مقاله آتشکده هاى روشن یادآور تسامح اسلام و مسلمانان با اهل کتاب


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله آتشکده هاى روشن یادآور تسامح اسلام و مسلمانان با اهل کتاب  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله آتشکده هاى روشن یادآور تسامح اسلام و مسلمانان با اهل کتاب  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده    ۴
مقدمه    ۵
نخستین آتشکده هاى ایران قبل از اسلام    ۶
وضعیت آتشکده ها پس از اسلام وچگونگى برخورد مسلمانان با آن ها تاقرن هفتم هجرى    ۸
نتیجه گیرى    ۱۴
کتابنامه    ۱۵

منابع

۱٫ آذر گشسب، اردشیر، آتش در ایران، چاپ دوّم: چاپ اختر شمال، ۱۳۵۳٫

۲٫ آیتى، عبدالحسین، تاریخ یزد، چاپ اوّل: چاپخانه گلبهار یزد، ۱۳۱۷٫

۳٫ ابن حوقل، صورة الارض، بیروت، منشورات دار المکتبة بالحیاه، ۱۹۹۲م.

۴٫ ابن فقیه، مختصر کتاب البلدان، چاپ اول: بیروت، دار الاحیاء التراث العربى، ۱۹۸۸م.

۵٫ ابن رسته، احمد بن عمر، الأعلاق النفیسه، ترجمه حسین قره چانلو، چاپ اوّل: تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۶۵٫

۶٫ ابن ندیم، محمد بن اسحاق، الفهرست، ترجمه م، رضا تجدد، چاپ اول: تهران، انتشارات کتابخانه ابن سینا، ۱۳۴۳٫

۷٫ اشپولر، برتولد، تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامى، ترجمه جواد فلاطورى، چاپ دوم: تهران، انتشارات علمى و فرهنگى، ۱۳۶۲٫

۸٫ استخرى، ابو اسحاق ابراهیم، مسالک و ممالک، به کوشش ایرج افشار، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۴۰٫

۹٫ ادریسى، محمد بن محمد، نزهة المشتاق فى اختراق الافاق، مصر، مکتبة الثقافة الدینیه، [بى تا].

۱۰٫ بلاذرى، احمد بن یحیى، فتوح البلدان، قاهره، شرکة طبع الکتب العربیه، ۱۹۰۰م.

۱۱٫ بویس، مرى، تاریخ کیش زرتشت، ترجمه همایون صنعتى زاده، چاپ دوم: تهران، انتشارات توس، ۱۳۷۶٫

۱۲٫ پیگو لوسکایا، تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم، ترجمه کریم کشاورز، چاپ اول: تهران، انتشارات مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعى، ۱۳۴۶٫

۱۳٫ پور داود، ابراهیم، یسنا، چاپ سوم: تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۶٫

۱۴٫ پارسى، بهرام، شارستان چهار چمن، [بى جا]، ۱۲۷۰٫

۱۵٫ نویسنده نامعلوم، تاریخ سیستان، ویرایش متن جعفر مدرس صادقى، چاپ اول: تهران، انتشارات مرکز، ۱۳۷۳٫

۱۶٫ حمزه اصفهانى، سنى ملوک الارض و الانبیاء، برلین، ۱۳۴۰٫

۱۷٫ حموى، یاقوت، معجم البلدان، بیروت، دار صادر، [بى تا].

۱۸٫ خوارزمى، ابوعبدالله، مفاتیح العلوم، [بى جا، بى نا].

۱۹٫ شیرازى، فرصت، آثار عجم، چاپ دوم: بمبئى، ۱۳۵۴٫

۲۰٫ شهمردان، رشید، پرستشگاه زرتشتیان، سازمان جوانان زرتشتى بمبئى، ۱۳۳۶ یزدگردى.

۲۱٫ صدیقى، غلامحسین، جنبشهاى ایرانى در قرنهاى دوم و سوم هجرى، چاپ دوم: تهران، انتشارات پاژنگ، ۱۳۷۵٫

۲۲٫ عصفورى، خلیفة بن خیاط، تاریخ خلیفة بن خیاط، تحقیق سهیل زکار، لبنان، دار الفکر، ۲۰۰۱م.

۲۳٫ علوى، ابوالمعالى، بیان الادیان، تصحیح هاشم رضى، تهران، مؤسسه مطبوعاتى فراهانى، ۱۳۴۲٫

۲۴٫ طباطبایى، ابوالفضل، سفرنامه ابى دلف در ایران، [بى جا]، ۱۳۴۱٫

۲۵٫ عمید زنجانى، عباسعلى، حقوق اقلیتها بر اساس قانون قرارداد اهل ذمه، چاپ چهارم: تهران، نشر دفتر فرهنگ اسلامى، ۱۳۶۷٫

۲۶٫ فرخ زاد، پوران، کارنامه به دروغ، چاپ اول: تهران، انتشارات علمى، ۱۳۷۶٫

۲۷٫ کریمان، حسین، آثار باقى مانده از رى، تهران، انتشارات دانشگاه ملى ایران، ۱۳۵۰٫

۲۸٫ گدار، آندره، آثار ایران، ترجمه ابوالحسن سرو قد مقدم، چاپ اول: مشهد، بنیاد پژوهشهاى آستان قدس، ۱۳۶۷٫

۲۹٫ محمدى، محمد، فرهنگ ایرانى پیش از اسلام، چاپ سوم: تهران، انتشارات توس، ۱۳۷۴٫

۳۰٫ مسعودى، ابوالحسن، مروج الذهب و معادن الجوهر، چاپ دوم: قم، منشورات دار الهجره، ۱۳۸۴٫

۳۱٫ مصطفوى، محمد تقى، اقلیم پارس، چاپ اوّل: تهران، انتشارات انجمن آثار ملى ایران، ۱۳۴۳٫

۳۲٫ معین، محمد، مزدیسنا و ادب پارسى، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۳٫

۳۳٫ مطهرى، مرتضى، خدمات متقابل اسلام و ایران، چاپ بیست و یکم: قم، انتشارات صدرا، ۱۳۷۴٫

۳۴٫ نفیسى، سعید، تاریخ تمدن ساسانى، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۳۱٫

۳۵٫ نرشخى، ابوبکر، تاریخ بخارا، ترجمه ابونصر قبادى، چاپ اوّل: تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۵۱٫

۳۶٫ وندیداد، ترجمه سید محمد على حسنى، چاپ دوم: تهران، نشر دانش، ۱۳۶۱٫

۳۷٫ هاکس، کتاب مقدس، تهران، نشر اساطیر، ۱۳۷۷٫

۳۸٫ یعقوبى، احمد بن ابى یعقوب، البلدان، چاپ اوّل: بیروت، دار الاحیاء التراث العربى، ۱۹۸۸م.

۳۹٫ یعقوبى، احمد بن ابى یعقوب، تاریخ یعقوبى، بیروت، دار صادر، [بى تا].

۴۰٫ مشکور، محمدجواد، تاریخ ایران زمین.

 

چکیده

یکى از ادیان بزرگ جهانى، دین اسلام است. پیروان این آیین اکنون بیش از یک میلیارد انسان این کره خاک را در برمى گیرند. دین مبین اسلام با شعار توحید و عدالت در قلوب بسیارى از انسان هاى آزادى خواه جاى گرفته است. اما باید به خاطر داشته باشیم که این روند به تدریج صورت گرفته و به جز پاره اى از دوران ها هیچ گاه اجبار و زورى در کار نبوده است. در این مقاله سعى شده نمونه هایى از برخوردهاى مسلمانان در قرن هاى اول تا هفتم هجرى با زرتشتیان در ایران با توجه به شواهد و مدارک تاریخى بررسى شود تا هر چه بیشتر روحیه تساهل و تسامح مذهبى اسلام با پیروان ادیان آسمانى آشکار گردد. گفتنى است یکى از دلایل این برخورد، وجود آتشکده هاى زرتشتیان در آن دوران است.

واژگان کلیدى: اسلام، زرتشتیان، اهل کتاب، تسامح، تساهل، آتشکده و اهل ذمه.

مقدمه

کشور پهناور ایران از دیر گاه مهد تمدن و فرهنگ و عرصه تفکرات عرفانى و آسمانى و ماورایى بوده است. این امر باعث شده تا بسیارى از دانشمندان به پژوهش هاى بیشترى درباره این سرزمین تشویق شوند. شرق همواره بهواسطه غناى فرهنگى و پشتوانه عظیم فرهنگ و تمدن خویش، بر مغرب زمین برترى داشته است. برخوردهاى تمدن ها و فرهنگ ها و ادیان مختلف همواره باعث رشد و تعالى تفکرات بشرى شده است. ایران به عنوان دالان عبورى در منطقه مشرق زمین یکى از محل هاى مهم ارتباط هاى میان شرق و غرب محسوب مى شده است.

یکى از تفکرات مذهبى که وارد ایران شد، اسلام بود. این آیین که در حد کمال و بى نقص بر مردم عرضه شد متأسفانه به دلیل بى لیاقتى هاى برخى حاکمان ظالم که به نام اسلام بر مردم ظلم روا مى داشتند دست خوش بى مهرى هاى زیادى شد و در نتیجه برخى از ایرانیان از اسلام دست برداشته یا از ایران مهاجرت کردند. با وجود این، شواهد و اسناد بسیارى بر این مطلب دلالت دارد که همان حاکمان و والیان بى لیاقت به دلایل گوناگون با تسامح و گذشت با پیروان ادیان مختلف و زیردستان خویش در امپراتورى اسلامى برخورد کردند تا آن جا که این روحیه زیبا موجبات تحسین بسیارى از مستشرقان را فراهم کرده است. زرتشتیان ایران نیز بخشى از همین گروه ها هستند که آزادانه تا قرن ها در آتشکده هاى روشن، به مراسم عبادى خود مى پرداختند و بى پروا اوستا را قرائت مى کردند. و باز همین روحیه تسامح باعث شد تا اکنون نیز این گروه ها در ایران به فعالیت خویش ادامه دهند.

در این مقاله به اختصار تنها به نمونه هایى مستند از آزادى مجوسان ایران (که مورد تأیید قرآن بودند و اصطلاحاً اهل ذمه خوانده مى شدند) در انجام مراسم عبادى پرداخته شده است. و گاه به ندرت پاره اى از بى مهرى هاى زمامداران (چون بنى امیه) نسبت به ایشان باز گو شده است.

نخستین آتشکده هاى ایران قبل از اسلام

تا پیش از رواج آیین زرتشت در ایران، آیین ایرانیان را مجوس مى گفتند که مبتنى بر پرستش عناصر و قواى طبیعت و اجرام آسمانى بود.۲ در پى رواج آیین زرتشت که مردم را به توحید۳ مزدایى (پرستش اهورا مزدا) به جاى آیین مشرکانه مجوسى گرى فرا مى خواند، آیین ایرانیان به «مزدا پرستى» تغییر یافت، گرچه رهبران آیین جدید نیز همان «مغان»، یعنى روحانیان شرک کهن آریایى بودند، و از همین رو آیین توحیدى زرتشت را به شدّت شرک آلود ساختند. پس از اسلام بر زرتشتیان کلمه مجوس اطلاق شد، زیرا قرآن کریم پیروان زرتشت را با لفظ مجوس خواند که اشاره لطیفى است به تهى شدن آیین توحیدى زرتشت از محتواى اصیل خود و انباشته شدن معارف ما قبل زرتشت آن با دیدگاه هاى مشرکانه مغان. پور داود به نقل از یسنا مجوس را پیروان دین مزدیسنا یا زرتشتیان مى داند.۴ کلمه مجوس در تورات و انجیل هم آمده و از این قوم یاد شده است.۵ از آن جا که هدف این مقاله پرداختن به مکان هاى مذهبى زرتشتیان و تعامل آن ها با اسلام است به سایر مباحث درباره این آیین پرداخته نمى شود.

20,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله زیارتگاه های زرتشتیان در یزد
 • پایان نامه بررسی و نقد عقاید زرتشتیان در توحید، نبوّت، معاد از منظر قرآن
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۵
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.