تحقیق چگونگی آموزش از راه دور دانش آموزان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق چگونگی آموزش از راه دور دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال در ایران  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق چگونگی آموزش از راه دور دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال در ایران  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

خلاصه ۵
مقدمه ۷
بیان مسئله ۸
اهداف کلی ۱۰
اهداف جزئی ۱۰
سوالات اساسی تحقیق ۱۱
تعریف مفهومی واژه ها ۱۲
تاریخچه آموزش از راه دور در ایران ۱۵
مسائل بنیادی در آموزش از راه دور ۱۶
رویکردهای اساسی آموزش از راه دور ۱۷
علل پیدایش آموزش از راه دور ۱۸
مزایا و امکانات آموزش از راه دور ۱۹
آموزش از راه دور و رویکردهای آموزشی و یادگیری ۲۰
ارکان، ویژگی ها و مبانی نظام آموزشی باز ۲۲
۱- ۱- ارکان ۲۲
۱-۱- روش ارائه مواد آموزشی ۲۲
۲-۱- روش ارائه آموزش ۲۳
۳-۱- روش سنجش وارزیابی ۲۳
۲- سازمان مرکزی ۲۳
۳-ویژگی ها ۲۴
۴- مبانی ۲۴
آموزش از راه دور در آموزش و پرورش ایران ۲۷
عوامل ایجابی آموزش از راه دور ایران ۲۷
تفاوت های موجود بین دانش آموزان نظام حضوری با فراگیران آموزش از راه دور ۲۸
طبقه بندی مخاطبین ۳۱
روش ها وفرایندی اجرایی تحصیل در آموزش از راه دور ۳۳
آموزش کتاب محور، (Book-oriented) 33
3- آموزش دیداری شنیداری (Audio-visual Education) 34
4- روش شبکه محور (E-Learning) 34
چالش ها و دغدغه ها مرتبط با آموزش از راه دور ۳۶
۱-فرهنگ خود آموزی ۳۶
۲- کارایی و کیفیت ۳۷
۳- نواقص موجود در کمیت و کیفیت محتوای آموزش ۳۸
۴- مسایل تربیتی ۳۹
۵- متفاوت‌های با دلیل یا بدون دلیل روشن ۴۱
۶- بودجه ۴۲
۷- قوانین و مقررات مناسب ۴۳
روش تحقیق ۴۶
طرح تحقیق ۴۸
یافته‌ها و نتایج ۵۰
محدودیت‌های تحقیق ۵۲
راه کارهای پیشنهادی تحقیق ۵۲
منابع و ماخذ ۵۳

 

منابع و ماخذ

۱- ابراهیم زاده – عیسی – مقاله گردهمایی آموزش دبیران موسسه آموزش از راه دور- موسسه فرهنگی منادی تربیت – تهران ۱۳۸۳٫
۲- ابراهیم زاده – عیسی – راهبردهایی برای مدیران مراکز آموزش از راه دور – موسسه فرهنگی منادی تربیت- تهران ۱۳۸۳٫
۳- ابوترابیان – محمدرضا، پرورش نسل خلّاق در ایران، انتشارات مدرسه، تهران ۱۳۸۲٫
۴- الحسینی، سید حسن، مقدمه‌ای بر آموزش از راه دور، موسسه فرهنگی منادی تربیت، تهران ۱۳۸۴
۵- شعاری نژاد – علی اکبر- فلسفه آموزش و پرورش، تهران، امیرکبیر، چاپ ششم، ۱۳۸۱٫
۶- جزوه آموزشی سیر تحول تاریخی آموزش از راه دور، مدرسه آموزش از راه دور، تهران، ۱۳۸۳٫

 

خلاصه :

این مقاله درصدد است تا ضمن تبیین مبانی، چگونگی و چیستی آموزش از راه دور، به تناسب سازی این آموزش‌ها در کشور اشاره داشته باشد، به همین مناسبت مبانی و تعاریف آموزش از راه دور و رویکردهای متفاوت مورد بررسی قرار گرفته پس از تشریح رویکرد تلفیقی، به تشریح وضعیت آموزش از راه دور در آموزش و پرورش ایران پرداخته است و در این راستا روش‌ها و فرایندهای اجرایی و چالش‌ها و دغدغه‌های مهم در شکل گیری این آموزش‌ها بیان شده است.

آنچه حائز اهمیت است آنکه، آموزش از راه دور در کشورما در ابتدای راه است و برای پیشرفت و گسترش آن باید فعالیت‌های در خور فکری و عملی بسیاری به مدد آید.

مقدمه

اگر فایدة آموختن و آموزش را پرورش قابلیتها، توانمندی‌‌های انسانی بدانیم، آنگاه سه اتفاق مهم می‌افتد: نخست آن که گسترش پوشش تحصیلی برای پاسخگویی به حق تعلیم و تربیت همگانی ضرورت می‌یابد. دوم، توجه به کیفیت و بهره وری بالای تعلیم و تربیت مد نظر قرار می‌گیرد و در این راه جلوگیری از پدیدة اتلاف در مدرسه اولویت پیدا می‌کند و سوم: از ورود تکنولوژی و پیوند آن با آموزش و پرورش و ایجاد تنوع و انعطاف روشمند، بهره گیری می‌شود. آموزش از راه دور بنا به خصوصیاتی که دارد می‌تواند بخش قابل توجهی از ضرورت های فوق را تامین نماید.

قرن بیست و یکم که از نقطه نظر تعلیم و تربیت از سوی یونسکو به عنوان قرن آموزش از راه دور نام گرفته است با استفاده از تکنولوژی های نوین، آموزش خارج از پردیس مدرسه را ممکن ساخته است. به طوری که می توان آموزش مادام العمر را با حذف دیوارهای جدا کننده مدرسه، کار و بازنشستگی تعریف نمود. در چنین شرایطی پرداختن به آموزش از راه دور در آموزش و پرورش و همچنین آموزش عالی کشور از نیازهای بی بدیل جامعه ایرانی خواهد بود.

البته این مقاله درصد بیان چیستی و چگونگی آموزش از راه دور از نقطه مبانی وروش ها از یکسو و مخاطبین این آموزش در دوران راهنمایی ومتوسطه تحصیلی (سال۱۸-۱۲) از سوی دیگر می باشد.


بیان مسئله

آموزش از راه دور، نوعی از تعلیم وتعلم است که در آن بین معلم و متعلم فاصله است. از این آموزش ها از درون ستادهای آموزشی برنامه ریزی، طراحی و ارائه می شوند و مخاطب به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم وبافاصله زمانی دریافت می کند. دراین نوع آموزش ها محتوای بسته های آموزشی بسیار حایز اهمیت است تنوع این بسته ها، مطلوبیت و جذابیت آن ها را درنزد مخاطب افزایش می دهد وبه یادگیری آسان تر آنان یاری می رساند.

آنچه در آموزش و پرورش ایران نیز به اجرا  درآمده است حکایت از روند رو به تکامل بسته های آموزشی دارد.

این بسته ها، اکنون محتوای مطالب نوشتاری شامل: کتاب اصلی خود آموز، کتاب کار و تمرین ، CD های آموزشی، انواع سوالات و آزمون های موجود در  CD ها و در مواردی DVD وجود دارد.

این بسته با راهنمایی مشاورین تحصیلی و بعضاً با کلاس های حضوری حمایت می شوند تا به این ترتیب دانش آموز برای امتحان پایان ترم و در نهایت پایه مربوط آمادگی پیدا کند.

این شیوه آموزشی که از سال ۱۳۸۳ ارائه شده است ابتدا ۸ استان کشور وسپس در مدت کوتاهی درتمام کشور فراگیر شد و اکنون در هر یک از مناطق دور یا نزدیک آ . پ مرکز یا مراکزی که متولی آموزش از راه دور هستند و خصوصی ارائه می شوند وجود دارند وبه ارائه خدمات خویش می پردازند.

دراین زمینه مدارک و منابع غنی و قابل توجهی در آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش وجود دارد که حکایت از برنامه ریزی مدون کوتاه مدت وبلند مدت در این زمینه می باشد.

البته تا کنون از مخاطبین بالقوه حدود ۱۳ میلیون بازمانده از تحصیل، تنها حدود سیصد هزار نفر به تحصیل در این نوع آموزش ها اشتغال دارند که به نظر می رسد محل تامل است( الحسینی-۱۳۸۴).

اهمیت وضرورت تحقیق

با پیشرفت تکنولوژی و ورود آن به عرصه صنعت آموزش، نوعی از تغییرات شتابان در عرصه آموزش و پرورش ها رخ داده است و رقابت جهانی بر این پایه شکل گرفته است. برای اینکه کشور ما ایران از این نوع آموزش ها محروم نشود و نظام تعلیم و تربیت انعطاف پذیری لازم را تجربه نماید، ضروری است رویکرد آموزش از راه دور جدی گرفته شود و در عمل محقق شود.


اهداف

اهداف کلی:

–           بدست دادن تعاریف ومفاهیم آموزش از راه دور برای آموزش و پرورش.

–           ایجاد نوعی هماهنگی بین نیاز به آموزش و در بین کلیه دانش آموزان باز مانده از تحصیل یا محروم از مدرسه بویژه کسانی که در سنین ۱۸-۱۲ سال هستند.

اهداف جزئی:

–           آشنایی هر چه بیشتر با کارکرد ها و نحوه آموزش از راه دور به عنوان یک فرصت

–           القاء نیاز به آموزش از راه دور برای آموزش و پرورش.

–           عطف توجه به حقوق دانش آموزان و اولیاء در انتخاب نوع آموزش ها.

–           بیان توصیفی نیاز آموزش و پرورش به آموزش از راه دور، برا فائق آمدن بر فاصله های تکنیکی با روش های مطلوب تر.

–           مقابله با پدیده اتلاف و معکوس پوشش تحصیلی.

–           آشنایی با چالش ها و مشکلات آموزش از راه دور.

50,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله روش‌ها و فنون تدریس
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.