تحقیق پولشویی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق پولشویی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق پولشویی  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول    ۸
مفاهیم کلی پول شویی    ۸
مقدمه:    ۹
مفاهیم کلی در مورد پول شویی    ۱۰
فصل دوم    ۱۴
پیشینه، تعاریف و اصطلاحات پول شویی    ۱۴
پول شویی:    ۱۴
تاریخچه و پیشینۀ پول شویی:    ۱۵
پیشینه ی عمل پول شویی    ۱۶
تعاریف پول شویی    ۲۰
تعاریف چند کشور منتخب در مورد پول شویی    ۲۲
الگوی قانون سازمان ملل متحد    ۲۴
بهشت های مالیاتی و پول شویی    ۲۵
عوامل مؤثر در به وجود آمدن بهشت های مالیاتی    ۲۷
فرایند پول شویی    ۲۸
گونه های پول شویی    ۳۰
روش های پول شویی    ۳۱
فصل سوم    ۳۵
گذری بر آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی، راه های پیشگیری مبارزه، و مقابله با پول شویی    ۳۵
نخستین جلوه های مبارزه با پول شویی در حقوق ایران    ۳۶
۱-گذری بر آیین نامه اجرایی    ۳۶
۲- راه های مبارزه با پول شویی    ۴۲
مبارزه با پول شویی در سطح موُسسه ها    ۴۲
تدابیر کلی موُسسه ها در مبارزه با پول شویی    ۴۲
آموزش کارکنان مؤسسه برای شناسایی و مقابله با پول شویی    ۴۵
هزینه های مؤسسه ها در مبارزه با پول شویی    ۴۶
مبارزه با پول شویی در سطح ملی    ۴۷
نقش سیستم های مالی دولتی در مبارزه با پول شویی    ۴۸
اعمال مجازات برای مرتکبان جرم پول شویی    ۴۸
مبارزه با پول شویی در سطح بین المللی    ۴۹
حقوق بین المللی در بحث پول شویی    ۵۰
همکاری کشورها با مبارزه با پول شویی    ۵۱
پیمان نامۀ وین ۱۹ دسامبر۱۹۸۸    ۵۳
اعلامیۀ کمیته بال    ۵۳
تشکیل نیروی ویژۀ اقدام مالی    ۵۳
گزارش گروه اقدام مالی برای مبارزۀ با پولشویی    ۵۴
پیمان نامۀ شورای اروپا    ۵۴
الگوی تنظیمی سازمان ایالت های آمریکا    ۵۴
دستورالعمل جامعۀ اروپا    ۵۵
قطعنامۀ سازمان های بین المللی کمیسیون بورس های اوراق بهادار    ۵۵
قانون نمونه برای مبارزه با پول شویی    ۵۵
پیمان نامۀ مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی    ۵۶
نخستین جلوه های مبارزه با پول شویی در حقوق ایران    ۵۷
در قوانین عادی    ۵۸
الف) آیین نامه دادگاه ها و دادسراهای انقلاب، مصوب ۲۷/۳/۵۸    ۵۸
ب)اموال ناشی از سرقت (ماده ۶۶۲ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۵)    ۵۹
مواردی که صرفاً به اموال حاصل از جرایم اشاره دارد    ۵۹
فصل چهارم    ۶۳
ویژگی پول های کثیف و روش های اندازه گیری آن    ۶۳
اثرات پول شویی    ۶۳
ویژگی پول های کثیف و روش های اندازه گیری آن    ۶۳
اثرات مستقیم اقتصادی پول شویی:    ۶۵
پیامدهای مستقم اقتصادی پول شویی    ۶۷
۱-تضعیف مشروعیت بخش خصوصی    ۶۷
۲- تضعیف همگرایی بازارهای مالی    ۶۷
۳- از دست رفتن کنترل سیاست های اقتصادی    ۶۸
۴- تخریب زیربناهای اقتصادی و ایجاد بی ثباتی    ۶۸
۵- کاهش درآمدهای دولت    ۶۹
۶- تخریب فرآیند خصوصی سازی    ۶۹
۷- مخدوش شدن وجه و اعتبار کارگزاران اقتصادی    ۶۹
اثرات پول شویی بر روی نمادهای مالی    ۷۰
جرایم اقتصادی مرتبط و هزینه های اجتماعی پول شویی    ۷۱
فصل پنجم    ۷۲
جمع بندی و نتیجه گیری    ۷۲
نتیجه گیری    ۷۲
راهکارهای پیشنهادی    ۷۵
منابع و مأخذ    ۷۶
فارسی:    ۷۶
انگلیسی:    ۷۷

منابع و مأخذ

فارسی:

۱-باقر گرایلی، محمد، پول شویی از منظر فقه و حقوق منظره، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی- بنیاد پژوهش های اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۹

۲-رهبر، فرهاد. میرزاوند، فضل الله، پول شویی – روش های مقابله با آن، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۸۷

۳-رهبر، فرهاد. میرزاوند، فضل الله. زالپور، غلامرضا، باز شناسی عارضه فساد مالی، جهاد دانشگاهی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، مؤسسهنشر جهاد، ۱۳۸۱

۴-رهبر، فرهاد. میرزاوند، فضل الله. زالپور، غلامرضا، تعاریف، مفاهیم، آثار و پیامدهای پول شویی، نشریه مجلس و پژوهش سال دهم، شماره ۳۷، ۱۳۸۲

۵-میرمحمد صادقی، حسین، پول شویی و ارتباط آن با جرایم دیگر، مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پول شویی، نشر وفاق، چاپ دوم، ۱۳۸۲

۷-گیل، دوبوتیز. مترجم: راسخ قائم مقامی، سید علی، پول شویی، چاپخانه دیبا، چاپ اول، ۱۳۸۳

۸-بیابانی، غلام حسین. عصار، محمد تقی، پول شویی، خطری برای امنیت اقتصادی و اجتماعی، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شماره ۲۶۲-۲۶۱، خرداد وتیر ۱۳۸۸

۹-دبلیو، پااتی افوسو. اماه، راج سوپر امانین. کیشور آپرتی، مترجم: رنجبر، احمد، چاچوب های حقوقی مقابله با فساد (مالی)، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۴

۱۰-خوشنود، زهرا، گذری بر آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی، تازه های اقتصادی، سال هفتم، شماره ۱۲۵

۱۱-شفیعی، سعیده. صبوری دیلمی، محمد حسن، بررسی شیوه های مبارزه با پدیده پول شویی با تأکید بر راهکارهای مالیاتی، فصلنامه تخصصی مالیات، دوره جدید، شماره پنجم، تابستان ۸۸

۱۲-پول شویی، از سری گزارش های بررسی های امنیت اقتصادی، مؤسسه مطالعاتی تدبیر اقتصاد

انگلیسی:

۱-Robinson, Jeffery, The Laundrymen: Inside Money Laundering, The World,s Third Largest Business. London and new York:Pocket Books, 1998.

2-United Natuions Convention Against iLLicit Traffic in Narcotic Drugs and psychotropic Substances . Vienna, 20 Deceber 1988

3-Billy Stell. What is Money Laundering.

یشگفتار

منظور از پول شویی مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و پاک نمایاندن آنهاست. علی رغم قدیمی بودن این روند، تنها از حدود دهه هشتاد قرن بیستم میلادی شروع به جرم انگاری آن در کشورهای مختلف جهان شده است. از همان زمان سازمان های بین المللی، ازجمله سازمان ملل متحد نیز طرفدار شناخته شدن این نوع جرم بوده اند، زیرا امروزه بخش عظیمی از جرایم، به ویژه آن هایی که فراملی اند، با انگیزه کسب سود صورت می یابند و ارتکاب جرم، تبدیل به یک تجارت پر سود در سطح جهان شده است، به طوری که گاه از اصطلاح تجارت جرم استفاده می شود. بدین ترتیب بهترین راه مقابله با جرم منشاُ، جلوگیری از استفادۀ مرتکبان، به ویژه سران سازمان های تبهکار از عواید ناشی از فعالیت های مجرمانه است. با این وسیله، انگیزۀ مجرمان برای ارتکاب جرم منشاُ نیز تضعیف می شود، همان طور که مثلاً اگر سارقان بالقوه از عدم امکان تبدیل مال مسروق به پول یا مال دیگری مطمئن باشند، انگیزۀ چندانی برای ارتکاب سرقت در آنها باقی نمی ماند.

از این گذشته، معمولاً تنها سرنخ ارتباط با سران سازمان های تبهکار، عواید حاصل از جرم است. آنان در صحنۀ این نوع جرم که خطر دستگیری آن ها را تهدید می کند، حضور ندارند؛ بلکه پادوهایی را به استخدام خود در آورده، از آنان برای ارتکاب جرم استفاده می کنند. همین افراد هم، سرانجام در مظان اتهام قرار می گیرند و دستگیر می شوند. به این ترتیب، تا زمانی که از تبدیل عواید مجرمانه جلوگیری شده و آن عواید به شکل اولیۀ خود باقی بماند، سرنخی برای نیروهای مسئول کشف جرم وجود دارد و تعقیب مجرمان و امکان دستگیری رهبران محتمل تر است. به عبارت دیگر، پول شویی باعث می گردد که دست یابی به رهبران باندهای مجرم مشکل شود و آنان در کمال راحتی و آرامش از عواید اعمال مجرمانۀ سازمان خود بهره مند گردند.«باقر گرایلی-۱۳۸۹»

پول شویی، روی دیگر فعالیت های بزهکارانه است. پول شویی فرایندی است که طی آن عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه و غیر قانونی در مجاری قانونی قرار میگیرد و طی روندی، به ظاهر تطهیر یا پاک می شود. پول شویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه، گروهی، مستمر، بزرگ مقیاس و دراز مدت است که ممکن است از مرزهای جغرافیایی یک کشور فراتر رود و وجه ای فراملی و بین المللی به خود گیرد.«میرزاوند و رهبر-۱۳۸۷»

 چکیده:

امروزه پول شویی یکی از جرایم عمده مالی در سطح جهان محسوب می شود و عبارت است از تبدیل یا انتقال یک دارایی با هدف پنهان کردن منشاُ غیر قانونی آن دارایی یا کمک به هر شخصی که با چنین جرایمی سر و کار دارد. فرار مالیاتی یکی از مصادیق پول شویی به شمار می آید و در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، مالیات گریزی و پول شویی توأماً وجود دارند. از این رو، اصلاح سیستم مالیاتی از مهم ترین راهکارهای مبارزه با پول شویی به شمار می رود. در اقتصاد ایران نیز چند سالی است که به مقابله با پدیده پول شویی توجهی خاص شده است. علاوه بر تصویب قانون مبارزه با پول شویی در مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۶، اجرای برخی طرح ها و قوانین مالیاتی نیز به تحقق این هدف کمک نموده یا خواهند نمود. از جمله این طرح ها و قوانین می توان به اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده، الزام صدور  صورتحساب، طرح جامع مالیاتی و امکان سنجی احیاء مالیات بر جمع درآمد اشاره نمود.

مبحث این پروژه در مورد یک فساد بزرگ مالی با عنوان پول شویی است که در همۀ جوامع کم و بیش دیده می شود. در این جا سعی شده که با آوردن پیشینه و تعاریفی از آن و با مورد بحث قرار دادن راه های مبارزه و مقابله با این فساد بزرگ مالی و همچنین قوانینی که در این مورد تصویب شده است و بررسی اثرات ناشی از این جرم بیشتر با آن آشنا شد و برای مقابله با آن به پا خواست.

مقدمه:

پول از دیرباز وسیله تسهیل مبادلات و مناسبات اقتصادی و اصولاُ بنابر همین ضرورت به وجود آمده است. لیکن همین ابزار همچون هر وسیله دیگر از بدو پیدایش، مورد سوء استفاده انسان ها قرار گرفته است. کسب پول از طرق غیر قانونی و نامشروع و استفاده از شیوه های مختلف برای تطهیر آن، همواره از یک سو مورد توجه بِزه کاران و از سوی دیگر، دغدغه اساسی دولت ها برای مقابله و جلوگیری از بِزه پول شویی بوده است.

بخصوص از زمانی که اعمال جنایتکارانه به شکل سازمان یافته انجام می پذیرد، مبارزه با این بِزه نیز نیازمند تصمیمات و اقدامات برنامه ریزی شده، منسجم، هماهنگ و قانونمند گردیده است.

منظور از بِزه پول شویی، اعمال عمدی و از روی علم در نقل و انتقال هر گونه دارایی حاصل از خلاف قانون و یا تملک و شراکت در انجام آن می باشد. هدف از این نقل و انتقال پنهان ساختن منشاُ و خواستگاه اصلی آن است.

توسعه روابط و مناسبات کشورها و پیوند اقتصادهای ملی با اقتصاد بین الملل، موجب خروج این معضل از مرزهای ملی و ورود به عرصه های بین المللی شد و کشورها را بطور فراگیر با مشکلات عدیده در سیستم اقتصادی، بازارهای پولی و سرمایه ناشی از بِزه پول شویی مواجه کرد.«دوبوتیز، با ترجمۀ قائم مقامی-۱۳۸۳»

پول شویی در تمام عرصه ها، آثار زیانباری بر پیکرۀ جامعه وارد می سازد؛ آلودگی و بی ثباتی اقتصاد، تضعیف بخش خصوصی و برنامه های خصوصی سازی، کاهش کنترل دولت بر سیاست های اقتصادی، کاهش درآمدهای دولت، فساد ساختار حکومت، بی اعتمادی مردم، بی اعتباری دولت ها و نهادهای اقتصادی و… ، تنها بخشی از این آثار به شمار می آید.«میرزاوند و رهبر-۱۳۸۷»

مفاهیم کلی در مورد پول شویی

با توجه به تبدیل جامعه بشری به دهکدۀ جهانی و گسترش بیش از پیش ارتباطات ملی و بین المللی، افزایش قابل توجه تعداد جرایم ارتکابی در سال های اخیر، امری کتمان ناپذیر است. بنابر گزارش دبیرخانه سازمان ملل متحد، میزان جرایم گزارش شده در سطح جهان به طور متوسط سالانه ۵% افزایش داشته است که این میزان، از میزان رشد جمعیت و رشد اقتصادی بسیاری از کشورها بالاتر است. بر اساس نظریۀ دهکده جهانی، دیگر اصل تمرکز جرم در داخل سرزمین ها معنایی ندارد و بسیاری از جرایم در یک نقطه از جهان آغاز می شود و در نقطه دیگر به ثمر می نشیند. از دیگر سو، جرایم ارتکابی علاوه بر این که جنبۀ فراملی یافته، از حالت فردی خارج شده و حالت سازمان یافته به خود گرفته است.

جامعه جهانی پس از بررسی های متعدد، در دهه های اخیر به دستۀ جدیدی از جرایم پی برده که نام «جرایم سازمان یافته فراملی» بر آن ها نهاده است. این جرایم همراه با رشد جوامع بشری در زمینه های فناوری، حمل و نقل، ارتباطات، تجارت و امثال آن رشد کرده و موجب تشکیل سازمان هایی جنایی شده که فعالیت هایشان از مرز کشورها فراتر رفته است و به صورت منطقه ای، قاره ای و حتی جهانی فعالیت می کنند.

این دسته از جرایم، شامل نقل و انتقال غیر قانونی اطلاعات، اشیاء و اشخاص، اموال و… از یک کشور به کشور دیگر می شود. به سبب آن که هدف اصلی سازمان های جنایی کسب درآمد مادی است و درآمدهای آن ها باید در جایی از حالت مجرمانه و کثیف خارج شده، ظاهری قانونی به خود بگیرد، یکی از مهم ترین جرایم به نام جرم «شست و شوی اموال کثیف ناشی از جرم» پدید می آید که مجرمان، طی آن درآمدهای نامشروع خود را سالانه بر صدها میلیارد دلار بالغ می گردد تطهیر نموده، وجوه تطهیر شده را در راستای تقویت و تحکیم سازمان های جنایی و توسعۀ فعالیت آن ها یا نفوذ در ارکان حکومت ها برای فاسد کردن آن ها و تضعیف نظامی سیاسی و اقتصادی کشورها به کار گیرند تا از این طریق به اهداف خود دست یابند.

جرم پول شویی در شمار «جرایم سازمان یافته فراملی» جای می گیرد که همانند دیگر جرایم این دسته از قبیل فحشا، قمار، قاچاق انسان و امثال آن دارای خصیصه هایی از جمله جمعی بودن و سازمان یافتگی است. از این رو، اگر یک نفر از اعضای سازمان و باند دستگیر شود، سازمان با جایگزین کردن فرد دیگری به فعالیت خود ادامه می دهد.

از دیگر خصیصه های این جرم، سخت بودن کشف آن است، زیرا مجرمان از روش های بسیار پیچیده ای استفاده می کنند. از دیگر سو، با توجه به این که هدف سازمان های جنایتکار کسب درآمد است و تلاش آن ها این است که این درآمدها قانونی جلوه داده شود، مبارزه با جرم پول شویی می تواند از وقوع بسیاری از جرایم دیگر جلوگیری کند.

جرم پول شویی با توجه به ویژگی هایی که به طور خلاصه ذکر گردید از قبیل فراملی بودن، سازمان یافتگی، حرفه ای بودن، تعدد مباشران و سخت بودن کشف و درآمدهای کلان، در ابعاد مختلف جرم شناختی، سیاسی و اقتصادی اثرات منفی دارد.

در بعد جرم شناختی، این پدیدۀ شوم باعث می شود جرایم منشاُ که از جرایم شدید و بعضأ دارای ویژگی های پول شویی می باشند، گسترش یابند. از جملۀ آن ها می توان به فحشا ، قمار ، مواد مخدر ، قاچاق انسان ، فرار از مالیات ، رشا و ارتشا اشاره کرد.

در بعد اقتصادی، پول شویی اثرات تخریبی بسیاری بر اقتصاد کشورها می گذارد و باعث تخریب بخش خصوصی، کاهش بهره وری در بخش اقتصاد و افزایش ریسک خصوصی سازی می گردد.

اما در بعد سیاسی، دلالان جرم پول شویی که به صورت سازمان یافته و فراملی عمل می کنند برای پیشبرد اهداف خود، در ارکان نظام های سیاسی نفوذ نموده، آن را با خود همراه می کنند. برای مثال، کارتل های مواد مخدر صدها تن را در سراسر جهان در استخدام خود دارند که نه تنها در راستای توزیع مواد مخدر، بلکه در زمینه اموری مثل تأثیر گذاری بر افکار عمومی یا تلاش برای تدوین قوانین مناسبی که فعالیت آن ها را تسهیل کند، قدم برمی دارند. این افراد جلب نظر سیاستمداران یا نمایندگان پارلمان های دنیا یا افراد موُثر در پلیس و فاسد کردن ایشان، آن ها را با خود همراه می کنند و در این راه هزینه های بسیاری را متحمل می شوند.

75,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت پول شویی
 • مقاله پولشویی
 • مقاله پولشویی و تاریخچه آن
 • مقاله مرز میان پنهان و آشکار پولشویی
 • مقاله پول شویی و تطهیر پول
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.