تحقیق ویروس (EBV) یا هریس ویروس انسانی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق ویروس (EBV) یا هریس ویروس انسانی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۹۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق ویروس (EBV) یا هریس ویروس انسانی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک تحقیق مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل ۱٫ ۱

بیان مساله:. ۱

فصل ۲٫٫ ۳

ویروس اپشتین – بار. ۳

ژنوم ویروس…. ۴

ساختمان.. ۵

آنتی ژن های ویروسی :. ۵

همانندسازی و تکثیر ویروس EBV.. 7

ژنوم EBV.. 14

فصل ۳٫٫ ۱۶

بیماری زائی و آسیب شناسی:. ۱۶

الف- عفونتهای تجربی حیوانات:. ۱۶

ب- (چگونگی ورود ویروس ). ۱۶

ج- فعال شدن مجدد از مرحله نهفتگی:. ۱۷

د- تومورها:‌. ۱۸

یافته های بالینی :‌. ۱۸

ب- لکوپلاکی مویی دهان.. ۱۹

ج- لنفوم بورکیت… ۱۹

د- سرطان حلق بینی… ۲۰

هـ- بیماری های ازدیاد تکثیر لنفوسیت در میزبان های نقص ایمنی… ۲۰

ایمنی دربرابر عفونت… ۲۱

عوامل ژنتیکی – موثر در ایجاد بیماری… ۲۲

علائم بیماری… ۲۴

روش انتقال.. ۲۵

پاسخ های آنتی بادی به EBV.. 26

پاسخ های لنفوسیت های T سایتوتوکسیک به EBV.. 26

کنترل بدخیمی های القاشده با EBV.. 29

کارسینوم نازوفارنژیال (NPC)‌.. ۲۹

روابط بین ویروس و سلول در دوران عفونت اولیه. ۳۲

واکنش سلول و ویروس در مقابل عفونت مقاوم.. ۳۴

مدلی از عفونت و مقاومت ویروس EBV :. 35

فصل ۴٫٫ ۳۸

۴-۱ اپیدومیولوژی:. ۳۸

۴-۲٫٫ ۴۰

۴-۳ سرو اپیدومیولوژی عفونت EBV در جنوب هند :. ۴۱

فصل ۵٫٫ ۴۲

روش تشخیص  عفونت EBV.. 42

تشخیص آزمایشگاهی:‌. ۴۳

الف- جداسازی و شناسائی ویروس…. ۴۳

ب- سرولوژی… ۴۴

۵-۵ آزمایش آنتی بادی هتروفیل.. ۴۷

تفاوت در جذب… ۴۷

آنتی بادی هتروفیل :. ۴۸

– آزمایش مونو اسپات      Monospot 48

رادیوگرافی سینه :        CXR.. 50

روش   PCR :. 51

روش PCR در تعیین ویروس EBV.. 51

5-8  درمان.. ۵۵

مرحله چهارم : تشخیص…. ۵۸

تست آلایزا :. ۵۸

اصول آزمایش ELISA :. 59

تاریخچه:. ۵۹

فواید:. ۶۰

معایب:. ۶۱

انواع ELISA :. 61

1- غیر مستقیم ndirect I  : ۶۱

۲- ساندویچ aptureC: 62

3- رقابتی / مهاری( ompetitive / BlockingC ). 63

معرفی اجزاء کیت :. ۶۴

۱) میکروپلیت :. ۶۴

۲) کونژوگه آنزیمی:. ۶۴

۳) سوبسترا و کروموژن:. ۶۴

۴) محلول شستشو:. ۶۵

۵) استانداردها :. ۶۵

۶) محلول متوقف کننده:. ۶۶

مواد و روش ها :. ۶۷

مکانیسم روش ELISA:. 67

اساس کار :. ۶۷

محتویات کیت و طرز تهیه معرف ها :. ۶۷

مرحله اول: جمع آوری افراد داوطلب به عنوان نمونه و تهیه پرسشنامه. ۶۹

مرحله دوم: برداشت نمونه. ۷۰

سانتریفوژ :. ۷۲

مرحله سوم: فریز کردن.. ۷۲

روش کار :. ۷۳

کیفیت کنترل :. ۷۶

نتایج کیفی :. ۷۶

بحث و پیشنهادات:. ۷۸

ویروس اپشتین – بار

ویروس اپشتین – بار (EBV) یک هرپس ویروس اجباری است که عامل سبب زای منونوکلئوز عفونی حاد، سرطان نازوفارنکس، لنفوم بورکیت و بقیه اختلالات لنفوپرولیفراتیو (تکثیر غیرطبیعی سلول های لنفوسیت) در کسانی است که ضعف سیستم ایمنی دارند. یک ویژگی مهم هرپس ویروس ها توانایی آنها به ایجاد عفونت های مخفی است که ممکن است بعدها مجددا فعال شوند.

این ویروس در بسیاری از تومورهای بدخیم انسانی مشاهده شده که اخیرا ویروس EBV با  ویروس های خانواده اونکوژنیک ترکیب شده ، اکثر جمعیت ها به ویروس EBV  آلوده شدند و ژن EBV را برای سالیان دراز با خود حمل می کنند بدون آنکه هیچ علائمی از خود نشان دهند. با توجه به اینکه این ویروس پتانسیل خود را تنها تحت تأثیر شرایط خاصی نشان می دهد که مشاهدات تقریبآً مشابهی هم در ویروس HHV-8 (که همان طور اشاره شد جزو خانواده گاما هریس ویروس است)، دیده شد ، که به صورت شایع در قسمتهایی از جهان مثل جنوب ایتالیا و آفریقا دیده شده که در برخی موارد هم ویروس سارکوما افراد را به صورت مجزا از هم جدا می کرد .

یکی از مشکلاتی که بیش از همه با آن سروکار دارند ، تشخیص و اهمیت موضوع و ایجاد شرایطی است  که به سمت رویدادی مثل تومورهای سرطان سوق می دهد وشامل EBV  یا عفونت HHV-8  است .بیمارانی که یا به صورت ارثی این بیماری را دارند ویا اینکه این بیماری به آنها سرایت کرده، بیشتر در معرض گسترش بیماری EBV یا HHV-8 قرار  دارند که این بیماریها خودبا تومورها بیشتر در ارتباط است . بایستی توجه داشت که این عوامل نقش مهمی را در مورد سیستم ایمنی بدن و کنترل سلول های بدن ایفا می کنند.

ژنوم ویروس

ژنوم DNA ویروس اپشتن بار دو رشته ای خطی با وزن مولکولی ۱۷۲ کیلوزوج باز می باشد که برحسب زیرخانواده فرق می کند. و محتوای گوانین : علاوه سیتوزین برابر با ۵۹% دارد و در حدود ۱۰۰ ژن راکد می کند. ژنوم عفونی است ودر زیر خانواد ه های  مختلف به طور چشم گیری ا زنظر سازمان بندی فرق می کند .

ساختمان

ویریونها دارای کپسید ۲۰ وجهی، متشکل از ۱۶۲ کپسومر استوانه ای هستند که DNA را احاطه می نمایند. هسته یا core به وسیلة تگیومنت (tegument) احاطه شده و اطراف آنها یک پوشش کیسه ای بزرگ وجود دارد. ذرات فاقد پوشش نیز ممکن است وجود داشته باشد. قطر ذرات برهنه (فاقد پوشش) در حدود ۱۰۰ نانومتر و قطر ویریون پوشش دار کامل ۱۰۰ تا ۲۰۰ نانومتر است.

به طور کلی دو تیپ از ویروس EB  وجود دارد:‌ویروس اپشن – بار تیپ ۱ (۱- EBV) و ویروس اپشن – بار ۲ (۲- EBV) که براساس چگونگی نهفتگی آنتی ژن های همراه با ژن های هسته (آنتی ژن های (EBERs , EBNAs‌طبقه بندی شدند.

آنتی ژن های ویروسی :

EBV بیش از ۸۰ آنتی ژن اختصاصی را در لنفوسیت های B کد می کند که برخی از این آنتی ژن ها توسط ژن های مخفی (یعنی در سلول های آلوده شده مخفی بیان می شوند) کد می شوند. اولین آنتی ژن هایی که ظاهر می شوند آنتی ژن های هسته ای ویروسی(EBNA) هستند که همان گونه که از نامشان پیداست در هسته سلولهای آلوده شده یافت می شوند.  سایر آنتی ژن های مهم عبارتند از:

_  (Lymphocyte – detected membrane antgen , LYDMA) به این آنتی ژن  هدف سلول های T سیتوتوکسیک است

_  (Early Antigen) EA  در همانند سازی DNA ویروسی نقش دارد.

_  (Viral Capsid antigen) VCA یک کمپلکس پروتئینی ساختمانی است.

علاوه بر این ها، چندین گیلکو پروتئین وجود دارد که عمدتاً با غشا سلولی و عفونت زائی مرتبط هستند. آنتی ژن عمده gp 340/220  است که آنتی بادی خنثی کننده را القا می نماید.

به طور کلی آنتی ژن های ویروس اپشتن – بار براساس این که در کدام مرحله از چرخه زندگی ویروس بیان می شوند.در سه کلاس متفاوت تقسیم شده اند:‌

۱- آنتی ژن های فازنهفتگی:‌ این آنتی ژن ها توسط سلولهایی سنتز میشوند که در شکل نهفته – توسط ویروس آلوده هستند. این آنتی ژن ها، آنتی ژن های هسته ای ویرس اپشتن – بار (EBNA) و پروتئین های نهفته غشایی (LMPs) را شامل می شوند که بیان شدن آن ها نشان دهنده حضور یک ژنوم ویروس EBV می باشد. فقط آنتی ژن هسته ای شماره ۱ ویروس EBV (EBNA1) برای نگهداری اپی زوم های DNA ویروس مورد نیاز می باشد. بیان شدن این آنتی ژن همواره وجود دارد اما بیان شدن بقیه آنتی ژن های فازنهفتگی ممکن است در سلولهای متفاوت تنظیم شود. پروتئین نهفته غشایی شماره ۱ (LMP1) گیرنده فاکتور رشد فعال شده را تقلید می کند.

همانندسازی و تکثیر ویروس EBV

همانندسازی ویروس EBV که جزو گاماهرپس ویرینه است مشابه همانندسازی هرپس ویروس ها می باشد. به طوری که در همانندسازی این ویروس بیشترین مطالعه برروی گلیکوپروتئین C‌،که به پروتئوگلیکان های سلولی متصل می شوند صورت گرفته  و همچنین سایر گلیکوپروتئین های ویروسی (H,D,B) در فرایند کمپلکس ادغام پوشش لیپیدی ویروسی با غشای پلاسمائی شرکت می کنند. کپسید ویروسی به یک منفذ برروی هسته منتقل شده، در این موقع DNA خطی رها و وارد هسته سلول می شود جایی که حداکثر وقایع رونویسی،‌همانند سازی DNA ویروسی و حمل شدن اجزاء ویروس درون کپسید رخ می دهد. ویروس باعث توقف سنتز پروتئین، اسید نوکلئیک می شود.

در آغاز عفونت شروع ناگهانی در فعالیت رونویسی از روی ژن های ویروسی اولیه وجود دارد. در حالی که تدریجا بعد از شروع همانند سازی DNA ویروسی به ژن های حد واسط (intermediate) و تاخیری (late) رونویسی می شوند.این که کل فرایند به دقت کنترل شده است. غیرمنتظره نیست. نسخه برداری از –mRNA  های پیشتاز (immediate early)‌به وسیلة پروتئین تگیومنت ویروسی تحریک شده و به محض انتقال به سیتوپلاسم به پروتئین های  ، پروتئین های تنظیمی trans – acting هستند که بیان ژن های تاخیری  را کنترل می کنند.

پروتئین های  غالبا آنزیم هایی چون تیمیدین کیناز، DNA پلی مراز و هلیکاز هستند که برای همانندسازی DNA ویروسی مورد نیاز می باشند. S-mRNA های تاخیری بعد از همانندسازی DNA ویروسی به جریان می افتند و پروتئین های ساختمان را کُد می کنند.

DNA ویروسی جدید به وسیلة مکانیسم حلقه غلتان (rolling – circley) ساخته شده و قطعات مناسب شکسته شده به صورت نوکلئوکپسیدهایی بسته بندی و به غشاء هسته منتقل می شوند و در آن جا همراه با پروتئین های تگیومنت و پروتئین های پوششی ویروس تکمیل می شوند. جوانه زدن در تمام سطح غشاء هسته ای صورت می گیرد و ویروس های پوشش دار قبل از خروج از سلول در شبکه آندوپلاسمی جمع می شوند.

 ۲- آنتی ژن های اولیه ، پروتئین های غیر ساختمانی هستند که سنتز آن ها به همانند سازی DNA ویروس بستگی ندارد . بیان شده آنتی ژن های اولیه ، نشان دهنده شروع همانند سازی وتولید ویروس هاست.

۳- آنتی ژن های ویروس یا تاخیری ، اجزاء ساختمانی کپسید ویروس ( آنتی ژن کپسید ویروس ) و پوشش ویروس ( آنتی ژن غشائی ) هستند . آن ها به وفور در سلولهایی که عفونت تولید کنندگی ویروس را دارند ساخته می شوند .

سیستم های تجربی برای آنالیز ژنتیک EBV

بدلیل سایز بزرگی که  ژنوم EBV دارد ، هرپس ویروسها قادرنبودند مسئول ترکیبات تکنولوژی DNA باشند . بنابراین برای سالیان سال جدا کردن همولوگ ها یکی از روش های منتخب برای تغییر دادن ژنوم های هرپس به صورت ژنتیکی بود . از نظر تاریخی روش های مختلف انتقال ژن به صورت گسترده استفاده می شد تا این که موتاسیون ژنوم های ویرال جایگزین شد. در سلول های عفونی هرپس ویروس به تشخیص زودگذر قطعات DNA که حامل قطعات ژنی موتان یافته است می تواند ترکیب جدیدی از انواع ژن های وحشی را به وجود آورد .

این ترکیب از مناطق اطراف این ژن ها قادر است که ویروس های موتان یافته الل های نوع وحشی رابه سمت جلو پیش ببرد .

ترتیب انتخاب مارکر به عنوان مثال یک ژن هادی که توسط الل های موتان یافته تزریق شده به سلول های عفونت یافته هرپس این اجازه را می دهد تا هرپس های تغییر داده را به طور ژنتیکی دهد .

این روش پایه ای ، که معمولاً در سیستم های پریکاریوتی مورد استفاده قرار می گیرد به طور موفقیت آمیز در زیر راسته هرپس  که جزو هرپس های ساده است ، گسترش یافته . کارایی بالای این روش برای

هرپس  ویروس ها به مقدار زیاد نسخه برداری DNA بستگی دارد که در سلول های عفونی اتفاق می افتد . به این ترتیب به طور معمول در اکثر سلول های عفونی تکثیر DNA ویروسی ، باعث تحریک  ترکیبات  DNA  می شود ، که راه را برای موتان نسل ویروس ها ، باز می کند . به دلیل این که ویروس های جهش یافته به صورت متناوب با انواع ویروس های وحشی ترکیب می شوند ، این امکان خالص سازی  ترکیبات پایه ای و ویروسی  برای رسیدن  به این هدف  وجود دارد که ، سلول های یوکاریوتی مناسب توسط ویروس های رقیق شده که شامل ترکیبات ویروس وحشی وموتاسیون آن بود، آلوده شدند که در نتیجه آن فقط تعداد کمی از سلول ها با ویروس های تکی آلوده شدند .

این روش به طور موفقیت آمیزی با EBVجواب داده که  در این مورد کارایی ترکیب EBV خیلی کمتر از  – هرپس جواب داده . به این ترتیب جدا کردن ترکیبات ویروس نوع وحشی از سایر انواع ویروسها خیلی سخت تر بوده زیرا هیچ سلولی از  EBVرا نتوانستند آلوده کنند .

با توجه به تحقیقات انجام شده ، دو روش برای خالص سازی ترکیبات EBV بدست آمده .که یکی از شاخص ترین روش استفاده از صفات ثابت و فناپذیر EBV است که با استفاده از آن می توان ویروس های وحشی EBV را جمع و خالص سازی کرد. در دو گزارش ابتدائی ارائه شده که درمورد جدا کردن ساختمان  EBV است . EBV پروتئین هسته ای ژن شماره ۲ را کد کرده که به ژن رشته ای P3HR1  مصرف شده که این رشته در آزمایشگاه توسط ژن EBNAZ حذف می شود.

[۱]ژنوم EBV در انواع مختلفی از تومورها مشاهده شده که شامل بیماری Hodgkins ، سرطان ها ، لیمفوماس ها که شامل سلول t لیمفوماس وسایر بیماریهای بدخیم دیگر می باشد ، برای اکثر این تومورها شرایط مناسب دیگری هنوز شناخته نشده است .

البته واضح است که نقش HHV-8 در گسترش سارکوما هنوز به طور مشخص روشن نیست ، هر چند که این ویروسها به عنوان فاکتورهای بدخیم درانسانها شناسایی نشدند ویا اینکه آیا یکی از این چندین  راه موجود این عوامل وفاکتورها را به سوی انتقال این بیماری ها سوق می دهد ، یا خیر؟ واین سوالی است که هنوز بدون جواب مانده .

ساختار یک ویروس  EBV مناسب با توانایی این ویروس در آلوده کردن سایر سلولهای B در درون بدن است . بعد از ایجاد عفونت ،ویروس در جایگاه مناسبی به صورت پنهان و نهفته در بدن باقی می ماند . به طور معمول در حین این عفونت پنهان هیچ ویروسی تکثیر پیدا نمی کند اما در یک قسمت مشخص از  سلول های آلوده به EBV  یک برنامه لیتیک نسبت به سلول آلوده مشاهده می شود که همراه با آزاد کردن ویریون های آلوده جهش یافته می باشد .

همان طور که انتظار می رفت اکثر محصولات ژنتیکی در مراحل مختلفی از عفونت های داخلی استفاده می شوند و همچنین شرکت دادن مجزای این محصولات برای تعدیل کردن به کار می رود . به عنوان نتیجه کار ،حتی ژن های ایزوله و یکنواخت شده را می توان به عنوان  راهنما سلول ها مطالعه کرد که  به نوبه خود یک توجه عمیق در آنالیز و تجربه کردن تمام محتوای ژنی آن باید انجام داد.

به طور کلی موتاسیون یک ژن منفرد  در مقایسه با موتاسیون تمام ژنوم یکی از آگاهانه ترین کاری است که انجام شده زیرا این را می توان به طور مستقیم با ویروس نوع وحشی آن مقایسه کرد . همچنین هرپس ویروس ها شامل مقاومت آن ها در بدن میزبان ، نسخه برداری زیاد کروموزویی در سلولهایی که عفونت کردند و ژنوم های بزرگ آنها در مقایسه با سیستم های دیگر مزیتهایی به آن می بخشد. مثل آدنوویروس ها و رتروویروس ها . بنابراین استخراج محتویات EBV ترکیب بیش از KB 140  از DNA  های خارجی نشان می دهد که خود فضای مناسب برای ترکیب توالی های تنظیم کننده را مهیا می کنند.

در این مقاله سیستم های مختلف ژنتیکی که در سالهای گذشته تغییر یافته ، و همچنین تکنولوژی های مورد مطالعه قرار گرفته ، که خود شامل اطلاعاتی درمورد فیزیولوژیکی عفونت های ویروسی و همچنین موتاسیون ژنوم ها می باشد.

ژنوم EBV

دیاگرام نشان دهنده موقعیت نسخه برداری ژن نهفته EBV در قسمت DNA  دو رشته ای است به طوری که منطقه رونویسی به رنگ نارنجی نشان داده شده . قطعات جامد بزرگ ( که  به بنفش نمایش داده شده ) نمایانگر اگزون های کد گذاری شده برای هر یک از Pro  های پنهان است و فلش ها ، جهت نسخه برداری را نمایش می دهند . پروتئین های پنهان شامل ۶ آنتی بادی است .

EBNA 1,2,3,A,3B,3C,EBNA-LP

و سه عضو پروتئین پنهان دیگر شامل LMP,2A,2B که اینها از اگزون های تکراری که به وفور یافت می شوند که این  LMP2B,LMP2A  شامل ترکیب اگزون های ترکیبی هستند که در هر یک از طرفین منطقه TR یا ترمینال یافت می شوند که این منطقه خود در طی تشکیل سیکل DNA  خطی ایجاد شده . و اما فلش های نارنجی در قسمت بالا نشان دهنده RNA  های EBER هستند که این RNA ها نسخه برداری شده و غیر زنجیره ای هستند . که این نسخه برداری خود علامت وجود یگ عفونت EBV  پنهان است . فلش های طولانی که در خارج و با رنگ قرمز نشان داده شده ، نمایانگر نسخه برداری EBV در طی نوعی از نهفتگی III است که در این دوره تمام EBNAS ها از  CP یا  WP پیش برنده نسخه برداری شدند.

EBNA های متفاوت ومختلف هر کدام به طور جداگانه توسط MRNA های جداگانه کد گذاری شدند.

فلش های داخلی که کوچکتر هم هست وبا آبی نمایش داده  شده نشان دهنده نسخه برداری از پیش برنده QP در حین   LATE Iو LATE II است . نسخه برداری از منطقه BAM A  را می توان در حین ابتلا به عفونت مشاهده کرد  اما در این محدوده هیچ نشانه ای از پروتئین  ها نمی توان یافت . در این جا موقعیتهای BARF 0 و BARF 1 را در محدوده کد گذاری شده می توان مشاهده کرد.

   شکل یا دیاگرام b موقعیت و جایگاه باز شدن پروتئین نهفته EBV را در

 II BAM نشان می دهد ، جائی که نقشه ژنومی Bq5.8EBV را نمایش می دهد . قطعات HI Bam را به نام قطعات A نامگذاری کردند که بزرگترین قطعه می باشد.

بایستی در نظر داشت که پروتئین های LMP2 از  mRNA هایی که در منطقه TR  قطعه قطعه شده اند ، بوجود می آید .

فصل ۳

بیماری زائی و آسیب شناسی:

الف- عفونتهای تجربی حیوانات:

 ویروس EBV کاملا اختصاصی می باشد. این ویروس، چندین نوع از پستانداران پست را در دنیای جدید عفونی کرده است. بوزینه های کرکی (Cotton-top-marmosted) که توسط ویروس EBV مورد تلقیح قرارگرفته اند. به دفعات به لنفوم های بدخیم کشنده مبتلا شده اند.

ب- (چگونگی ورود ویروس )

‌ویروس EBV به طور شایع توسط بزاق عفونی انتقال می یابد و عفونت را در حلق دهانی (اوروفارنکس) شروع می کند. همانندسازی ویروس در سلولهای اپی تلیان گلو و غدد بزاقی و یا در لنفوسیت های B سطحی موجود در گلو و غدد بزاقی اتفاق می افتد. بسیاری از اشخاص (در جمعیت)، ویروس را با مقادیر پایین برای هفته ها تا ماهها بعد از عفونت دفع می کنند. ورود EBV به لنفوسیت های B از طریق اتصال گیلکوپروتئین ویروس (gp340) به Cp21 سطح سلول B‌که بخشی از کمپلکس آنتی ژن گیرنده است ،‌انجام می گیرد.عفونت اولیه در بچه ها بدون علامت است (البته در اکثر موارد). اگرچه این عفونت تا دورة بلوغ باقی مانده و می تواند منجر به منونوکلئوز عفونی شود. این نام بدلیل آن است که تعداد زیادی سلول تک هسته ای (سلولهای B و سلولهای T اختصاصی) تولید می شود که پس از عفونت در خون ظاهر می گردند. سلول های B که توسط ویروس آلوده شدند،‌عفونت را از ناحیه حلق – دهانی به تمام نقاط بدن منتشر می کنند. در اشخاص طبیعی اغلب سلولهای آلوده به ویروس حذف می شوند اما تعداد کمی از لنفوسیت های عفونی (یک لنفوسیت به ازای ۶ ۱۰ – ۱۰۵ سلول) برای تمام طول عمر میزبان باقی می مانند.

منونوکلئوز، یک ترانسفورماسیون پلی کلونال در سلول های B می باشد. سلول های B که توسط ویروس EBV عفونی شده اند،‌ایمونوگلوبولین را سنتز می کنند. اتوآنتی‌بادی‌ها مشخص کننده ابتلا به بیماری هستند. آنتی بادی هتروفیل که با آنتی ژن‌های سطح گلبول های قرمز ، واکنش نشان می دهد یک اتوآنتی‌بادی کلاسیک می باشد.

در آزمایشگاه (in Vitro) سلول های B آلوده شده به EBV به ردة سلولهای B نامیرا تبدیل می شوند و در بدن (in Vitro) EBV در ایجاد چندین بدخیمی سلول B دخالت دارد.

ج- فعال شدن مجدد از مرحله نهفتگی:

‌فعال شدن مجدد عفونت های نهفته ویروس EBV می تواند اتفاق بیافتد اما معمولا از نظر بالینی خاموش هستند. سرکوب سیستم ایمنی موجب فعال شدن مجدد عفونت می شود که در بعضی از مواقع با نتایج وخیم همراه می باشد.

 

 

د- تومورها:‌

ویروس EBV به عنوان عامل لنفوم بورکیت، سرطان نازوفارنکس، بیماری هوچکین و بعضی از لنفوم های دیگر شناخته شده است. سرم های مبتلایان به لنفوم بورکیت و سرطان نازوفارنکس حاوی مقادیر بالائی از آنتی بادی بر ضد آنتی ژن های اختصاصی به ویروس می باشد و بافت های تومور حاوی DNA ویروس EBV هستند و تعداد معدودی از ژن‌های ویروس را بیان می کنند. لنفوم های سلول های B مرتبط با ویروس EBV از عوارض بیماران مبتلا به ضعف ایمنی هستند.

یافته های بالینی :‌

در کودکان اغلب عفونت های اولیه بدون علائم هستند. در نوجوانان و جوانان، سندرم کلاسیک ناشی از عفونت اولیه، بیماری منونوکلئوز عفونی است (۵۰% از عفونت ها). علاوه براین، ویروس EBV با انواعی از سرطان ها همراهی داشته است.

الف- منونوکلئوز عفونی

بعد از دوره نهفتگی ۵۰-۳۰ روز،‌شکایات سردرد، ضعف و بی حالی، خستگی و گلودرد اتفاق می افتد. بزرگی طحال و غدد لنفاوی به طور مشخصی وجود دارد. بعضی از بیماران علائم هپاتیت را نشان می دهند. بیماری در شکل شاخص به صورت خودبخود محدود شونده می باشند که برای ۴-۲ هفته ادامه می یابد. در جریان ابتلاء به بیماری، افزایشی در تعداد گلبول‌های سفید گردشی خون (با غلبه لنفوسیت ها) وجود دارد. بسیاری از این سلول ها، لنفوسیت های T بزرگ و غیرمعمولی هستند[۲].

تب خفیف و ضعف و بی حالی ممکن است برای هفته ها تا ماهها بعد از بیماری حاد باقی بماند. در میزبان های طبیعی، عوارض بیماری نادر است.

ب- لکوپلاکی مویی دهان

این ضایعه یک رشد شبیه به زگیل می باشد که برروی زبان در بعضی از اشخاص آلوده به عفونت ویروس ایدز و بیماران دریافت کننده پیوند دیده می شود. کلوپلاکی مویی در واقع تمرکز همانندسازی ویروس EBV برروی سلولهای اپیتلیال می باشد.

ج- لنفوم بورکیت

ویروس EBV با بروز لنفوم بورکیت (تومور فک در کودکان و نوجوانان آفریقائی) همراه بوده است. اغلب تومورهای آفریقائی (بیش از ۹۰%) حاوی DNA ویروس EBV بوده و آنتی ژن EBNA1 را عرضه می کنند. در بقیه نقاط جهان فقط در حدود ۲۰% از لنفوم های بورکیت حاوی DNA ویروس EBV هستند. به نظر می رسد که ویروس EBV احتمالا توسط سلولهای B که قدرت تکثیر نامحدود در مراحل اولیه لنفوم بورکیت شرکت می کنند. مالاریا به عنوان یک فاکتور همراه (کوناکتور) ممکن است انباشتگی و بزرگ شدن مخزن سلولهای آلوده به EBV را تسریع کند. سرانجام ترانس لوکاسیون های کروموزومی شاخصی وجود دارند که برروی ژن های ایمونوگلوبولین ، تاثیر گذاشته و موجب از دست رفتن مکانیسم تنظیمی بیان شده انکوژن  پیش سرطانی c-myc (پروتو- انکوژن c-myc ) می شوند.

د- سرطان حلق بینی

این سرطان که در سلولهای اپیتلیال اتفاق می افتد، در مردان چینی به طور رایج دیده می شود. مولکول DNA ویروس EBV همواره در سلولهای سرطانی نازوفارنکس یافت شده است و مبتلایان به بیماری به سطوح بالایی از آنتی بادی را بر ضد ویروس EBV داشته اند. آنتی ژن های LMPI , EBNAI بیان شده اند. فاکتورهای ژنتیک و فاکتورهای محیطی در بروز سرطان نازوفارنکس (سرطان حلق و بینی) اهمیت دارند.

هـ- بیماری های ازدیاد تکثیر لنفوسیت در میزبان های نقص ایمنی

بیماران نقص ایمنی، استعداد ابتلاء به بیماریهای ازدیاد تکثیر لنفوسیت را دارند که ممکن است کشنده باشند. از ۱% تا ۱۰% بیماران دریافت کننده پیوند در اغلب موارد به ویژه در هنگامی که یک عفونت اولیه را تجربه می کنند به اختلال لنفوپرولیفرآمیو همراه با EBV مبتلا می شوند. این اختلالات ممکن است ازدیاد تکثیر چندمولکولی سلول B‌ باشند که شکل های غیرطبیعی کروموزومی شبیه لنفوم بورکیت را نشان نمی دهند. لنفوم های تهاجمی منوکلونال سلول B ممکن است بروز کنند. مبتلایان به بیماری ایدز، مستعد ابتلا به لنفوم های همراه با EBV و لکوپلاکی مویی دهان درد زبان هستند. در واقع تمامی لنفوم های غیرهوچکینی سیستم اعصاب مرکزی همراه با ویروس EBV بوده اند. اما در لنفوم های منتشر، کمتر از ۵۰% از نظر ویروس EBV مثبت می باشند. علاوه براین مشاهده شده است که ویروس EBV با بیماری هوچکین شاخص همراهی دارد. در این بیماری ، ژنوم ویروس تا ۵۰% از موارد با سلول های بدخیم رید- استنبرگ همراهی داشته است.

ایمنی دربرابر عفونت

عفونت های ویروس EBV یک پاسخ ایمنی شدیدی را ایجاد می کنند که شامل آنتی بادی هایی بر ضد بسیاری از پروتئین های اختصاصی – ویروس ، تعدادی از پاسخ های وابسته به سلول و ترشح لنفوکلین ها است. ایمنی وابسته به سلول و سلول های آستیوتوکسیک در محدودکردن عفونت های اولیه و کنترل کردن عفونت های مزمن اهمیت دارند.

انجام آزمون های سرولوژیک در تعیین الگوی آنتی بادی های اختصاصی بر ضد کلاس های متفاوت EBV روش های معمول در شناسائی موقعیت بیمار (با توجه به عقونت ویروس EBV) می باشند.

          عوامل ژنتیکی – موثر در ایجاد بیماری

ویروس   EBV  عامل بیماری در انسان است و از لحاظ بعضی جنبه ها مانند ار تباط آن با بیما ری های بد خیمی که امروزه به خوبی شناخته شده جزو بد شگون ترین است هر پس ویروس ها و ژنومی که عامل این عفونت است،در چندین انواع تومورها از لیمفو ماس گرفته تا سرطان مشاهد ه شده .

تجزیه وتحلیل این عوامل در چندین پروتئین که توسط ویروس EBV نشانه دار شد ، نشان داد که مقدار زیادی از ژن های ویروسی مانع به وجود آمدن این عفونت شدند،که این نمایانگر آن است که ترکیب موتان ویروسی بسیار مشکل است .

برای غلبه کردن بر این محدودیتها چندین سیستم ژنتیکی برای اصلا ح ژن ویروسی پیشنهاد شده که در گذشته دو راه مختلف برای رسیدن به این هدف وجود داشته که این خود وابسته به سلول های میز بان که در آن مو تا سیون ایجاد  شده است.

به طور سنتی در گذشته های دور موتاسیون ویروس EBV را در سلول های یو کاریوتی مطالعه می کردند ولی اخیرا برای مطالعه این ویروس استفاده از کلونی های E.coli پیشنهاد شده.

در مقالعه ای که ارائه داده شده گزارشاتی از فنوتیپ مرتبط با تغییر ۱۰۰-۲۰ نمونه ژن ها ی ویروسی  EBV ارائه شده. در اکثر گزارشات ارائه شده ژن های پنهانی که واسط این عامل هستند در سلول های عفونی EBV  این  توانایی را پیدا می کنند که دوام بیشتری پیدا کرده و به طور دائم باقی بمانند. این موضوع خود هدف اصلی مطالعه  و تجزیه ژنتیکی قرار گرفته ،اما برخی از ویروس های جهش یافته که در آن ژن های موجود در DNA کپی شده وجود دارد و در برخی موارد هم وجود عفونتی که از ویروس جدا شده هم گزار ش شده است. توانایی اصلا ح کردن ژنوم های ویروسی راه را برای ساختن رشته های ویروسی مربتط با طب،باز کرده .

این ردیف سلولی این اجازه را به EBV می دهد که به عنوان سیستم ژن ناقل در ژن تراپی عمل کند. سرانجام اصلاح کردن ژنتیکی رشته های غیر              پا توژنتیکی ، زمینه را برای ساختن واکسن زنده ویروس EBV مهیا می کند.

دو تیپ از ویروس بنام  B,A(به عنوان تیپ های ۱و۲ نیز شناخته می شوند) با خصوصیت بیولوژیکی مختلف وجود دارند. تیپ A   دارای انتشار وسیع جهانی است اما بنظر می رسد تیپ B بویژه در مناطقی از افریقا و بیماران دارای ایمنی سرکوب شده من جمله افراد ایدزی شیوع بالائی داشته باشد اما هنوز هیچ شواهدی مبنی بر اینکه این دو تیپ از لحاظ بیماری زائی و یا سرطان زائی با هم فرق دارند، وجود  ندارند. هر دو تیپ ممکن است همزمان در یک شخص وجود داشته باشد. EBV از نظر ترکیب آنتی ژن و توانائی نا میر انمودن (ImmortalizE)  سلول های میزبان خود به طور برجسته ای با سایر هر پس ویروس ها تفاوت  دارد. به منظور بیان و فهم بیشتر جنبه های بالینی  این دو خصوصیت ابتدا شدح داده می شود.

علائم بیماری

علائم عفونت مونو نو کلئوسیس عبار تند از: تب و درد گلو،که در برخی اوقات ناهنجاری های کبدی ،مشکلات قلبی و ندرتا مشکلات دستگاه عصبی مرکزی مشاهده شده. هیچ رابطه ای بین مشکلات دوران بار داری و عفونت ناشی از EBV مشاهده نشده به طوری که هیچ رابطه ای بین این دو ویروس و سقط جنین و یا نواقص مادر زادی دیده نشده. همچنین علائم عفونت  ناشی از EBV به مدت ۱ تا ۲ ماه  به وجود آمده و تا آخر عمر در مقدار کمی از  سلول های خونی و گلوئی باقی می ماند. به طوری که در فاصله های معین از زمان ویروس می تواند غیر فعال شده و معمو لأ در بزاق افراد مبتلا به عفونت پیدا شود به طوری که هیچ علامتی دیده نشده.[۳]

 EBV می تواند به مدت طولا نی به صورت پنهان. در برخی از سلول های دستگاه ایمنی بدن باقی بماند .

EBV همچنین عفونت را به مدت زمان خیلی طولانی به صورت پنهان در برخی از سلول های دستگاه ایمنی بدن باقی میگذارد.همان طور که اشاره شد EBV نقش مهمی در ایجاد سرطان هایی نظیر سرطان حلق ولیمفوما دارد.  ولی به عنوان تنها عامل بوجود آورنده این بیماری نیست.

روش انتقال

EBV از طریق خون و یا از طریق هوا منتقل نمی شود بلکه از طریق دهانی (بزاق) این انتقال صورت می گیرد. زمان کشت این ویروس و یا زمان ابتدا به این بیماری تا زمانی که این ویروس علائم خود را نشان دهد ۶-۴ هفته است و کسانی که به این ویروس مبتلا هستند برای انتقال به هفته ها زمان نیاز دارند. هر چند که از زمان پیدایش این ویروس در بزاق دهان احتیاط به خصوص و یا روش خاصی برای جلوگیری از ابتلا وجود ندارد .

در عوض بسیاری از افراد وجود دارند که حامل این بیماری هستند و مخزن اصلی برای انتشار این بیماری محسوب می شوند[۴].

  پاسخ های آنتی بادی به EBV

 

95,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۲ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.