مقاله آبکاری فلزات و کاربرد آن


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله  آبکاری فلزات و کاربرد آن مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله  آبکاری فلزات و کاربرد آن  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه ۵
فصل دوم: مروری بر منابع ۶
آنودایزینگ ۶
۱- پلاریزاسیون ۷
۲- ولتاژ ۷
۳- چگالی جریان ۸
۴- درجه تفکیک الکترولیت ۹
۵- سرعت حرکت یون ها ۱۰
۶- هدایت الکتریکی ویژه ۱۱
۷- غلظت یون فلزی ۱۶
۸- PH محلول ۱۶
۹- گردش محلول ۱۸
۱۰- تلاطم ۱۸
۱۱- توان پرتاب ۱۹
۱۲- توان پوشاندن ۲۱
۱۳- آند ۲۲
۱۴- عوامل متالورژیکی ۲۴
۱۵- قوانین فاراده ۲۸
قانون اول فاراده ۲۸
قانون دوم فاراده ۲۹
۱۶- تمیز بودن سطح اولیه ۳۰
ویژگی های بیکرومات پتاسیم ۳۲
اهمیت آنودایزینگ ۳۳
فصل سوم: روش انجام آزمایش ها ۳۴
آماده سازی بیکرومات پتاسیم ۳۵
آنودایزینگ روی خالص ۳۶
آنودایزینگ فولاد گالوانیک ۴۱
فصل چهارم: نتایج ۴۲
فصل پنجم : تحلیل نتایج ۴۹
نتیجه گیری ۵۳
پیشنهادها ۵۴
منـابع ۵۵

 

منـابع

۱-Tandon,O,N. “Hndbook of electroplating,anodizing and metal treatment”.electro plating-handbooks,manuals,etc.1981;

2-Douglas A. skoog,Donald M. West, F . James Holler . Sixth Edition . saunders college publishing , 1992 ; ISBN  ۹۶۴-۰۱-۸۴۳-X

3-دکتر محمد قربانی. “پوشش دادن فلزات” . ایران: موسسه انتشاراتی علمی دانشگاه صنعتی شریف،۱۳۷۹ ،        ۸-۴۷-۶۳۷۹-۹۶۴٫

۴-مهندس اسرافیل بشارت. “ مهندسی آبکاری فلزات ” .  نشر طراح ،۱۳۸۰ ، ۰-۰۹-۷۰۸۹-۹۶۴٫

فصل اول: مقدمه

روش آبکاری فلزات برای اهداف تزئینی ومحافظتی از دیر باز موردتوجه بوده است. بدون شک این صنعت متحول شده و روشهای نوین جایگزین روشهای متداول گشته است. آنودایزینگ نیز یکی از روش های آبکاری می باشد که درنتیجه آن یک پوسته اکسیدی بر روی سطح  مورد نظر بوجود آمده و مقاومت به خوردگی وسایش را افزایش می دهد. عملیات آنودایزینگ رنگی همچنین می تواند باعث ایجاد ظاهری زیبا بر روی سطح مورد نظر شود. خصوصیات ویژه فولاد گالوانیک به واسطه مقاومت به خوردگی خوب آن باعث ایجاد طیف وسیعی از کاربردهای آن همچون لوله های آب، ورقه های کابینت سازی و هرجائی که نیاز به مقاومت به خوردگی واستحکام بالا باشد شده است که داشتن ظاهری زیبا می تواند کاربرد بهتری را به آنها بدهد. با انجام پروسه آنودایزینگ رنگی برروی فولاد گالوانیک هم بواسطه ایجاد پوسته اکسیدی مقاومت به خوردگی وسایش افزاش یافته وهم اینکه این پوسته اکسیدی می تواند بصورت رنگی ظاهر شده ونیاز به رنگ کاری بعدی برروی فولاد را رفع کند. بنابراین آنودایزینگ رنگی فولاد گالوانیک می تواند اهمیت خاصی در صنعت امروزی داشته باشد. در این پروژه به بررسی پارامترهای موثر برآنودایزینگ رنگی فولاد گالوانیک پرداخته شده است به طوری که درابتدا این بررسی ها برای روی خالص صورت گرفته وسپس شرایط به سمت فولاد گالوانیک هدایت شده است. شرایط ایجاد این پوسته رنگی در مورد روی وفولاد گالوانیک طبق آنچه که در عمل صورت گرفته است بصورت مکتوب آورده شده است.

فصل دوم: مروری بر منابع 

آنودایزینگ

آنودایزینگ شاخه ای ازآبکاری الکتریکی فلزات می باشد که در طی آن پوسته ای اکسیدی بر روی سطح فلز تشکیل می گرددکه می توان ظاهری رنگی رانیز در ضمن تشکیل این پوسته اکسیدی ایجاد نمود. برای تعیین نمودن پارامترهای موثر در فرآیند آنودایزینگ در یک دید کلی تری می توان پارامترهای موثر درفرآیند آبکاری را بررسی نمود که مهمترین این پارامترها به صورت زیر دسته بندی میشود:

۱ـ پلاریزاسیون                                                       ۹ـگردش محلول

۲ـ ولتاژ                                                             ۱۰ـ تلاطم

۳ـ چگالی جریان                                                ۱۱توان پرتاب

۴ـ درجه تفکیک الکترولیت                                    ۱۲توان پوشاندن

۵ ـ سرعت حرکت یون ها                                       ۱۳ آند

۶ـ هدایت الکتریکی ویژه                                        ۱۴ عوامل متالورژیکی

۷ـ غلظت یون فلزی                                                 ۱۵ـ قوانین فاراده

۸-PH محلول                                                         ۱۶-سطح اولیه ازنظر تمیز بودن

۱پلاریزاسیون

اختلاف پتانسیل یک الکترود را بین حالت مدار باز وحالتی که جریان می گذرد پلاریزاسیون گویند.پلاریزاسیون با عبور جریان مخالفت می کند و نقش کنترل کننده خوردگی را دارد.  پتانسیل لازم برای نشست یک یون فلزی از محلول نمکی آن به شدت تحت تاثیر پلاریزاسیون قرار می گیرد. عوامل موثربر واکنشهایی که در الکتروها رخ می دهدموجب پلاریزاسیون می شوند. انواع مختلف پلاریزاسیون ناشی ازطبیعت این عوامل است این پدیده    مهم ترین عامل در آبکاری است.بطور کلی سه نوع پلاریزاسیون فعال سازی، غلظتی ومقاومتی وجود دارد.

۲ولتاژ

ولتاژ رابین دوترمینال اندازه می گیرند که عبارتست ازنیروی لازم برای عبور جریان وشامل سه قسمت است:

الفولتاژ لازم برای عبور جریان از آند به الکترولیت،از الکترولیت به الکترولیت نزدیک کاتد وعبور ازالکترولیت به کاتد.

بخنثی کردن مقاومت خود الکترودها برای عبور جریان.

جولتاژ لازم برای غلبه برمقاومت سل. ازآنجا که تغییرات مقاومت با ترکیب شیمیایی محلول ودما و چگالی جریان که از سل عبور می کند مربوط است، جریان را نمی توان از روی قانون اهم بدست آورد مگر آنکه شرایط سل را بطور دقیق بدانیم. افزایش ولتاژ الزاما منجر به افزایش جریان نمی شود اگر چه اکثرا چنین است. در اکثر روش ها ولتاژ را در سل ثابت نگه می دارند تا نتیجه رضایت بخش حاصل شود جریانی که از سل می گذرد به ابعاد الکترودها وکار انجام شده در سل نیز بستگی دارد.

۳چگالی جریان

افزایش چگالی جریان سل که به ازای آن مقدار جریان بر واحد سطح اضافه می شود موجب افزایش ظرفیت تولیدو کاهش سرمایه و نیز کاهش سطح کارخانه نسبت به واحد محصول می شود ولی همواره با افزایش چگالی جریان بازده انرژی الکتریکی کاهش میابد. در بیشتر آبکاری ها تغییرات چگالی جریان عامل کنترل کننده ای در خواص پوشش است. مناسبترین حالت را درعمل عواملی نظیر قیمت انرژی، مخارج تولید، ارزش مواد مصرفی وذخیره شده در انبار و نیز انرژی مصرفی نسبت به واحد محصول تعیین می کند. برای فلزات قیمتی حتی اگر بازده کم باشد چگالی جریان زیاد به کار می رود زیرا در آنجاکیفیت سطح اهمیت بیشتری دارد و در برخی سیستم ها به طور خودکار چگالی جریان را تنظیم می کنند مثلا با تغییر ولتاژ.

55,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تبادل انرژی گرمایی به صورت پیوسته و عمودی از صفحات عمودی فلز به طریق مکش یا تزریق
 • مقاله فلزات سنگین
 • مقاله آشنایی با چند فلز
 • مقاله خوردگی فلزات و اثر آن بر روی صنایع مختلف
 • مقاله بورس فلزات
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.