ترجمه فصل اول حسابداری دولتی (GASB)


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

ترجمه فصل اول حسابداری دولتی (GASB) مربوطه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش بوده و شامل ۳۸  صفحه می باشد . بلافاصله بعد از پرداخت لینک دنلود ترجمه فصل اول حسابداری دولتی (GASB)نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

مقدمه

رهنمود عمومی پذیرفته شدة حسابداری دولتی سال ۲۰۰۵ تمام اعلامیه های  رسمی تصویب شده توسط کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) مربوط به نوامبر ۲۰۰۴ را با هم ادغام نمود. این فصل برای این طرح شده که خواننده تمام اعلامیه های رسمی را که اخیراً توسط کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) تصویب شده ، به روز نماید و همچنین تمام متون پیشنهادی برای صورتها یا تفاسیر جدید پیشنهادی را که اخیراً منتشر شده اند ، گزارش دهند. سایر انتشارات مربوط از سوی سازمانهایی مانند انجمن حسابداران رسمی آمریکا (AICPA) نیز از این جمله اند. بیانیه های کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) ، و منابع اجرا سازی مربوط به استاندارد نمونة گزارشگری مالی در کل کتاب در هم ادغام شده و به طور جامع گنجانده شده اند.این فصل اطلاعات معاملات مهمی را در مورد اجرای مدل جدید گزارشگری مالی منافع این دولت ها ارائه می دهد که به مدل جدید گزارشگری مالی تبدیل می شوند. این فصل همچنین در برگیرندة اطلاعات مربوط در مورد دستور جلسة فنی کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) برای سال آینده می باشد که به خوانندگان اطلاعاتی می دهد که زمینه را برای شرایط لازم (GASB) کمیته استانداردهای حسابداری مالی در آینده فراهم می کند.

به ویژه این فصل اسناد زیر را معرفی میکند :

 • § بیانیة ۳۴ کمیتة استانداردهای حسابداری (GASB) ، صورتهای مالی اساسی ـ و بحث و تجزیه و تحلیل مدیریت ـ برای دولت های مرکزی و محلی ( ۳۴  GASBS ) .
 • § بیانیة ۳۵ کمیتة استانداردهای حسابداری (GASB) ، صورتهای مالی اساسی ـ و بحث و تجزیه و تحلیل مدیریت ـ برای کالج ها و دانشگاه های دولتی ، اصلاحیة بیانیة ۳۴ کمیتة استانداردهای حسابداری (GASB).
 • § بیانیة ۳۷ کمیتة استانداردهای حسابداری (GASB) ، صورتهای مالی اساسی ـ و بحث و تجزیه و تحلیل مدیریت ـ برای دولتهای مرکزی و محلی : عمومی
 • § بیانیة ۳۸ کمیتة استانداردهای حسابداری (GASB) ، افشای اسناد صورتهای مالی مشخص
 • § بیانیة ۳۹ کمیتة استانداردهای حسابداری (GASB) ، تعیین می کند که سازمانهای معین واحدهای مرکب هستند یا نه ـ اصلاحیة بیانیة شمارة ۱۴ کمیتة استانداردهای حسابداری
 • § بیانیة ۴۰ کمیتة استانداردهای حسابداری (GASB) ، افشای ریسک سپرده و سرمایه گذاری ـ اصلاحیة بیانیة شمارة ۳ کمیتة استانداردهای حسابداری.
 • § بیانیة ۴۱ کمیتة استانداردهای حسابداری ، جدول مقایسه بودجه ای ـ تفاوت های دیدگاهی
 • § بیانیة ۴۲ کمیتة استانداردهای حسابداری ، حسابداری و گزارشگری مالی برای مقدار کمبود دارائی های سرمایه ای و برای بازیافت بیمه.
 • § بیانیة ۴۳کمیتة استانداردهای حسابداری ، گزارشگری مالی برای طرحهای مزایای مستمری بعد از استخدام به جای طرحهای بازنشستگی
 • § بیانیة ۴۴ کمیتة استانداردهای حسابداری ، گزارشگری وضعیت اقتصادی : بخش آماری.
 • § بیانیة ۴۵کمیتة استانداردهای حسابداری ،حسابداری و گزارشگری مالی توسط کارفرمایان برای مزایای مستمری های بعد از استخدام به جای بازنشستگی
 • § نشریة فنی کمیتة استانداردهای حسابداری ۱- ۲۰۰۴ ، شناسایی تسویة تنباکو و مسائل واحد گزارشگری مالی
 • § متن پیشنهادی ، دارایی های خالص محدود شده با قانون توانا سازی  ـ اصلاحیة بیانیة شمارة ۳۴ و ۴۴ کمیتة استانداردهای حسابداری
 • §  متن پیشنهادی در صورت مفاهیم ، روشهای ارتباطی
 • § نشریة فنی پیشنهادی ، شناسایی بازنشستگی و سایر مخارج / هزینه ها و بدهی های مزایای مستمری بعد از استخدام.

بیانیة ۳۴ کمیتة استانداردهای حسابداری ، صورتهای مالی اساسی ـ و بحث و تجزیه و تحلیل مدیریت ـ برای دولتهای مرکزی و محلی

بعد از انتشار بیانیة ۱۱ کمیتة استاندارد های حسابداری (GASB 11) ، کانون اندازه گیری و مبنای حسابداری ـ صورتحسابهای عملکرد وجوه دولتی ، کمیتة استانداردهای حسابداری (GASB) با ارائة یک چهارچوب گزارشگری مالی بر مبنای حسابداری ( مبنای تعهدی کامل ) و کانون اندازه گیری ( منابع اقتصادی ) که توسط بیانیة GASB 11 از پیش تعیین شده بودند ، مبارزه نمود. بررسی موجود بر روی یک مدل گزارشگری مالی تقریباً دو سال ادامه داشت. در این مدت ، مدلهای متعدد گزارشگری و اصلاحات شرایط لازم اولیة بیانیة ۱۱ کمیتة استانداردهای حسابداری توسعه یافتند. مدل گزارشگری که بیانیة ۳۴ کمیتة استانداردهای حسابداری
مقرر نمود با مدلی که در اصل هنگام تصویب اولیة بیانیة ۱۱ کمیتة استانداردهای حسابداری مقرر شده بود ، تفاوت داشت. بیانیة ۳۴ کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی GASBS)) ( توسط واحدهای تجاری دولتی ) تأثیر عمیقی بر گزارشگری مالی می گذارد.

تبصره : اجرای بیانیة ۳۴ کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی (GASBS) به صورت چالش مهمی برای دولت ها باقی می ماند. همانطور که قبلاً در این بخش بحث شد، یکی از دشوارترین حالات تبدیل دارایی های زیر ساختی به سرمایه و ثبت استهلاک براساس آنها و به معنای دیگر دارایی های ثابت سرمایه گذاری شده ،
می باشد. شرایط لازم با توجه به میزان در خواست دولت و گزینه های موجود تغییر می کند که به تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی دقیقی نیاز دارد.

بیانیة ۳۴ کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی برای واحدهای تجاری دولتی که شامل ایالات شهرها ،
شهرک ها و روستاها و دولت های تک منظوره مانند مناطق آموزشی و امور عام المنفعه می شوند یک مدل گزارشگری مالی را به ارائه نمود. بیانیة ۳۵ کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی ، بیانیة ۳۴ را با گنجاندن گزارشگری مالی و حسابداری توسط دانشکده و دانشگاههای دولتی در چارچوب خود تغییر داده و اصلاح نمود.

مفاد بیانیه های ۳۴ و ۳۵ کمیتة استانداردهای دولتی (GASB) در تمام این رهنمود ادغام شده اند

تاریخ های مؤثر

بیانیه ۳۴ کمیتة استانداردهای دولتی  (GASB) یک جدول اجرای مرحله ای دارد. اجرای اولیه پذیرفته شده و مجاز است. اگر دولت اولیه بیانیة ۳۴ کمیتة استانداردهای دولتی را ابتدا اجرا کند ، تمام واحدهای ترکیبی آن نیز باید ابتدا برای ارائه اطلاعات مورد نیاز صورتهای مالی دولتی بیانیة ۳۴ را اجرا نماید.

بیانیة ۳۴ کمیتة استانداردهای دولتی (GASB) بر مبنای درآمدهای کل سالانة دولت در پایان اولین سال مالی بعد از ۱۳ ژوئن ۱۹۹۹ در سه جنبه مؤثر و حائز اهمیت است.

 • § جنبه اول دولتهای دارای درآمدهای کل سالانه ۱۰۰ میلیون دلار یا بیشتر باید شرایطی در صورتهای مالی را برای دوره های اول بعد از ۱۵ ژوئن ۲۰۰۱ به کار برند.
 • § جنبه دوم دولتهایی که درآمد کل سالانة آنها ۱۰ میلیون دلار یا بیشتر و کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار است ، باید شرایط لازمی را در صورتهای مالی برای دوره های اول بعد از ۱۵ ژوئن ۲۰۰۲ به کار برند.
 • § جنبه سوم دولتهایی که درآمد کل سالانة آنها کمتر از ۱۰ میلیون دلار است باید شرایطی را در صورتهای مالی برای دوره های اول بعد از ۱۵ ژوئن ۲۰۰۳ به کار برند.

همانطور که بعداً به طور مفصل در فصل ۱۲ بحث خواهد شد ، بیانیة ۳۴ کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی باید دارایی های زیر ساختی را به عنوان دارایی های سرمایه ای در صورتهای مالی دولتی ثبت کنند. به علاوه ، بیانة ۳۴ لازم می داند که دولت ها ( به جز دولت های جنبه سوم که در زیر بحث شده اند ) چنانچه شامل گذشته شود ، دارایی های زیرساختی را در صورتهای مالی دولتی برگشتی حداقل تا آنجا که در پایان سالهای مالی بعد از ۳۰ ژوئن ۱۹۸۰ اندوخته یا ساخته شده اند ، به ثبت رسانند.

گزارشگری پیش بینی شدة دارایی های زیر ساختی در هنگام اجرای بیانیة ۳۴ کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی در صورتهای مالی دولتی مقرر شده است و از جدول اجرایی که در بالا به طور خلاصه آمده ، پیروی
می کند. برای ثبت عطف به ماسبق دارایی های زیر ساختی ، کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی ، دولت را تشویق می کند تا شرایط ثبت زیر ساختی عطف به ماسبق را همزمان با اجرای بیانیة ۳۴ کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی اجرا نماید. در هر حال ، کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی به دولت ها فرصت دیگری
می دهد تا ضرب العجل را برای ثبت دارایی های زیر ساختی عطف به ماسبق مطابق با جدول برنامة زیر توسعه دهند :

 • § جنبه ۱ دولتها باید عطف به ماسبق تمام دارایی های کل زیر ساختی را برای سالهای مالی که بعد از ۱۵ ژوئن ۲۰۰۵ آغاز شده گزارش کنند.
 • § جنبه ۲ دولتها باید عطف به ماسبق تمام دارایی های کل زیر ساختی را برای سالهای مالی که بعد از ۱۵ ژوئن ۲۰۰۶ آغاز شد ،گزارش کنند.
 • § جنبه ۳ دولتها تشویق شده اند ، اما لازم نیست ، تا دارایی های کل زیر ساختی را عطف به ماسبق گزارش کنند.

برای دولتهایی که برای گذار به ضرب العجل گزارشگری زیر ساختی عطف به ماسبق از زمان تمدید شده استفاده می کنند ، بیانیة ۳۴ کمیتة استانداردهای بین المللی افشاهای زیر را مقرر کرده است :

 • §  توضیح دارایی های زیر ساختی گزارش شده و گزارش نشده.
 • § توضیح دارایی های زیر ساختی واجد شرایط که دولت با استفاده از رویکرد تعدیل شده تصمیم گرفته گزارش نماید. ( رویکرد تعدیل شده در فصل ۱۲ مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. )

بیانیة ۳۵ کمیته استانداردهای حسابداری دولتی ، صورتهای مالی اساسی ـ و بحث و تجزیه

 و تحلیل مدیریت ـ برای دانشکده ها و مدارس دولتی ، اصلاحیة بیانیة ۳۴ کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی

بیانیة ۳۵ کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی از تاریخهای مشابه در رویکرد مرحله ای بیانیة ۳۴ کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی به طور مؤثر استفاده می کند ، مانند تاریخهای مؤثر تأخیری برای گزارشگری عطف به ماسبق دارایی های زیر ساختی. تعریف مرحله های متفاوت مانند بیانیة ۳۴ کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی است. به منظور تعیین مرحله ای که یک دانشکده یا دانشگاه بدان وابسته است ، « درآمدها » شامل تمام درآمدهای مؤسسة اولیه ، به جز اضافات برای سرمایه گذاری در کارخانه یا سایر منابع تأمین مالی و اقلام غیر مترقبه می شود. علاوه بر این ، اگر دانشکده یا دانشگاه دولتی یک واحد ترکیبی باشد ، بیانیة ۳۵ کمیته استانداردهای حسابداری دولتی باید در همان سال اجرای بیانیة ۳۴ کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی و بدون توجه به درآمدها اجرا شود.

بیانیة ۳۷ GASB ، صورتهای مالی اساسی ـ و بحث و تجزیه و تحلیل مدیریت ـ برای دولتهای مرکزی و محلی : مختلط ( دولتهای مرکزی و محلی با هم )

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله حسابداری دانشگاهی
 • پایان نامه حسابداری و حسابرسی دولتی
 • تحقیق نقش حسابداری در توسعه بازار سرمایه
 • مقاله نقش حسابداری در اجتماع
 • پایان نامه حسابداری دولتی
 • برچسب ها : , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.