کارآفرین ها و کارآفرینی در صنعت


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله کارآفرین ها و کارآفرینی در صنعت مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله کارآفرین ها و کارآفرینی در صنعت نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

کارآفرینی موتور توسعه اقتصادی۱
مقدمه۱
تعریف و مفهوم واژة کارآفرینی۲
تعاریف کارآفرینی از دیدگاه نظریه پردازان۳
ویژگیهای روان شناختی کارآفرینان۶
ویژگیها و خصوصیات کارآفرینان۶
تعریف ویژگی های عمومی۷
کارآفرین مستقل، سازمانی و شرکتی۸
کارآفرین بودن و خلاق بودن دو روی یک سکه۱۲
کارآفرینی بازارگرا یا بازارساز۱۶
سرمایه داران ارشادگر در خدمت کارآفرینان۱۹
الگوی نوآوری در سازمان صنعتی ایران۲۰
موانع قانونی رشد کارآفرین در صنایع کوچک ایران۲۱
آثار کارآفرینان دیروز سرمشق کارآفرینان امروز۲۵
خصوصیات اصلی کارآفرینان و مصادیق آنها۲۵
فهرست منابع۳۵

 

فهرست منابع

۱٫آیا امروز هم می توان در ایران کارآفرین بود؟ کارآفرین، شماره ۲۱، تیر ۱۳۸۲٫
۲٫آیا هنوز هم در سازمان شما نوآوری می‎شود تا کی، کارآفرین، شماره ۱۹، ۱۳۸۲٫
۳٫احمدپور- داریانی، محمود «کارآفرینی» پردیس ۵۷، چ چهارم، ۱۳۸۱٫
۴٫احمدپور، داریانی، محمود، الگوی پرورشی مدیران کارآفرین، ۱۳۷۷ .
۵٫احمدپور، داریانی، محمود، کار‏آفرینی، شرکت پردیس ۵۷، چ اول، بهار ۱۳۷۹ .
۶٫خلاقیت در کارآفرینی، کارآفرین، ش ۹، مهر و آبان ۱۳۸۰٫
۷٫خلاقیت کافی نیست، ماه نامه گزیدة مدیریت، شماره ۲۲، آذر ۱۳۸۱٫
۸٫سیر تکامل کار آ‎فرینی، مفهوم دیدگاهها، فرایند و آموزش، نشریه مدرس، شماره ۶، بهار ۷۷٫
۹٫صمد آقایی، جلیل، «سازمان‌های کارآفرین» مرکز آموزش مدیریت دولتی، چ اول ۱۳۷۸٫
۱۰٫فکر بزرگ، کارآفرین، شماره ۹، مهر و آبان ۱۳۸۰٫
۱۱٫کاتلر، فلیپ «کاتلر در مدیریت بازار» عبدالرضا رضایی نژاد، انتشارات فرا، چ اول، ۱۳۷۹٫
۱۲٫کارآفرینی، کارآفرین، شماره ۸- مرداد ۱۳۸۰٫
۱۳٫گاراژداران فرهیخته در خدمت کار آفرینان، ماهنامه گزیده مدیریت، شماره ۵، اسفند ۱۳۷۹٫
۱۴٫موانع قانونی رشد کارآفرینی در صنایع کوچک ایران، کار و جامعه، شماره ۴۵، شهریور ۱۳۸۱٫
۱۵٫میزگرد توسعة کارآفرینی، تنگاهها و راهکارها، مجله تدبیر، شمارة ۹۰، بهمن ۱۳۷۷، ص ۷۷٫
۱۶٫ Brockhaus, R (1980) . The Effect of Job Dissatis faction on the Decision to start a Business , Management 18: 1 (jan.): 31- 43.
17.Brockhoaus, R (1982). Risk taking propensity of Entrepreneurs , Academy of Management Journal , September.
18.Brockhaus, R and Horwitz , P. (1986). The Psychology of the Entrepreneur, In “The Art science of Entrepreneur ship” eds. By sexton, D. & smilor, R. , Ballinger Pub. Company Combridge – Massachusetts.
19.Cochran, T. (1968), Entrepreneur ship , In “Interational Encyclopedia of the social sciences” ed. By sills, D. C (New York: Free press) 87-97.
20.Edwards, J. (1968). Creativity , in “Internati Encyclopedia of the social science” ed. By sills, D. C. (New York: Free press) 435- 460.
21.Fry, F. (1993). Entrepreneurs hip: A planning Approach, Englewood Cliffs N. J. prentice – Hall.
22.Furnham , A. (1994). Personality at work Rout lege pub. Co. / Fetter Lane, London.
23.Matsuno , ken, T. Mentzer, John, and Aysegul Ozsomer (2002), The effect of Entrepreneurial proclivity and Market Orientation on Business performance. Journal of Marketing , 66 (July), 18-32.
24.Mc Clelland, D. , (1962). Business Drive and National Achievement, Harvard Business Review 40: 99-172.
25.Palmer/M. (1987). The Appli cation of psychological Testing to Entrepreneurial potentinl In “Entrepreneurship and venture Management” eds. By Baumback, C and Mancuso, J./ prentice- Hall Inc/ Englwood cliffs / New Jersey / second edition.
26.Pinchot, G., (1985). Thriving on chaos. New York / Harprer 8 Row.
27.Rumball /D. (1989). The Entrepreneurial Edge, ontario , Canada.

 

مقدمه:

«کارآفرینی از ابتدای خلقت بشر و همراه با او در تمام شئونات مختلف زندگی انسان حضور داشته و مبنای تحولات و پیشرفت های بشری بوده است و اکنون در عرصه جهانی افراد خلاق، نوآور،‌نوساز و مبتکربه عنوان کارآفرینان چرخ های توسعه اقتصادی را به حرکت درمی‌آورند. در اهمیت کارآفرینی همین بس که طی ۲۰ سال (۱۹۸۰-۱۹۶۰) در یکی از کشورهای جهان سوم (هندوستان) تنها پانصد موسسة کارآفرینی شروع به کار کرده اند و حتی پاره ای شرکت های بزرگ جهانی برای حل مشکلات خود به کارآفرینان روی آورده اند» (تدبیر، ش ۹۰، ۱۳۷۷، ص ۱۰)

«تغییر فراگیر روش ها و نگرش ها طی دو دهة اخیر و جذب و به کارگیری مدیران کارآفرین بیانگر نقش کلیدی کارآفرینان به ویژه در ایجاد واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط که منجر به اشتغال زایی زیاد می‎شود» (مدرس، بهار ۷۷، ش ۶، ص ۱۲۲)

«توجه به کارآفرینی و ایجاد توسعه آن گام مثبتی در اشتغال زایی،‌افزایش منابع ملی،‌ رفع خلل، شکاف ها و تنگناهای بازار و اجتماع،‌ تحول و تجدید حیات ملی و محلی،‌ ایجاد ثروت و توزیع درآمد و عامل تعادل در اقتصاد پویا و ترغیب و تشویق در سرمایه گذاری همراه با سود اجتماعی است.» (کارآفرین، ش ۸، ۱۳۸۰ صص ۲۴ و ۲۶)

 

تعریف و مفهوم واژة کارآفرینی

«واژه ای است فرانسوی به معنای متعهد شدن “undertake” بنابر تعریف واژه نامه دانشگاهی و بستر[۱] کارآفرین کسی است که متعهد می‎شود مخاطره های یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی، اداره و تقبل کند» (احمدپور،‌ ۱۳۷۹-۴)

«از حدود ۱۷۰۰ میلادی به بعد فرانسویان درباره پیمانکاران دولت که دست اندرکار ساخت جاده، پل،‌ بندر و استحکامات بودند به کرات لفظ کارآفرین را به کار برده اند اما نباید فراموش کرد که در اوایل سدة شانزدهم کسانی را که در امر هدایت ماموریت های نظامی بودند کارآفرین می خواندند و این مساله تا بدانجا پیشرفت کرد که برای انواع مخاطرات (Risks) با محدودیت هایی این واژه مورد استفاده قرار گرفت» (کوچران، ۱۹۶۸-۸۷)

«انگلیسی ها برخلاف فرانسوی ها سه اصطلاح متفاوت را در خصوص کارآفرین به کار گرفتند که عبارت بودند از:

متعهد[۲]، ماجراجو[۳] و کارفرما[۴]» (کوچران، ۱۹۶۸-۸۸) این واژه در سال ۱۸۴۸ توسط استوارت میل به کارآفرین “Entrepreneur” در زبان انگلیسی ترجمه شد او کارکرد و عمل کارآفرین را شامل: هدایت، نظارت،‌ کنترل، مخاطره پذیری می دانست و عامل متمایز کننده مدیر و کارآفرین را مخاطره پذیری معرفی می کرد.» (بروکهاوس و هوروتیز[۵]، ۱۹۸۶-۲۷).

تعاریف کارآفرینی از دیدگاه نظریه پردازان

در این خصوص دانشمندان بسیاری اظهار عقیده نموده اند که در این مقاله به بررسی مهمترین عقاید و نظرات می‎پردازیم.

۱- کارآفرینی از دیدگاه اقتصاد دانان

«کارآفرین وکارآفرینی اولین بار موردتوجه اقتصاددانان قرار گرفت» (احمدپور،۱۳۷۹-۵) « “ریچارد کانتیون” (Richard contillon 1730) اولین فردی بود که این واژه را در علم اقتصاد ابداع کرد وی به سه عنصر اصلی در جستجوی فعالیت «کارآفرینان» اشاره نمود. ۱- کارآفرینان در یک محیط همراه با عدم قطعیت فعالیت می‌کنند. ۲- آنها در صورت نداشتن توانایی زیاد برای فعالیت اقتصادی با فساد و تباهی خاصی مواجه می‎شوند.
۳- آنان سرمایه اولیه خودشان را فراهم می‌آورند» (رامبال[۶]، ۱۹۸۹-۱۷) «کانتیلون، هرکس را که با بهایی نامعین دست به خرید و فروش بزند کارآفرین می‌داند» (کوچران، ۱۹۶۸، ۸۷)

«ژوزف شومپیتر (Joseph Schompeter , 1934) می‌گوید: کارآفرین نیروی محرکه اصلی در توسعه اقتصادی است و نقش وی عبارت است از نوآوری و ایجاد ترکیب های تازه از مواد» (احمدپور، ۱۳۷۹-۸۷)

« “شومپیتر” نقش مدیران و افرادی که کسب وکار ایجاد می نمایند را از مفهوم «کارآفرین» جدا می نماید. از دیدگاه وی هر کدام از فعالیت های زیر کارآفرین است.

۱- ارائه کالایی جدید ۲- ارائه روش جدید در فرایند تولید ۳- گشایش بازاری تازه ۴- یافتن منابع جدید و ایجاد هرگونه تشکیلات جدید در صنعت «کارآفرین» در این میان باید صاجبان سرمایه را در خصوص مطلوبیت نوآوری خویش متقاعد سازد» (پالمر، ۱۹۸۷، ۴۷)

«شومپیتر استدلال می‌کند که «کارآفرینان» سازوکارهای ایجاد و توزیع ثروت در نظام سرمایه داری هستند او این فرآیند را «تخریب خلاق»[۷] می نامد چرا که کارآفرینان ثروت جدید را از طریق تخریب ساختارهای موجود بازار ایجاد می‌کند» (احمدپور، ۱۳۷۹-۵۴) شومپیتر معتقد است که تعادل پویا از طریق نوآوری و کارآفرینی ایجاد می گردد ایندو مشخصه یک اقتصاد سالم است.» (دراکر[۸]، ۱۹۸۵- ۱۷) شومپیتر «مدیر را تنها هنگامی کارآفرین می‌داند که تخریب خلاق یا نوآورانه را از خود بروز دهد» (کوچران، ۱۹۶۸-۹۰)

۲- کارآفرین از دیدگاه دانشمندان مدیریت

«پیتر دراکر (Petter Drucker 1985) : معتقد است «کارآفرین» کسی است که فعالیت اقتصادی کوچک و جدیدی را با سرمایه خود شروع می نماید» (احمدپور، ۱۳۷۹-۲۱)

«به نظر ساویر (J. E. Sawyer 1958) کارآفرینی را می‎توان در دامنه وسیعی از وظایف مشاهده نمود. این وظایف می‎تواند شامل نوآوری محض تا کارهای معمولی باشد و کارآفرینی را نه تنها به طور مستقل و فردی بلکه در تمام سازمانهایی که در آنها تصمیم گیری های متهورانه اتخاذ می گردد و بر ترکیب و تخصیص منابع در شرایط بی ثبات تأثیر می گذارد می‎توان یافت» (بروکماوس،‌ ۱۹۸۲- ۴۰)

« «دیوید مک کران واریک فلانیگان»[۹] کارآفرینان را افرادی نوآور ، با فکری متمرکز و به دنبال کسب توفیق و مایل به استفاده از میانبرها می دانند که کمتر مطابق کتاب کار می‌کنند و در نظام اقتصادی، شرکت های نوآور، سود آور و با رشدی سریع ایجاد می نمایند» (احمدپور، ۱۳۷۷-۳۴)[۱]  .  Webster’s new collegiate dictionary

[2]  . undertake

[3]  . adeventure

[4]  . projector

[5]  . R- Brockhous & P- Horwitz

[6]  . D. Rumball

[7]  . Creative destruction

[8]  .  Drucker

[9]  . D. mckeran & flanigan

40,000 ریال – خرید

 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پروژه کارآفرینی
 • تحقیق بررسی کار آفرینی بر اشتغال
 • تحقیق بررسی روحیّات کارآفرینی در بین دانشجویان
 • مقاله رابطه بین هوش هیجانی و کارآفرینی
 • پایان نامه کارآفرینی
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.