تحقیق هوش هیجانی و تاثیر آن بر شادکامی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق هوش هیجانی و تاثیر آن بر شادکامی  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق هوش هیجانی و تاثیر آن بر شادکامی  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
۱-۲: بیان مسئله   ۳
فرضیه   ۴
بخش دوم:پیشینة تحقیق   ۵
مفاهیم و تاریخچه شکل گیری هوش هیجانی   ۵
پارادایم هوش هیجانی   ۶
الگوهای هوش هیجانی   ۷
هوش هیجانی مبتنی بر رگه   ۸
هوش هیجانی به عنوان رگه( یا خود کار آمدی هیجانی)   ۹
الگوهای آمیخته   ۱۰
چه اهدافی برای نوجوانان خود در نظر داریم؟   ۱۳
محبت،خنده و محدودیت   ۱۴
محبت   ۱۵
محدودیت ها   ۱۵
همبستگی ها   ۱۵
فرزند پروری آگاهانه   ۱۶
آماده سازی نوجوان برای آینده   ۱۷
چگونه می توان رابطه ی محترمانه با نوجوان برقرار کرد؟   ۱۸
ابراز محبت   ۱۸
خلاق باشید   ۱۹
جشن گرفتن موفقیت ها و پیشرفت ها   ۱۹
سهیم شدن در لحظات خاص   ۱۹
تاثیر برخود پندارة نوجوان   ۲۰
تفکر والدین   ۲۱
از خودمان شروع کنیم نه از فرزندانمان   ۲۲
تعریف و ماهیت شادکامی   ۲۳
سطوح شادکامی   ۲۶
سطح ۱ شادکامی   ۲۶
سطح ۲ شادکامی   ۲۶
سطح ۳ شادکامی   ۲۷
سطح ۴ شادکامی   ۲۷
سطح یک   ۲۷
سطح دو   ۲۸
سطح سه   ۲۸
نظریه های شادکامی   ۲۹
شادکامی به عنوان خصیصه ثابت اشخاص   ۲۹
نظریه های شادکامی   ۲۹
شادکامی به عنوان خصیصه ثابت اشخاص   ۲۹
شادکامی به عنوان پیامد شرایط عینی زندگی   ۳۰
شادکامی به عنوان یک عملکرد سودمند اشخاص   ۳۲
شادکامی به عنوان نتیجه ی مقایسه با دیگر گروهها ( رضایت مندی نسبی)   ۳۴
خودبینی و شادکامی   ۳۵
ابزار وجود و شادکامی   ۳۷
عزت نفس و شادکامی   ۳۹
همدلی و شادکامی   ۴۰
منابع   ۴۲

منابع:

۱- دکتر هایم کینات- در میان والد و نوجوانان

۲- سیگلمن- شادمانی اصیل –خوش کنش،کشاورز-(۱۳۷۸)

۳- جوادی کوهسار، علی اکبر(۱۳۸۳)، بررسی مقایسه ای رابطه هوش هیجانی با سلامت روان

۴- خسرو جاوید، مهناز(۱۳۸۱)، بررسی اعتبار و روایی سازه مقیاس هوش هیجانات

۵- دهشیری،غلامرضا(۱۳۸۲) هنجاریابی پرسش نامه بهر هیجانی بار-ان

۶- شامراد لو مهران(۱۳۸۳) ، مقایسه پرسش نامه هیجانی و هوش شناختی

۷- فرهنگ سالم(۲۰۰۸)

۸-مایروکوب۲۰۰۰-گلمن ۱۹۹۸- پتریدس و فارنهام ۲۰۰۱

۹- رابرتز و همکاران ,۲۰۰۱- بار-ان ،۲۰۰۲- فرهنگ سالم،۲۰۰۸

۱۰- امانی، ۱۳۸۵- بناب، ۱۳۷۵

۱۱-خوش کنش، کشاورز،۱۳۸۷- شوادز واستراک(۲۰۰۰، به نقل از امانی، ۱۳۸۵)

۱۲-داینز،۲۰۰۵- اکبری، ۱۳۸۷- کمیلی ، ۱۳۸۶- گلزاری، ۱۳۸۰-آرچیل،۲۰۰۱

۱۳- نتل، ۲۰۰۸- دوئل و یان، ۲۰۰۰- فری واستوترز، ۲۰۰۲ به نقل از هالر ۲۰۰۶

۱۴- هدی و دینگ ۱۹۸۴- ویسترسو و نیلسن۲۰۰۲- وین هوون ۱۹۹۴

۱۵- اسچولز و همکاران ۱۹۹۸- مایر، ۲۰۰۰- فیونتس و روجاس۲۰۰۲

۱۶- اسپرنگر،۲۰۰۳- گلاترزد زاف ۱۹۸۴- هالر و هادلر،۲۰۰۴- داینر و سو ۱۹۹۷

۱۷- یزدانی، ازاد, ۱۳۸۳- شییر و همکاران، ۲۰۰۰- کار،۲۰۰۴ ترجمه پاشا شریفی فر

۱۸- همکاران،۱۳۸۵- لوکاس و همکاران ۱۹۹۶- وینتر وب(۱۹۸۶، به نقل از شییر و همکاران ۲۰۰۰- هیلز و آرجیل ۲۰۰۱- بولتون، ترجمه سهرابی،۱۳۸۱- گرینبرگ،۲۰۰۲، ترجمه دهقانی و همکاران، ۱۳۸۷- ترور(۱۹۸۶ به نقل از نریمانی، ۱۳۷۷)

–         Bar-On,R(1997) Bar On Emotional Quotient

–         Inrentay (eq- I) Technical manual toront, Canada: multi- health systems

–         Golnom denil (1995) emotional intelliyence wath is can matter more than iq – new yourk : bantam book

–         Mayar, d .& salovay, p . (1998) ,intelliyence of emotional inteliyence

–         Goleman , Daniel (1998) workivg with emotional intell igence

–         Salovay, p carso , d,& mayer , j . d (2002)emotional intellyence

چکیده :

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر هوش هیجانی بر افزایش شادکامی دانشجویان دختر پیام نور اردکان اجرا شد. به منظور دستیابی به هدف پژوهش از بین کلیۀ دانشجویان دختر به روش خوشه ای دانشجویان دختر رشتۀ علوم تربیتی ترم ۴ را انتخاب کردیم سپس تمامی دانشجویان خوابگاه از طریق پرسش نامه شادکامی آکسفورد  مورد ارزیابی قرار گرفتند پرسش نامه در مورد ۴۴۳ دانشجو مورد استفاده قرار گرفت . در ادامه از بین دانشجویانی که نمرۀ شادکامی آنها از میانه پایین تر بود ۶۰ نفر به طور تصادفی انتخاب شدند (۳۰ نفر گروه آزمایش و ۳۰ نفر گروه کنترل)

 

مقدمه :

مطالب و گفته های نسبتاً زیادی در مورد رنج و مشکلات انسانی وجود دارد در این رابطه کتابها و مقالات زیادی به تجزیه و تحلیل این رنج و دردها پرداخته اند. در گذشته روان شناسی بیشتر بر هیجانات منفی مثل هضطراب و افسردگی تمرکز می کرد تا بر هیجانات مثبت از قبیل شادکامی و رضایت از زندگی بنابراین ملاحظه می شود که روند توجه محققین به این تعریف شاید ، جامعتر از سایر تعاریف باشد زیرا مجموعۀ عواطف مثبت و منفی که امری درونی هستند را در نظر گرفته و در بعد بیرونی نیز به رضایت از زندگی اشاره  دارد. گلمن هوش هیجانی را یک سازه کلی می داند که می تواند علت موفقیت فرد در جنبه های مختلف زندگی باشد .

گلمن بیان می کند که افرادی که احساساتشان را به خوبی کنترل می کنند و به طور مؤثر با دیگران برخورد می کنند زندگی پر محتواتری دارند، همچنین افراد شاد ، استعداد بیشتری در بدست آوردن اطلاعات دارند و بیشتر از افراد ناراضی از زندگی اثر بخشی برخوردارند  بار – ان (۲۰۰۲) عنوان کرد که هوش هیجانی از پنج مؤلفه تشکیل می شود.

۱-   درون فردی : شامل خود شکوفایی ، استقلال ، و خودآگاهی هیجانی .

۲-   بین فردی : همدلی و مسئولیت اجتماعی

۳-   انطباق پذیری : شامل توانایی حل مسئله و آگاهی به واقعیت و انعطاف پذیری

۴-   مدیریت استرس

۵-   خلق کلی

در مدل صفت ، هوش هیجانی به عنوان استعداد و آمادگی برای شناسایی و به کارگیری اطلاعات هیجانی در نظر گرفته می شود . از این نظر هوش هیجانی با حوزه های مختلف شخصیت ، نظیر همدلی ، تکانش گری و ابزار وجود بعلاوه هوش اجتماعی درد و رنجهای انسانی در حال تغییر در جهت توجه به شادی و رضایت از زندگی است .

این توجه باعث شده است که پژوهشگران مختلف ضمن تعریف شادکامی پژوهشهایی را نیز در مورد عوامل مؤثر و شیوه های افزایش آن انجام دهند( کشاورز و وفائیان  ۱۳۸۶) از سال ۱۹۶۰ پژوهشهای مربوط به شادکامی افزایش یافت و سازمانهای مختلفی به بررسی شادکامی پرداختند ( آرجیل ، ۲۰۰۱) .

(۱-۲) بیان مسئله

 شادکامی از جمله موضوعاتی است که از دیر باز اندیشمندانی نظیر ارسطو، زنون وایپکور به آن پرداخته اند ارسطو دست کم به ۳ نوع شادکامی معتقد است در پایین ترین سطح ، عقیدۀ مردم عادی است که شادکامی را معادل موفقیت و کامیابی می دانند و در سطح بالاتر از آن ، شادکامی مورد نظرارسطو یا شادکامی ناشی از معنویت قرار می گیرد ( کشاورز و وفائیان ۱۳۸۶) .

روانشناسان و پژوهشگران جدید نیز به اشکال گوناگون ، به تعریف مفهوم شادکامی پرداخته اند به عنوان مثال داینر (۱۹۹۵) و آرگایل (۲۰۰۱) در تعریف شادکامی به بررسی زمینه یابی که بر روی نمونه های فراوان انجام شد اشاره کرد و معتقدند که شادکامی ، شامل حالت خوشحالی و یا سرور ( هیجانات مثبت) راضی بودن از زندگی و فقدان افسردگی و اضطراب ( عواطف منفی) است .

(ثراندیک ) و هوش میان فردی و درون فردی ( گاردنر) مرتبط است .

هوش هیجانی پایین عاملی تأثیر گذار در بسیاری از رفتارهای انحرافی به شمار می رود همچنین سطح پایین هوش هیجانی با افزایش تکانش گری ، مهارتهای اجتماعی ضعیف و بروز در رفتار اجتماعی همراه است ( فاکس ، اسپکتور، ۲۰۰۰) .

در واقع افرادی که از هوش هیجانی بالایی برخوردارند از چند راه می توانند شادکامی خود را حفظ کنند.

۱-   شناخت احساس

۲-   کنترل احساس

۳-   توانایی برقراری رابطۀ خوب با دیگران .

 

فرضیه :

 فرضیۀ این تحقیق عبارت است از :

آموزش هوش هیجانی به افزایش شادکامی در دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور اردکان معرفی متغیرهای پژوهش و تعریف عملیاتی آنها

برای تعیین متغیرهای پژوهشی باردیگر عنوان پژوهش مطرح می شود . تأثیر آموزش هوش هیجانی بر افزایش شادکامی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور اردکان

متغیر متشکل : تأثیر هوش هیجانی .            متغیر کنترل : جنسیت .

متغیر وابسته : شادکامی

بخش دوم : پیشینۀ تحقیق

مفاهیم و تاریخچۀ شکل گیری هوش هیجانی

بسیاری از تعاریف مفهوم هوش هیجانی در خلال سال های گذشته وضع شده اند به اعتقاد برخی مؤلفان ( معمرابیان ، ۲۰۰۰ ، بریدی ، ۱۹۹۸) این اصطلاح در بسیاری از موارد برای بیان تفاوت های فردی مرتبط با موفقیت های زندگی که مشخصاً توسط مقیاس های هوش سننتی اندازه گیری نمی شوند به کار می رود .

بریدی (۱۹۹۸) که هوش عمومی را شامل هوش شناختی به علاوۀ هوش هیجانی می داند معتقد است که ابداع این سازه ، ناظر بر حرکت به سوی ارائه تعریفی جامع تر از عملکرد ذهنی است که عمدتا از محدودیت پیش بینی پذیری قوای شناختی در تعیین موفقیت های زندگی ناشی می شود ، این تغییر به پیشرفت تعریف مفهوم هیجانی انجامیده است . به عبارت دیگر ، مفهوم هوش هیجانی بیانگر یک جابجایی از تمرکز روی فرآیندهای شناختی در بررسی توانایی فرد برای هدایت موفقیت آمیز زندگی است .

اساساً شناخت ، حافظه ، استدلال ، قضاوت و تفکر انتزاعی است ، عاطفه در بر گیرندۀ هیجان ها ، حالت های خلقی ، ارزیابی ها و دیگر حالت های احساسی است و انگیزش که در قلمرو شخصیت قرار دارد شامل کشش زیست شناختی یا رفتار آموخته شدۀ جستجوی هدف است ( نت ، ها و ۲۰۰۴) شناخت و عاطفه در مجموع هوش هیجانی را تشکیل می دهند . بخشی از مفهوم این سازه ، برگرفته از افکار اولیه در خصوص هوش هیجانی است که نخستین بار توسط ثراندیک شناسایی شد و آن را به منزلۀ توانایی فهم مردم تعریف کرد . بخش دیگر آن برگرفته از هوش های بین و درون فردی گاردنر در نظریه هوش هیجانی شده تعریف و توصیف کرده است :

۱-  از ۱۹۰۰ تا ۱۹۶۹ در مطالعات روانشناختی ، هوش و هیجان ها به منزله دو مقولۀ نسبتاً مستقل در نظر گرفته می شد .

۲-   از ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۹ روانشناسان به بررسی چگونگی تأثیر گذاری هوش و هیجان ها بر یکدیگر پرداخته اند .

۳-   از ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۳ با ظهور هوش هیجانی به عنوان یک موضوع مطالعاتی روبرو هستیم .

۴-   از ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۷ این سازه مورد توجه محققان قرار گرفت .

۵-    و عصر حاضر که تحقیقات از وضوح بیشتری برخوردار شده اند .

50,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i)
 • مقاله هوش هیجانی ابزاری نوین در مدیریت بازار
 • پرسشنامه مقیاس هوش هیجانی شاته
 • پرسشنامه هوش هیجانی شات
 • پرسشنامه هوش هیجانی برادبری- گریوز
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.