تحقیق پیشگیری از اعتیاد از دیدگاه کارکنان سازمان زندانها


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق پیشگیری از اعتیاد  از دیدگاه کارکنان سازمان زندانها مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۹۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق پیشگیری از اعتیاد  از دیدگاه کارکنان سازمان زندانها نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول طرح تحقیق
مقدمه ۲
بیان مسئله ۳
اهمیت وضرورت تحقیق ۵
اهداف تحقیق: ۱۰
هدف کلی ۱۰
فرضیه های تحقیق : ۱۰
تعریف عملیاتی : ۱۱
فصل دوم :پیشینه نظری تحقیق
مقدمه ۱۵
عوامل استعمال مواد مخدر توسط کودکان و نوجوانان ۲۲
عوامل موثر بر اعتیاد ۲۲
طبقه اجتماعی – فرهنگی ۲۳
عوامل گرایش به مواد مخدر ۲۳
الف) عوارض جسمی ۲۶
ب) مشکلات روانی: ۲۶
اپیدمیولوژی مصرف غیرقانونی مواد صنعتی و شیمیایی در جهان ۲۷
باورهای شایع و غلط در مورد مصرف مواد صنعتی و شیمیایی ۲۷
علل گرایش به اعتیاد ۲۹
در سه حیطه فردی، اجتماعی و خانوادگی ۲۹
علل اجتماعی ۳۳
الف. دسترسی آسان به مواد مخدر ۳۴
ب. بیکاری و اعتیاد ۳۴
ج. نابرابری های اقتصادی و اجتماعی ۳۵
د. نقش محیط جغرافیایی و محل سکونت ۳۵
هـ. نقش دوستان ناباب ۳۶
علائم اعتیاد ۳۷
اعتیاد دارای چهار مرحله می باشد : ۳۷
۱) مرحله ورود به قلمرو اعتیاد یا دوره یادگیری : ۳۷
نظریه آنومی و مصرف مواد مخدر: ۴۲
راههای پیشگیری از اعتیاد: ۴۵
مشکلات جلوگیری از اعتیاد ۴۵
مراحل درمان ۴۶
پیشینه تحقیق : ۴۷
فصل سوم روش تحقیق
روش تحقیق ۵۴
نوع پژوهش ۵۴
جامعه آماری ۵۴
روش نمونه گیری ۵۴
نمونه ی آماری و حجم نمونه ۵۵
ابزار جمع آوری اطلاعات ۵۶
روش تجزیه و تحلیل آماری ۵۶
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری
بخش اول آمار توصیفی ۵۸
بخش دوم : آمار استنباطی ۶۵
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ۶۹
۵ – ۱ مقدمه : ۷۰
فرضیه های تحقیق ۷۱
نتیجه گیری ۷۰
راهکارها و پیشنهادات ۷۲
راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در زمینه علل خانوادگی ۷۳
اهم فعالیت‌های فرهنگی ۷۴
محدودیتهای پژوهش ۷۶
منابع و ماخذ : ۷۷
ضمائم  ۷۹
فهرست جداول
جدول ۱-۴ فراوانی میانگین سنی ۵۸
جدول ۲-۴ فراوانی جنسی ۵۸
جدول ۳-۴ فراوانی سنی ۵۹
جدول ۴-۴ فراوانی انتخاب گزینه خیلی کم ۶۰
جدول ۵-۴ فراوانی انتخاب گزینه کم ۶۱
جدول ۶-۴ فراوانی گزینه تاحدودی ۶۲
جدول ۷-۴ فراوانی انتخاب زیاد ۶۳
جدول ۸-۴ فراوانی انتخاب گزینه خیلی زیاد ۶۴
جدول ۹-۴ فرضیه شماره ی ۱ ۶۵
جدول ۱۰-۴ فرضیه شماره ی ۲ ۶۷
جدول ۱۱-۴ فرضیه شماره ی ۳ ۶۸

 

منابع و ماخذ :

آذر ، عادل ، مومنی ، منصور ، جعفری ، سعید (۱۳۸۱).  آمار و احتمالات ،تهران، انتشارات سنجش

آرام نیا ، الهام ، ۱۳۸۶ بلوغ در پسران: آشنایی با تغییرات بدنی و جنسی در مرحله بلوغ ،ناشر: ذهن آویز

باقری یزدی، س ع . (۱۳۷۳)، بررسی همه گیر شناسی اختلالات روانی در مناطق روستایی میبدیزد، پایان نامه ی کارسناسی ارشد روان شناسی بالینی تهران.دانشگاه علوم پزشکی ایران

جورج کریستانی ، روانشناسی مشاوره ( نظریه و اهداف )

چوپانکاره دانستنیهای جنسی شهناز ناشر: پیک هدیه – ۰۵ آذر، ۱۳۸۴

حسینی ،سیدمحمدرضا   ۱۳۸۶ ،آگاهی های جنسی ناشر: شلاک

دلاور، علی ، (۱۳۷۴) مبتنی در پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران، رشد

دهقانی، زهراف راهنمای والدین در تربیت سازنده تریسی هابشین – آهلین

ساراسون، ایروین، ساراسون، باربارآ آر(۱۳۷۵)روانشناسی مرضی.ترجمه ی نجاریان و همکاران، جلد سوم، انتشارات رشد

سالی فولی  سالی کوپ، دنیس سوگرو، نیاز جاودانی پاسخ به مسائل جنسی زنان  ، (مترجم) ناشر: کتابدرمانی – ۱۳ شهریور، ۱۳۸۵

شاملو، سعید (۱۳۷۲)، بهداشت روانی چاپ دهم انتشارات رشد.

شریفی حسن پاشا ، , جعفر نجفی وند ، روشهای آماری در علوم رفتاری

شعاری نژاد ، علی اکبر (۱۳۸۴)، فرهنگ علوم رفتاری، انتشارات امیر کبیر

شفیع آبادی ، عبدالله ،  فنون و روشهای مشاوره

شفیع آبادی ، عبدالله ، راهنمایی تحصیلی و شغلی

عربیان، نرگس ، «اعتیاد و راه های پیشگیری از آن با تأکید بر تربیت و خانواده»، مجله حیات سبز، ش سوم، ۱۳۸۲٫

عمید – حسن – فرهنگ عمید

فدایی فرید ؛ سجادیه ، سید علی . شناخت ، پیشگیری و درمان اعتیاد ، تهران تایماز، ۱۳۶۵

فرجاد، محمدحسین ، بررسی مسائل اجتماعی ایران، تهران، اساطیر، ۱۳۷۷،

فلزی ،محمداسماعیل شناخت جنسیت و مسائل جنسی در انسان پدیدآورنده: مناشر: قصه –

قائمی خانواده  مسائل جنسی کودکان  ۱۳۸۰ نشر رشد

کاپلان، هارولد، سادوک ، خلاصه ی روانپزشکی (ترجمه ی نصرت الله پورافکاری، ۱۳۷۲) ، مؤسسه انتشارات ذوقی

کوپانی، مرضیه (۱۳۸۲)، بررسی رابطه ی عملکرد خانواده و بهداشت روانی دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه ی ناحیه ۲

کریم پور ، صادق ،روان شناسی اعتیاد ، تهران ف امیر کبیر ، ۱۳۶۵

میلانی فر، بهروز (۱۳۷۰) بهداشت روانی ، چاپ اول، نشر قومس

هسلم ، دیوید ،فرزندپروری بیدغدغه ترجمهٔ قربانی – متین راد

هوربیتر (۱۳۷۵) ، مبانی روانپزشکی کودک، ترجمة نصرت الله پورافکاری، انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده:

در این پژوهش، ضمن تعریف  مواد  و مضرات  به  راههای پیشگیری از آن  پرداخته شده است .از سوی دیگر ،تاثیر سازمانهای مرتبط با این موضوع نییز از جمله سازمان زندانهای نیز   مورد توجه  گرفته است .  هدف کلی پژوهش بررسی پیشگیری از اعتیاد از دیدگاه کارکنان سازمان زندان می باشد. چارچوب نظری تحقیق از نظریه مختلف در رابطه با پیشگیری استفاده ه شده است. فرضیه های تحقیق شامل یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می باشد. روش تحقیق در این پژوهش از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی – پیمایشی و همبستگی است. جامعه مورد پژوهش شامل کلیه کارکنان سازمان زندان مرکزی ارومیه می باشد که از بین آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی  انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده پرسشنامه می باشد که قبلاً روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته بود تجزیه و تحلیل صورت پذیرفته بر اساس نرم افزار کامپیوتری SPSS شامل آمار توصیفی جهت ارائه اطلاعات در خصوص متغیرهای تحقیق از جداول و نمودارها و آمار استنباطی (همبستگی اسپرمن) استفاده شد. با توجه به تحلیل داده ها فرضیه های این تحقیق  اثبات شد که بین عوامل  خانوادگی و پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و بین عوامل اقتصادی و پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و در نهایت بین عوامل آموزش و محیطی و پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر رابطه وجود دارد.

 طرح تحقیق[۱]

مقدمه[۲] :

« خانواده را می توان پایه و اساس ساخت اجتماعی به حساب آورد به گونه‌ای که سلامت جامعه همواره در گرو سلامت خانواده است. در واقع ریشه و اساس بسیاری از کج رفتاری‌ها و انحرافات اجتماعی در درون این نظام کوچک اجتماعی جای دارد. » (آقابخشی، ۱۳۷۸ ،ص‌۸۷)

امروزه نه تنها کشور ما ، بلکه جامعه جهانی در معرض آثار سوء فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی بلای خانمانسوز اعتیاد و قاچاق مواد مخدر قرار گرفته و به همین جهت هم روز بیست و ششم ژوئن، ” روز جهانی مبارزه با مواد مخدر ” اعلام شده است . اطلاعات و آمار موجود نشان می دهد که تیر این بلای جانکاه، نسل جوان را نشانه رفته و استکبار جهانی در نظر دارد تا نیروهای فعال و مولد جامعه را تبدیل به افرادی انگل و سربار نماید . وجود بیش از یک میلیون معتاد در کشور، باعث شده است تا علاوه بر ایجاد مشکلات فردی و خانوادگی، جامعه نیز در معرض آثار شوم اعتیاد یعنی سرقت ، فساد ، فحشا، قتل ، قاچاق مواد مخدر و انواع بیماریهای مسری چون هپاتیت ، ایدز و سل قرار گیرد . از آنجا که سلامت جامعه به سلامت خانواده ها وابسته است و شخصیت هر کس نیز در محیط خانه شکل میگیرد، مقاله حاضر در نظر دارد تا به بررسی نقش شیوه های تربیتی والدین و تاثیر آنها بر آسیب پذیری کودکان، نوجوانان و جوانان بپردازد .


بیان مسئله[۳]:

امروزه مسئله اعتیاد  به مواد مخدر و انواع داروها به صورت مشکل جهانی و فراگیر درآمده است ، چنانچه آمارهای  منتشره از سوی سازمانهای بین المللی ، به ویژه  سازمان بهداشت جهانی ، کمیته کنترل جهانی مواد مخدر و سازمان یونسکو حاکی از مصرف فزاینده این مواد در سطح جهان است . تنها تفاوت موجود بین  کشورها و گروههای سنی مختلف در الگوی مصرفی  آنهاست .

از آنجا که اعتیاد دارویی و وابستگی به مواد مخدر موضوعی پیچیده و دارای ابعاد مختلفی است بنابراین هر نوع برخورد و مبارزه با رشد بی رویه و خطرناک آن مستلزم اقداماتی فراگیر و گسترده و  در ابعاد مختلف اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی ، مذهبی ، آموزشی و … است .

خانواده اولین محیط تربیتی رشد کودک است و با اینکه در طول زمان، بسیاری از کارکردهای خود را به نهادهای مختلف اجتماعی محول نموده ، اما هیچ نهادی تا کنون نتوانسته است، مهمترین کارکرد آن را که پرورش و تربیت فرزندان است، به طور کامل به عهده بگیرد . اهمیت تاثیر خانواده بر رشد فرد به قدری است که همه نظریه های موجود، توجه خود را بدان معطوف نموده اند . دیدگاه بیولوژیایی – فیزیولوژیایی به شباهت فرزند به والدین به لحاظ زیستی توجه دارد و تربیت وی را در محیط خانواده، سبب شباهت او به ایشان می داند. نظریه روان پویشی به تاثیر قاطع والدین در شکل گیری شخصیت کودک در پنج سال اولیه رشد، اشاره دارد. نظریه یادگیری رفتاری – اجتماعی که همه گونه رفتار آدمی را به یادگیری های او نسبت می دهد نیز به محیط خانواده، توجه زیادی دارد . نظریه یادگیری مشاهده ای نیز که رفتار فرد را حاصل مشاهده رفتار دیگران میداند، به نقش والدین به عنوان اولین الگوهای کودک توجهی خاص دارد. دیدگاه شناختی هم که هرگونه رفتار را نتیجه تعبیر و تفسیر اطلاعاتی می داند که فرد از محیط خارج دریافت میکند ، معتقد است که معنی دادن به وقایع زندگی را اولین بار، کودک در محیط خانواده می آموزد . سرانجام ، رویکرد مربوط به نظام خانواده نیز توجه زیادی به الگوهای روابط خانوادگی مبذول می دارد. (حسینی، ۱۳۶۸ص ۲۶)

جامعه ایران، با داشتن بیش از ۲۰ میلیون جمعیت جوان، از جوان ترین جوامع جهانی است. چیزی در همین حدود، جمعیت فرزندان این سرزمین است که مشغول به تحصیل هستند. مساله اعتیاد، مساله اشتغال از بزرگترین و مشهورترین معضلا ت این بخش مهم از جمعیت ایران است که به عنوان یک چالش عمومی می توان از آن یاد کرد.

معاشرت با دوستان و همسالانی که معتاد هستند و تحریک شدن از طرف آنان و کنجکاو شدن آنها برای مصرف مواد آنان را بسوی مواد مخدر جلب و جذب میکند.

آلوده بودن اجتماع به موادمخدر و دسترسی آسان به آن و داشتن دیدگاههای انحرافی به مسائل زندگی مثل رقابتهای بیهوده و عدم درک موقعیت و توانائیهای واقعی خود و به قول معروف یک شبه ره صد ساله پیمودن از عوامل دیگر گرایش بسوی اعتیاد میباشد.( کریم پور، ۱۳۶۵ ص ۱۰۲)

سوء استفاده قاچاقچیان از جوانان و نوجوانان بلاتکلیف و رها شده در اجتماع بعنوان ابزار و اهرم خود برای فروش و توزیع موادمخدر که بهترین شیوه استفاده از این قشر ، به اعتیاد کشاندن آنها است.

با توجه به مطالب ذکر شده ما نیز در صدد بررسی پیشگیری از اعتیاد از دیدگاه کارکنان سازمان زندانها  هستیم .

اهمیت وضرورت تحقیق:[۴]  

با وجود اینکه خانواده، مامن و ماوای هر کودک و نوجوان است اما خود در بروز بسیاری از مشکلات رفتاری منجمله اعتیاد نقش بسزایی بازی می کند. اعتیاد، خود نتیجه تداخل پیچیده ای از عوامل روان شناختی ، اجتماعی ، فرهنگی ، زیست شناختی و احتمالا تکوینی ( ژنتیک ) است ۱ ، که خانواده تمامی آثار فوق را یک جا اعمال می نماید و بنابراین از اهمیت ویژه ای برخوردار است .الگوهای نامتعادل خانوادگی، تاثیر زیادی بر رشد جرایم و انحرافات نوجوانان و جوانان که بخش عمده ای از آن را اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر تشکیل می دهد ، دارد . در مطالعه انجام شده توسط نگارنده ( ۱۳۷۴) بر روی ۱۱۰۰ نفر از دانش آموزان مشغول به تحصیل در مدارس راهنمایی استان همدان، مشخص گردید که مهمترین مشکلات دانش آموزان ، مشکلات شخصیتی ایشان را شامل مشکل سلوک ، انزواطلبی ، افسردگی ، وسواس و اضطراب است و در بین متغیرهای مختلف شخصی ، تحصیلی و خانوادگی ، روابط والدین با یکدیگر و با فرزندان، مهمترین عامل موثر در بروز مشکلات رفتاری بود. ۲خانواده اولین مدرسه تربیت کودک است و بنا به گفته ستیر[۵] پدران و مادران، معلمینی هستند که در مشکل ترین مدرسه دنیا برای آدم سازی خدمت می کنند. مدرسه ای که مدیر ، معلم و مستخدم آن خودشان هستند و تعطیلات ، ارتقاء مقام و حقوق ندارند . مدرسه ای ۲۴ ساعته و ۳۶۵ روزه که حداقل ۱۸ سال به هر دانشآموزی خدمت می کند .علاوه براین ، مدرسه ای با دو رییس که مشکلات بسیاری دارد. این سخت ترین ، پر اضطراب ترین و پر زحمت ترین کاری است که نیاز به حد اعلای حوصله ، گذشت ، خوش اخلاقی ، کاردانی ، علاقه ، آگاهی و دانش دارد . ۳ مطالعات انجام شده بر روی روابط والدین با کودکان و نوجوانان، وجود دو بعد رفتاری را مشخص نموده است: یکی بعد پذیرش – طرد و دیگری آزاد گذاشتن – محدود کردن. والدین پذیرنده در رابطه خود با فرزند، عاطفه ، تایید ، گرمی و محبت نشان داده و کمتر از تنبیه بدنی استفاده می کنند . در حالی که والدین طرد کننده با کودکانشان سرد بوده و از تنبیه بدنی نیز بیشتر استفاده می نمایند . پیداست که از دیدن فرزندانشان لذت نمی برند و حساسیتی نسبت به نیازهای وی نشان نمی دهند . در بعد آزاد گذاشتن – محدود کردن، مقدار آزادی ای که به کودک داده میشود، مورد توجه قرار می گیرد. والدین معتقد به آزاد گذاشتن ، به کودک اجازه تصمیم گیری داده و او را در انجام تصمیم خود آزاد می گذارند ، در حالی که والدین معتقد به محدود کردن، کودک خود را به شدت کنترل می نمایند.

در مطالعه ای که توسط ماسن[۶] انجام شد. (۱۹۶۹)، از ۷۴۰۰ نوجوان درباره شیوه های فرزند پروری سوال شد. در این تحقیق که دامنه آن از تسلط کامل والدین تا خود رهبری کامل نوجوان بود، هفت نوع والدین مشخص گردیدند که عبارتند از: مستبد ، مقتدر ، آزاد منش ، تساوی خواه ، اجازه دهنده ، سهل انگار و غفلت کننده. هنگامی که از نوجوانان خواسته شد تا به احساس خود از ناخواسته بودن، پاسخ گویند، درصد بیشتری از نوجوانان به خانواده های مستبد ، سهل انگار و غفلت کننده پاسخ مثبت دادند .

 بالدوین[۷] (۱۹۴۵) اظهار می دارد که نگرش های پذیرنده و دموکراتیک والدین، امکان رشد را به حداکثر میرساند. فرزندان چنین والدینی، امکان بهتری برای رشد ذهنی ،ابتکار و امنیت عاطفی دارند، در حالی که فرزندان والدین طرد کننده و سلطه جو ، افرادی متزلزل ، پرخاشگر و ستیزه جو هستند. ۶ انسجام خانوادگی نیز همواره به عنوان عامل موثر در بهداشت و سلامت روانی اعضای خانواده مطرح شده است. در محیط خانوادگی منسجم ، اعضای خانواده برای رسیدن هر یک از افراد به اهداف خود وی را یاری داده و تشویق می نمایند ، در حالی که در خانواده های نامنسجم ( از هم گسیخته ) حرکت افراد به جهت های مختلف ، نیروهای آنان را هدر داده و دستیابی به اهداف را مشکل می سازد . فرزندان این خانواده ها که والدین را درگیر مسایل خود می بینند، احساس طرد و تنهایی نموده و به انزوا پناه می برند و در این انزوا خود را یار و یاورخویش دانسته و غرق در خود شیفتگی می گردند؛ عاملی که سبب درونگرایی و گرایش فرد به اعتیاد می شود .

استی نت[۸] مدیر اداره کل تکامل انسان و خانواده از دانشگاه نبراسکا عقیده دارد که خانواده های منسجم در همه زمینه های زندگی از غذا خوردن گرفته تا کار و تفریح، چنان برنامه ریزی می کنند که اوقات بیشتری را با هم باشند. همچنین به خوشبختی و رفاه همه اعضای خانواده بها داده و در تمامی زمینه ها خانواده را در اولویت قرار می دهند. عدم ارتباط والدین با فرزند – به خصوص پدرانی که تصور میکنند، تنها وظیفه آنان فراهم آوردن نیازهای مادی فرزند است – موجب اختلال رابطه والد  فرزندی و انحراف نوجوان و پناه بردن وی به دوستان می شود. مطالعات انجام شده در ایران نیز وجود پیوندهای سست خانوادگی را در خانواده های معتادان، آشکار ساخته است.(کوپانی، (۱۳۸۲)،ص ۶۲(

مطالعات متعدد همچنین نشان می دهند که شیوه احساس والدین نسبت به فرزنداشان، تاثیر مهمی در رشد اجتماعی و عاطفی آنان دارد . رابرت سیرز [۹] و همکارانش در دهه ۱۹۵۰ با مادران تعدادی از کودکان کودکستانی درباره شیوه فرزند پروری ایشان مصاحبه نمودند . دیـویدمـک کلند [۱۰] و همکارانش بعد از گذشت بیست و پنج سال به انجام یک مطالعه درباره آن کودکان پرداختند. آنان دریافتند، هنگامی که والدین به خصوص مادران، فرزندانشان را واقعا دوست بدارند ، احتمال بیشتری دارد که ایشان به سطح بالاتری از رشد اخلاقی و اجتماعی برسند. محققین نتیجه گرفتند که رشد اخلاقی و اجتماعی فرزندان در دوره بعدی زندگی آنان به وسیله دوست داشتن، لذت بردن و نزدیک بودن والدین به آنان تعیین می شود. ۹ ایلنگورث[۱۱] (۱۹۸۶) نحوه نگرش والدین به کودک را در زمره عواملی می داند که کودک را در معرض خطر روانشناختی قرار می دهد. توجه بیش از اندازه ، محافظت زیاد، وجود انضباط بیش از اندازه در محیط خانه و یا فقدان آن ، وجود خصومت ، اظهار نارضایتی ، تحقیر ، سرزنش، طعنه ، استهزا، فقدان تشویق و تمجید و عشق و همچنین عدم درک ذهن کودک در حال رشد، در زمره این عوامل هستند. ۱۰ به گزارش ماسن[۱۲] (۱۹۷۴) تحقیقات مستمر و قابل ملاحظه ای نشان می دهند که شیوه انضباطی به کار رفته درباره بزهکاران، بیشتر سست و ناپایدار و یا بیش از اندازه محدود و همراه با تنبیه بدنی ، به جای استدلال بوده است. روابط والد – فرزندی بیشتر مبتنی بر خصومت، فقدان روح همبستگی ، طرد و بی تفاوتی و یا بی احساسی بوده و والدین برای نوجوانان خود کمترین آمال و آرزو را داشته و نسبت به وی متخاصم و خودشان مشکلات متعدد شخصیتی بوده اند . ۱۱ فارینگتون[۱۳] (۱۹۷۸) و مک کورد[۱۴] (۱۹۷۹) نیز اظهار داشته اند که تنبیه خشن بدنی ، طرد کودک و ناپایداری انضباط، ممکن است وی را برای انجام رفتارهای ضد اجتماعی و بزهکارانه آماده نماید.۱۲ راتر و هرسوف [۱۵] نیز عقیده دارند، والدینی که بیش از اندازه از کودک خود عیبجویی میکنند، او را بیشتر مستعد ابتلا به مشکلات عاطفی و رفتاری می نمایند. ( همان منبع ۱۳۸۲)

 حضرت علی (ع) در این مورد فرموده اند : “زیاده روی در ملامت و سرزنش، آتش لجاجت را مشتعل میکند”.  والدین فزون حمایت کننده نیز باعث پرتوقعی فرزند خود شده و اتفاقا موجبات ناکامی بیشتر وی را در اجتماع فراهم می آورند. چنین افرادی، فاقد قدرت خویشتنداری بوده و نسبت به مسوولیتهای خویش، بی اعتنا هستند. شیوه تربیتی والدین در طول دوره نوجوانی نیز همچنان ادامه می یابد. بسیاری از والدین در این دوره نیز با نوجوان خود به مانند کودک رفتار می کنند و همچنان به امر و نهی های خود ادامه می دهند. این امر سبب احساس حقارت و آزردگی نوجوان شده و باعث می گردد تا برای اثبات هویت خویش و اینکه دیگرکودک نیست به کشیدن سیگار ، نوشیدن مشروبات الکلی و یا مصرف مواد مخدر روی آورد. چنین شیوه ای همچنین سبب می گردد تا نوجوان فاقد اعتماد به نفس، دست رد به سینه دوستان نزده و با همنوایی با ایشان به اعمال انحرافی از جمله اعتیاد روی آورد.دوره نوجوانی دوره ای بحرانی است و این واقعیت شناخته شده ای است که در این دوره بر میزان بزهکاری ها ( از جمـله اعتیـاد به الـکل و مواد مـخدر) افـزوده می شود. یکی از مهمترین وظایف این دوره برای نوجوان، شکل دهی مجدد روابط با والدین است. وجود ارتباطات خوب خانوادگی سبب می شود که نوجوان به هنگام ازدواج و تشکیل خانواده به عنوان فرد بزرگسال همچنان به خانواده نزدیک بماند، در حالی که روابط نامساعد با والدین که سبب فقدان امور مشترک و داشتن دیدگاههای متفاوت درباره زندگی و عدم پذیرش نیازهای نوجوان توسط والدین ایجاد می شود، ۱۵ نوجوان را از خانواده دور و بیشتر به دوستان نزدیک می کند. بسیاری از نوجوانان قادر نیستند، ارتباطات مناسبی با والدین خود و سایر بزرگسالان برقرار نمایند و این امر منجر به ایجاد شکاف نسل و دوری ایشان از بزرگسالان می گردد. گیلک[۱۶] (۱۳۷۱) نیز از مطالعه خود بر روی دانش آموزان مدارس تهران نتیجه گرفته است که تفاوت معنی داری بین ارزش های نوجوانان و والدین ایشان وجود دارد. ۱۶ نقش آشکار خانواده آشفته و از هم گسیخته نیز در بروز مشکلات رفتاری کودکان و نوجوانان در بسیاری از مطالعات، مورد تاکید قرار گرفته است. خانواده متزلزل دارای شرایط و اوضاع و احوال گوناگونی است که برخی نمودها ی آن، اخــتلافـات خانوادگی، جـدایی یا مرگ والدین هستند.در این خانواده ها مناسبات والدین با یکدیگر و با فرزندان، طبیعی نیست و این امر می تواند به بروز بسیاری از مشکلات از جمله اعتیاد در فرزندان آنها منجر بشود.[۱۷]


[۱] Research project

[2] . Introduction

[3] .  Speech problem

[4] .  The necessity and importance of research

[5] satir

[6] Masn

[7] Baldwin

[8] – stinett

[9] – Robert Sears

[10] – Mc clelland

[11] Aylngvrs

[12] Masn

[13] Faryngtvn

[14] Mc cord

[15] – Rutter&Hersov

[16] Gilaki

[17] Miles, Mitra (1382) p. 11

 

90,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله پیشگیری از اعتیاد در محله ها
 • تحقیق پیشگیری از اعتیاد در مدارس شهر
 • تحقیق روشهای موثر در آگاه سازی خانواده درفرآیند پیشگیری از اعتیاد
 • تحقیق نقش آگاهی در پیشگیری از اعتیاد
 • تحقیق عوامل موثر پیشگیری و مصرف مواد در بین زندانیان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲۹ آبان , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.