مقاله آب


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله آب مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۹۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله آب نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه. ۱

میکروبیولوژی فاضلاب.. ۷

میکروبیولوژی لجن فعال: ۹

نمونه برداری: ۱۰

وسایل مورد نیاز برای نمونه برداری: ۱۱

-انتقال نمونه و نگهداری آن.. ۱۲

لوازم مورد نیاز آزمایشگاهی: ۱۳

روش های آماده سازی نمونه: ۱۳

اهمیت میکروارگانیسم ها:‌ ۱۴

۱-باکتریها ۱۴

۲-میکروارگانیسم های رشته ای: ۱۶

الف- میکروارگانیسم های رشته ای بلند. ۱۶

ب- باکتری های رشته ای کوتاه. ۱۷

آغازیان – پروتوزوآ. ۱۹

آمیب ها ۱۹

تاژکداران: ۲۰

شناوران آزاد مژکدار: ۲۱

مژکداران ساقه دار: ۲۱

سکتوریا ۲۲

روتیفرها ۲۲

سایر بی مهرگان- کرمها ۲۳

گزارش مشاهدات.. ۲۳

شمارش پروتوزوآ و روتیفرها ۲۳

شمارش ارگانیسم های رشته ای.. ۲۴

اصول تعیین مشخصات میکروارگانیسم های فاضلاب.. ۲۵

۱-جنبه های اکولوژیک تصفیه فاضلاب.. ۲۵

۲-نقش رده بندی جانداران در تعیین ساختار و وظایف اجتماعات زنده میکروبی در فاضلاب: ۲۹

بررسی میکروسکوپی لجن.. ۳۰

-شناسایی میکروارگانیزمهای موجود در فاضلاب.. ۳۱

فسفر. ۳۴

مقدمه :‌ ۳۴

تعاریف: ۳۵

کلیات:‌ ۳۶

الف- اصول:‌ ۳۶

ب- عوامل مداخله گر: ۳۶

ج- حداقل غلظت قآبل اندازه گیری: ۳۷

دستگاهها: ۳۷

ب- مواد مورد نیاز: ۳۸

روش انجام آزمایشگاه: ۳۹

مهمترین روشهای تعیین درجه آلودگی فاضلاب.. ۴۱

روش آزمایش : ۴۳

دستگاهها و وسایل.. ۴۴

مواد مورد نیاز: ۴۴

شرح آزمایش… ۴۶

۴-بارورسازی نمونه: ۴۸

۵- پیش تصفیه و آماده سازی نمونه. ۵۱

۶- روشهای رقیق سازی.. ۵۳

دقت و صحت.. ۵۸

الف- معیارهای کنترل: ۵۹

ب- دامنه کاربرد و حد اندازه گیری روش: ۵۹

PH.. 60

اصول کلی: ۶۰

روش کار. ۶۱

اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD) 62

انتخاب روش : ۶۲

عوامل مداخلهگر و محدودیتهای روش : ۶۳

نمونهبرداری و نگهداری نمونهها : ۶۴

تعیین COD به روش هضم برگشتی باز : ۶۵

روش کار : ۶۵

الف – دستگاهها : ۶۵

ب –  موارد موردنیاز. ۶۶

روش انجام آزمایش… ۶۷

روش دیگر برای نمونهها با COD کم : ۶۹

دقت و صحت.. ۷۰

آمونیاک… ۷۱

۱ – حضور در آب و فاضلاب.. ۷۱

۲ – انتخاب روش… ۷۱

تعیین آمونیاک به روش نسلریزاسیون.. ۷۲

روش کار. ۷۳

الف – دستگاهها ۷۳

ب – موارد مورد نیاز. ۷۴

۳ – روش انجام آزمایش… ۷۶

محاسبات: ۷۹

نیترات.. ۸۰

۱ – انتخاب روش… ۸۰

۲ – نگهداری نمونه. ۸۱

روش کار. ۸۲

الف – دستگاهها ۸۲

ب – موارد مورد نیاز. ۸۲

ج – انجام آزمایش… ۸۳

محاسبه: ۸۴

آزمایشهای لجن.. ۸۴

روش کار. ۸۵

الف – دستگاهها و وسایل.. ۸۵

ب – روش انجام آزمایش… ۸۵

محاسبات.. ۸۸

حجم لجن ته نشین شده. ۸۸

روش کار. ۸۹

الف – وسایل.. ۸۹

ب – روش انجام آزمایش… ۸۹

تعیین شاخص حجم لجن.. ۹۰

روش کار. ۹۰

۱ – تعاریف.. ۹۱

مقدمه

همانطور که می دانیم آب عامل حیات می باشد و زندگی انسان، حیوانات و گیاهان بدون آب ممکن نمی باشد. تمام انواع فعالیتهای انسان مستلزم مصرف نوعی آب از نظر کیفیت شیمیایی می باشد.

آبهای مصرف شده در زندگی ما به نحوی به منآبع اولیه خود برگشت داده می شوند ولی اغلب آبی که پس از کاربرد به منآبع طبیعی برگردانیده می شود واقعا همان آب اولیه نمی باشد و انتقال دهنده انواع و اقسام ناخالصی ها می باشد. با توجه به اینکه آب بصورت کالای تقریبا رایگان در اختیار انسان قراردارد، بشر در نگهداری آن و آلوده نکردنش سعی کافی و لازم را مبذول نمی نماید و تنها وقتی که برای تهیه آب با خصوصیات معین با مشکلاتی مواجه گردید به اهمیت آن بیشتر خواهد اندیشید.

از دیرباز می دانند که آبهای طبیعی قادرند مواد آلی و آلوده کننده ای را که از طریق تخلیه فاضلاب و پسآب دریافت می کنند، تحت تاثیر میکروارگانیسم ها اکسیدکننده و نتیجه این عمل مصرف اکسیژن محلول آبها می باشد. اگر مصرف اکسیژن محلول = از جانشین شدن آن انجام پذیرد، بسرعت مقدار اکسیژن آنها تقلیل یافته و در چنین‌آبهایی نه تنها موجودات آبی مثل ماهی که نخواهد توانست زندگی نماید بلکه در اکثر مصارف این آبها قآبل استفاده نبوده و یا تبدیل آنها با روشهای تصفیه به آب با مشخصات مورد نظر بقدری پر خرج خواهدبود که تصفیه و تبدیل آنها از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد.

یکی از مهمترین عوامل آلوده کننده آبها فضولات و پسآب می باشد بطوری که تخمین زده اند هر متر مکعب فاضلاب تصفیه نشده می تواند ۴۰ تا ۶۰ متر مکعب آب را به شدت آلوده نماید. بطوری که اگر اکسیژن این آبها بسرعت تامین نشود، در هیچ مصرفی آب آلوده شده قآبل استفاده نخواهدبود.

متاسفانه افزایش شهرنشینی و پیشرفتهای صنعتی نه تنها باعث بالارفتن میزان مصرف آب گردیده بلکه میزان آلودگی آبها را افزایش داده است. مخصوصا که با گذشت زمان به علت کاربرد دهها محصول شیمیایی جدید در زندگی روزمره و ورود آنها در فاضلاب شهری و تخلیه فاضلاب شهری و تخلیه فاضلاب در آبها و یا مصرف هزاران ترکیب جدید شیمیایی در صنایع و تخلیه. آنها به جریانها از طریق پسآبها موضوع آلودگی آبها را پیچیده تر ساخته است. در کشاورزی مدرن نیز با مصرف انواع کودها و مواد دفع آفات گیاهی و حشره کش ها همیشه قسمتی از این ترکیبات بصورت فاضلاب شستشوی زمین های زراعی و یا محصولات کشاورزی به جریانهای آب سرازیر می گردد.

همانطور که گفتیم آب بصورتی تقریبا رایگان در اختیار بشر قرارداده شده و ساده ترین وسیله انتقال دور ریختنی های اجتماعات می باشد در بعضی نقاط انسانها بدون توجه به مسائل بهداشتی و بدون توجه به اینکه آبی که در محلی به انواع آلودگی آغشته شده در پایین تر به عنوان منبع آب آشامیدنی مورد استفاده قرارمی گیرد. حتی زباله های حاصل از فعالیت روزانه را در آب تخلیه می نمایند.

دریاها اکثرا دریافت کننده مقادیر قآبل توجهی نفت و پسآبهای صنعتی هستند و مصیبتهایی که در اثر وجود نفت در آبها در سواحل کشورها از نظر مرگ و میر ماهیها و پرندگان و غیرقآبل استفاده شدن سواحل موجود آمده یکی و دو تا نیستند. از جمله در سواحل ژاپن به علت تخلیه پسآب کارخانه ای کلیه ماهی های دریا تا مسافت دوری به علت وجود سموم زیاد در پسآب آلوده و مسموم شدند. بطوری که در عرض چند روز مجبور شدند این ماهیهای مسموم را به منظور دورساختن از دسترس مردم صید و معدوم نمایند.

یا در ۱۹۶۰ بود که تخلیه پس آبهایی که شدیدا آلوده به فلزات سنگینی مثل روی- سرب- کادمیوم بودند و مصرف آبهای آلوده در کشاورزی باعث گردید که اولا برنجهایی که با این آبهای آلوده آبیاری شده از رشد باز ایستند.

ثانیا: افرادی که از آب آلوده به عنوان منبع آب آشامیدنی استفاده کردند به نوعی ناراحتی استخوان که در اثر آن استخوانها نازک و شکسته می گردید،‌دچار شدند.

بعدها معلوم گردید هردوی این ناراحتی ها بعلت سرب و کادمیوم زیاد موجود در آب آلوده بوده است. تقریبا ۷ یا ۸ سال پیش بود که در شمال ایران به علت تخلیه پسآب کارخانه آبکاری فلزات که محتوی مقادیر زیادی سیانور- کرم- مس – روی و بعضی دیگر از فلزات سنگین بود، حدود دو میلیون ماهی تلف شدند و شاید در بعضی نقاط صنعتی هنوز این گونه ضایعات بدون سر و صدا به علت تخلیه پسآب در آبها اتفاق می افتد.

آبهای زیرزمینی نیز مخصوصا در شهرهای بزرگی که سیستم جمع آوری و تخلیه فاضلاب ندارند در اثر تماس فاضلابهای دفع شده در زمین بشدت آلوده می شوند واین موضوعی است که در شهر تهران به وضوح مشهود می باشد و در حال حاضر کمتر آب زیرزمینی پیدا می شود که از آلودگی ناشی از دفع سنتی فاضلاب مصون مانده باشد و حتی در سالهای اخیر به غلظت قآبل توجهی از فلزات سنگین در این آبها برخورده اند.

انتقال بیماریهای گوناگون از طریق آب آلوده هزاران سال است که بزرگترین مشکل برای آدمی محسوب شده و هنوز هم متاسفانه این موضوع یکی از مهمترین مسائل آلودگی آبها را تشکیل می دهد. افزایش مداوم تقاضای انرژی نتیجه اش این شده که در بعضی آبها آلودگی حرارتی به مقدار زیاد بالا رفته و در نتیجه بعلت سرعت فعل و انفعالات زیستی در اثر افزایش حرارت تغییرات مهمی در حیات آبی تحمیل گردیده است و چه بسا این تعییرات باعث مرگ و میر ماهی ها که عملا غذای انسان می باشد، شده است.

پیش بینی کرده اند که اگر تمام فاضلابها و پسآبها را که از تصفیه به آبهای طبیعی تخلیه نمایند تمام آبها آلوده خواهدشد و این خود نوید فاجعه ای است که انسان در آینده به علت آلودگی آبها با آن مواجه است و این بلایی است که انسان به دست خود به آن مبتلا گردیده و یا جریمه ای است که به علت مدرن شدن زندگی می پردازد.

بدیهی است تخلیه فاضلاب تصفیه شده به آنها باعث تقلیل اکسیژن محلول به میزان کمتر از تخلیه فاضلاب تصفیه نشده خواهد گردید و آبی که فاضلاب تصفیه شده دریافت می کند، سریعتر عمل اکسیژن گیری و جبران تقلیل آن راانجام خواهدداد. بعلاوه میزان آلودگی این گونه آبها در حدی نخواهدبود که نتوانیم از آنها در مصارف شرب- صنعت و کشاورزی استفاده نماییم.

توجه کافی به کلیه مطالبی که تاکنون بیان گردید،‌نتیجه می دهد که:

اولاً: تصفیه فاضلاب علاوه بر اینکه آلودگی های محیط را به میزان وسیعی کاهش می دهد،‌فاضلابهای تصفیه شده را با اطمینان می توانیم در آبها یا زمین تخلیه کنیم.

ثانیا:‌فاضلاب تصفیه شده به طریق بیولوژیکی براحتی می تواند مصارفی در کشاورزی و یا صنعتی به عنوان آب خنک کننده در مراکز تولید نیرو داشته باشد.

ثالثا: بقایای موادی که انسان مصرف کرده است و به صورت مواد دفعی داخل فاضلاب گردیده در روشهای تصفیه بصورت لجن فعال زائد بعد از عملیات هضم لجن به عنوان کود بسیار مناسب و مطمئن برای بارووری زمین های زراعتی قآبل مصرف خواهدبود.

به عنوان مثال در صورتی که قسمتی از فاضلاب تهران جمع آوری و تصفیه و به عنوان آبیاری زمین های کشاورزی مورد استفاده قرارگیرد،‌خواهیم توانست هزاران هکتار زمین در دشت تهران و دشت ورامین را زیر کشت برده و با این عمل علاوه بر مسائل اقتصادی از نظر تولید محصولات کشاورزی از خراب شدن ساخت = به علت نفوذ فاضلاب در زمین و از آلوده شدن آبهای زیرزمینی پرارزش و بسیاری مسائل دیگر جلوگیری کرده باشیم.


میکروبیولوژی فاضلاب

میکروارگانیسم های موجود در محیط آبی (آب یا فاضلاب) مجموعه ای از موجودات ریز جانوری و گیاهی هستند که در انواع ویروس ها، باکتریها، تک یاخته ها و پریاخته ها ، قارچها و جلبک ها، کیفیت میکروبی نمونه های آب و فاضلاب را تعیین می کنند. گروهی از آنها بیماری زا بوده و از طریق مصارف گوناگون آب به اشکال بیماریزای مستقیم و غیرمستقیم موجب بیماری و ناخوشی می شوند.

دسترسی از میکروارگانیسم های محیط آبی توانایی ایجاد مزاحمت در صنایع آب، سیستم های انتقال آب و فاضلاب و مخازن نگهداری آب را داشته و در نتیجه بسیاری از آنها ناخواسته و مزاحمند.

تعدادی از میکروارگانیسم ها نیز از نظر فرایندهای تصفیه بیولوژیکی اهمیت می یآبند و حضور و فعالیتشان در این گونه موارد ضروری و حمایتی می باشد.

آزمایشهای میکروبیولوژیکی از نظر نوع موجودات مورد مطالعه و نیز با توجه به هدف از بررسی کیفیت منآبع آب و فاضلاب گوناگونی بسیار دارند که از میان آنها آزمایش های تعیین کیفیت باکتربیولوژیکی بدلیل اهمیت بیشتر بویژه از جهت بیماریزایی به عنوان شاخص های میکروبی آن مورد بحث قرار می گیرند.

اهمیت بیماریهای مرتبط با آب بویژه انواع مختلف توسط آب آشامیدنی سبب شده که بررسی کیفیت آب از نظر میکروارگانیسم های بیماریزای موجود در آن جایگاه ویژه ای در آزمایشهای کیفی آب و فاضلاب بیآبد.

نخستین هدف این بررسی ها، تعیین میزان آلودگی آب به فاضلابهای انسانی است زیرا عوامل بیماریزای موجود در روده انسان و دیگر جانوران خونگرم می توانند به آب راه یافته و به طور مستقیم و غیرمستقیم انسان را بیمار سازند. با اینکه تعیین حضور باکتریهای بیماریزا در آب امکان پذیر است ولی تفکیک و شناسایی بسیاری از آنها غالبا پیچیده بوده و دستیآبی به نتایج کمی در اندازه گیریها مشکل می باشد.

بنآبراین برای ارزیآبی کیفیت آب از جهت آلودگی به اینگونه عوامل بیماری زا از شیوه ای غیرمستقیم و مبتنی بر شناسایی و تعیین گروهی خاص از باکتریها که بنام باکتریهای شاخص نامیده می شود،‌استفاده می گردد.

به منظور انتخآب شاخص های مناسب باکتری های گروه کلی فرم که معمول ترین میکروارگانیسم های طبیعی روده انسان و دیگر جانوران خونگرم می باشند، به عنوان معیارهای بهداشتی آن پیشنهاد شده اند. هرچند که تجربیات نشان داده است که آنها برای این منظور بهترین و کاملترین نمی باشند.

کل کلیفرمهای باکتریهای گرم منفی هستند که می توانند ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت در دمای ۳۵ تا ۳۷ لاکتوز را تخمیر کرده و اسید، گاز ، آلدئید تولید نمایند.

این گروه سیتوکروم اکسید از منفی بوده و قادر به تولید اسپور نمی باشد.

کلی فرمهای مدفوعی یا کلی فرمهای گرما دوست زیر گروهی از باکتریهای کلی فرم بوده که ضمن دارآبودن تمام ویژگیهای گروه اصلی،‌در دمای بالاتر (۴۴ تا ۵/۴۴ درجه سانتیگراد) رشد بهتری داشته و می توانند از تیرپتوفان ایندول تولید کنند.

باکتریهایی که تمام ویژگیهای اشاره شده را دارند تحت عنوان اشیرشیا کلی شناخته می شوند.

تایید حضور اشیرشیا کلی به وسیله روشهای دقیق تر صورت می گیرد.

میکروبیولوژی لجن فعال:

روند لجن فعال یک روند بیولوژیکی است. لجن فعال انواع مختلفی از میکروارگانیسم ها تشکیل شده است که کشت مخلوط یا mixed culture نامیده می شود. آزمایشات میکروبیولوژیکی لجن فعال برای تعیین طبیعت فیزیکی فلوک های لجن فعال و انواع ارگانیسم های رشته ای مفید است.

آزمایشات میکروسپکوپیک لجن، ته نشین و اختصاصات چسبندگی لجن را تعیین می کنند. شما نه تنها باید انواع میگروارگانیسم های موجود در حوض هوادهی را بشناسید بلکه باید بدانید چگونه محیط مناسب برای رشد میکروارگانیسم ها را فراهم کنید. هرچه بیشتر درباره میکروبیولوژی بدانیم، میکروارگانیسم ها را بهتر کنترل خواهیم کرد.

نمونه برداری:

نمونه مایع مخلوط لجن فعال باید در نقاطی که خوب هم زده می شود یا از نقطه خروجی حوضچه هوادهی یا از کانال بین حوض هوادهی و حوض ته نشین برداشته شود.

نمونه مخلوط باید از زیر سطح، بدون هیچ کف یا مواد شناور برداشته شود. اگر لجن فعال دارای کف است،‌باید یک نمونه از کف آن بطور جداگانه از نقاط زیر برداشته شود. از سطح نقطه انتهایی حوض هوادهی، از سطح کانال بین حوض هوادهی و ته نشینی و از سطح حوضچه ته نشینی ثانوی.

باید توجه کرد که نمونه برداشت شده از زیر سطح عاری از کف باشد. اگرچه کف ها می توانند بقدری لخت با ویسکوزیته زیاد باشد که ورود آنها به داخل بطری نمونه برداری دشوار باشد به همین منظور آنها نباید رقیق شوند زیرا یکی از مشاهداتی که ممکن است اهمیت داشته باشد، رآبطه بین فراوانی ارگانیسم های رشته ای در کف با ارگانیسم های مایع مخلوط است که با یکدیگر مقایسه می شوند.

برخی از روندهای تعدیل شده لجن فعال نظیر Step-feed و تثبیت تماسی stabilization contact که بیش از یک حوض هوادهی دارد، لجن فعال در تمام حوضچه ها اغلب، فلوک ها و ارگانیسم های رشته ای با اختصالات مشآبه دارد. بنآبراین اغلب نیازی به نمونه برداری از هر دو حوضچه نیست و برداشت نمونه از نقطه انتهایی حوضچه هوادهی کافی است. یک استثناء برای این سیستم ها وجود دارد و آن این است که اگر شرایط در حوضچه های هوادهی متفاوت باشد، برای مثال در سیستم لجن فعال با سکانس هوازی و بی هوازی اختصاصات فلوک ها ممکن است در لجن هر دو حوضچه متفاوت باشد. برای سیستم های دو مرحله ای لجن فعال نظیر مرحله کربنی لجن و مرحله نیتریفیکاسیون یک نمونه از حوض هوادهی هر مرحله برای تعیین اختصاصات ساختار فلوک و طبیعت ارگانیسم های رشته ای ضروری است. در همه موارد باید توجه داشت که برای انجام آزمایشات روتین میکروبیولوژیکی نمونه همواره باید از نقطه معین برداشته شود. نقاط نمونه برداری را معین می کنیم.

وسایل مورد نیاز برای نمونه برداری:

برای جمع آوری نمونه های مورد نیاز مشاهدات میکروسکوپیک به یک بطری کوچک پلاستیکی به حجم ml300-100 نیاز دارید و یک میله ای که بطری را به آن وصل نماید. میله می تواند دسته جارو یا یک لوله  اینچ باشد.

اگر شما از میله دسته بلند با بطری بزرگ برای نمونه برداری SVi در اختیار دارید، می توانید برای آزمایشات میکروسکوپیک از همین وسیله استفاده کنید و بطری کوچک را به توسط بطری بزرگ پر نمایید. توجه داشته باشید قبل از پرکردن بطری کوچک،‌نمونه در بطری بزرگ باید به شدت مخلوط گردد.

-انتقال نمونه و نگهداری آن

نمونه ها باید تا آنجا که ممکن است خیلی زود مورد آزمایش قرارگیرد. هنگامی که آزمایشات در محل انجام می گیرد، تاخیر در انجام آزمایشات به مدت چندین ساعت نتیجه مطلوب دربرنخواهدداشت. هنگامی که نمونه ها برای آن نیز به آزمایشگاه انتقال داده می شوند باید ظرف نمونه برداری دارای یک فضای خالی جهت جلوگیری از بی هوازی شدن نمونه وجود داشته باشد. هیچ ترکیب شیمیایی به نمونه اضافه نمی شود. و نیز نمونه نباید = گردد زیرا ساختار فلوک ها و رشته ها تغییر می کند. برای تعیین مشخصات فلوک ها و ارگانیسم های رشته ای هرگاه آزمایشات با فاصله زمانی طولانی نمونه برداری انجام گیرد. نگهداری نمونه در ۴ در یخچال ضروری می باشد.

نمونه های حاصله از تصفیه خانه هایی که  پائین و MCRT بالا دارند،‌انجام آزمایشات بسازمان طولانی تر نمونه برداری برای تعیین مشخصات فلوک ها و رشته ها دقیق تر از تصفیه خانه هایی است که  بالا و MCRT پایین دارند. برای آزمایش نمونه هایی که MCRT بالا دارند،‌نمونه ۷ تا ۱۰ روز بعد از نمونه برداری نتیجه رضایت بخشی خواهدداد در حالی که برای لجن هایی که MCRT پایین دارند، بهتر است نمونه در طی ۳ تا ۴ روز بعد از نمونه برداری آزمایش گردد.

برای مشاهده سایر ارگانیسم های شاخص نمونه جمع آوری شده تا ۱۵ دقیقه بعد از نمونه برداری باید مورد آزمایش قرارگیرد. برخی ارگانیسم ها به فقدان اکسیژن بسیار حساس هستند و اگر نمونه خیلی کهنه شود، آنها خواهند مرد.

لوازم مورد نیاز آزمایشگاهی:

۱-            اسلاید به طول ۳ اینچ و عرض ۱ اینچ و ضخامت mm1.06-0.96

2-            لامل با ۲۵ میزان با بزرگنمایی x10

3-            پیپت

۴-            کاغذ برای پاک کردن لنز میکروسکوپ

۵-            میکروسکوپ

روش های آماده سازی نمونه:

قبل از آماده سازی نمونه توجه داشته باشید که لام و لامل باید تمیز شوند و همواره از قسمت بغل آن گرفته شود تا لام و لامل کثیف نشود. می توانید لام و لامل را به روی یک تکه کاغذ مخصوص پاک کردن میکروسکوپ قراردهید به دو روش می توان نمونه را آماده ساخت:

۱-            روش تر یا نمونه زنده که برای مشاهده میکروارگانیسم های زنده به کار می رود.

۲-            روش خشک یا روش اسلاید که رنگ آمیزی شده برای مشاهده میکروارگانیسم های فیلامنتوس یا رشته ای بکار می رود.

اهمیت میکروارگانیسم ها:‌

لجن فعال یک کشت مخلوطی است از انواع میکروارگانیسم ها که شامل باکتری ها،‌پروتوزوئرها،‌روتیفرها و گاهی کرم ها،‌قارچ ها و انگل ها می باشد. تمام میکروارگانیسم ها در شاخه گیاهان و حیوانات طبقه بندی می شوند.

اخیرا دانشمندان ارگانیسم های زیادی یافته اند که خصوصیات گیاهان و جانوران را با هم دارا هستند بنآبراین آنها را در یک شاخه سومی به نام پروتیست ها که شامل پروتورزا- انگل ها،‌قارچها و باکتریها است، طبقه بندی کرده اند.

۱-باکتریها

باکتریها موجودات تک سلولی هستند و یکی از عاملین مهم پروسه لجن فعال به شمار می آیند. سلولهای منفرد آنها از نظر شکل به چند دسته تقسیم می شوند:‌

۱-            اشکال گرد یا کوکوس

۲-            اشکال میله ای بنام باسیلوس

۳-            اشکال واو شکل بنام اوبیریو

۴-            اشکال فنرمانند یا مارپیچی بنام اسپیریلیوم

واحد اندازه گیری باکتریها میکرون است و هر میکرون برآبر  میلیمتر یا  اینچ است. بیشتر باکتریها حدود ۵/۰ تا ۱ میکرن پهنا و ۵-۲ میکرون درازا دارند. حجم یک اینچ مکعب می تواند شامل ۹ متر میلیون باسیل به اندازه متوسط باشد.

باکتری ها از طریق تقسیم دوتایی تکثیر می یآبند و زمان لازم برای تبدیل یک سلول به دو سلول را زمان تولید گویند. گونه های مختلف باکتریها زمان g.T متفاوتی دارند که از چند دقیقه تا چند روز متفاوت است.

همچنین تغییر شرایط محیط برروی g.T  باکتری ها موثر است باکتری Ecoli که در روده حیوانات خونگرم و انسان یافت می شود کم عو انفعالات زیستی در اثر افزایش حرارت تغییرات مهمی در حیات آبی تحمیل گردیده است و چه ب برآبر با ۱۷ دقیقه در یک محیط کشت مایع دارد. در حالی که g.T 5/12 دقیقه در شیر دارد. هر شخص روزانه ۲۰۰ میلیون Ecoli دفع می کند.

وقتی باکتری در محیط مایع مناسبی قرار گیرد و درجه حرارت آن مناسب باشد، باکتری دارای مراحل متمایزی از رشد خواهدبود. چگونگی رشد را می توان توسط منحنی نمودار کرد. به این ترتیب که لگاریتم تعداد باکتری ها را که در زمان های مختلف بدست آمده، در محور عمودی و زمان را در محورافقی قرارداده، منحنی را رسم می کنند. منحنی رشد را می توان به چهار مرحله تقسیم نمود:‌

۱-            مرحله رشد کند

۲-            مرحله رشد لگاریتمی

۳-            مرحله رکود

۴-            مرحله مرگ

۲-میکروارگانیسم های رشته ای:

بسیاری از میکروارگانیسم های رشته ای در لجن فعال از سلولهای منفردی که به یکدیگر زنجیروار متصل شده اند، و یک زنجیره بلند را تشکیل می دهند، ساخته شده اند.

الف- میکروارگانیسم های رشته ای بلند

ب- باکتری های رشته ای کوتاه

الف- میکروارگانیسم های رشته ای بلند

انواع بسیار زیادی از باکتری های رشته ای بلند می توانند در لجن فعال رشد نمایند. شما اغلب مقدار کمی از آنها را در فلوک های لجن فعال پیدا خواهید کرد. وضعیت باکتری های رشته ای سبب می شود که اجزاء مختلف در لجن به هم بچسبند و به عبارتی اسکلت اولیه فلوک ها را تشکیل می دهند پدیده بالکینگ لجن هنگامی رخ می دهد که هریک از رشته ها یا رشته های مختلف رشد می کنند و فلوک را گسترده و منبسط می سازند . این وضعیت از بهم چسبیدن لجن در حوض ته نشین ثانویه جلوگیری می کند. رشته های بلند اغلب به سرعت رشد می کنند و یکباره درون سیستم تثبیت می شوند.

یک لجن در مدت دو یا سه روز دچار مشکل بالکینگ می شود. مشاهدات روتین لجن از زیر میکروسکوپ شما را قادر می سازد تا افزایش تعداد رشته های بلند را مشخص کنید، قبل از آنکه مشکل جدی بالکینگ رخ دهد.

انواع مختلفی از رشته های بلند وجود دارد که در محیط های مختلف رشد میکنند در یک محیط نامناسب که رشته رشته های بلند افزایش می یآبد می تواند به دلایل زیر باشد.

روند راهبردی تنظیم نسبت نظیرDO پایین
کمبود موادغذایی و فاضلاب ورودی
وجود مواد مناسب در فاضلاب ورودی یا در نهرهای جاری کناری که به تصفیه خانه برمی گردند.

پدیده بالکینگ لجن بیشتر در طول ماههای گرم در تصفیه خانه هایی با روش مرسوم رخ می دهد. این مشکل اغلب حاصل خارج از تنظیم شدن روند راهبری است یکی از انواع عام آن sphaerotilus است که با Do پایین یا  بالا دخالت دارد.

باکتری های سولفور Thriotrix یک باکتری رشته ای بلند است که درحضور یونهای سولفید به خوبی رشد می کنند. غلظت بالای یونهای سولفید که ممکن است در فاضلاب خام بالا باشد. در اولین حوض ته نشین با زمان ماند بالا تولید می شوند و در نهرهای کناری فاضلاب که به حوض هوادهی برمی گردد، یافت می شوند.ویا ممکن است در حوض هوادهی با Do پایین در زمان کوتاهی تولید شود.

ب- باکتری های رشته ای کوتاه

 

100,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله باغ موزه آب
 • مقاله آنالیز کمی آب
 • مقاله آب های زیرزمینی
 • مقاله روش های پیشگیری از اتلاف منابع آب
 • مقاله برشکاری با آب
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۲۱ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.