تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

۱-۱ . پیشگفتار :

از‌آنجائیکه طیف وسیع تست های موجود برای ارزیابی سیستم بینایی نشان دهنده عملکرد کامل سیستم بینایی نیست اگرچه تستهایی مثل حدت بینایی ، دید رنگ و …. اطلاعات زیادی به ما می دهد ، با این حال توصیه می شود که تست های حساسیت کانتراست نیز به عنوان یکی از تستهای روتین در معاینات کلینیکی به اجرا درآید . به طوری که مشخص شده تستهای حساسیت کانتراست در بیماران دچار بیماری [۱]MS ، کاتاراکت و گلوکوم بیشتر از تستهای حدت بینایی در تشخیص و بررسی عملکرد بینایی موثر است .

همچنین در افراد نرمال بدون مشکلات پاتولوژیک که از کاهش و عملکرد سیستم بینایی شکایت دارند نیز ، با انجام تستهای حساسیت کانتراست می توان اظهار نظر دقیق تری نسبت به وضعیت بینایی آنها داشت ؛ لذا درصدد برآمدیم مجموعه ای از اطلاعات راجع به این تست را جمع آوری کنیم .


۲-۱٫ کلیات :

۱-۲-۱٫ حساسیت کانتراست[۲] چیست ؟

حساسیت کانتراست توانایی دیدن جزئیات در مراتب کم کانتراست را اندازه گیری می کند .  اطلاعات بینایی به خصوص در مراتب کم کانتراست بسیار حائز اهمیت است :

۱)  در جهت یابی و حرکت در جایی که نیاز به دیدن اشیاء ذره بین در نور کم دارد . همچنین هنگام پایین آمدن از پله ها – در ترافیک . در موقعیت حساس در نور کم به عنوان مثال دیدن به هنگام گرد و غبار ، باران و مه ، ریزش برف و شب هنگام .

۲)  در انجام کارهای روزمره مواقعی که موارد متعددی از کارهای بینایی در کانتراست کم نیاز است . مثل بریدن پیاز روی سطحی با رنگ روشن ، ریختن قهوه در لیوان تیره ، بررسی کیفیت اتو کردن .

۳)  در کارهای نزدیک بینایی مثل خواندن یا نوشتن وقتی اطلاعات در کانتراست کم باشد مثل کیفیت های پایین صفحات کپی شده .

۱-۲-۲٫ حساسیت کانتراست

معکوس آستانه کانتراست است عدد ۱ تقسیم بر کمترین کانتراستی که اشکال یا خطوط قابل تشخیص باشند .

اگر شخصی بتواند جزئیات را در کانتراست های پایین ببیند حساسیت کانتراست این فرد بالاست و بر عکس . بسته به ساختار محرکی که در اندازه گیری استفاده می شود – درجات مختلف اندازه و نشانه ها – حساسیت کانتراست فرد ارزش گذاری متفاوت را کسب می کند .

۱-۲-۳٫ کانتراست چیست ؟

کانتراست با تفاوت در روشنایی میزان نور منعکس شده از دو سطح منطبق بر هم به وجود می آید .

کانتراست به روش های مختلف ساده ای تعریف می شود :

در کارهای کلینیکی بیشتر از فرمول مایکلسون Michelson استفاده می کنیم :

هم چنین تعریف وبر ( Weber ) نیز در مورد کانتراست به کار می رود :

 روشنایی سطح روشن تر =L max

روشنایی سطح تیره تر = L min

هنگامیکه سطح تیره تر سیاه باشد و هیچ نوری را منعکس نکند کسر مساوی یک می باشد . معمولا کسر کانتراست در عدد ۱۰۰ ضرب شده و با درصد بیان می شود . بنابراین حداکثر کانتراست ۱۰۰ درصد است .

علامتهای چارتهای حدت بینایی نزدیک حداکثر میزان کانتراست هستند . اگر کمترین کانتراست دیده شده ۵ درصد باشد حساسیت کانتراست ۲۰=۵/۱۰۰ اگر پایین ترین کانتراست دیده شده توسط فرد ۶/۰ درصد باشد حساسیت کانتراست ۱۷۰=۶/۰/۱۰۰ است

هیچ توافق بین المللی در مورد تعریف میزان کانتراست چارتهای حدت بینایی وجود ندارد . بنابراین تولیدات مختلف این چارتها کانتراست های متفاوتی را دارد .

۱-۲-۴٫ چه میزان روشنایی باید مورد استفاده قرار گیرد ؟

یک توافق بین المللی میزان روشنایی تستهای حساسیت کانتراست وجود ندارد اما توافقی برای تستهای حدت بینایی موجود است که طبق آن میزان روشنایی برابر یا بالاتر از ۸۵ کندل بر متر مربع می باشد .

در ایالات متحده آمریکا و تعدادی از کشورهای دیگر اندازه گیری حدت بینایی به منظور اهداف تحقیقاتی به وسیله روشنایی خلفی ETDRS جعبه نوری با میزان روشنایی قابل تنظیم برای ۲۲۰ تا کمتر از  ۱cd/m2  بوسیله لایه های فیلتر انجام می شود . در جعبه نوری کوچک حداکثر میزان روشنایی ۱۲۵cd/m2   است .

۱-۲-۵٫ اندازه گیری حدت بینایی

اندازه گیری حساسیت  کانتراست مشابه شنوایی سنجی است . یک Audiogram ضعیف ترین تن صدای فرد در فرکانس های مختلف می تواند بشنود را ترسیم می کند . منحنی حساسیت کانتراست یا Visuogram نیز کمترین کانتراستی است که توسط شخص قابل مشاهده است را نشان می دهد . اگر محرک ، موج های سینوسی باشد منحنی رسم شده مشابه یک منحنی Audiogram است و اگر محرک حروف چاپی اپتوتایپ باشد ( حروف – اعداد یا نشانه ) نیاز به شناخت و تشخیص این علامات است و تست مشابه یک Audiomedry است .

( نمودار ۱-۱ A )

 

 

                       

منحنی حساسیت کانتراست A . حدت بینایی روی محور افقی و حساسیت کانتراست در امتداد محور عمودی نشان داده شده ( شکل A ) . اندازه نشانه ها در امتداد محور افقی به تدریج کوچکتر شده و در محور عمودی محو و محوتر شدند . ( شکل B ) .


[1] . Multiple sclerosis

[2] . contrast sensitivity

منابع

۱-Elliot DB . Contrast sensitivity decline with aging : neural or optical phenomenon?.Ophthal. Physiol. Opt.1987;7:415-419.

2-Adams AJ, Wong LS, Wong L, Gould B. Visual acuity changes with age: some new perspectives. Am J. Optom . Physiol. Opt. 1988 May;65(5):403-6.

3-Apkarian P, Tijssen R, Spekreijse H, Regan D. Origin of notches in CSF: Optical or neural. Investigative Ophthal. Vis. Science. 1987;28(6):607-612.

4- Elliot DB , Whicker , MacVeigh D.Neural  contribution to spatiotemporal contrast sensitivity decline in healthy aging eyes. Vis. Res .1990 ;30:541-547.

5- Owsley C, Sloane ME .Vision and aging . In F. Boller and J Grafman (Ed). Handbook of neuropsychology. Amesterdam.1990;14:249-299.

6-Sloane ME, Owsley C, Alvarez SL. Aging and senile miosis and spatial contrast sensitivityat low luminance. Vis Res .1988;28:1235-1246.

7-Blanchard DL. Contrast sensitivity: A useful tool in glaucoma. Glaucoma. 1988;10, 151.

8-McKndrick AM,Sampson GP, Walland MJ,Badcok DR,Contrast sensitivity changes due to glaucoma and normal aging. Invest Ophthal Visi  Science.2007;48:2115-2112.

9-Block DJ, Bosworth MF. Contrast sensitivity vision testing: new screening technology for family physicians. Am Family Physician. 1992 Feb;45(2):655-659.

10-Bosse JC. An argument for the inclusion of contrast sensitivity testing into the routine optometric regimen. New England J Optom. 1990;April:6-10.

11-Kline DW, Schieber F, Abusamara LC, Coyne AC. Contrast sentivity and response speed . J Gerontol.1983;38:214-216.

12-Bosse JC, Lederer PJ. Contrast Sensitivity used for detection of shallow amblyopia. J. Optom Vis Development. December 1987;Vol. XVIII, 10.

13-Bradley A, Thomas T, Kalaher M, Hoerres M. Effects of spherical and astigmatic defocus on acuity and contrast sensitivity: a comparison of three clinical charts. Opt.  Vis. Science. 1991;68(6):418-426.

14-Bresnick GH, Condit RS, Palta M, et al. Association of hue discrimination and contrast sensitivity and diabetic retinopathy. Archives of Ophthal. 1985;103:1317-1324.

15-Brown B, Lovie-Kitchin JE. Reply: High and low contrast acuity. Optom  Vis Science. 1990;67(8):654-656.

16-Burton KB, Owsley C, Sloane ME. Aging and neural spatial contrast sensitivity: photopic vision. Vis Res. 1993;33(7):939-946.

17-Comerford JP. Contrast sensitivity functions for clinical optometry. J Am Optom Assoc 1979 Jun;50(6):683-6.

18-Comerford JP. Vision evaluation using contrast sensitivity functions. Am J OptomPhysiol Opt. 1983;60(5):294-398.

19-Corwin TR and Richman JE. Three clinical tests of the spatial contrast sensitivity function: a comparison. Am J  Optom  Physiol Opt. 1986;63:413-418.

20-Cox MJ, Wood ICJ. Computerized Arden grating for the measurement of the contrast sensitivity function. Optom Vis Science. 1992;69(2):137-147.

21-Cruickshanks KJ, Nondal D, Klein R, Klein BEK. Contrast sensitivity in older adults: the Beaver Dam Eye Study. (in review) May 1994. de Waard PW, IJspeert JK, van der Berg TJ, de Jong PT. Intraocular light scattering in age-related cataracts. Inves Ophthal  Vis Science. 1992;33(3):618- 625.

22-Drews RC. Practice contrast sensitivity acuity testing. Int Ophthalmol 1989 May;13(3):217-8.

23-Elliott DB. Evaluating visual function in cataract. Optom Vis Science. 1993;70(11):896-902.

24-Elliott DB, Bullimore MA. Assessing the reliability, discriminative ability and validity of disability glare tests. Investigative Ophthal Vis Science. 1993;34:108-119.

25-Elliott DB, Bullimore MA, Baily IL. Improving the reliability of the Pelli-Robson contrast sensitivity test. Clin Vis Science. 1991;6:471-475.

26-Elliott DB, HurstMA. Simple clinical techniques to evaluate visual function in patients with early cataract. Optom Vis Science. 1990; 67(11): 822-825.

27-Elliott DB, HurstMA, Weatherill J. Comparing clinical tests of visual function in cataract with the patient’s perceived visual disability. Eye. 1990;4:712-717.

28-Elliott DB, Sheridan M. The use of accurate visual acuity measurements in clinical anti-cataract formulation trials. Ophthalmic Physiol Opt. 1988;8(4):397-401.

29-Elliott DB, Whitaker D. Clinical contrast sensitivity chart evaluation. Ophthal Physiol Opt. 1992;12:275-280.

30-Elliott DB, Whitaker D. How useful are contrast sensitivity charts in optometric practice? Case reports. Optom Vis Science. 1992;69(5):378-385.

31-Elliott DB, Whitaker D, Bonnette L. Differences in the legibility of letters at contrast threshold using the Pelli-Robson chart. Ophthal Physiol Opt. 1990;10:323-326.

32-Evans DW, Ginsburg AP. Contrast sensitivity predicts age-related differences in highway-sign dicriminability. Human Factors. 1985;27(6):637-642.

33-Ginsburg AP, Osher RP, Blauvelt K, Blosser E. The assessment of contrast and glare sensitivity in patients having cataract. Inves. Opthal. Vis. Sci. 1987 28(3), (Suppl.), 397.

34-Ginsburg AP, Fiorentini A, Guyton DL, SiegelIM, eds. Clinical findings from a new contrast sensitivity test chart. Advances in Diagnostic Visual Optics, BerlinHeidelberg: Springer-Verlag 1987:132.

35-Ginsburg AP. Clinical findings from a new contrast sensitivity chart. In: Fiorentini A, Guyton DL and Siegel IM, eds. Advances in Diagnostic Visual Optics. New York: Springer-Verlag, 1987;132-140.

36-Ginsburg AP, Cannon MW. Comparison of three methods for rapid determination of threshold contrast sensitivity. Inves Ophthal Vis Science. 1983 Jun;24(6):798-802.

37-Ginsburg AP. Contrast sensitivity detects, tracks diseases. Ophthalmology Management Seminar. September 1988;79.

38-Ginsburg AP, Easterly J. Contrast sensitivity predicts target detection field performance of pilots. Proc. Human Factors Society. 1983:269-273.

39-Ginsburg AP, Evans DW. Contrast sensitivity predicts pilots’ performance in aircraft simulators. Am J Optom Physiol Opt. 1982;59(1):105-109.

40-Ginsburg AP, Evans DW, Cannon MW, Owsley C, Mulvanny P. Large-sample norms for contrast sensitivity. Am J Optom Vis Science. 1984;61(2):80-84.

41-Ginsburg AP. A new contrast sensitivity vision test chart. Am J Optom Physiol Opt 1984 Jun;61(6):403-7.

42-Ginsburg AP. Next generation contrast sensitivity testing. In Rosenthal B, Cole R, ed: Functional Assessment of Low Vision, St. Louis (1996) Mosby Year Book, Inc. 77-88.

43-Ginsburg AP. Spatial frequency and contrast test chart. December 28, 1982. U.S. Patent No. 4365873.

60,000 ریال – خرید

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.