رابطه بین منبع کنترل رفتار و میزان تحصیلات معلمان مدارس راهنمایی و دبیران دبیرستان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله رابطه بین منبع کنترل رفتار و میزان تحصیلات معلمان مدارس راهنمایی و دبیران دبیرستان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۴۵ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله رابطه بین منبع کنترل رفتار و میزان تحصیلات معلمان مدارس راهنمایی و دبیران دبیرستان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه
بیان مسئله
هدف پژوهش
اهمیت پژوهش
ارائه فرضیه تحقیق
تعریف نظری اصطلاحات
تعریف عملیاتی اصطلاحات
فصل دوم
رفتار
اسناد

اسناد کنترل خود
چهره های مشخص رفتار
تعیین کننده های درونی و بیرونی
کنترل
تفاوتهای فردی در درک کنترل
تغییر پذیری ابعاد منبع کنترل
مفهوم منبع کنترل
اندازه گیری منبع کنترل
نظریه های مختلف منبع کنترل
نظریه شخضی شناسی مادی
موضوع رفتار گراها

تصور راتر از ماهیت انسان
پتانسیل رفتار
ارزش تقویت
موقعیت روانی
پژوهشهای راتر
تفاوتهای فردی در درک کنترل
شکل گیری منبع کنترل
مکان کنترل درونی و بیرونی رفتار
خلاصه پژوهشها
اعتقاد به کنترل شخصی و سلامتی
پیشرفت تحصیلی

تعاریف
پیشینه ی پیشرفت تحصیلی
خود انگاره و پیشرفت تحصیلی
نیاز به پیشرفت تحصیلی
عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی
نقش والدین بر پیشرفت تحصیلی
محیط و تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی
آزمونهای پیشرفت تحصیلی
هنجار ملی
آزمونهای استاندارد پیشرفت تحصیلی و محدودیتهای آن
محیط و تأثیر آ« در پیشرفت تحصیلی

میزان تحصیلات رابطه بین منبع کنترل و پیشرفت تحصیلی
تحقیقات مربوط به منبع کنترل در آموزشگاه
فصل سوم
جامعه پژوهش
نمونه تحقیق
روش نمونه گیری
ویژگی آزمودنیها
ابراز اندازه گیری
مقیاس کنترل درونی و بیرونی راتر
روش نمره گذاری
اعتبار و پایانی آزمون منبع کنترل راتر

روش جمع آوری اطلاعات
متغیرهای تحقیق
طرح تحقیق
روش آماری
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل
جدول توزیع نمرات
رسم نمودار
جدول داده های جمع آوری شده
ارائه تجزیه و تحلیل داده ها
جدول و تفسیر داده های کلی بدست آمده از انجام تست (تعداد افراد)

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
کاربردهای و نتایج پژوهش
پیشنهادات
محدودیتهای پژوهش
منابع و مأخذ
ضمائم

منابع و مآخذ

۱ـ شولتز، روان پی، ۱۳۷۸، روان شناسی شخصیت، مترجم : کریمی، یوسف و همکاران چاپ دوم، تهران انتشارات ارسباران
۲ـ سیف، علی اکبر، ۱۳۸۱، روان شناسی پرورشی یادگیری و آموزش چاپ پانزدهم، تهران، انتشارات آگاه
۳ـ سیاسی، علی اکبر، ۱۳۷۷، آسیب شناسی روانی، چاپ چهاردهم، تهران انتشارات بعثت.
۴ـ راس، آلن، اٌ، ۱۳۷۴ آسیب شناسی شخصیت، نظریه ها و فرایندها ترجمه، جمالنی، سیاوش چاپ اول، تهران، انتشارات بعثت.
۵ـ حسین چادی، مسعود، ۱۳۸۰، بررسی مقایسه هسته کنترل در دانش آموزان دبیرستانی شاهد و غیر شاهد پایان نامه جهت اخذ کارشناسی دانشگاه شیراز، راهنمایی، حسین، علی اکبر
۶ـ حسینیان، انسیه، ۱۳۷۷، بررسی رابطه میان هر شهر معلمان مقطع ابتدایی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، پایان نامه کارشناسی روان شناسی
۷ـ ضیایی پور، زهرا، زمستان، ۱۳۸۲، جزو بهداشت روانی
۸ـ شاملو، سعید، ۱۳۷۴، مکتبها و نظریه های شخصیت، چاپ ششم، تهران انتشارات رشد.
۹ـ صادقی سارسری، نرجس خاتون ۱۳۷۹، مقایسه منبع کنترل زندانیان معتاد به تریاک و سیگار در شهرستان قزوین پایان نامه جهت اخذ کارشناسی عمومی دانشگاه قزوین.
۱۰ـ طریقی خسمخی، نجمه، ۱۳۸۱، بررسی رابط جو عاطفی خانواده با میزان پیشرفت تحصیلی دختران مقطع سوم دبیرستان شهرستان ابهر پایان نامه جهت اخذ کارشناسی عمومی شهر ابهر دانشگاه ابهر
۱۱ـ صادقی، رویا، ۱۳۷۹، بررسی پیشرفت تحصیلی فرزندان و رابطه آن با درجه تحصیلی والدین آنها. پایان نامه جهت اخذ کارشناسی دانشگاه قزوین
۱۲ـ صلبی، فاطمه، ۱۳۷۹، بررسی منبع کنترل رفتار درونی و بیرونی با میزان اضطراب پایان نامه جهت اخذ کارشناسی روان شناسی بالینی، دانشگاه تنکابن استاد راهنما، وطن خواه، حمید رضا
۱۳ـ شولتز، دوان پی، شولتز، مدنی، آلن، ۱۳۷۷، نظریه های شخصیت، چاپ ششم، تهران، ناشر : انتشارات هما.
۱۴ـ فصلنامه اندیشه و رفتار، ۱۳۸۰، مجله روانپزشکی و روان شناسی بالینی شماره ۱۶ سال چهارم.
۱۵ـ شاملو، سعید، ۱۳۷۴، مکتبها و نظریه های شخصیت، چاپ ششم، تهران انتشارات رشد.
۱۶ـ فرجی، شهریار، ۱۳۸۱، بررسی تأثیر سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، پایان نامه، کارشناسی روان شناسی عمومی، دانشگاه قزوین
۱۷ـ کریمی، یوسف، روان شناسی اجتماعی، ۱۳۷۸٫
۱۸ـ کریمی، یوسف، ۱۳۸۳ روان شناسی اجتماعی (آموزش و پرورش) تهران
۱۹ـ فلاح دوست، مهین، ۱۳۷۸، بررسی خلافیت بر روی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهرستان قزوین پایان نامه جهت اخذ کارشناسی روان شناسی عمومی دانشگاه پیام نور قزوین
۲۰ـ کجوریان، کبری اسحقی، ۱۳۷۹ تأثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، مقطع راهنمایی، پایان نامه، کارشناسی روانشناسی عمومی دانشگاه ابهر
۲۱ـ کریم نیا، ایرون، ۱۳۸۲، بررسی رابطه بین خود پنداره و پیشرفت تحصیلی پایان نامه، کارشناسی روان شناسی عمومی دانشگاه پیام نور قزوین
۲۲ـ ؟؟؟، ماروین، آر، یویدسیون، جرامد، سی، ۱۳۸۰ رفتار درمانی بالینی، مترجم، ماهر
۲۳ـ بیانگرد، اسمائیل، ۱۳۷۰٫ بررسی رابط مفاهیم منبع کنترل عزت نفس و پیشرفت تحصیلی پسران سال سوم دبیرستان شهر تهران پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد دانشگاه علامه
۲۴ـ آزاد، حسین، ۱۳۷۶، آسیب شناسی روانی، انتشارات بعثت، چاپ چهارم
۲۵ـ نیازی، بتول، ۱۳۷۹، مدرس رابطه بین مفاهیم، منبع کنترل و عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال دوم دبیرستان شهرستان تنکابن پایان نامه، دانشگاه تنکابن، استاد راهنما : خوش روش
۲۶ـ عمید، حسن، ۱۳۶۲، فرهنگ فارسی، چاپ اول، تهران، ناشر انتشارات ابن سینا
۲۷ـ پارسا، محمد، ۱۳۷۵، روانشناسی تربیتی، چاپ سوم، تهران انتشارات سنن.

منابع انگلیسی
۱٫ Baron A. (1991.Socia) pychlogr sintt
edition . printeal in th u. s. A
2. sholts. 1986. theores of personality

چکیده

به منظور بررسی رابطه بین منبع کنترل رفتار و میزان تحصیلات به حجم هشتاد تو از جامعه معلمان مدارس پسرانه ی راهنمایی و دبیران دبیرستان دخترانه چهل نفر معلم مرد و چهل نفر دبیر زن با روش نمونه گیری در دسترسی انتخاب آمدند. طرح تحقیق عبارت است از روش علمی مقایسه ای. پس با مقیاس منبع کنترل راتر سنجش شدند. همچنین از روش آمار توصیفی و استنباطی توصیف شده است. تفاوت بین میانگین های مورد نظر ۴۵/۲ است. به منظور تعیین معنی دار بودن تفاوت محاسبه شده با درجات آزادی ۸۰ و در سطح ۵%  به جدول توزیع T استودنت مراجعه می کنیم. چون T محاسبه شده (۴۵/۲) بزرگتر از T جدول (۶۵/۱) است. بنابراین فرضیه صفر رد و فرض خلاف تأیید می شود. و نتیجه می گیریم که بین میانگین های مورد مقایسه تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج به دست آماده نشان داده که بین منبع کنترل و میزان تحصیلات رابط معناداری وجود دارند.

به عبارت دیگر هر چه قدر کنترل درونی رفتار فردی قوی تر باشد امکان پیشرفت تحصیلی وی بیشتر است.

بیان مسئله :

شناخت  ویژگی ها و خصوصیات افرادی که در زندگی موفق شدند به ما در شناخت خود در شناخت توانایهایمان و دیگران کمک می کند همچنین به خاطر اعتقادات غلط که نسبت به دین و خدا در بین جوامع اسلامی و جامعه ای که من در آزمودن آن هستم و می بینم ایران باعث مشکلات و کند شدن پیشرفت جامعه شده در تحقیقاتی که صورت گرفته بین ویژگی های خصوصیات افراد یک جامعه و پیشرفت رابطه وجود نداشته که یکی از این موارد راجع به شناخت ۲ ویژگی کامل متضاد در افراد است و رابطه آن با یک متغیر به نام میزان تحصیلات است.

در این پژوهش  پژوهشگر می خواهد به این پرسش پاسخ بدهد؟

آیا میزان تحصیلات افراد با منبع کنترل درونی بیشتر از افراد با منبع کنترل بیرونی است؟


هدف پژوهش :

همه روشهای مشاهده و آزمایش که در روانشناسی به کار می رود، می تواند دو هدف داشته باشد، کسی این روشها را به کار می برد یا می خواهد مسائل نظری را حل کند و یا می خواهد یک راه حل منطقی برای یک مسئله بدست آورد.

همانطور که آبراهام مازلو و کارل را جرز درباره افراد خود شکوفا به ویژگی های این افراد که هر کدام از آنها با داشتن چنین خصوصیات و ویژگی های دنیایی را دگرگون و ترقی بخشیدند تحقیق کردند.

هدف پژوهشگر شناخت یکی از این ویژگی که در افراد موفق بالاخص افرادی که در زمینه ی تحصیلی پیشرفت کردند بوده و ارائه نتایج آن به روانشاسان و همه ی کسانیکه در زمینه ی پیشرفت بالاخص تحصیلی با داشتن آزمون و دانشجویان سر و کار دارند تا با تقویت ویژگی در این قشر و حتی دیگر اقشار جامعه به آنها در رسیدن به موفقیت پیروز و بروز توانائیهای بیکران و خدا گونه شان کمک کنند.

اهمیت و پژوهش :

اهمیت و ضرورت پژوهش یعنی از مجموعه اطلاعاتی است که مشخص می کند نتایج این تحقیق تا چه حدی برای محقق و نیز برای دیگران مفید و ثمر بخش است.

با استفاده از نتایج این پژوهش در انتخاب  دانش آموزان مدارس نمونه دولتی و  تیزهوشان دقت بیشتر و بهتری داشته باشیم تا با این کار هم بهترین افراد را انتخاب کرده و هم در صرف هزینه صرفه جویی می کنیم.

در ضمن برای برگزیدن افراد به کارهایی که نیاز به توانمندی و اتکا به نفس بالا دارد. بالاخص  کارهای مدیریتی با در نظر گرفتن این ویژگی (با انجام آزمون منبع کنترل رفتار راتر) پذیرفته و به آنها محصول شود.

ارائه فرضیه تحقیق :

میزان تحصیلات افراد با منبع کنترل درونی نسبت به افراد با منبع کنترل بیرونی بیشتر است.

تعریف نظری اصطلاحات :

منبع کنترل :

کنترل را می توان اعمال قدرت، هدایت، یا بازداری اعمال و رفتار دیگران یا خود تعریف کرد.[۱]

اسناد :

فرایندی است که افراد به کار می برند تا رویدادها در رفتار را به شرایط زیر آنها پیوند دهند.[۲]

اسناد درونی :

در فرایند ارزشیابی افراد به عوامل که از درون فرد برخواسته و فرد را تحت تأثیر قرار می دهند اسناد درونی می گویند مانند کوشش، انگیزه، هوش، فعالیت، دقت و استمرار در مطالعه (نیازی، ۱۳۷۹، ص ۱۳)

اسناد بیرونی :

در فرایند ارزشیابی افراد به عواملی که جنبه ی بیرونی دارند و رفتار فرد را تحت تأثیر قرار می دهند و کمتر در کنترل فرد می باشند را اسناد بیرونی می گویند مانند شانس، تصادف، محیط آموزش، محیط خانوادگی و … (نیازی، ۱۳۷۹، ص ۱۴)

مکان کنترل بیرونی :

اشخاص با مکان کنترل بیرونی که معتقدند در رفتارها یا مهارتهای آنها در تقویتهایی که دریافت می کنند اثری ندارد، در کوشش برای بهبود موقعیت خود فایده ای نمی بینند. آنان به امکان کنترل زندگی خود در زمان حال یا آینده باور چندانی ندارند (شولتز، ۱۳۷۸، ص ۵۴۲).

مکان کنترل درونی :

کسانیکه دارای جهت گیری درونی هستند معتقدند که کنترل کاملی بر زندگی خود دارند و منطبق با چنین باور رفتار می کنند… ارزش والاتر برای مهارتهای پیشرفت های شخصی قایل هستند و نسبت نشانه های محیطی که می توانند برای هدایت رفتار خود به کار ببرند هشیارند (شولتز، ۱۳۷۸،ص ۵۴۲).[۱]  –  کریمی، ۱۳۷۸ ، ص ۱۲۱

[۲] – نیازی، ۱۳۷۷، ص ۱۳

100,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق بررسی عوامل تغییر رفتار درون خانوادگی کودکان دبستانی در سال اول ورود به مدرسه
 • مقاله رفتار درمانی و تغییر و اصلاح رفتار
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۹ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.