تحقیق کانی سازی طلا در لیستونیتهای ایران مرکزی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق کانی سازی طلا در لیستونیتهای ایران مرکزی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق کانی سازی طلا در لیستونیتهای ایران مرکزی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
روش کار   ۴
بحث   ۵
۱- لیستونیتهای منطقه دهشیر   ۵
لیستونیتهای اردان- دیزان-هوشنگ آباد   ۵
۲ـ لیستونیتهای سورک   ۶
۳-۱: لیستونیتهای نائین   ۹
۴-۱: لیستونیتهای جندق   ۱۱
۲ـ لیستونیت زایی در منطقه عمومی انارک   ۱۲
نتیجه‌گیری   ۱۴
منابع   ۱۵

منابع

۱- باقری، س.    زمین شناسی و پترولوژی افیولیت منطقه انارک (ایران مرکزی)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، ۱۴۴ صفحه، منتشر نشده.۱۳۷۲٫

۲- زرین کوب، م.ح. و آفتابی، ع.    طلا در رگه های لیستونیتی (سیلیسی، کربناتی) و محلول های گرمابی- دگرگونی و ارتباط آنها با واکنشهای آبزا در ایران و جهان، فصلنامه معادن و فلزات، شماره ۵۲-۵۴، صفحه ۲۰تا ۲۹٫ ۱۳۷۴٫

۳- نقره ئیان ، م.، مکی زاده، م. ع.، شرافت، ش.    پتروگرافی و ژئوشیمی لیستونیتها در مجموعه های افیولیتی ایران مرکزی، گزارش پایانی طرح پژوهشی شماره۰۷۴۰۷۱۳ دانشگاه اصفهان، ۶۶ صفحه، منتشر نشده. ۱۳۷۷٫

۴- یوسف زاده، م. ح.   پترولوژی پدیده های لیستونیتی شدن در مجموعه های آذرین و رسوبی شرق خوسف(جنوب غربی بیرجند)، پایان نامه کارشناسی ارشد پترولوژی، دانشگاه اصفهان،۲۹۱ صفحه. ۱۳۷۵٫

۵- عابدی، آ. مطالعات ژئوشیمیائی به منظور ارائه مدل اکتشافی روی لیسونیتهای منطقه سهل آباد، جنوب شرق بیرجند، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه  تربیت معلم تهران، ۱۲۱ صفحه، منتشر نشده. ۱۳۷۶٫

۶-امامعلی پور، ع . بررسی زمین شناسی ، ژئوشیمی و کانی شناسی جیوه و عناصر وابسته در منطقه سیه چشمه ماکو، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، ۲۵۷ صفحه منتشر نشده. ۱۳۷۴٫

۷- نقره ئیان، م.، حقیقی پور،م.ع. فلز زائی طلا در کانسارهای شمال انارک(افیولیت ملانژ عشین- پتیار) ایران مرکزی، گزارش پایانی طرح پژوهشی شماره ۷۸۰۸۲، دانشگاه اصفهان، ۸۳ صفحه، منتشر نشده. ۱۳۸۰٫

۸- M., Auclair, M., Gauthier, J., Trottier, M., Jebrak, and F., Chartrand, Mineralogy, Geochemistry and Paragenesis of the Eastern Metals Serpentinite- Associated Ni-Cu-Zn Deposits, Quebec Appalachians, Economic Geology, Vol.88, pp123-138. (1993).

9- G., Buisson, and M., Leblance, Gold in Carbonatized ultramafic rocks from ophiolite complexes, Economic Geology, Vol.80, pp2026-2029. (1985).

10- C., Halls, R., Zhao, Listwaenite and related rocks: Perspectives on terminology and mineralogy with refrence to an occurrence at Cregganbaun Co. Mayo, Republic of Ireland. Mineralium Deposite, Vol.30, pp303-313. (1995).

11-V/O Technoexport, Detailed Geological prospecting in Anarak area (Central Iran), Report No.13, Moscow, pp293. (1981).

12- V/O Technoexport, Qutine of Metallogeny of Anarak area (Central Iran), Moscow, pp136. (1984).

13- V.N., Sazonov, Listvenitization and mineralization Science Publishers, Moscow, 171pp. (1975).

14- V.N., Sazonov, Chromium in the hydrothermal process (Khrom v gidrotermal-nom protse sse): Nauka Press. Moscow. (1978).

15- V.I(editor), Smirnov, A.I., Ginzburg, V.M., Grigoriev, and G.F., Yakovlev, Studies of mineral deposits, English translation, Mir Publishers Moscow, 286 pp. (1983).

16- E.M., Spiridonov, listvenites and zeolites, International Geology Review 33(4): 397-407.(1991).

چکیده

    سنگهای اولترامافیک سازنده افیولیتها در اثر هجوم سیالات گرمابی حاوی CO2تحت تاثیر فرآیند کربناته شدن تبدیل به لیستونیت می شوند. لیستونیتها با مجموعه کانیائی عمومی کوارتز و کربناتهای حاویMg- Fe- Ca مشخص هستند. از چند دهه گذشته در افیولیتهای جهان، کانی سازی طلا در همیافتی با این سنگها مورد توجه قرار گرفته است.

    افیولیتهای ایران مرکزی به شکل دو کمربند اصلی یعنی دهشیر- سورک- نائین و جندق-انارک رخنمون دارند. این افیولیتها در بخش سرپانتینیتی خود لیستونیتی شده اند. دگرسانی گرمابی در این سنگها تا مرحله سیلیسی شدن(شکل گیری بیربیریتها) نیز یپش رفته است.در افیولیت دهشیر لیستونیتها(در دو نقطه)هم ساز با روند عمومی افیولیت ها فاقد کانی سازی طلا هستند. در حالیکه لیستونیتی شدن تا مرحله  تشکیل بیربیریت در افیولیت سورک پیش رفته است و کانی سازی طلا در همیافتی با فریت کرومیت مشاهده شده است. کانی سازی پیریت در بخشهای شدیدا سیلیسی شده (بیربیریت) همراه با ناهنجاری طلا- جیوه در افیولیت نائین شاخص می باشد.در سرپانتینیتهای جندق فرآیند کربنات زائی سنگهای تالک – سرپانتین کربنات با ناهنجاری ناچیز طلا را شکل داده است. افیولیت قدیمی انارک میزبان وسیع لیستونیتی شدن با مراحل مختلف تکوین کانیهای متنوع می باشد. وجود طلا علاوه بر مشاهدات میکروسکوپی توسط آنالیزهای ژئوشیمیایی نیز به اثبات رسیده است.

 

مقدمه

    لیستونیتها عضو سرپانتینی مجموعه های افیولیتی هستند که تحت تأثیر دگرسانی گرمابی از نوع کربناته شدن (Carbonatization) واقع شده اند. این سنگها که به سبب کانی شناسی خاص خود به سنگهای کوارتز- کربنات ( Auclair et al, 1993) یا مجموعه ای سیلیسی- کربنات (Sazanov,1975) مشهورند. یکی از مهمترین انواع سنگهای حاوی کانی سازی  طلا، نقره، جیوه، پلاتین، آرسنیک و آنتیموان در مجموعه آلتراسیون های لیستونیتی –بیربیریتی در کمربند های افیولیتی هستند. این آلتراسیون در شرایط خاص محلول گرمابی کلریدی غنی از S, K, CO2 و PH<5 ، درجه حرارت ۴۰-۲۵۰ درجه سانتی گراد و فشار ۱٫۸-۰٫۶ کیلوبار، سنگ منشا و ساختار تکتونیکی مناسب ایجاد می شود(Sazonov, 1978).

    در جدیدترین مطالعه(Halls et al, 1995) لیستونیت یک نوع سنگ ویژه است که می تواند در دسته برسیتیک – فیلیک (Spirinov,1991) جای گیرد لیستونیتی شدن با وجود پتاسیم از کربناته شدن اولترامافیک ها متمایز می‌شود لذا متاسوماتیسم آلکالن را نیز در بر می گیرد.

    لیستونیت ها در رخنمون های  صحرائی به اشکال عدسی و رگه ای داخل سرپانتینیتها و یا در همبریهای زمین ساختی آنها با سنگهای اطراف دیده می شوند. کوارتز و کربنات حاوی  Mg-Fe-Caعمده کانی های سازنده این سنگها هستند ولی بقایای سرپانتین، کروم اسپینل، تالک، کلریت، فوشزیت «مسکویت کروم دار» و کانه های مختلف نیز در این سنگها دیده می شوند. بافت غالب این سنگها دانه ای، پورفیروئید، رگه ای، نواری و شبحی((Ghost texture  باقیمانده از سرپانتینیت اولیه می‌باشد.

محصول نهایی دگرسانی سرپانتینیت ها بعد از لیستونیتی شدن سنگهای شدیداُ سیلیسی شده ای هستند که به نام بیربیریت (birbirite) مشهورند. این سنگها کوارتزیت های هیدروترمال نیز نامیده شده اند(سازونوف، ۱۹۷۸).

     موارد متعدد کانی سازی فلزی«طلا، جیوه، آنتیموان، سرب و نیکل» از لیستونیتهای مجوعه افیولیتی مناطق مختلف دنیا نظیر ایتالیا، مراکش، عربستان سعودی و ترکیه  (Buisson et al,1985) گزارش شده است.

    بزرگترین کانسار طلای لیستونیتی در مجاور مرز شمالی ایران معدن زود (Zod) در ارمنستان است. اسمیرنوف و همکاران کانسار فوق را جزو کانسارهای سازند طلا-کوارتز-کالسدونی تقسیم بندی کرده اند(Smirnov et al, 1983) که در کمربند افیولیت کرتاسه بالائی قفقاز کوچک واقع شده است. در ادامه این افیولیتها در شمال غرب کشور (افیولیتهای ماکو) آلتراسیون های سیلیسی، آرژیلیک و لیستونیتی همراه با کانی سازی جیوه شناسایی شده است. امامعلی پور (۱۳۷۴) در منطقه سیه چشمه (ماکو) زون ناهنجاری طلا (حداکثر ppm22) گزارش نموده است. زرین کوب (۱۳۷۴) با مطالعه لیستونیتهای سهل آباد(بیرجند) آنها را کلیدی برای پی جوئی طلا و جیوه معرفی کرده است. یوسف زاده(۱۳۷۵) نیز به کانی شناسی و پتروگرافی لیستونیتهای خوسف جنوب غربی بیرجند پرداخته است. (عابدی،۱۳۷۶) برای اولین بار با استفاده از مدلهای اکتشافی ژئوشیمیائی ذخایر لیستونیتی کشورهای شوروی سابق لیستونیتهای افیولیت بیرجند (سهل آباد) را مورد مطالعه قرار داده است. در این منطقه آنومالی طلا(ppm 0.5) و جیوه (ppm1.6) تشخیص داده است. این مقاله ضمن معرفی مناطق لیستونیتی در افیولیتهای ایران مرکزی به ارزیابی پیدایش طلا در آنها نیز می پردازد(نقره ئیان و همکاران ۱۳۷۷و۱۳۸۰).

    سنگهای افیولیتی در امتداد گسلهای سراسری ایران مرکزی به شکل کمربند رخنمون دارند که از آن جمله می توان به کمربند افیولیتی شمال نائین، سورک، دهشیر، جندق و انارک اشاره نمود. در این میان مجموعه افیولیتی انارک و جندق با سن پروتروزوئیک بالایی – کامبرین زیرین (باقری، ۱۳۷۲) از قدیمیترین افیولیتهای ایران مرکزی محسوب می شوند. افیولیتهای نائین، سورک و دهشیر در ارتباط با زمین درز خرده قاره ایران مرکزی بوده و در کرتاسه بالایی شکل گرفته اند.

 

روش کار

 

20,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله صنعت طلا و طلاسازی
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.