تحقیق چگونگي كاهش اضطراب سوادآموزان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق چگونگي كاهش اضطراب سوادآموزان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای 36  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق چگونگي كاهش اضطراب سوادآموزان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چكيده :   1
مقدمه   2
بيان مسئله (توصيف وضعيت موجود)   4
اهميت و ضرورت پژوهش   6
اهداف تحقيق   7
فرضيه هاي كلي پژوهش   8
تعاريف عملياتي واژه ها   9
پيشينة نظارت آموزشي و راهنماي تعليماتي   10
منابع اقتدار راهنمايان آموزشي   12
نظارت و راهنمايي آموزشي به عنوان رفتار سازماني   13
نظارت و راهنماي تعليماتي و جايگاه آن در آموزش و پرورش   14
اضطراب   15
سطوح اضطراب   17
حالات اضطراب   18
كنترل اضطراب و كاهش آن   18
شيوه هاي مقابله : راهبردهاي سازگارانه و ناسازگارانه كنار آمدن   18
اضطراب تحصيلي   19
پژوهش هاي انجام شده در خارج از كشور   20
روش پژوهش   21
گردآوري اطلاعات شواهد (1)   22
تجزيه و تحليل اطلعات شواهد (1)   23
روش انجام كار   24
گردآوري شواهد (2)   26
تجديد نظر در روش هاي انجام گرفته   26
نتايج   27
پيشنهادات   28
فهرست منابع   29
پرسشنامه   30

فهرست منابع

1- عباسپور ، عباس : «نظارت و راهنمايي آموزشي به عنوان رفتار سازماني» فصلنامه مديريت در آموزش و پرورش ، تهران ، دوره چهارم

2-   عسكريان، محمد، «نظارت و راهنمايي » بپي كپي ، تهران ، دانشگاه پيام نور، 1371

3- نيكنامي، مصطفي «نظارت و راهنمايي تعليماتي و جايگاه آن در آموزش و پرورش»، تهران سال دوم شماره 5، بهار 1373

4- پرداختچي، محمد حسن : «منابع اقتدار راهنمايان آموزشي » فصلنامه مديريت در آموزش و پرورش ، تهران سال دوم ، شماره 5 زمستان 1387

5- نيكنامي ، مصطفي : «نظارت و راهنمايي تعليماتي» تهران ، دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي ، دانشگاه علامه طباطبايي 65-1354

6-   دلاور، علي : «روش هاي تحقيق در روان شناسي و علوم تربيتي» چاپ پنجم ، انتشارات پيام نور

7-   نظارت در مديريت ، مركز آموزش عالي فرهنگيان ، خرم آباد، 1374

8- نيك نژاد، حميد «بررسي اثرات نقش راهنمايان تعليماتي در بهبود كيفيت تدريس معلمان» خرم آباد، مركز آموزش عالي آيت اله كمال وند 1374

چكيده :

اين پژوهش تحت عنوان «چگونگي كاهش اضطراب سوادآموزان هنگام بازديد راهنمايي تعليماتي» ؛ در مركز يادگيري محلي شهيد اديبي شهرستان دزفول انجام گرفت. هدف اصلي آن شناسايي علل و عوامل اضطراب سوادآموزان در هنگام بازديد راهنماي تعليماتي و برطرف كردن و يا كاهش اين علل و عوامل بوده است. اقدام صورت گرفته كه عبارت از ، تغيير در نگرش در رفتار آمزشيار و سوادآموز نسبت به راهنمايي تعليماتي اثربخش كردن بازديد در زمينه بهبود كيفيت تدريس بود، باعث گرديد تا پژوهش گر به اهداف گفته شده دست يابد . در جريان پژوهش مشخص شد كه توجه به اصول و فنون بازديد و تغيير نگرش آموزشيار و سوادآموزان نسبت به بازديد و اجراي آن در كلاس ها تأثير شگرفي در نگرش هاي عاطفي سوادآموزان ، نتايج بازديد و حتي خود پندارة راهنماي تعليماتي نسبت بر فعاليت شغلي و ويژگي هاي شخصيت خود بر جا مي گذارد.

مقدمه

مسئله مبارزه با بي سوادي و گسترش آموزش بزرگسالان از مسائل عمده اي است كه مورد توجه كشورهاي مختلف جهان قرار گرفته است. و به دليل ارتباط و همبستگي رشد اخلاقي ، فرهنگي و اقتصادي هر جامعه با افزايش تعداد
بي سوادان، سرمايه گذاري در اين زمينه و تلاش براي مبارزه با بي سوادي و ريشه كن كردن آن در هر جامعه بويژه در جامعه اسلامي يك ضرورت اجتماعي ، اخلاقي و انساني و الهي است. كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي بنيان گذار كبير انقلاب اسلامي با درك عميق از مشكلاتي كه بر اثر بي سوادي مردم در جامعه بروز ظهور مي يابد.، طي فرماني موضوع بسيج سوادآموزي را صادر كرد و در هفتم دي ماه سال 1358 سازمان نهضت سوادآموزي با هدف باسواد كردن خيل عظيم
بي سوادان كشور تشكيل شد. حضرت امام(ره) به منظور تقويت برنامه سوادآموزي حجة الاسلام والمسلمين قرائتي را به عنوان نماينده خويش در اين سازمان منصوب نمود مهم ترين هدف هاي نهضت سوادآموزي عبارتند از: آموزش خواندن و نوشتن ، يادگيري شكل نوشتاري و شفاهي زبان و درك پيام هاي كتبي و شفاهي ، شناخت فرهنگ ملي و محلي ، درك اهميت اتحاد و همبستگي ، دريافت اهميت بهداشت و تنظيم خانواده و تغذيه مطلوب تر. براي رسيدن به اين هدف ها بررسي وضعيت سواد و عواملي كه در حيطه ي كار سوادآموزي درگير مي باشند و مبارزه با موانع و مسائل و مشكلات موجود بر سر راه آموزش در كشور، استان و شهرستان از اهميت خاصي برخوردار است ، چرا كه بدون توجه به آن امكان دست يابي به يك حركت مفيد و ثمربخش غير ممكن است. امروزه نظارت و راهنمايي بخش حياتي از مديريت هر سازماني است. كاربرد آگاهانه نظارت با سازمان و تماميت آن پيوند جدايي ناپذيري دارد. ضرورت امر نظارت در مديريت سازماني آن گاه قابل تشخيص خواهد بود كه مسئوليت اساسي هر مديري را در نهايت حفظ موجوديت سازمان بدانيم . در مقام مقايسه با ساير سازمان ها آموزش و پرورش به عنوان يك سازمان پيشرفته و پيچيده براي حفظ و مداومت فعاليت هاي آموزشي به راهنمايي و نظارت اثربخش نياز دارد. امّا چطور و چگونه؟[1]

در همين راستا در نهضت سوادآموزي شهرستان دزفول مركز يادگيري محلي شهيد اديبي در صدد بر آمديم تا دلايل ايجاد اضطراب سوادآموزان هنگام بازديد راهنماي تعليماتي را (به عنوان يك هدايت گرو مدير) در بعد نظارتي مورد بررسي قرار دهيم. علت انتخاب اين موضوع به اين دليل است كه امروزه فشارزاهاي رواني مانند اضطراب كه در محيط آموزشي ما وجود دارد به گونه اي است كه باعث خلل در بهداشت رواني فرد و در نتيجه كاهش كيفيت آموزش آن ها مي شود. و با توجه با اين كه سوادآموزان ما در معرض چنين خطري هستند لذا ما در اين پژوهش سعي داريم كه تا با ياري خداوند اين عوامل را شناسايي و با كاهش آن ها به بهبود آموزش بپردازيم و سلامت رواني سوادآموزان را تأمين نماييم. ان شاءا…

بيان مسئله (توصيف وضعيت موجود)

اين پژوهش به بررسي علل و عوامل ايجاد اضطراب سوادآموزان هنگام بازديد راهنمايي تعليماتي و راه هاي كاهش و يا برطرف كردن آن مي پردازد.

اضطراب به عنوان يك پديده متداول و مهم آموزشي رابطه تنگاتنگي با عملكرد و پيشرفت تحصيلي سواد آموزان دارد اين پديده مهم شناختي – هيجاني كه نقش بسزايي در عملكرد تحصيلي سواد آموزان ايفا مي كند. چند دهه است كه مورد توجه روانشناسان قرار گرفته است[2].

عوامل متعدد و بي شماري هستند كه باعث اضطراب مي شود و يا اضطراب را تشديد مي كنند براي سهولت كار، اضطراب تحصيلي سواد آموزان بزرگسالي را كه، با وجود مسائل و مشكلات زندگي روزمره خود به امر تحصيل مبادرت كرده اند را دسته بندي و به آن دسته از مسائل مي پردازيم كه در حيطه آموزشي و كلاس درس براي او بوجود مي آيد. امروزه اكثر صاحب نظران آموزشي بزرگسالان معتقدند كه سواد آموزي يك تخصصي بوده و براي آن افراد متخصص و كارآمد لازم است فلذا بايد عاملان سواد آموزي از كارايي و مديريت آموزشي لازم برخوردار باشند. يكي از مسائل و مشكلات و نارسائي هاي موجود در مسير سواد آموزي نگرشي است كه از بازديد راهنمايان تعليماتي در ذهن همگان بويژه سواد آموزان و آموزشياران موجود مي باشد. كه زير بناي آن از زمان هاي گذشته پايه ريزي شده و فعلاً هم وجود دارد. اين امر موجب مي شود اضطراب سواد آموزان و آموزشيار بسيار زياد گردد به طوري كه آن ها هنگام بازديد راهنماي تعليماتي عملكرد طبيعي و مناسب از خود نشان ندهند كه البته اين امر مي تواند معلول عواملي چند از قبيل، نگرش اداري و بازرسي گونه راهنماي تعليماتي، ناتواني در ارائه مهارتهاي لازم به سواد آموز از سوي آموزشيار، عدم حضور پيوسته سواد آموز در كلاس درس، روابط اداري و غير عاطفي بين آموزشيار و راهنماي تعليماتي بي توجهي به سواد آموز و عدم شناخت صحيح سواد آموز از وضعيت تحصيلي خويش و …….. مي باشد. براي اين كه گامي در جهت رفع مشكل فوق برداشته شود پژوهش گر موضوع اضطراب سوادآموزان هنگام بازديد راهنماي تعليماتي و راه هاي كاهش و يا برطرف كردن آن را در نهضت سوادآموزي شهرستان دزفول انتخاب نموده است. اميد است بتوان با انجام اين تحقيق گامي در جهت رفع مشكلات سوادآموزي و ريشه كن كردن معضل اجتماعي بي سوادي از جامعه و كشور اسلامي اين برداشته باشيم . (ان شاء ا…)

اهميت و ضرورت پژوهش

براي كساني كه با تعليم و تربيت سواد آموزان سروكار دارند و همواره مي خواهند سوادآموزان را در مسير رشد علمي و تربيتي كمك و هدايت نمايند بسيار ضروري است كه از عوامل تأثير گذار بر آموزش آن ها آگاهي داشته باشند تا بتوانند با تنظيم برنامه هاي تحصيلي و تربيتي خود گام مؤثري در اين راه پر اهميت و خطير بردارند. براي برقراري ارتباط هر چه بيشتر سوادآموزان با آموزشياران لازم است كه آن ها را به باورهاي خود آشنا سازند و احساس خودپنداري مثبت را در آن ها تقويت نمايند. راهنماي تعليماتي فردي است كه اين چنين ارتباطي را بهتر از ديگران مي تواند برقرار كند . او مي تواند به آموزشياران در ترجمة نيات برنامه تحصيلي ياري رساند. يعني چگونگي و چرايي تدريس يك فصل را بررسي كند و مطالب كليدي و مفيد را دقيقاً مشخص نمايد. امّا گاهاً مشاهده مي شود كه اين هدايت تغييرات مطلوبي را در زمينه آموزشي ايجاد نمي كند و از لحاظ عاطفي جو مناسبي براي فعاليت سوادآموزان ايجاد نمي شود. از آن جا كه مهارت ايجاد يك جو مناسب از نظر عاطفي براي كار و فعاليت سوادآموزان از چند لحاظ قابل توجه مي باشد. كلاس درس يك جامعه كوچك است و سوادآموزان عضو گروهي هستند كه به ظاهر كلاس نام دارد. و اگر در چنين كلاسي احساس امنيت نكنند به كار آموزش لطمه وارد مي شود[3] عملكرد نامناسب سوادآموزان در محيط كلاس و اضطراب هايي كه در بعضي اوقات آنان هنگام بازديد راهنماي تعليماتي به آن مبتلا مي شوند باعث افت تحصيلي و در بعضي مواقع به ترك تحصيل مي انجامد. لذا ضروري است كه بدانيم چه عوامل و مشكلاتي باعث استرس و اضطراب در سوادآموزان مي شود. كه در نتيجه عملكرد نامناسب و افت تحصيلي و بخطر افتادن سلامت رواني و بهداشت رواني آن ها را به همراه خواهد داشت. شناسايي اين عوامل باعث مي شود تا بتوان براي رفع آن ها و يا به حداقل رساندن آن ها تلاش كرد زيرا در يك كلاس درس مجموعه عوامل گوناگوني از قبيل : رفتار آموزشيار، راهنماي تعليماتي، همكلاسي ها و غيره در ايجاد اضطراب براي سوادآموزان بسيار مؤثر است. لذا در اين پژوهش به بررسي هر كدام از اين عوامل و نقش آن ها در ايجاد اضطراب سوادآموزان مي پردازيم.

اهداف تحقيق

هدف كلي پژوهش شناسايي علل و عوامل اضطراب سوادآموزان در هنگام بازديد راهنماي تعليماتي و برطرف كردن و يا كاهش اين علل و عوامل مي باشد. ديگر اهداف اين پژوهش عبارتند از:

1- رشد و پرورش همجانبه سوادآموزان با ارشادات راهنماي تعليماتي

2- كاهش اضطراب و فشارزاهاي رواني در محيط كلاس درس

3- ارتقاءِ و ترفيع كيفيت كار آموزشياران از طريق تلاش مستمر راهنمايان تعليماتي

4- اثر بخش بودن راهنمايان تعليماتي در زمينه بهبود كيفيت تدريس آموزشياران در نظام آموزشي

5- ارائه الگوي مناسب عملي جهت راهبرد راهنمايان تعليماتي

6- معرفي راهنماي تعليماتي به عنوان يك يار صميمي به آموزشيار و سوادآموزان

فرضيه هاي كلي پژوهش


1.عباس ، عباسپور ، نظارت و راهنمايي آموزش به عنوان رفتار سازماني – تابستان 1379

[2] . مجله علوم تربيتي و روانشناسي، ساخت و اعتبار يابي مقايسي براي سنجش اضطراب امتحان در دانش آموزان عباس ابوالقاسمي ، عزيزه اسدي مقدم، دكتر بهمن نجاريان، دكتر حسين شكر كن، سال سوم، پاييز و زمستان

[3] . راهبردهاي تدريس، دونالدسي، اورليچ، رابرت چي، هاردر ، ترجمه دكتر سيامك رضا مهجور

 

35,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه مربوط به اضطراب رایانه ای
 • تحقیق بررسي تاثير اضطراب در يادگيري دانش آموزان تيزهوش و عادي
 • مقاله فراوانی علایم افسردگی، اضطراب منتشر، وسواسی و ترس مرضی در فاز اینترایکتال مبتلایان به صرع
 • مقاله اضطراب در کودکان
 • تحقیق راه هاي كاهش اضطراب امتحان در درس فارسي و هنر دانش آموزان
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی