مقاله آتش سوزی و انواع خاموش کننده های آن


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله آتش سوزی و انواع خاموش کننده های آن مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله آتش سوزی و انواع خاموش کننده های آن نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

فصل اول   ۱
تئوری حریق   ۱
تئوری حریق   ۱
۱-۱-احتراق   ۱
۲-۱- نقطه شعله زنی   ۲
۳-۱- نقطه آتش   ۲
۴-۱- درجه حرارت اشتعال (آتش گیری )   ۲
۵-۱- مثلث آتش   ۳
۶-۱- انتقال حرارت   ۴
۷-۱- انتقال حرارت بطریقه هدایت   ۴
۸-۱- انتقال بطریقه جابجایی   ۵
۹-۱- انتقال حرارت به طریقه تشعشع   ۵
۱۰-۱- روشهای اطفاء حریق در محور مثلث آتش   ۶
۱۱-۱- آتش سوزیها از نظر روش اطفاء   ۷
۱۲-۱- آتش سوزی گروه جامدات یا مواد خشک (طبقه A )   ۷
۱۳-۱-آتش سوزی مایعات قابل اشتعال (طبقه B )   ۸
۱۴-۱- مایعات از نظر حل شدن در آب ۲ دسته اند   ۹
۱۵-۱- گازهای قابل اشتعال   ۹
۱۶-۱- دامنه یا حدود قابل اشتعال (انفجار )   ۱۱
۱۷-۱- آتش سوزی برق (طبقه C )   ۱۱
۱۸-۱- آتش سوزی فلزات قابل اشتعال (طبقهD  )   ۱۲
۱۹-۱- آتش سوزی مواد منفجره   ۱۲
فصل دوم :   ۱۴
خاموش کننده های دستی   ۱۶
۱-۲- تعریف خاموش کننده   ۱۶
۲-۲- انواع خاموش کننده ها   ۱۶
۳-۲- تأمین فشار در خاموش کننده ها   ۱۶
۴-۲- خاموش کننده های محتوی آب   ۱۷
۵-۲- خاموش کننده های محتوی آب و گاز   ۱۷
آزمایش ماهانه خاموش کننده آب و گاز   ۱۸
آزمایش سالانه   ۱۹
آزمایش بدنه   ۱۹
۶-۲- خاموش کننده آب و هوا   ۱۹
۷-۲- خاموش کننده کف شیمیایی   ۲۱
۸-۲- خاموش کننده کف مکانیکی با هوای فشرده   ۲۲
۹-۲- خاموش کننده کف و گاز   ۲۳
۱۰-۲- خاموش کننده های پودری   ۲۴
۱۱-۲- خاموش کننده محتوی پودر گاز   ۲۵
۱۲-۲- خاموش کننده پودر هوا   ۲۷
۱۳-۲- خاموش کننده گاز کربنیک CO2   ۲۹
۱۴-۲- خاموش کننده های مایعات تبخیر شونده (هالوژنه )   ۳۱
طریقه عملیات با خاموش کننده ها   ۳۲
۱۵-۲- اطلاعات و دستورالعمل بر روی بدنه خاموش کننده   ۳۲
۱۶-۲- تعیین مکان مناسب جهت نصب خاموش کننده   ۳۳
۱۷-۲- شناسایی نوع خاموش کننده از طریق رنگ بدنه سیلندر   ۳۴
فهرست منابع :   ۳۵

تئوری حریق

۱-۱-احتراق

   احتراق عبارت است از واکنشی شیمیایی که در اثر ترکیب دو ماده شیمیایی که یکی اکسید کنند (مانند اکسیژن ) و دیگری اکسید شونده(مانند نفت و بنزین ) باشد :

انجام شود .

در اثر احتراق حرارت تولید می شود . اگر حرارت حاصله در واحد زمان قابل توجه باشد و همراه آن نور نیز تولید گویند حریق یا آتش سوزی  ایجاد گردیده است بنابراین واکنشهای شیمیائی کند که به مرور زمان حرارت آزاد می نمایند همراه با شعله نخواهد بود .

بطور مثال: زنگ زدن آهن نوعی اکسیداسیون کند بوده که توأم با شعله نیست .

۲-۱- نقطه شعله زنی

  نقطه شعله زنی یک مایع عبارتست از درجه حرارتیکه آن مایع بخارات کافی جهت تشکیل یک مخلوط قابل اشتعال با هوا در سطح خود تولید نماید .

قابل ذکر است که درنقطه شعله زنی با ایجاد جرقه ، فقط یک لحظه شعله تولید میشود و ادامه نخواهد داشت .

۳-۱- نقطه آتش

  حداقل دمائی که در آن یک مایع به سرعت کافی تولید بخار جهت ادامه اشتعال بنماید را نقطه آتش گویند .

     نقطه آتش معمولاً چند درجه بالاتر از نقطه شعله زنی است .

 

۴-۱- درجه حرارت اشتعال (آتش گیری )

   درجه حرارت اشتعال یک ماده ( جامد – مایع – گاز ) عبارتند از کمترین درجه حرارتی که باعث اشتعال ماده بدون احتیاج به عامل آتشزنه میشود .

 در درجه حرارت اشتعال گسترش و ادامه شعله خواهیم داشت .

۵-۱- مثلث آتش

  هر گاه سه عامل حرارت – سوخت – هوا (اکسیژن ) به نسبتهای معین در مجاورت یکدیگر وجود داشته باشند تولید آتش میگردد .

این سه عامل را که تواماً ایجاد شعله مینماید را به صورت سه ضلع یک مثلث نشان داده و به آن مثلث حریق می گویند .

البته باید توجه داشت : با در نظر گرفتن اینکه در طبیعت معمولاً سوخت و هوا در مجاورت یکدیگر قرار دارند ، باید از تولید حرارت در کنار دو عامل مذکور جلوگیری نمود . لازم به تذکر است به منظور ایجاد شعله باید ابتدا جسم قابل اشتعال مقداری حرارت جذب نماید و بخار قابل اشتعال از خود متصاعد کند و این بخارات به نسبت معین با هوا ترکیب شوندتا در اثر حرارت کافی ایجاد اشتعال گردد.

بعضی از مواد به سه طریق خودبخود آتش می گیرند :

۱-   بالا بردن درجه حرارت ماده مورد نظر به میزان درجه آتشگیری

۲-    تماس دو ماده مخصوص پر منگنات پتاسیم و گلسیرین اسید نیتریک با چوب یا کاغذ

۳-   مواد خودبخود سوز که در شرایط خاص (بدون حرارت دادن یا تماس مواد با هم ) تحت شرایطی آتش می گیرند . مانند :

انبار علوفه – سبزی تازه چیده شده در انبار .

۶-۱- انتقال حرارت

   انتقال حرارت ، انتقال انرژیست که در اثر اختلاف درجه حرارت بوجود می آید .

انتقال حرارت در جامدات ، مایعات و گازها .

انتقال حرارت در جامدات بیشتر از مایعات و در مایعات بیشتر از گازهاست و علت آن تراکم ملکولی بوده که در جامدات ملکولها متراکمتر از مایعات است و به همین صورت تراکم ملکولها در مایعات بیشتر از گازهاست .

موضوع انتقال حرارت درمورد شدت انتقال این انرژی صحبت می کند که به سه صورت زیر انجام می شود.

۱- هدایت Conduction  ۲- جابجائی Convection      ۳- تشعشع Radiation

7-1- انتقال حرارت بطریقه هدایت

هدایت ، انتقال انرژی حرکتی یک ملکول به ملکول مجاور بود و تنها عامل ایجاد جریان حرارتی در یک جسم جامد و مات می باشد .

هر چه تماس ملکولی در یک جسم بیشتر باشد هدایت حرارتی در آن بیشتر است و حرارت در یک جسم از نقطه گرمتر به نقطه سردتر حرکت می کند .

مانند : سیخ داغ روی کباب پز

۸-۱- انتقال بطریقه جابجایی

انتقال حرارت بطریقه جابجائی دلیل اصلی پیدایش بادهاست . ( کشش لوله بخاری ) در حریقها گازهای گرم و محصولات احتراق از راه کانالهای کولر – پله کانها –            کانال آسانسور و ….. بطرف بالا حرکت کرد و باعث گسترش حریق میشود .

ضمناً هوای داغ محل حریق باعث تشدید شدن هوای تازه از زیر می گردد و این عمل باعث شدت و گسترش حریق می گردد.

جریان هوای گرم در محیط های بسته در اثر تراکم زیاد باعث درهم شکسته شدن شیشه ها شده و گاه حالت انفجاری گرفته دیوارها و سقفها را خراب می کند .

۹-۱- انتقال حرارت به طریقه تشعشع

انتقال حرارت انرژی بصورت امواج الکترو مغناطیسی انجام میشود و این امواج با سرعت نور حرکت می کنند .

انتقال حرارت بوسیله تشعشع می تواند از سطوحی که در خلاء قرارگرفته اند نیز صورت گیرد .

 بطور مثال : انتقال انرژی خورشید به زمین بوسیله تشعشع از میان میلیونها کیلومتر فضای خلاء انجام می شود .

هر جسمی در تمام جهات انرژی تشعشعی پخش می نماید . و حتی اگر این انرژی تشعشعی به جسم دیگری برخورد کند یا توسط جسم منعکس میگردد                  (اجسام صیقلی) یا از آن عبور می کند (شیشه ) و یا جذب جسم می گردد             (اجسام تیره ) . هر چه اجسام به مرکز حریق نزدیکتر باشد ، پرتوهای شدیدتری دریافت می کنند .

۱۰-۱- روشهای اطفاء حریق در محور مثلث آتش

۱-   روش سرد کردن یا قطع ضلع حرارت : گرفتن حرارت یک جسم باماده سوختنی بطوریکه درجه حرارتش به زیر نقطه اشتعال برسد .

وقتی درجه حرارت یک ماده سوختنی به زیر نقطه اشتعال برسد ، گازهای قابل اشتعال بدست نمی آید و در نتیجه حریق خاموش می گردد.

در آتش نشانی اکثراً این عمل در حریق جامدات قابل اشتعال که با آب واکنشی ندارند، انجام میشود .

۲-   روش خفه کردن (قطع ضلع هوا ): در این روش درصد هوا (اکسیژن) محیط را به حدی کاهش می دهند  نسبت اختلاط مورد نیاز برای ایجاد اشتعال بعلت کمبود هوا از بین رفته و از گسترش وادامه آتش سوزی جلوگیری وحریق اطفا، گردد . عمل تقلیل اکسیژن را با بکار بردن گازهای خنثی از قبیل گاز کربنیک (CO2) انجام می دهند .

این روش بیشتر در مکانهای سر پوشیده که جریان هوا وجود نداشته باشد مؤثر  می باشد . در ضمن باید توجه داشت که در صورت استفاده از اینگونه گازها در محیط های بسته باید محل را ترک نمود تا در اثر کمبود اکسیژن خفگی عارض نگردد.

۳-   روش قطع سوخت (جداسازی ) : در این طریق با توجه به نوع حریق از روشهای مختلفی جهت جلوگیری از رسیدن سوخت به حریق استفاده می نمایند .

بطور مثال : در حریق مایعات و گازها با بستن شیر اصلی از ادامه اشتعال جلوگیری نموده و یا در حریقهای بزرگ جنگل با قطع درختان با در نظر گرفتن فاصله مناسب و جهت جریان باد این عمل را انجام می دهند .

۱۱-۱- آتش سوزیها از نظر روش اطفاء

 

40,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.