تحقیق پیمایشی در سنجش میزان گرایش افراد به بزهکاری و عوامل مؤثر بر آن در بین نوجوانان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق پیمایشی در سنجش میزان گرایش افراد به بزهکاری و عوامل مؤثر بر آن در بین نوجوانان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۲۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق پیمایشی در سنجش میزان گرایش افراد به بزهکاری و عوامل مؤثر بر آن در بین نوجوانان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده تحقیق
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
ادبیات تحقیق
روش تحقیق
نتایج تحقیق
نتیجه گیری کلی
پیشگفتار
فصل اول
مقدمه
بیان مساله
سوال آغازین تحقیق
سوالات فرعی تحقیق
اهمیت و ضرورت موضوع مورد بررسی
شناخت علل و عوامل موثر در بزهکاری و اجتناب از آن
اهداف کلی تحقیق
ادبیات تحقیق
بزهکار کیست
بی هنجاری
انواع جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان
جرائمی که در اثر عدم رعایت شئونات اسلامی حادث می گردد
ویژگی های نوجوانان بزهکار
رفتارهای عادی  کودک
بزهکاری جوانان و نموجوانان در جامعه
عوامل موثر در ارتکاب جرم از سوی جوانان و نوجوانان
ضرورت تشکیل دادگاه های اطفال
منابع فصل اول
فصل دوم
مبانی نظری تحقیق
چهارچوب تئوریtheretical  frome  work
تئوریهای مربوط به سنجش متغیر وابسته
نظریه های جامعه شناسی کجروی
نظریه ساترلند
زیگمون فروید ، دیوید ریزمن عامل مذهب
نظریه افسردگی تاپیر
تئوری کولی
تئوری هرم نیازهای آبراهام مازلو
مکوبی و مارتین
دورکیم ( بیگانگی اجتماعی )
دورکیم ( آنومی اجتماعی )
فرضیات تحقیق
دیاگرام مدل علی برای عوامل موثر بر میزان گرایش به بزهکاری (y )
تعاریف نظری و عملیاتی تحقیق
منابع فصل دوم
فصل سوم
مقدمه
روش تحقیق
روش آمایش نمونه ( جامعه آماری / شیوه نمونه گیری )
روش  پژوهش یافته ( نوع روش تحقیق )
روش گزینش داده ها ( ابزار جمع آوری داده ها )
روش پردازش آمارها
منابع فصل سوم
فصل چهارم
جداول فراوانی توصیف و تفسیر و ترسیم نمودار
آزمون همبستگی و جداول دو بعدی آزمون فرضیه با استفاده از روش های متناسب آماری
ضریب همبستگی پیرسون (r) : مبتنی بر عوامل اجتماعی
منابع فصل چهارم
فصل پنجم
یافته های تحقیق
تفسیر جداول دو بعدی جدول شماره ۳۲ تاثیر عوامل محیطی در بزهکاری افراد
نتیجه گیری کلی
عوامل اجتماعی
عوامل اقتصادی
استنتاج تئوریکی
پیشنهادات و راهبردها
دیگر پیشنهادات
محدودیتهای تحقیق
ضمایم و پیوست ها
منابع و ماخذ
پرسشنامه
زندگی نامه یک مجرم معتاد

منابع و ماخذ

علوی یزدی ،محمدتقی – بررسی مسائل نگرش در نوجوانان بزهکار،موسسه انتشارات یزد،۱۳۷۹
۲٫     شامیپاتی،دکتر هوشنگ – بزهکاری اطفال و نوجوانان – تهران انتشارات مجد، ۱۳۷۹
حمداحی، احمد ، بزهکاری اطفال و نوجوانان،۱۳۷۰
ویلیام سی ،کوار اکیوس ،بزهکای نو جوانان، مسئله ای برای دنیای مدرن، انتشارات سازمان علمی،فرهنگی یونسکو،سال ۱۳۷۸
ستوده،هدایت الله – اسیب شناسی اجتماعی ، انتشارات اوای نور ،۱۳۷۸
گیدنز،انتونی – مترجم، منوچهر صبوری- مبانی جمعه شناسی، تهران ، نشر نی،۱۳۸۳
دانش، تاج زمان- اطفال و نوجوانان بزهکار،موسسه تهران تایمز، ۱۳۷۲
اصلاح و تربیت – ماهنامه اجتماعی فرهنگی امزشی شماره ۳۳ ، بپایی ۱۱۸ سال سوم اذر ماه ۱۳۸۳

ستوده ، میرزایی – روانشناس جنایی ،تهران، انتشارات اوای نور،۱۳۸۱

۱۰٫سارو خانی، دکتر باخر – جامعه شناس خانواده،تهران ، نشر سروش، ۱۳۸۳

۱۱٫کریمی، دکتر یوسف،روانشناسی اجتماعی،نظریه ها مفاهیم،تهران، نشر ارسباران، سال ۱۳۸۲

۱۲٫قائمی، علی اسیب ها و عوارض اجتماعی،امیری،اول،تهران، ۱۳۸۲

۱۳٫صدفی، ذبیح الله/ بابایی،سکینه ، تکنیک های خاص تحقیق، انتشارات دانشگاه ازاد زنجان،دوم ،۱۳۸۲

۱۴٫فر جاد،محمد حسین، روان شناسی و جامعه شناسی جنائی،۱۳۷۸

۱۵٫اصلاح و تربیت،مهنامه اجتماعی فرهنگی، شماره ۲۵ ،۱۳۷۸

۱۶٫سگالنف مارتین،جامعه شناسی تاریخی خانواده،ترجمه ، حمید الیاسی،تهران ،نشر مرکز ،۱۳۸۰

۱۷٫کوئن،بروس،درامدی بر جامعه شناسی،ترجمه،محسن ثلاثی،تهران نشر فرهنگمعاصر،چاپ اول ،۱۳۷۰

۱۸٫رفیع پور ،فرامرز،اناتولی جامعه،تهران انتشارات ، چاپ دوم ۱۳۸۰

۱۹٫دانش، دکتر تاج زمان،مجرم کیست؟ جرم شناسی چیست؟، تهران،موسسه کیهان، چاپ پنجم،۱۳۸۲

۲۰٫نوابی نژآد،شکوه ،رفتار های بهنجارو نا بهنجار نوجوانان،تهران انتشارات اولیاء و مربیان سال ۱۳۸۱

۲۱٫توسلی ،دکترغلام عباس نظریه های جامعه شناسی،قم انتشارات سمت،چاپ ششم ۱۳۷۵

۲۲٫بیکر ترزال ،نحوه انجام تحقیقات اجتماعی، تر جمه نایبی، هوشنگ،چاپ اول ۱۳۷۷

۲۳٫کیوی زیمون ،لوک وان کامپنهود،روش تحقیق در علوم اجتماعی،عبد الحسین نیک گهرف انتشارات فرهنگ معاصر، چهارم ، تهران ۱۳۷۰

۲۴٫سارو خانی، باقرروشهای تحقیق در علوم اجتماعی،پژوهشگاه علوم اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،چهارم تهران ۱۳۷۰

۲۵٫دودانگه مریم،میزان گرایش نوجوانان به بزهکاری ،پایان نامه دوره ارشناسی، دانشگاه ازاد زنجان ،۱۳۸۱

چکیده تحقیق

پیمایشی در سنجش  میزان گرایش افراد  به بزه کاری و عوامل موثر بر آن در بین نوجوانان

 

بیان مساله

مساله اساسی این تحقیق در این است که تاثیر برخی علل و عوامل را بر بزهکاری افراد  مورد بررسی و سنجش قرار دهیم . و همچنین با توجه به اهمیتی که بزهکاری در جوامع مختلف دارد پیگری و بررسی علل وعوامل این موضوع در اکثر کشور ها حائز اهمیت است لذا در این تحقیق سعی بر این است تا پاره ای از علل و عواملی را که در بزهکاری افراد نقش دارند مورد مطالعه و پژوهش قرار دهیم .

اهمیت و ضرورت تحقیق

همانطوریکه می دانید جامعه ی مادر حال توسعه می باشد و برای توسعه و پیشرفت نیازمند به یک نیروی کار و متخصص که همان جوانان می باشند نیازمندیم که آینده باگامهای جوان ومتاثر از اندیشه ها و طرز تلقی های ایشان رقم زده خواهد شد . ولی متاسفانه مشکلاتی چون بزهکاری و اعتیاد و سرقت و غیره جوانان کشور را در ورطه هلاکت و نابودی می کشاند و مانع پیشرفت جامعه می گردد لذا می بایست عوامل بزهکاری را شناخت و راههایی برای پیشگیری از آن ارائه نمود . و امکاناتی رابرای جلوگیری از این بزهکاری مهیا و فراهم نمود .

اهداف تحقیق

هدف اولیه و اصلی تحقیق حاضر بررسی میزان گرایش افراد به بزهکاری و عوامل موثر بر آن در بین نوجوانان است و در این تحقیق با فراهم کردن زمینه آشنایی نظری با مفاهیم بزهکاری و عوامل خانوادگی و اجتماعی موثر بر بزهکاری و ارائه پیشنهاداتی در زمینه ی پیشگیری از بزهکاری می باشد .

ادبیات تحقیق

بررسی اجمالی مساله بزهکاری و عوامل موثر بر آن

بزه : عبارت است از اقدام به عملی که بر خلاف موازین ، مقررات و قوانین و معیارهای ارزشی و فرهنگی جامعه می باشد .

بزهکار : کسی است که متهم به ارتکاب رفتار ضد اجتماعی و یا قانون شکنی است ولی به علت آنکه به سن قانون ( معمولاً هجده سالگی نرسیده است ) مانند یک مجرم بزرگسال مجازات نمی شود . یا به عبارتی بزهکار کسی است که عمل او حاصل و نتیجه چندین سال نارضایتی از زندگی خانوادگی است . با توجه به اینکه در آن عامل ارث والین ناراضی و خشنود ، فقر و محیط زیست نقش موثر و تعیین کننده ای را دارند .

بزهکاری : مجموعه ای از جرمها است که در یک زمان و مکان معین به وقوع می پیوندد . در واقع بزهکاری شناخت عاملهایی است که جرم ایجاد می کند. یا به عبارت دیگر مطالعه این پدیده مورد بررسی قرار گیرد در حقیقت کلیه پدیده های اقتصادی ، فرهنگی ، بهداشتی ، سیاسی ، مذهبی ، خانوادگی ومانند آنها رادر جامعه شامل می شود .

روش تحقیق

نوع روش مورد استفاده ی این تحقیق پیمایش می باشد و اطلاعات به دست آمده از طریق پرسشنامه محقق ساخت جمع آوری شده است . در پرسشنامه تلاش اصلی محقق در بر گیرنده عوامل فردی وخانوادگی و اجتماعی و اقتصادی و نظارت اجتماع با میزان بزهکاری جوانان می باشد .

نتایج تحقیق

نتیجه این تحقیق از روی آزمونها محاسبه شده و بدست آمده که تمامی فرضیه های موجود در تحقیق مورد تایید واقع شدند و بین متغیر مستقل و متغیر وابسته رابطه معنی داری وجود دارد . و نتیجه اینکه عوامل محیطی ، اجتماعی و اقتصادی هر سه به نحوی در بزهکاری افراد نقش دارند .

نتیجه گیری کلی

نگاهی کلی به نتایج بدست آمده نشان می دهد که به سادگی نمی توان به ویژگی خاصی در مورد نوجوانان بزهکار اشاره نمود که آن را به عنوان ویژگی بارز افراد بزهکار مطرح نمود اما باید این نکته را در نظر داشت که تمامی افراد بزهکار در مقایسه با افراد غیر بزهکار به مساله فقر مالی ، داشتن دوستان ناباب ، جدایی پدر و مادر اشاره نمود . و عامل بزهکاری خود را در این مساله می دانند . بنابراین نتیجه می گیریم که عامل بزهکاری بیشتراز خانواده ی نا بسامان سر چشمه می گیرند و هر چه نارسایی ومشکلی در خانواده و اجتماع باشد نوجوانان بیشتر به ورطه ی نابودی کشانیده          می شوند . همچنین سطح تحصیلات نوجوانان بزهکار پایین تر از سطح تحصیلات نوجوانان غیر بزهکار ارزیابی شده است تفاوت در میزان سواد نشان دهنده ی نقش مهم آموزش و تعلیم و تربیت در بازداری از گرایش افراد از رفتار بزهکارانه است و بررسی عوامل جمعیت شناختی در دو گروه نوجوانان عادی و بزهکار نشان می دهد که تعداد نوجوانان که ترک تحصیل کرده اند در میان افراد گروه بزهکار بسیار بیشتراز تعداد این افراد در گروه نوجوانان غیر بزهکار است و این تا آگاهی کودکان و نوجوانان بزهکار رامی رساند که جامعه و دوستان و خانواده می توانند بادادن آگاهی و تشویق نوجوانان آن را به راه راست هدایت نمایند .

پیش گفتار

حمد و سپاس آن یگانه آفریننده راکه ذره ای از حکمت و دانش خود را به بندگان نادان خویش کرامت فرمود تا شاید از اسارت ظلمت و تاریکی به درآیند و مسیر روشن پیمایند . بزهکاری از جمله مسائل پیچیده ای است که همه جوامع با آن دست به گریبانند و با وجود تمهیدات مختلف سیاستگزاران این مسئله که از سالیان پیش وجود داشت همچنان از مسائل مهم اجتماعی است .

تربیت در هر مکان و مانی به وقوع می پیوندد و مختص زمان و مکان خاصی مانند مدرسه نخواهند بود انسان موجودی اجتماعی بوده و بدون شک تربیت امری است که وی را برای سازگاری با اجتماع آماده می سازد این موجود بر اجتماع تاثیر کرده و متقابلاً از اجتماع و محیط خود متاثر خواهد شد نوجوانان در محیط های خانواده سپس در مدرسه و در نهایت اجتماع وارد گشته و پیوسته با انسانهای درگیرو محیط خویش در تعامل است و در این راه پر فراز و نشیب ساخته و پرداخته می شود و موجودی خام به انسانی پیچیده تبدیل می گردد .

انسان موجودی است که در میان دو بی نهایت قرار دارد انسانی که ازیک سو می تواند تا بی نهایت سقوط کند حتی شایسته نام حیوان نیز باشد و از سوی دیگر آنچنان می تواند در جهت تکامل عروج کند که ملائکه نیز اجازه پای نهادن به مقام او نداشته باشند زیرا جسمش به خاک تعلق داشته و روحش به خداوند موجودی که عالم هستی به خاطر اوست و از مسلم ترین پدیده های جهان هستی و لیکن از ناشناخته ترین آنهاست .

هر انسان از پنج خانه برای تکامل خود بهره می گیرد اول رحم مادر است که نیکویی آن و پیراستگی ها دراز اهمیت زیادی برخوردار است . باید پیشرفت علم به این نکته پی می برد که جنین همه چیز را حس نکرده و نسبت به آن واکنش نشان می دهد . دوم خانه است که اگر سر پرستان آگاه و با ایمانی      ( همچون پدر و مادر ) آن اداره کند بهشت دنیا خواهد بود . سوم مدرسه است که از آن به خانه دوم تعبیر می شود مکان مقدسی که نیاز به عشق و محبت مسئولین آن دارد تا نوجوانان جذب علم گردند و راه روشن آگاهی را بیابند . چهارم اجتماع است . خانه بزرگی که به همه ما تعلق دارد . اگر اعضای آن خود را در قبال دیگران مسئول بدانند اجتماع متعدد و یکدست و یکرنگی خواهیم داشت . که مدینه خاضله خواهد شد . پنجم جهان ابدی است که به سوی آن کماکان خواهیم شتافت . راهی که همه انسانها به طور مشترک آن طی می نمایند و آنچه باقی خواهد ماند نام نیک است . امید است با درک نظام هستی و اینکه انسان با چه رسالتی و در کجای این عالم قرار دارد با همدلی خانه و اجتماع مان را به بهشت تبدیل سازیم تا گلهای زندگی مان با طراوت و شاداب باشند و اسیر و در بند نگردند و در راستای ارضای نیاز به سوی زندگی سالم و محیطی آرام راهنمایی شوند .

مقدمه

بزه به سرکشی فرد در برابر اراده اجتماع که به وسیله مقررات تعیین گردیده است اطلاق می شود بزهکاری همه گروههای سنی از کودکان تا بزرگسالان را شامل می شود و از جمله معضلاتی است که در اکثر جوامع از ابتدایی تا پیشرفته را در بر می گیرد . مسئولین اصلاح و امنیت کشورهای مختلف برای پیشگیری و مبارزه بااین انحراف اجتماعی تمهیداتی اندیشیده و به کار بسته اند لیکن کماکان این مشکل اجتماعی به قوت خود باقی است .  با گسترش ارتباطات جوامع مختلف اطلاعات و تجربیات و دستاوردهای خود را در اختیار یکدیگر قرار می دهند و از تکرار تجربه های نا موفق جلوگیری به عمل می آورند .

بزهکاری در کودکان و نوجوانان بسیار شایان توجه است زیرا در این سنین روح و جسم آنان همچون لوح سفیدی است که می توان هر چیزی را بر روی آن حک نمود برای سلامت اجتماع بهتر است توجه را به این بخش از اجتماع معطوف کرد تا از بروز معضلات دیگر جلوگیری عمل می آید .

در هم تنیدگی مشکلات اجتماعی به بروز مشکلات عدیده دیگر کمک می نماید و مسئولین را به طور مدام درگیر مسائل مختلف می سازد چاره اندیشی و اقدام به آن هزینه های هنگفتی را می طلبد که می تواند در راه سازندگی مصرف گردد .

بررسی علل و عوامل بزهکاری حاکی از کمبود هایی است که در زمینه های مالی ، فرهنگی ، عاطفی و اجتماعی وجود دارد که می توان با رسیدگی و برخورد ریشه ای به مرتفع ساختن آن کمک نمود . شاید بتوان به جرات گفت که برقراری عدالت اجتماعی می تواند بهترین راهکار باشد و بدست نخواهد آمد مگر آنکه در تمام زمینه ها و به طور همه جانبه  باعلل و عوامل بزهکاری و مبارزه جدی نمود والدین آگاه می دانند که الگوی فرزندان خود قرار گیرند . کودکان ابتدا طوطی وار همه چیز را می آموزند و سپس آن را درونی می سازند و جزء شخصیت خود قرار می دهند .

ساخت شخصیت کودکان از همان اوان کودکی صورت می گیرد و حساسیت روح ونقش پذیری سریع آنان حاکی از همین مدعاست . فلذا برای صحت و سلامت اجتماع می بایست به این  بخش از جامعه توجه خاص داشت و روح لطیف آنان را با حرکات ، افکار و سخنان نابجا و رفتار و برخورد غیر منطقی خوشه دار نساخت .

۱-۱    بیان مسئله     

بزهکاری یک پدیده جهانی و اجتماعی است و با خلقت بشر تحت عناوین مختلف از قبیل سر پیچی ، سر کشی ، رفتار ناشایست و ناپسند آغاز گردیده است چنانچه در قران کریم آمده است : اذا فلنا ملائکه اسجد الارم فسجدوا الا ابلیس ابی و استکبر و کان من الکافرین

چون فرشتگان را فرمان دادیم که بر آدم سجده کنید همه سجده کردند مگر شیطان که ابا و تکبر ورزید و از فرقه کافران گردید .

بزه در حالت انزوا و انفراد مفهومی ندارد و از نظر زمان و مکان متغیراست . بدین ترتیب در راستای توسعه اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی کشور توجه و بررسی معضلات اجتماعی چون جرم یا بزهکار و تلاش جهت تعدیل مسائل فوق اهمیت بسزایی داشته و تاثیرات غیر قابل انکاری در سیستمهای مختلف دارد .

بزهکاری به عنوان یک معضل اجتماعی تاثیرات مخربی در بخشهای مختلف داشته و مستلزم صرف هزینه های سنگین اقتصای است . برای برچیدن بزهکاری نیاز به تحقیقات وسیع و همکاری همه جانبه سازمان ها موسسات و وسایل ارتباط جمعی و دیگر اقشار می باشد . زیرا زمینه ساز ارتکاب انجام گرفته موجب پیدایش تغییرات مثبت و ارزنده ای است در نحوه مدیریت و چگونگی آن گشته است .

شناخت عوانل اجتماعی یازمینه هایی که بزهکار در آن قرار داشته ، فرهنگ کسب زندگی ، نوع تعاملات میزان آموزش و مسائل خانواده و … حائز اهمیت است به نظر می رسد تعدیل پدیده بزهکاری نیاز به هماهنگی بیشتر درون و برون سازمان داشته و گردآوری مجموعه ای از نیروها و امکانات با برنامه ریزی مدون جوابگوی این نیاز خواهد شد . چرا که موجودیت هر جامعه بستگی به میزان نظم و همبستگی در بین اجزاء آن دارد اساس نظم اجتماعی در این است که مردم بدانند دیگران از آنها چه انتظاری دارند و بتوانند رفتار دیگران را در بیشتر موارد پیش بینی کنند . از سوی دیگر می توان گفت بی نظمی و ناهنجاری یا بزهکاری در جامعه زمانی به وجود می آید که افراد به وظایف خود عمل نکنند و یا نسبت به آنها آگاه نباشند و در هر جامعه شیوه هایی خاصی وجود دارد که بوسیله آنها بر رفتار اعضاء نظارت می کنند و نظم اجتماعی را برقرار می کنند . اما باید گفت که بررسی علل وعوامل جرم که جزیی از ناهنجاریهای اجتماعی هست مقوله ای بس گسترده هست که نمی توان آنرا به راحتی مورد پژوهش و بررسی قرار داد که چرا بعضی از انسانها مرتکب جرم و خلاف می شوند و می توان این سوال رابه تفکیک جرائم نیز مطرح ساخت . اینکه چرا بعضی از انسانها به بزهکاری روی می آوردند . آیا کمبودهای مادی و فقر باعث بزهکاری می شود ؟ آیا فقر فرهنگی و … موجب بزهکاری افراد می شود اینها سوالاتی هستند که می توان باتحقیق و تفحص به آنها پاسخ داد و چه بسی سوالات و عوامل بسیاری باشند که در این امر دخیل اند . لذا در این تحقیق سعی بر این است تا پاره ای از علل و عواملی که در بزهکاری افراد نقش دارند را مورد مطالعه و پژوهش قرار می دهیم . امید است که قوانین جامعه طوری وضع شود و یا فرهنگ جامعه به سطحی از کمال برسد که دیگر هیچ بزهکاری در جامعه وجود نداشته باشد . انشاءالله .

۲-۱ سوال آغازین تحقیق

چه عواملی درگرایش افراد به بزهکاری موثر می باشد .

همچنانکه می دانیم در پاسخ به این سوال اصلی و آغازین ابتدا باید به سوالات فردی پیرامون آن پرداخت یعنی پدیده های اجتماعی با مجموعه ای از علل و عوامل مواجه اند .

 سوالات فرعی ( تفضیلی ) تحقیق :

۱- آیا عوامل فردی ( جنس ، سن ، تحصیلات ، درآمد ، خانواده ، تعداد افراد خانواده ، محل سکونت ، تحصیلات پدر و مادر ، نوع مسکن و … ) در گرایش افراد به بزهکاری موثر می باشد .

۲- آیا عوامل خانوادگی ( طلاق ، اختلافات خانوادگی ، فوتوالدین ، وجود ناپدری و یانامادری ، وضعیت سرپرستی کودکان و نوجوانان بعد از جدایی والدین میزان والدین به ترتیب آنها ، میزان گرایش فرزندان به خانواده و … ) در گرایش افراد به بزهکاری موثر می باشد .

۳- آیا عوامل اجتماعی ( میزان رضایت از اوضاع جامعه ، بیگانگی اجتماعی ، همبستگی اجتماعی ، روابط و مبادلات اجتماعی و آنومی اجتماعی و … ) درگرایش افراد به بزهکاری موثر می باشد .

۴- آیا عوامل انگیزشی ( میزان محرومیت نسبی ، امیدواری برای ارضای نیاز و .. ) در گرایش افراد به بزهکاری موثر می باشد ؟

۵-    آیا عامل هنجاری ( میزان از خود بیگانگی و گرایش به همسالان و .. ) در گرایش به بزهکاری موثر می باشد ؟

۶-  آیا عامل دینی ( میزان گرایش به مذهب ) در گرایش افراد به بزهکاری موثر می باشد ؟

در این تحقیق حاضر از کسانیکه در کانون اصلاح و تربیت تهران زندانی بودند و مرتکب جرم ( بزه ) شده بودند با استفاده از پرسشنامه ای مدون به پژوهش و تحقیق حاضر به انجام رسیده است که مسلماً بدون شناخت و آگاهی از این تاثیرات قادر به ریشه یابی و نهایتاً پیشگیری خواهیم بود .

لذا در این تحقیق سعی می کنیم به کمک مصاحبه بر اساس پرسشنامه که شامل سوالات مختلفی مبتنی بر گویه های تدوین شده توسط فرضیات تحقیق می باشد به یک نتیجه گیری علمی و اساسی دست می یابیم .

۳-۱ اهمیت و ضرورت موضوع مورد بررسی

امروزه در جامعه ما مشکلات عدیده منجر به سستی بنیان خانواده می شود که یکی از نتایج زشت و کریه و منفور آن کودکان بزهکار است که از جمله دردناکترین آنها نیز هست . بنیان خانواده باید مخصوصاً در جامعه ای که دارای تمدن کهن است محکم باشد که با مسائل مادی از هم نپاشد . در جامعه کنونی که اخلاقیات سیر قهقه ای را طی می کند و مذهب و نقش و جایگاه اصلی خود را از دست می دهد و نوجوانان به آن چشم تحجر نگاه می کنند بزهکاری در همه سنین از رشد کیفی وحشت آوری برخوردار شده است و بزهکاری به راحتی دست به جنایات فجیع می زنند که زبان از گفتن آن حاضر است و بعضاً مجرمینی که قربانیان آنان مهر سکوت بر لب دارند و مجرم و ریشه های اعتماد خشکانیده می شود و امنیت و آرامش ملی را بر هم زده اند و ریشه های اعتماد خشکانیده می شود بررسی اخیر به مادر زمینه شناخت های زیر کمک می نمایند .

 و همانطور که می دانیم جامعه مادر زمره  جوامع در حال توسعه است و یا از طریقی جامعه ما در حال گذار از جامعه سنتی به صنعتی است لذا برای توسعه و پیشرفت نیازمن به یک نیروی کاری و متخصص که همان جوانان می باشد نیازمندیم . که آینده با گامهای جوان و متاثر از اندیشه ها و طرز تلقی های ایشان رقم زده خواهد شد . ولی متاسفانه مشکلاتی چون بزهکاری و اعتیاد ، سرقت و غیره جوانان کشور را در ورطه هلاکت و نابودی می کشد و مانع از پیشرفت و سازندگی و شکوفایی جامعه می گردد . لذا می بایست شرایط و امکاناتی را برای جلوگیری از این بزهکاری مهیا و فراهم نمود و راه های پیشگیری از آن راارائه نمود .

امروزه باید منشاء و ریشه اصلی برخی از تبهکاریها و بزهکاریها را در کل حیات اجتماعی و نوعی خاص از روابط انسانی خاکم بر جامعه جستجو کرد .

۴-۱اهداف کلی تحقیق

۱-   فراهم کردن زمینه آشنایی نظری با مفاهیم بزهکاری و عوامل موثر بر آن

۲-   بررسی میزان همبستگی بین عوامل و میزان بزهکاری

۳-   بررسی میزان گرایش افراد به بزهکاری ( به عنوان متغیر وابسته y )

4-   بررسی علل و عوامل موثر بر بزهکاری ( به عنوان متغیر مستقل : x )

ترسیم دیاگرام مدل علی

۵- ارائه راه حل ها و پیشنهادات لازم در زمینه پیشگیری از بزهکاری در سطح جامعه

۵-۱ ادبیات تحقیق

۱-۵-۱ تعریف بزه ، بزکار و بزهکاری

بزه عبارت است از اقدام به عملی که بر خلاف موازین ، مقررات و قوانین و معیارهای ارزشی و فرهنگی جامعه باشد ( فرجاد  ، ۱۳۷۲ ص ۶۹ )

 بررسی های جرم شناسی نشان می دهد که هر معلولی علتی دارد و هیچ چیز به خودی خود به وجود نمی آید . بنابراین هر جرمی هم دارای علتهای سازنده ای است که بر افراد جامعه اثر می گذارد و آنان را به سوی ناسازگاری و ناهنجاری سوق می دهد . پیامد این سوق دادنها : ارتکاب بزه است و کسی که مرتکب بزه می شود ( بزهکار ) نامیده می شود ( ستوده و میرزایی ، ۱۳۸۱ ، ص ۱۴۲ )

بزهکاری مجموعه ای از جرمهاست که در یک زمان و مکان معین به وقوع می پیوندد . در واقع بزهکاری شناخت عاملهایی است که جرم ایجاد می کند یابه عبارت دیگر مطالعه این پدیده مورد بررسی قرار می گیرد .در حقیقت کلیه ی پدیده های اقتصادی ، فرهنگی ، بهداشتی ، سیاسی ، مذهبی ، خانوادگی ، و مانند آنها را در جامعه شامل می شود ( ستوده و میرزایی ص ۱۴۳ )

بزهکاری از واژه لاتین Delinquer در معنای « خطا کردن » گرفته شده است و وضع یا حالتی است که شخص تخطی کننده از الزامات قانونی خود را با آن مواجه می یابد . در این صورت ارتکاب جنایت اسناد مسئولیت به مجرم شده و متعاقب آن با مجازاتهایی روبرو می شود . اصلاح بزهکاری را می توان  به هنگام مشخص ساختن ویژگی های تمامی صور تخطی از قانون و همچنین امور جنایی ( نظیر دزدیها ، تقلبها ، جرایم ، سوء استفاده های مالی و … ) که در کشوری یا منطقه و یا دورانی خاص صورت وقوع می یابند به کار برد .

بزهکاری جوانان و یا بزهکاری نابالغان ، تابع مجازاتهای حقوقی خاص است « دورکیم » جامعه شناس فرانسوی جرم و بزه را چنین تعریف می کند اعمالی جرم یا بزه محسوب می شود که وقوع آنها وجدان جمعی را می آزارد و اجتماع نسبت به مرتکبین آن واکنش نشان داده و آنها را مجازات می کند        ( فرجاد ، ۱۳۷۲ ، ص ۱۴ )

در ایران بزهکاری به کل جرمهایی گفته می شود که در صورت ارتکاب بهموجب قوانین قصاص ، دیانت ، حدود و تعزیرات دارای مجازات هستند حداقل سن بزهکاری در جامعه های مختلف فرق می کند . حداقل سن در امریکا ۷ ، انگلستان ۱۰ ، یونان ۱۲ ، فرانسه و لهستان ۱۳ ، اتریش ، آلمان ، ایتالیا ، بلژیک و بوگوسلاوی ۱۴ سال . حداقل سن بزهکاری در زندان اصفهان ۱۲ سال گزارش شده است . در کانوناصلاح و تربیت تهران و مشهد حداقل سن ۱۰ سال بوده است ( کوارسوس ، ۱۳۶۹ ص ۶۰۵ )

بر اساس تحقیقات « لئوته » بزهکاری از ۱۲ سالگی آغاز می شود و تا ۱۸ سالگی افزایش آن محسوس نیست از ۱۸ تا ۲۵ سالگی فعالیت جنایی افزایش می یابد و از ۲۵ تا ۳۰ سالگی رقم تبهکاری خیلی بالاست ( ماهنامه ، اصلاح و تربیت ۱۳۷۵ شماره ۲۵ ص ۱۱ )

۲-۵-۱ بزهکار کیست

بزهکار کسی است که متهم به ارتکاب رفتار ضد اجتماعی و یا قانون شکنی است ولی به علت آنکه سن قانونی ( معمولاً هجده سالگی نرسیده است مانند یک مجرم بزرگسال مجازات نمی شود ) به عبارت دیگر می توان گفت بزهکار کسی است که عمل او حاصل و نتیجه چندین سال نارضایتی از زندگی خانوادگی است با توجه به اینکه در آن عامل ارث ، والدین ناراضی و خشنود ، فقر و محیط زیست نقش موثر و تعیین کننده ای را دارند .

در فرانسه ، بلژیک ، سوئیس و اکثر کشورهای جهان ، عنوان بزهکار به طفلی اطلاق می شود که جرمی را به صورت خلاف ، جنحه و یا جنایت مرتکب شده باشد . در ایران طفل بزهکار به کسی گفته می شود که مرتکب عملی گردد که قانون و یا شرع ارتکاب آن را منع کرده است و یا ترک عملی که انجام آن واجب و لازم است . در امریکا اصطلاح نوجوان بزهکار به نوجوانی گفته می شود که بین ۱۶ تا ۱۸ سال سن دارد و در این کشور اطلاق عنوان بزهکار به اطفال خیلی وسیع در قوانین پیش بینی شده است مثلاً در ایالت ویومینگ اطفال وقتی بزهکار هستند که بر خلاف قوانین و مقررات ایالت مذکور رفتار نمایند و قابل اصلاح و تربیت نباشند و یا با سارقین و افراد فاسد الاخلاق و عیاش با اطلاع و آشنایی به اعمال و رفتار آنها معاشرت نمایند و یا بدون اطلاع والدین یا سرپرستی قنونی خود منزل یا محل سکونت را ترک گویند و یا بیکار باشند و در وضعی که احتمال ارتکاب جرم است به سر برند ، و یا به مراکز بد نام ، قمار خانه ، کازینو و یا اماکنی که به طور موقت بساط قمار را مهیا نموده و یا میخانه و کافه هایی که مشروبات الکلی می فروشند . رفت و آمد می نمایند یا شب را در کنار خیابان بیتوته کنند و کنار خط راه آهن از آن به پایین بپرند و یا در ضمن حرکت قطار به آن سوار شوند و یا با پر خاشگری و تند خویی و سر کشی با دیگران رفتار نمایند ( شامیابی ، هوشنگ ص ۲۲و۲۳و۲۴)

۳-۵-۱ بی هنجاری (Anomic )

وقتی فرد در حالت بی هنجاری قرار می گیرد ممکن است جامعه را به خطر متلاشی شدن مواجه گرداند و بی هنجاری از لحاظ معنی لغوی یک نظام از قواعد مشترک ارتباط متقابل برقرار کنند و نیازهای خود را ارضا نمایند . در واقع بی هنجاری مربوط به وضعیتی می شود که انجام امور خود را ارضا نمایند در واقع بی هنجاری مربوط به وضعیتی می شود که انجام امور فارغ از هر گونه هنجاری صورت پذیرد .

فرد در این حالت بی هنجاری رهنمود رفتاری نداشته بنابراین در این وضعیت کمترین احساس از تاثیر اجتماعی بر خواهشهای شخصی و اعمال خویش ندارد . انسان در جامعه از سرنوشت خویش خشنود نبوده چرا که انسانها موجوداتی با آرزوهای نامحدود اند و آنان بر خلاف جانوران دیگر با برآورده شدن نیازهای زیستی شان سیری نمی پذیرند . بی هنجاری و هنجارناپذیری از ریشه یونانی در معنای « بدون » و « قانون » اخذ گردیده است . بی هنجاری از نظر ریشه لغوی فقدان هنجارها یا قوانین را می رساند و در آغاز توسط دورکیم به منظور تشریح بعضی از رفتارهای جانیان و افراد غیر اجتماعی به کار رفت . امروزه جامعه شناسان بسیار نظیر مرتن و دیگران این مفهوم را در معنای رفتاری انحراف در برابر هدفها و هنجارهایی که علی الوصول گروه به پذیرش آنان پرداخته است به کار می برند . علاوه بر این از این واژه دیدی حالی از تنازع و عدم پذیرش در برابر شیوه هایی که یک جامعه برای تحقیق مدلهای اجتماعی رفتار پذیرفته است بر می آیند .

بی هنجاری می تواند بر حسب مواردی چون نوآوری ، طغیان ، صلاح خواهی اجتماعی و یا رفتارهای ضد اجتماعی ، تنازع و عدم پذیرش هنجارها ، حکومت ناگرایی و نا همنوایی منبعث از بی حالی و یا ناشی از خلق و ابداع ،اشکالی بسیار گوناگون به خود گیرد ( ساروخانی ، آلن بیرو ، ۱۳۷۰ ص ۱۶ )

۴-۵-۱ ضد اجتماع ، ضد اجتماعی

یک فرد زمانی ضد اجتماع بر شمرده می شود که به عمد یا غیر عمد به ضدیت با نظم جامعه بپردازد . دزدان یا جانبان ضد اجتماع شمرده می شود . سلوک یا رفتاری ضد اجتماعی به حساب می آید که از جانب گروه اجتماعی محکوم شده و مورد تقبیح قرار گرفته باشد و گروه اجتماعی آن رابرای تبادل ، هماهنگی و بقای خود مضر و نا مطلوب شناسد ( ساروخانی ، ۱۳۷۰ ص ۱۹)

روانشناسان اجتماعی معتقدند وقتی که فرد نمی تواند خود را با هنجارهای اجتماعی انطباق دهد مساله دار می شود که می توان اشکال مختلفی داشته باشد . این اشکال عبارتند از : خطاکاری در اینجا پارهای از هنجارهای خانوادگی و آموزشگاهی و احیاناً اجتماعی شکسته می شود و فرد از طرف خانواده و آموزشگاه کیفر می بیند ولی تنبیه شدید اجتماعی روی او اعمال نمی گردد . بزهکاران  به علت ناراحتی های عاطفی گذشته ، فاقد تعادل روانی هستند و این عدم تعادل موجب رفتار انحرافی آنها می گردد ( ماهانه اصلاح و تربیت شماره ۲۵ ص ۱۲)

۵-۵-۱ انواع جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان

120,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله نقش اجتماع و آسیب های اجتماعی در خودکشی
 • پایان نامه بزهکاری زنان
 • تحقیق بزهکاری
 • مقاله عدالت چیست و چه نقشی در پیشرفت کشور دارد؟
 • مقاله دوست یابی و اثرهای آن
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.