شکلی سازمان یابد که از عهدة وظایف، هدف‌ها و کارکردهای خود برآید و بتواند قوا و استعدادهای نهفته فراگیران را شکوفا ساخته آنها را مطابق نیاز جامعه و علاقة خود پرورش دهد در کشور ما نیز نه‌تنها در زمینه توسه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال‌های اخیر ضرورت تغییر احساس شده، بلکه باتوجه به رشد سریع جمعیت جوان و لزوم اشتغال آنان و همچنین صنعتی‌شدن جامعه، لزوم تغییر در نوع آموزش افراد جامعه احساس شده و لازم است تغییراتی درجهت پاسخ‌گویی به نیازهای جامعة صنعتی و خواست افراد ایجاد شود.

 اهداف تحقیق:

            « در اجرای پژوهش‌های علمی پس از بیان مسأله تحقیق پژوهشگر قصد خود را به صورت عملیاتی که از طریق مشاهده‌های عینی قابل دستیابی است بیان می‌کند. در برخی از پژوهش‌ها محقق بجای طرح سؤال‌های پژوهشی یا فرضیه فقط به بیان هدف می‌پردازد. این امر معمولاً در تحقیقات کیفی به چشم می‌خورد»[۴]

          در تحقیق حاضر نیز اهداف کلی زیر از سوی محقق موردنظر است.

          ۱- بررسی روند انتخاب رشتة دانش‌آموزان درحال حاضر.

          ۲- بررسی نیازهای دانش‌آموزان جهت انتخاب رشتة بهتر.

پرسش های تحقیق:

            « در مطالعات کیفی و توصیفی که از روش‌های تحقیق میدانی است از سؤال‌های توصیفی جهت انحام پژوهش استفاده می‌شود»[۵]

          این‌گونه سؤال‌ها معمولاً از کلمات «چه می‌باشد»، «چیست»، «چگونه است» استفاده می‌شود. تحقیق اینجانب نیز درپی پاسخ‌دادن به این سؤالات می‌باشد.

الف) سؤال کلی:

            معلمان، شرایط و روش‌های مشاوره و انتخاب رشتة تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه را چگونه ارزیابی می‌کنند؟

ب) سؤالات ویژه:

          ۱- از نظر معلمان، دانش‌آموزان بیشتر با چه ملاکی به انتخاب رشته مبادرت می‌ورزند؟

          ۲- از نظر معلمان، دانش‌آموزان تا چه اندازه به استعداد و توانایی خود در روی‌آوردن به رشته‌های مختلف توجه دارند؟

          ۳- نظر معلمان، در مورد انتخاب رشتة دانش‌آموزان صرفاً باتوجه به معدل چگونه است؟

          ۴- معلمین بندهای مختلف آئین‌نامه هدایت تحصیلی دانش‌آموزان را جهت انتخاب رشته چگونه ارزیابی می‌کنند؟

          ۵- از نظر معلمان، درحال حاضر نقش فرهنگ اجتماعی و ارزش‌های حاکم برجامعه در مورد انتخاب رشته چگونه است؟

          ۶- از نظر معلمان، فرآیند آماده‌سازی دانش‌آموزان برای انتخاب رشته درحال حاضر چگونه است؟

          ۷- از نظر معلمان، درحال حاضر نیازهای آموزشی دانش‌آموزان جهت انتخاب رشته تا چه حد برآورده شده است؟

          بهرحال سعی شده است در این پژوهش کلیه نیازهای آموزشی دانش‌آموزان برای انتخاب رشته تحصیلی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد، تا روند انتخاب رشتة دانش‌آموزان روز به روز بهتر شود.

روش تحقیق:

            « بطورکلی روش‌های تحقیق در علوم رفتاری باتوجه به ۲ ملاکِ هدف تحقیق و نحوة گردآوری داده‌ها تقسیم می‌شود».[۶]

          تحقیقات علمی براساس هدف تحقیق به سه دسته تقسیم می‌شوند. الف: بنیادی، کاربردی، تحقیق و توسعه و تحقیق اینجانب از نوع کاربری می‌باشد (از جهت هدف تحقیق) تحقیق کاربری هدفش توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است (انتخاب رشته).

          « و از لحاظ دسته‌بندی تحقیقات برحسب نحوة گردآوری داده‌ها یک تحقیق توصیفی و غیرآزمایشی است».[۷]

          تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش‌هایی است که هدف آنها توصیف‌کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می‌تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری‌دادن به فرایند تصمیم‌گیری باشد.

          تحقیق توصیفی را می‌توان به دسته‌های زیر تقسیم کرد.[۸]

          ۱- تحقیق پیمایشی (survey  research)

          ۲- تحقیق همبستگی (correlational  research)

          ۳- اقدام پژوهی(Action  research)

          ۴- بررسی موردی (case  study)

          ۵- تحقیق پس رویدادی (EX-Post  Facto  research)

          تحقیق اینجانب باتوجه به تقسیم‌بندی بالا از نوع پیمایشی می‌باشد که برای سؤال‌های پژوهشی از نوع زیر بکار می‌رود.

          الف) ماهیت شرایط موجود چگونه است؟

          ب) چه رابطه‌ای میان رویدادها وجود دارد؟

          ج) وضعیت موجود و مطلوب چگونه هست و باید باشد؟

جامعه آماری:

            باتوجه به تعریف بیان شده در مورد جامعه آماری که عبارتست از [مجموعه‌ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند، معمولاً در هر پژوهش، جامعة مورد بررسی یک جامعة آماری است که پژوهشگر مایل است دربارة صفت‌ها و متغیرهای آن واحد به مطالعه بپردازد].[۹]


[۱] – صافی، احمد، ۱۳۷۳، ص۱۰٫

[۲] – محسنی، منوچهر، ۶۹، ص۳۳۱٫

[۳] نادری، عزت‌الله، سیف نراقی، مریم، ۱۳۸۰، ص۳۲٫

[۴] – سرمد، زهره و همکاران، ۱۳۷۷، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، ص۳۳٫

[۵] – سرمد، زهره و همکاران،  ۱۳۷۷، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، ص۳۴٫

[۶] – سرمد، زهره و همکاران، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، ص۷۹

[۷] – همان منبع

[۸] – زهره، سرمد و همکاران، روش تحقیق در علوم رفتاری، ص۸۲٫

[۹] – همان منبع.

100,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله بررسی مشکلات تحصیلی ناشی از تحمیل رشته از سوی والدین
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲۷ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.