تحقیق کیفیت گذران اوقات فراغت در بین جوانان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق کیفیت گذران  اوقات فراغت در بین جوانان   مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق کیفیت گذران  اوقات فراغت در بین جوانان   نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات
۱-۱-   مقدمه   ۲
۱-۲-   بیان مسئله   ۴
۱-۳-   اهمیت موضوع   ۶
۱-۴-   اهداف تحقیق   ۷
فصل دوم: تحقیقات پیشین
۲-۱- تحقیقات داخلی   ۹
۲-۲- تحقیقات خارجی   ۱۳
۳-۲- نقد تحقیقات انجام شده   ۱۶
فصل سوم: مبانی نظری
۳-۱- مروری بر نظریه ها   ۱۸
۳-۲- چارچوب نظری   ۲۷
۳-۳- مدل تحقیق   ۳۰
۴-۳- فرضیه ها   ۳۰
۵-۳- تعریف مفاهیم و متغییر (نظری و عملیاتی)   ۳۱
فصل چهارم: روش تحقیق
۴-۱- انواع تحقیق   ۳۵
۴-۲- جامعه آماری   ۳۵
۴-۳- حجم نمونه و شیوه نمونه گیری   ۳۵
۴-۴- فنون گرد آوری داده ها   ۳۵
۴-۵- فنون تجزیه و تحلیل داده ها   ۳۵
فصل پنجم: یافته ها
۵-۱- یافته های توصیفی   ۳۷
۵-۲-  یافته های استنباطی   ۴۲
فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۷-۱- نتیجه گیری   ۴۷
۷-۲- پیشنهادات   ۴۸
۷-۳- محدودیت ها   ۴۸
منابع و ماخذ   ۴۹
پیوست   ۵۰

منابع و مآخذ

۱-اسدی علی(۱۳۵۲).«فراغت،تعاریف ودیدگاهها» ، سمینار ملی رفاه اجتماعی ،سازمان برنامه وبودجه ،تهرانی: کمیته گذران اوقات فراغت ،۱۸-۲۲ اسفند.

۲-تندنویس فریدون،نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاههای کشور با تأکید بر فعالیت های ورزشی ،دانشگاه تهران ،دانشگاه تربیت بدنی ،۱۳۷۶

۳-جعفری حجین افسر،شبخیز فاطمه ،مشهوری مرضیه ،بررسی میزان اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاه تهران ،حرکت،شماره۲۷،بهار ۱۳۸۵٫

۴-حسینی معصومه و همکاران،بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت در بین زنان منطقه تحت پوشش پایگاه تحقیقات جمعیتی دکتر محمد قریب شهر اراک در سال ۱۳۸۴،رهاورد دانش،شماره۹،تابستان ۱۳۸۵٫

۵-خلیل زاده و کوهستان،بررسی چگونگی اوقات فراغت معلمین مشهد،دانشگاه فردوسی ،۱۳۷۸٫

۶-سازمان ملی جوانان،بررسی وضعیت اوقات فراغت جوانان،۱۳۸۱٫٫

۷-عابدین زاده آستارایی نرگس،بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت دختران دبیرستان منطقه ۱۷ آموزش وپرورش تهران ،پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران۱۳۷۰٫

۸-لس هیوود وهمکاران ،اوقات فراغت ،ترجمه محمد احسان،نشر امید دانش،۱۳۸۰٫

 

1_1 مقدمه

اوقات فراغت دلپذیرترین اوقات آدمی است بخشی از عمر او که از آن خود اوست ساعاتی فارغ از کار روزانه و رنج ایام که صرف آن چیزی می کند که خود می خواهد خود بر می گزیند و اگر عملی دخالت نکند به رضا و رغبت دل می گذراند این اوقات برای مومنان لحظه های خلوت و نیایش معبود برای عالمان و اندیشمندان دقایق تعمق و تحقیق و تفکر، برای هنرمندان زمان پدید آوردن و ساختن و برای افراد بی فکر و فکر و بیهنر، ملال آورترین اوقات است.

خلاء هایی که نمی دانند چگونه و با چه وسیله ای پر کنند و از این روست که این اوقات برای دسته ای بارورترین و شاید گاه مفسد انگیزترین اوقات است همین تفاوت بارز به ویژه اگر مجموع اوقات سالم و پربار و ناسالم و بی بار را در یک جامعه یا همه جوامع بشری در نظر بگیریم نشان می دهد که این بخش از عمل آدمی چه اهمیتی می تواند داشته باشد زمان عظیمی که یک سوی آن بارور کردن عمر زندگی و سوی دیگر آن ضایع شدن و هدر رفتن لحظه های شیرین و زودگذر است (عمران،۱۳۸۸،۸۷) تا روزگاران دراز ساعات زندگی مردم به گونه ای که ما امروز معمولاً به بخشهای مختلف تقسیم و از یکدیگر متمایز می کنیم مرز مشخصی وجود نداشت هنوز هم جامعه هایی که این گونه مرزبندیها در آن نیست و کار فراغت و تفریح در آنها به گونه ای با هم عجین است البته در جامعه ها و در طبقات و قشرهای مختلف عمر به یکسان نمی گذشت اما به طور کلی چیزی به عنوان و نام برنامه عمومی و منظم زندگی که گذران روز و شب آدمی را تحت قاعده هایی نسبتاً معینی در آورد و بخشی از آن را نیز به خود واگذار وجود نداشت و چنین پدیده ای در واقع متعلق به عصر جدید است عصری که پس از انقلاب صنعتی در تمدن بشری آغاز گردید عصری که گروه های وسیع مردم را به کارهای منظم در محیط های معین واداشت آنها را وادار کرد قسمتی از ساعات شبانه روز خود را فقط به کار، آن هم با شرایط و ضوابطی که جامعه تعیین می کرد اختصاص می دهد قسمتی را صرف برطرف کردن احتیاجات روزانه و اگر وقت دیگریباقی می ماند به اختیار خود بگذرانند تا سالیان سال پس از وقوع انقلاب صنعتی و ایجاد جامعه ماشینی دکار همراه با استثمار شدید برای قشرها و طبقاتی از جامعه مجالی برای فراغت باقی نمی گذاشت. کشمکشها و مبارزه ها در گرفت تا سرانجام ساعات کار محدود و محدود تر شد از شدت استثمار قدری کاسته شد و بقای جامعه های صنعتی در این دیده شده که دولت ها با ایجد و نظارت بر وضع کار و معیشت و گذران زندگی مردم، توازنی را در زندگی اتباع خود برقرار سازند که حفظ و مراعات آن در نهایت چیزیجز بقاء و نیزغنای بیشتر جامعه نیست. در این دوره جدید بود که مفهوم فراغت با ابعاد و ملالی تازه ای که امروزه هم تا حد زیادی رایج است به تدریج در جامعه شکل گرفت و به ویزه در کشورهایی که پیشرفت صنعتی و اقتصادی چشمگیر داشتند از جایگاه خاصی برخوردار شد پیشرفت های دیگر اقتصادی که با خود رفاه و آسایش بیشتر به همراه آورد.

به گروه های عظیمتری از مردم این امکان را بخشید که وقت بیشتری از اوقات خود را صرف امور معنوی ذوقی و به طور کلی فرهنگی کنند. نتایج سودمند این تجربه نشان داد که داشتن برنامه های هدایت شده برای صرف درست تر و بارورتر اوقات فراغت می تواند در دور کردن جامعه از خطر انواع فسادها، جنایتها، و هرز روی ها تا چه حد موثر باشد نکته دیگر آنکه چیزی که اختصاصاً امروز با نام اوقات فراغت از آن یاد می کنیم در روزگاران گذشته با این نام شناخته نبود اوقات فراغت با وقت آزاد فرق دارد. بابیکاری اوقات مره و نظایر آن نیز فرق دارد وقت آزاد اعم و اوقات فراغت اخص می باشد.(انصاری و فکوهی، ۱۳۸۲، ۶۳).

در اوقات فراغت کارهای متعددی چون خوردن، خوابیدن شست و شو دید و بازدید و مانند آنها انجام می شود که فراغت بخشی از آن و بخش بسار کوچکی از آن را تشکیل می دهد زیرا لحظه هایی که بتوان فارغ از وظایف اجتماعی، خانوادگی، و دیگر مالک آنها شد به راستی کم است به ویژه در جامعه هایی که بنیاد زندگی بر هدف های مادی و بدور از ملاحظات انسانی بنا شده است این لحظه ها اندک تر است. در هر حال هر چه هست اوقات فراغت نزدیک ترین پیوند را با زندگی معنوی و فرهنگ دارد اوقاتی که به میل و اختیار در راه آموختن، آفریدن، ساختن، پژوهش، تربیت، مشارکت های داوطلبانه اجتماعی، خدمات رایگان، انسانی، گسترش افقهای فکری و در بسیاری از عرصه های دیگر صرف می شود طبعاً ارتباط آن با محیط معنوی و فرهنگی جامعه تنگاتنگ است همین پیوند بسار نزدیک و تأثیر بسیار عمیق داشتن اوقات فراغت است که جوامع آگاه را بر آن داشته است تا با اجرای سیاستهای پیچیده تر و حساب شده تر اقتصادی ، اجتماعی، و فرهنگی، ایجاد تسهیلات و خدمات، فراهم آوردن فضاها و محیط های مناسب فرهنگی در پیش گرفتن روشهای تشویق آمیز و تدابیر دیگر اوقات فراغت از هرز روی و بطالت دورو به باروری مزایایی نزدیک بگردانندو از این راه موثر بر فضای علمی و فرهنگی به طور کلی بر ارزشهای معنوی جامعه بیفزایند اوقات فراغت یکی از جنبه های بسار مهم حیات بشری است که قسمت عمده ای از زمان زندگی را به خود اختصاص می دهد امکانات متعددی که انسان امروز از آن برخوردار است نتیجه کوشش ها و فداکاری های گذشتگان است و از جمله مسائل مهم اوقات فراغت و چگونگی گذران آن است که با تحولات اجتماعی و پیشرفت علوم و تکنولوژی به عنوان مسئله جدی و اثر گذار در زندگی بشر مطرح شده است(ریحانی، ۱۳۸۸، ۲۰۷).

۲-۱ بیان مسئله

اوقات فراغت بخشی از ساعات زندگی روزمره انسان هاست که فارغ از کار و تعهدات شغلی بر آن می پردازند همچنین به زمان هایی اطلاق می شود که افراد کار ضروی برای انجام ندارند و معمولاً در این مواقع جهت تفریح و سرگرمی و رفع خستگی تمایل به انجام فعالیتهای فرحبخش و نشاط آور دارند. در تحقیق حاضر اوقات فراغت در محدوده ی جوانان مطرح می شود چرا که نزدی به ۲ میلیون نفر از جوانان آینده ساز کشور را قشر جوان تشکیل می دهند و این دانشجویان در فردایی نه چندان دور به عنوان مدیرف پزشک، معلم و .. به کار و فعالیت می پردازندپس طبیعت است که نحوه گذراندن اوقات فراغت این قشر نسبت به دیگر افراد جامعه حساسیت و اهمیتی مضاعف پیدا کند، به طور کلی می توان گفت که در عین حال که کارکرد اوقات فراغت در وجوه رفع خستگی و تفریح و سرگرمی اموری غیر قابل انکار هستند، عنایت به کارکرد دیگر آن که باعث پیشرفت تحصیل نیز شود حائز اهمیت ویژه ای است البته باید در نظر که این کارکرد مورد انتظار اوقات فراغت است و چه بسا که گذران اوقات فراغت به گونه ای باشد که خلاف چنین انتظار رخ نماید. هر موجود زنده ای برای اینکه زنده بماند نشو و نمو نماید باید کاری انجام دهد و به تناسب شرایط محیط و وضع جسمی خود تلاش کند از این نظر در میان موجودات زنده انسان وضعیت پیچیده ای دارد و به عبارت دیگر انسان به اقتضای شرایط اقلیمی، نوع تولید و میزان نیازها، به گونه ای دیگر تلاش می کند همچنین پایگاه اجتماعی، عقیدتی و ایدئولوژی وابستگی به گروه و سازمان و یا تشکیلات مختلف و متغیرهای نظیر آن در کیفیت و کمیت تلاش های انسانی موثر است نوع کاری که کشاورز دارد و حتی اندازه آن و تقسیم بندی های زمانی مربوط به آن به کلی با نوع و میزان فعالیت یک کارمند شهرنشین تفاوت دارد و میزان کوششهای ماهیگران در محدوده سال و ماه و روز وشرایط وابسته به آن با کیفیت و کمیت کار عشایر به طور کلی متفاوت است ولی آنچه به صورت واقعیت مشترک بین همه انسانها با هر شغل و حرفه و شرایط و مقتضیات گوناگون وجود دارد این است که هر انسان با توجه به شرایط خود به میزان که بتواند نیازهای درجه اول خود را مرتفع سازد کار می کند و یا در چارچوب قانون و عرف انجام وظیفه می کند ولی این چارچوب کم و زیاد می شود ولی هیچ انسانی وجود ندارد که در تمام فصول و ماهها به طور شبانه روز کار کند و یا به طور کلی کار نکند با قبول این واقعیت پدیده اوقات فراغت مطرح می شود بدین مضمونکه وقتی انسان در طول روزمره ساعاتی را کارکرد پس از رهایی از کار تصمیم می گیرد بقیه را به گونه ای سپری کند و سپری گردیدن این اوقات به قشر خاصی منحصر نیست و عده ای آن را برای شکوفایی و رشد شخصیت و جمعی برای تفیح و سرگرمی و جماعتی آن را به جهت استراحت سپری می کنند اما موضوع بررسی در اینجا بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت نوجوانان و جوانان است بنابراین با در نظر گرفتن حساسیت و اهمیت و نقش حیاتی اوقات فراغت ضروری است با تهیه و تنظیم برنامه ی آموزشی از طریق و همکاری اولیاء و استادان و انتخاب روش های مناسب ضمن جلب توجه دانشجویان و ایجاد نگرش مثبت در آنها نسبت به ارزش و اثرات اوقات فراغت و برنگیختن رغبت و انگیزه در حس بهره بری و بارور سازی این فرصت ها در زمینه پیشگیری از هر گونه آسیب پذیری ها در ایام فراغت تدابیر لازم را پیش گیری کرد بر این اساس این تحقیق در پس آن است تا کیفیت گذران اوقات فراغت در جوانان منطقه میبد را بررسی کند آمارها نشان می دهد ۴۰% جوانان بخشی از اوقات فراغت خود را در مساجد و هیأتهای مذهبی می گذرانند که سهم مردان در این زمینه بیش از زنان است . ۶۰/۶ درصد جوانان معتقدند که فعالیتهای فراغتی شان موجب شادابی و نشاط آن ها می شود. ۴۹/۴ درصد از بیهودگی و غیر مفرح بودن فارغتشان سخن گفته اند. ۵۰/۷ درصد جوانان اوقات فراغت خود را فاقد تحرک می دانند و ۴۹/۳ درصد آن را پر تحرک توصیف می کنند. ۵/۵۴ درصد از جوانان فعالیتهای فراغتی خود را در افزایش معلومات و پرورش فکری خود موثر دانسته اند فقط ۴۰ درصد از جوانان از فعالیتهای فراغتی خود رضایت دارند و ۴۷ درصد از آنان از فعالیتهای فراغتی خود رضایت چندانی ندارند. (فراهانی ۱۳۸۷،۵۷).

۱-۳ اهمیت موضوع

بی تردید بدون داشتن اطلاعات و آمار دقیق هر گونه برنامه ریزی و اجرا غیر ممکن خواهد بود برای برنامه ریزی دقیق و تحقیق اهداف از پیش تعیین شده قبل از هر چیز به شناخت صحیح و اطلاعات و آمار درست در جزء جزء کارهای آماری نیاز داریم از آنجایی که توجه به مسائل جوانان و نوجوانان که به حق آینده سازان جامعه ی ما می باشند یکی از ضروریات و اصول اولیه و بدیهی است و رواست تا با گسترش موسسات فرهنگی و ورزشی در جهت سلامت و پیشگیری از انحرافات اجتماعی در جامعه نقش ایفا کرده و گامی در جهت جامعه ای سالم برداریم با توجه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج مشخص گردیده که بسط وتوسعه ی فعالیتهای فرهنگی و همچنین تربیت بدنی و ورزش با تبادل اطلاعات خود می تواند به سلامت جسمی و روحی جوانان کمک بسزایی کند بر پایه ی پژوهش های انجام شده دانش جویان که پس از بازگشت از دانشگاه با خانه ی خالی و عدم حضور پدر و مادر روبارو می شوند بیشتر از بقیه به ترک تحصیل ، افت تحصیلی اعتیاد افسردگی و ناراحتی های روانی دچار می شوند. کشورهایی که به اهمیت ثروت ملی داشتن نسل جوان وقوف دارند به سادگی از کنار آن عبور نکرده و حتی بسیاری از کارهای دیگر را تحت الشعاع این مهم می پذیرند. (حسین و نادریان) جوانان و نوجوانان در سنی قرار دارند که بیشترین فشار از جنبه ی استحاله ای فرهنگی و سست کردن اعتقادات و باورهای دینی و ملی به آنان وارد می شود واین نکته ای است که ما باید در آن تأمل بیشتری نماییم. چرا که ما با این ایمان و اعتقاد به آینده می نگریم که سازندگی و پیشرفت هر چه بیشتر در جامعه از جنبه ی فردی و اجتماعی امری است تحقیق پذیر و آموزش و پرورش می بایست در تحقیق بخشدن این دو یعنی سازندگی فردی و اجتماع تلاش مداوم نماید. و شرایطی ایجاد کند که هر فردی در ابعاد جسمانی و روانی به تکامل خودنایل آید متولیان حوزه ی فرهنگ و سلامت در مقام یک نهاد اجتماعی برای آنکه بتوانند خدمات سلامت بخش خود را به جامعه ارائه نماید نیازمند  شناختی دقیق از افراد جامعه هستند بر این اساس محقق بر آن شده است تا با تحقیق خود در خصوص این قشر از جامعه و در خصوص اوقات فراغت آنان تمرکز نماید.

آنچه بیش از هر مسئله ای قابل تأکید است ارزش و اهمیت اینکه تحقیقات کاربردی در حیطه ی نسل جوان جامعه می باشد زیرا عملاً مشاهده می شود که اهداف فرهنگی و تربیت بدنی که همانا تأمین رشد ابعاد جسمانی – روانی – اجتماعی عاطفی می باشد مورد توجه قرار نمی گیرد شناخت عواملی که در هنگام اوقات فراغت جوانان و نوجوانان برای آنها بسیار ارزشمند و مطلوب است جهت برنامه ریزی بهتر می تواند راهگشای خوبی بوده خصوصاً آنکه از تحقیقات و منابع و تجربیات گذشته جهت دقیق هر چه بیشتر و تمرکز روی نکات مفید پر بار شدن تحقیقات استفاده کرد پژوهش بسار بر این نکته تأکید دارند که یکی از مشکلات جوامع فراهم آوردن امکانات مناسب برای تأمین نیازهای نوجوانان و جوانان جهت گرایش به فعالیتهای تفریحی سالم در اوقات فراغت می باشد. (صباغچی ۱۳۸۸،۳۱)

۱-۴ اهداف تحقیق

۱-۱-۴ هدف کلی

کیفیت گذران اوقات فراغت جوانان شهر میبد .

۲-۱-۴ هدف جزئی

۱-    مطالعه ی نحوه گذران اوقات فراغت جوانان.

۲-    یافتن راه های علمی و موثر برای پر کردن صحیح اوقات فراغت جوانان

۳-    عوامل موثر بر گذران اوقات فراغت جوانان

۴-    شناسایی میزان گذران اوقات فراغت

60,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق اوقات فراغت دانشجویان
 • تحقیق تأثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختر
 • تحقیق نحوه ی گذراندن اوقات فراغت و نظریه های مربوط به آن
 • تحقیق جایگاه اوقات فراغت در مدیریت زمان نوجوانان و جوانان
 • تحقیق شهر تهران و اکوسیستم طبیعی آن جهت اوقات فراغت
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.