تحقیق پیشگیری از اعتیاد در مدارس شهر


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق پیشگیری از اعتیاد در مدارس شهر مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۹۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق پیشگیری از اعتیاد در مدارس شهر نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول : طرح تحقیق ۱
مقدمه ۲
بیان مسئله ۳
اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
مدارس کشور در معرض خطر اعتیاد ۷
اهداف تحقیق : ۱۲
فرضیه های تحقیق ۱۲
تعاریف مفاهیم ۱۳
فصل دوم :پیشینه وادبیات پژوهش ۱۴
ادبیات و پیشینه نظری تحقیق ۱۵
انواع اعتیاد ۱۵
اعتیادات مجاز ۱۵
اعتیادات غیر مجاز ۱۶
ویژگیهای افراد معتاد ۱۷
اثرات دارویی مواد مخدر ۱۷
ریشه‌های روانی اعتیاد ۱۸
آسیب پذیری جوانان در دوران بلوغ ۱۹
پیشگیری به عنوان بهترین شیوه مقابله با اعتیاد ۲۰
عوامل مؤثر در اعتیاد جوانان ۲۰
۱ – زمینه هاى خانوادگى: ۲۱
۲ – فقر مادى خانواده ۲۱
۳ – عدم آگاهى و کم سوادى ۲۲
۴ – اختلافات خانوادگى ۲۲
۵-خصوصیات و ویژگى هاى جوانان و نوجوانان: ۲۳
۶ – فشار دوستان و همسالان: ۲۳
نقش خانواده در آگاه سازى جوانان و نوجوانان ۲۴
ویژگیهای افراد معتاد ۲۴
عوارض و تأثیرات منفی اعتیاد بر فرد و جامعه ۲۵
الف ) عوارض اقتصادی : ۲۶
ب) عوارض اجتماعی ۲۶
پ) عوارض جسمی ۲۷
عوارض خانوادگی ۲۷
عوامل موثر جهت مقابله با اعتیاد در مدارس ۲۹
۱- آموزش ۲۹
۲- پیش گیری و موج اعتیاد ۳۰
۳- اخراج راهکار نادرست ۳۱
آموزش مهارت های زندگی ۳۲
واکسیناسیون آموزشی ۳۳
پیشینه پژوهش : ۳۴

فصل سوم:روش پژوهش ۳۸
روش تحقیق : ۴۰
روش گردآوری اطلاعات : ۴۰
جامعه آماری ۴۱
اعتبار ( پایایی ) و روائی ابزار سنجش : ۴۱
روش تجزیه و تحلیل و اطلاعات ۴۲
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل آماری ۴۳
۱-۴-مقدمه ۴۴
۴-۴- آمار توصیفی ۴۴
آمار استنباطی ۵۹
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ۶۵
مقدمه ‌: ۶۶
خلاصه پژوهش ۶۶
مقایسه با یافته های قبلی : ۶۹
پیشنهادات و نتیجه گیری : ۷۰
اصولی ترین راه پیشگیری اعتیاد و درمان معتادان ۷۳
ارائه راه حل ها: ۷۵
راه حل نهایی: مبارزه با مواد مخدر: ۷۷
محدودیت‌های پژوهش ۷۸
منابع: ۷۹
ضمائم ۸۰
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۱-۴- توزیع فراوانی و درصدی میزان درآمد والدین(خانواده ها) ۴۴
جدول ۲-۴ توزیع فراوانی و درصدی سواد پدر دانش آموزان ۴۶
جدول ۳-۴ توزیع فراوانی و درصدی سواد مادران دانش آموزان ۴۷
جدول ۴-۴) توزیع فراوانی درصدی سوال ۱ ۴۸
جدول ۵-۴ ):توزیع فراوانی و درصدی سوال شماره ۳ ۴۸
جدول ۶-۴ ):توزیع فراوانی و درصدی سوال شماره ۳ ۴۹
جدول ۷-۴): توزیع فراوانی ودرصدی سوال شماره ۴ ۴۹
جدول ۸-۴ ): توزیع فراوانی درصدی سوال شماره ۵ ۵۰
جدول ۹-۴) : توزیع و فراوانی درصدی سوال شماره ۶٫ ۵۱
جدول ۱۰-۴ ): توزیع فراوانی و درصدی سوال شماره ۷٫ ۵۱
جدول ۱۱-۴): توزیع فراوانی ودرصدی سوال شماره ۸ ۵۲
جدول ۱۲-۴ ): توزیع فراوانی و درصدی سوال شماره ۹ ۵۳
جدول ۱۳-۴ ) توزیع فراوانی و درصدی سوال شماره۱۰ ۵۳
جدول ۱۴-۴ توزیع فراوانی و درصدی سوال شماره ۱۱٫ ۵۴
جدول ۱۵-۴ -توزیع فراوانی و درصدی سوال شماره ۱۲ ۵۵
جدول ۱۶-۴ -توزیع فراوانی و درصدی سوال شماره ۱۳٫ ۵۵
جدول ۱۷-۴ ) توزیع فراوانی و درصدی سوال شماره ۱۴ ۵۶
جدول ۱۸-۴- توزیع فراوانی و درصدی سوال شماره ۱۵٫ ۵۷
جدول ۱۹-۴ ): توزیع فراوانی و درصدی شماره ۱۶ ۵۷
جدول ۲۰-۴): توزیع فراوانی و درصدی سوال شماره ۱۷ ۵۸
جدول ۲۱-۴ درآمد ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی ۵۹
جدول ۲۲-۴ درآمد ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی ۶۰
جدول ۲۳-۴ درآمد بالای ۶۰۰ هزار تومان ۶۰
جدول ۲۴-۴ فرضیه شماره سوم ۶۳

فهرست نمودارها

نمودار ۱ ۴-) توزیع فراوانی درآمد والدین(خانواده ها) ۴۴
نمودار ۴-۲) توزیع فراوانی سواد پدر دانش آموزان ۴۶
نمودار ۲ -۴ نمودار میله ای توزیع فراوانی سواد مادران دانش آموزان ۴۷
شکل -۴۳) نمودار میله ای آموزش توسط خانو اده جهت پیشگیری از اعتیاد ۶۲
شکل ۴- ۴)نمودار میله ای عوامل بسته های آموزشی ۶۴

 

منابع:

۱٫ احمد وند ، محمد علی ، اعتیاد ( ۱۳۷۹) سبب شناسی و درمان آن ، تهران ، پیام نور .
۲٫ اسفندیاری،اسماعیل ، «فقر و انحرافات»، کتاب زنان، ش ۲۱ ص ۶۴و۶۵ /
۳٫ باقری یزدی، س ع . (۱۳۷۳)، بررسی همه گیر شناسی اختلالات روانی در مناطق روستایی میبدیزد، پایان نامه ی کارسناسی ارشد روان شناسی بالینی تهران.دانشگاه علوم پزشکی ایران
۴٫ حافظ نیا، (۱۳۷۷) مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران، انتشارات سمت.
۵٫ دلاور، علی ، (۱۳۷۴) مبتنی در پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران، رشد
۶٫ ساپینگتون، اندروا (۱۹۸۹) بهداشت روانی (ترجمه ی حمیدرضا حسین شاهی برواتی ، ۱۳۷۹) چاپ اول. انتشارات روان
۷٫ ساراسون، ایروین، ساراسون، باربارآ آر (۱۳۷۵) روانشناسی مرضی. ترجمه ی نجاریان و همکاران، جلد سوم تهران، انتشارات رشد
۸٫ شاملو، سعید (۱۳۷۲)، بهداشت روانی چاپ دهم انتشارات رشد.
۹٫ شعاری نژاد ، علی اکبر (۱۳۹۴)، فرهنگ علوم رفتاری، انتشارات امیر کبیر
۱۰٫ شعاری نژاد، علی اکبر (۱۳۷۰) روانشناسی عمومی، تهران، طوس
۱۱٫ صاحب جمعی ، پروانه ، (۱۳۷۲) رابطه ی مسایل خانوادگی ویژگی های شخصیتی نوجوانان و جوانان با بزهکاری در سمینار بررسی مسائل نوجوانان و جوانان اردیبهشت ۱۳۷۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوزستان
۱۲٫ فرجاد، محمدحسین ، بررسی مسائل اجتماعی ایران، تهران، اساطیر، ۱۳۷۷،
۱۳٫ فدایی فرید ؛ سجادیه ، سید علی . شناخت ، پیشگیری و درمان اعتیاد ، تهران تایماز، ۱۳۶۵
۱۴٫ قربان حسینی،علی اصغر،پژوهش نو در مواد مخدر و اعتیاد، تهران امیر کبیر، امیر کبیر، ۱۳۶۸
۱۵٫ عربیان، نرگس ، «اعتیاد و راه های پیشگیری از آن با تأکید بر تربیت و خانواده»، مجله حیات سبز، ش سوم، ۱۳۸۲٫
۱۶٫ کریم پور ، صادق ،روان شناسی اعتیاد ، تهران ف امیر کبیر ، ۱۳۶۵
۱۷٫ کاپلان، هارولد، سادوک ، خلاصه ی روانپزشکی (ترجمه ی نصرت الله پورافکاری، ۱۳۷۲) ، مؤسسه انتشارات ذوقی
۱۸٫ کوکرین (۱۳۷۵) ، مبانی اجتماعی بیماریهای روانی (خرید براتی و بهمن نجاریان مترجمان) ، تهران، رشد، (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی ۱۹۹۱).
۱۹٫ مدنی، سعید ، «اعتیاد و راه های پیشگیری از آن با تأکید بر تربیت و خانواده»، مجله حیات سبز، ش سوم، ۱۳۸۲٫
۲۰٫ میلانی فر، بهروز (۱۳۷۰) بهداشت روانی ، چاپ اول، نشر قومس
۲۱٫ هوربیتر (۱۳۷۵) ، مبانی روانپزشکی کودک، ترجمة نصرت الله پورافکاری، انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۲۲٫ هومن عباس ، (۱۳۷۶) استاندارد سازی و هنجاریابی پرسشنامه ی سلامت عمومی، مؤسسه تحقیقاتی تربیتی دانشگاه تربیت معلم.

 

چکیده

هدف از پژوهش پیشگیری از اعتیاد در مدارس بوده است.

در این پژوهش پس از بیان مسئله و مشخص کردن اهداف و فرضیه های تحقیق در فصل اول این پژوهش در قصل دوم مبانی نظری و پیشینه عملی در داخل و خارج از کشور پرداخته شده است.  در فصل سوم روش تخقیق و تعداد جامعه آماری تحقیق ۳۰ نفر بوده که جامعه آماری این تحقیق  به دلیل گسترده بودن تعداد جامعه­ی مورد نظر، نمونه آماری به صورت تصادفی  انتخاب گردیده­اند .ابزار مورد استفاده جهت انجام تحقیق، پرسشنامه  پیشگیری اعتیاد در مدارس بوده  و نتایج بدست آمده در این تحقیق مشخص کرد که بین عوامل اقتصادی آموزش دانش آموزان در باره مواد مخدر و عوارض آن و پیشگیری از اعتیاد در مدارس رابطه معنی داری وجود دارد

بین آگاه سازی توسط خانواده دانش آموزان جهت تغییر در نگرش آنان در باره مواد مخدر و عوارض آن و پیشگیری از اعتیاد در مدارس شهر اورمیه رابطه معنی داری وجود دارد

و  بین تولید بسته های آموزشی خطرات و عوارض مواد مخدر در مدارس پیشگیری از اعتیاد در مدارس رابطه معنی داری وجود دارد

مقدمه[۱] :

بر پایه ی  گزارش سازمانی جهانی بهداشت (۱۹۹۸) ۷۰ درصد مرگ ها به دنبال رفتارهایی رخ می دهند که در نوجوانی روی داده و قابل اصلاح بوده اند. گستره ی جهانی مصرف الکل ، مخدرها ، سیگار و داروهای روان گردان در میان نوجوانان[۲] و همه گیر شناسی رو به افزایش مصرف سیگار به ویژه در دختران نوجوان هشدار دهنده است [۳]

در پژوهشی که بر روی نوجوانان ایرلندی با میانگین سنی ۵/۱۱ سال ، در باره ی مصرف الکل صورت گرفته است به ترتیب ، ۱۵ درصد مصرف مرتب الکل و ۷۳ درصدتجربه ی مصرف الکل و دست کم یک بار در ماه گذشته تجربه می بارگی  را گزارش کرده اند ، هم چنین ۴۸ درصددختران و ۵۲ درصدپسران در پژوهش انجام شده در اسکاتلند بیش از  پنج بار درماه گذشته الکل نوشیده و ۸۰ درصددختران و پسران ۱۶-۱۵ ساله بد مستی را تجربه نموده اند[۴]

 


بیان مسئله[۵]

آموزش نقش کلیدی و غیرقابل انکاری در برنامه های کاهش تقاضا و پیشگیری اولیه از گرایش دانش آموزان به سمت اعتیاد دارد.سوء مصرف مواد اعتیاد آور از مهمترین مشکلات عصر امروز به شمار می آید، به طوری که سازمان ملل متحد، مواد مخدر و داروهای روان گردان شیمیایی را در کنار سه بحران دیگر دنیا (سلاح های هسته ای، رشد جمعیت، آلودگی محیط زیست) قرار داده است.اعتیاد به مواد مخدر علاوه بر زیان های جدی و خطرناک جسمی از قبیل ابتلا به بیماری های عفونی واگیردار همچون ایدز و هپاتیت، عوارض و مشکلات عدیده اجتماعی و اقتصادی دیگری از قبیل افزایش جرم های مرتبط با مواد مخدر همچون جنایت و سرقت و فقر را به دنبال دارد.کشور ایران به لحاظ جغرافیایی در کنار بزرگ ترین منبع تولید مواد مخدر قرار دارد.( احمد وند،۱۳۷۹)

احتمال روی آوردن به مخدرها در نوجوانان سیگاری و الکلی ، بسیار زیاد است[۶] در سطح جهانی نیز سالانه هشتصد هزار نوجوان به خیل مصرف کنندگان دایمی سیگار می پیوندند . در سریلانکا ، چین و روسیه به ترتیب ۱۲ درصد، ۳۳ درصدو ۷۰ درصدنوجوانان پیش از ده سالگی سیگار را آزموده اند[۷] روزانه ۳۰۰۰ نوجوان امریکایی سیگاری می شوند و ۹۰ درصدسیگاریهای  آمریکا  پیش از ۱۹ سالگی سیگار را آغاز می کنند  مصرف سیگار  هم چنین با مصرف مواد دیگری چون کوکائین ، هروئین ، حشیش و الکل همراه بوده است [۸]

نوجوانانی که در سنین پایین تر به سیگار روی می آورند ، احتمالا تا سالها مصرف سیگار را ادامه می دهند و نیز به دلیل طولانی شدن مدت مصرف سیگار،  در معرض خطرات بیشتری هستند[۹]  از این رو افزایش سن شروع سیگار از دوازده به چهارده سالگی، کاهش شمار نوجوانانی که الکل مصرف می کنند[۱۰] و کاهش مصرف سیگار توسط نوجوانان[۱۱] از هدفهای سازمان جهانی بهداشت تا سال ۲۰۱۰ اعلام شده است ( سازمان جهانی بهداشت ، ۱۹۹۸ ) خدمات و مراقبت های بهداشتی موفق در گرو درک ماهیت نوجوانی ، شناخت گسترده تری از نگاه نوجوانان ، و باورها ، دیدگاهها و انگیزه های ایشان است [۱۲]

با توجه به موادر بذکر شده در این تحقیق به بررسی عوامل موثر پیشگیری از اعتیاد در مدارس شهر اورمیه خواهیم پرداخت.

اهمیت و ضرورت تحقیق[۱۳]

واقع شدن در مسیر اصلی قاچاق مواد مخدر و همچنین برخورداری از جمعیت جوان و پویا، جامعه ما را در برابر صدمات مرتبط با مواد مخدر آسیب پذیر ساخته است.کاهش میانگین سن اعتیاد و گرفتار شدن برخی از جوانان در دام موادمخدر، باعث اتخاذ سیاست ها و اقدامات گسترده ای از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تهدیدات ناشی از این مواد شده است که از جمله آنها می توان به مبارزه شدید با سوداگران مرگ اشاره کرد.امروزه ثابت شده است که در کنار مبارزه با کشت، تولید، قاچاق، توزیع و مصرف مواد مخدر، باید سرمایه گذاری اساسی در حوزه پیشگیری از گرایش افراد جامعه بخصوص نوجوانان و جوانان به مصرف مواد مخدر اعمال و در تمام سنین و مراحل رشد و تحول انسان ها، برنامه های پیشگیرانه ای را اجرا کرد.آگاهی دادن به دانش آموزان در خصوص مواد اعتیاد آور از طریق کتب درسی و کمک درسی در قالب یک برنامه ریزی مدون، از وظایف آموزش و پرورش است و اجرای درست آن اهمیت بسزایی در پیشگیری دارد.تحقیقی در این زمینه میان ۱۶۳ نفر از دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی منطقه یک تهران انجام شد.

بررسی تاثیر متون آموزشی بر میزان آگاهی دانش آموزان پسر مقاطع مختلف تحصیلی شهر تهران در زمینه اعتیاد و عوارض آن هدف کلی این تحقیق به شمار می رفت.یافته های این پژوهش حاکی از آن بود که آموزش بر افزایش سطح آگاهی دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی در زمینه اعتیاد و عوارض آن موثر است. در واقع این نتایج اهمیت بعد آموزش و نقش کلیدی و غیرقابل انکار آن را در برنامه های کاهش تقاضا و پیشگیری اولیه از گرایش دانش آموزان به سمت اعتیاد را بیش از بیش آشکار می کند.با اطمینان ۹۵ درصد می توان گفت که آموزش در افزایش سطح آگاهی دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی نسبت به اعتیاد و موادمخدر و عوارض آن موثر است.( احمد وند، ۱۳۷۹)

اجرای برنامه مهارت های زندگی در مدارس، تغییر در نگرش دانش آموزان از طریق ارائه اطلاعات صحیح به آنها درباره مواد مخدر و عوارض آن، گنجاندن آموزش های مربوط به مقابله با موادمخدر و اعتیاد در برنامه درسی مدارس، اتخاذ تدابیر لازم برای دانش آموزان در معرض خطر و مداخلات اولیه و زود هنگام، آموزش والدین برای توانمندسازی آنها در جهت مبارزه پیشگیرانه، تولید بسته های آموزشی اعم از کتاب، نوار و سی دی آموزشی منطبق بر نیازسنجی و بومی سازی فعالیت ها، استفاده از تشکل های دانش آموزی در عرصه مبارزه نرم افزاری و فرهنگی با مواد مخدر و تقویت مراکز مشاوره دانش آموزی از جمله اقداماتی است که آموزش و پرورش باید به طور جد در برنامه جامع پیشگیری از اعتیاد در مدارس انجام دهد.( اسفندیاری،۱۷۸)

همراهی مدارس در برنامه های جامع اجتماعی موجب می شود تا پیام ها، ارزش ها و نگرش های واحدی به نوجوانان منتقل شود، در واقع فعالیت های آموزشی در مدرسه برای جلوگیری از گسترش اعتیاد، موثرترین برنامه در پیشگیری از اعتیاد آنان است.

مهرماه سال ۸۶ «حمید صرصامی» مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر شمار دانش‌آموزان معتاد در کشور را ۳۰ هزار نفر اعلام کرده بود. به گفته این مسئول از سال ۱۳۸۱ تا ۸۵، بیش از ۱۰ میلیارد تومان از اعتبارات ستاد مبارزه با مواد مخدر به وزارت آموزش و پرورش تخصیص داده شده بود تا طرح جامع آموزشی و اطلاع‌رسانی پیشگیری از مصرف مواد مخدر و روانگردان‌ها برای دانش‌آموزان اجرا شود.

هرچند پس از اعلام این خبر مدیرکل سلامت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش وجود۳۰هزار دانش‌آموز معتاد در کشور را تکذیب کرد و اعلام کرد که هیچ مدرک موثقی در دست نیست که همه این افراد محصل بوده‌اند، اما طرح جدید نیروی انتظامی برای کنترل شدید وضعیت اعتیاد در مدارس را باید صحه‌ای بر خبر وجود چندین هزار دانش‌آموز معتاد در مدارس دانست.( همان مبع ، ۱۳۷۸)

مدارس کشور در معرض خطر اعتیاد

رئیس کمیسیون آموزش مجلس  در گفتگو با ایسنا، با اشاره به جلسه‌ اخیر کمیسیون آموزش و تحقیقات با مسوولان وزارت آموزش و پرورش و ستاد مبارزه با موادمخدر درخصوص اعتیاد در مدارس تصریح کرد: متاسفانه ایران از سوی مرزهای شرقی مورد یک سونامی موادمخدر قرار گرفته است.

وی افزود: براساس گزارش‌های رسیده، تولید موادمخدر در افغانستان بشدت افزایش پیدا کرده و به‌‌رغم تلاش‌های زیاد نیروهای انتظامی، حجم زیادی از این موادمخدر وارد کشور می‌شود.نماینده مردم تهران اضافه کرد: مقداری از این مواد در داخل کشور به فروش می‌رسد و بقیه هم به کشورهای دیگر صادر می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد سازمان‌های بین‌المللی در کمک به این مساله سستی می‌کنند و در قبال هزینه‌های سنگینی که چه از نظر جانی و چه از نظر مالی به ایران تحمیل می‌شود، بی‌تفاوت هستند.وی با تاکید بر این‌که حجم تولید خشخاش و دیگر موادمخدر در افغانستان بویژه بعد از حضور نیروهای خارجی به شدت افزایش یافته است، اظهار کرد: سازمان‌های بین‌المللی باید با یک عزم جدی و بین‌المللی جلوی این سونامی مواد مخدر به ایران و جهان را بگیرند.


[۱] Introduction

[2] Kvrbst, 2001

[3] Hndry shock and Smith, 1998

[4] Pavys, Kanyg Ham and Amos, 1998

[5] The expression

[6] Mac Nayz and Eun, 2001

[7] Kvrbst, 2001

[8] Hndry shock and Smith, 1998

[9] Johnson, Bowles and Klbr, 2000

[10] Mac Nayz and Eun, 2001

[11] Kvdjvv Klein, 2002

[12] Rich and Ginsberg, 1999

[13] Importance and necessity of research

 

90,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله نقش عوامل روانشناختی در گرایش به مواد روانگردان
 • مقاله پیشگیری از اعتیاد در محله ها
 • تحقیق پیشگیری از اعتیاد از دیدگاه کارکنان سازمان زندانها
 • تحقیق روشهای موثر در آگاه سازی خانواده درفرآیند پیشگیری از اعتیاد
 • تحقیق نقش آگاهی در پیشگیری از اعتیاد
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۸ آبان , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.