مقاله آسیب‌شناسى مشکلات رفتارى و عاطفى نوجوانان دختر در خانواده‌هاى محروم


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله آسیب‌شناسى مشکلات رفتارى و عاطفى نوجوانان دختر در خانواده‌هاى محروم مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله آسیب‌شناسى مشکلات رفتارى و عاطفى نوجوانان دختر در خانواده‌هاى محروم نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مـقدمـه   ۲
روش   ۵
ابزار اندازه‌گیرى   ۵
۱٫ مقیاس تشخیص عوامل خطرزا و محافظ (RPFS – Risk and Protective Factors Scale)   ۵
۲٫ پرسش‌نامه تغییرات و حوادث زندگى خانواده ـ نوجوان (Adolescent – Family Inventory of Life Events & Changes) – (A – File)   ۵
۳٫ پرسش‌نامه توانایى‌ها و مشکلات (Strengths and Difficulties Questionnaire – SDQ)   ۶
نتایج   ۶
بحث   ۸
فهرست منابع   ۱۰

فهرست منابع

۱٫ Abigail H, Ross R.T., & Thompson, A. (2005) Links between risk andattachment security: Models of influence. Applied Developmental Psychology 26, 440 – 455.
2. Aspinwall, L G, & Taylor, S.E.(1997) A stitch in time: Self- regulation andproactive coping.
3. Psvchological Bulletin, 121 , 417 – 436.
4. Atkins, M.S,McKay, M.M, Talbott, E.,& Arvanitis, P.(1996). DSM-IV diagnosis ofconduct disorder and oppositional defiant disorder: Implications and guidelines for school mental health teams.School Psychology Review, 12, 274 _ 283.
5. Basic Behavioral Science Task Force of the National Advisory MentalHealth Council. (1996) Basic behavioral Sciene ersearch formental health: Family processes and socialnetworks. American Psuchologist, 51, 622 – 630.
6. Chen, E., Matthews, K.A.,& Thomas Boyce, W, (2002), Socioeconomic differences I children’s health: How and why do these relationships change with age? Psychological Bulletin, 128(2), 295 – 329.
7. conger, R,Ge. X Elder,G., Lorenz, F.,& Simons, R (1994) Economic stress,coercive family process,and developmental problems of adolescents, child Development, 65, 541 – 651.
8. Cowen, E.L, Wyman, P.A., Work, W.C, & Parker, G.R.(1990), The – Rochester Child Resilience Project: Overview and summary of first year findings. Development and Psychopathology, 2, 193 _ 212.
9. Cutrona, C.E., Cadoret. R.J.Suhr.I.A..Richards C.C..Troughtoin. E., Schutte, K., Woodworth G. (1994). Interpersonal variables in the prediction ofalcoholism among adoptee: Evidence for gene environment interactions. Comprehensive Psychiatry, 35, 171 _ 179.
10. Duncan. G..Brooks _ Gunn, J.,& Klebanov. P.(1994). Economic deprivation andearly childhood development. child Devlopment, 65, 296_ 318.
11. Elder, G., Nguyen, T., & Caspi, A( 1985). Linking family hardship to childrens lives. chid Development. 56, 361 _ 375.
12. Davis; B.T., Hops, H., Alpert, A.,& Seebear, L. (1998). Child responses toparental conflict and their effect on adjustment: A study of triadic relations . Journal of Family Psychology, 12, 163 – 177.
13. Davies – Kean,P.E.(2005). The influence of parent education and familyincome on child achivement: The indirect role of parental expectations and the home environment. Journal of Family Psychology. 19 (2),294 – 304.
14. Evans, G.W.(2004). The environment of childhood poverty. American Psychologist, 59(2), 77 – 92. Frick, p.j., Lahey, B.B., Applegate, B., Kerdyck,L., Ollendick,T., Hynd, G.W., Garfinkel, B., Greenhill,L., Biederman, J., Barkly, R.A., McBurnett,K., Newcorn,J., & Waldman, I.(1994). DMS – IV field trials for the disruptive Behavior disorders:Symptom utility estimates, Journal of the American Academy of Child and Adolesecnt Psychiatry, 33, 529 – 539.
15. Gallo,L.C., & Matthews, K. A. (2003), Understanding the Association BetweenSocioeconomic Status and Physical Health: do Negative Emotions Play a Role? Psychological Bulletin, 129(1), 10 – 51.
16. Goodman (1999). The extended version of the Strenghts and DifficultiesQuestionnaire as a guide to child psychiatric caseness andconsequent burden. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 40, 791 – 801.
17. Goodman, R., Ford, T, T., Simons, H., Gatward, R., & Meltzer, H. (2000), UsingtheSterngths and Difficulties Questionnaire (SDQ) to screen for child psychiatric disorders in a community sample. Journal of Psychiatry, 177, 534 – 539.
18. Bourdon, K.H., Goodman, R., Rae, D.S.,Simpson, G. K. (2005), The Strengths and DifficultiesQuestionnaire:U.S. normative data and psychometricproperties. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2005. 2005 Jun; 44 6): 557 – 64.
19. Goodman, E. McEwen, B.S., Dolan, L,M. Schafer – Kalkhoff, T., Alder, N.E.(2005). Social disadvantages and adolescent stress. journal of Adolescent Health, 37 (6) . 484-492.
20. Huizink, A.C.Mulder, E,J. H.,& Buitelaar, Edu, J.H.(2004). Pernatal Stress andRisk for Psychopathology: Specific Effects or Induction of General Susceptibility? Psychologial Bulletin,130 (1), 115 – 142.
21. Kiser, L.J., & Black, T.M.M (2005). Family processes in the midst of urbanpoverty: what does the trauma literature tell us? Aggression and Violent Behavior 10 , 715 – 750.
22. Looper, K. & Grizenko, R.(1999). The Protective and Risk Factor Scale. Canadian Journal of Psychiatry, 23, 234 – 36.
23. Masten, A.S., & Coatsworth, J.D. (1998). The development of competence infavorable and unfavorable environments: Lessons from research onsuccessful childern . American Psychologist, 53, 205-220.
24. McCubbin, H. (1981). Family Stress, Coping and Adaptation, NY: Guilford.
25. McLoyd,V.C.(1998). Socioeconomic disadvantage and child development.American Psychologist 53.185-204.
26. McEwen, B.S., & Stellar, E(1993). Stress and the individual: MechanismsLeading to diesease. Archives of Internal Medicine. 153, 2093 – 2101.
27. Moss, H. B., Mezzich, A., Yao,J.K., Gavaler, J.,& Martin, C.S.(1997). Aggressivityamong sons of substance – abusing fathers: Association with psychiatric disorder in the father and son, paternal personality, pubertal development, and socioeconomic status. American Journal of Drug and Alcohol Sbuse, ۲۱, ۱۹۵ – ۲۰۸٫
۲۸٫ Pipher, M. (1994) Reviving Ophelia: Saving the selves of adolescent girls. NY: Ballantine.
29. Pulkki, L.,Liisa Keltikangas – Ja rvinen, M.A., Nikls Ravaja, N., & Viikari, J.(2003).Child -Rearing Attitudes and Cardiovascular Risk amongChildren: Moderating Influence of Parental SocioeconomicStatus.Preventive Medicine 36, 55-63.
30. Repetti, R.L., & Wood,J.(1997). Families accommodating to chronic stress:Unintended and unnoticed perocesses.In B.H. Gottlieb (Ed), Coping withchronic stress (pp.191 _ 220). New York: Plenum.
31. Repetti, R.L.,& Taylor, S.E., & Seeman, T.E.(2002). Risky families: Familysocial environments and the mental and physical health of offspring.psychological Bulletin, 128(2), 330 – 366.
32. Resnick, M.D., Ireland,M.& Borwsky, I,(2004), Youth violence perpetration: whatperotects? what predicts? Findings from a National Longitudinal Study ofAdolescent Healt. Journal of Adolescent Health, ۳۵(۵), ۲۴۲٫el
33. Rutter, M.(1984). Psychosocial resilience andperotective mechanisms. American Journal of Orthopsychiatry, 57, 316 – 331.
34. Rutter, M.(1984). Psychosocial resilience and protrctivemechanisms.American jornal of Orthopsychiatry, 57, 316 – 331.
35. Rutter, M.(1990) Psychosocial resilience and protective mechanisms. In J.Rolf, A.S Mastern. D.Ciccheni,. K.Neuchterlein, & S. Weintraub (Eds). Risk andprotrctive factors in the development of psychopathology (pp. 181 _ 215).Cambridg. England: Cambridge University Press.
36. Rutter, M. (1991). Protectiv factors: Independent or interactive? Letter totheeditor. Journal of the American Academy of Child and AdolescentPsychiatry, 30, 151 _ 155.
37. Seenan, T.E., Singer, B., Horwitz, R., & McEwen; B.S. (1997). The price ofadaptation – allostatic load and its healt consequences: MacArthurstudies of successful aging. Archives of Internal Medicine, 157.22592268.
38. Steinberg, L. (1987). The impact of puberty on family relations: Effects ofPubertal status and pybertal timing. Developmental Psychology, 23, 451 -460.
39. Tarnow, J.(2002). Developmental psychopathology and family perocess:Throry, Research and clinical impalications. Journal of the AmericanAcademy of Child and Adolescrnt Psychiatry, 41(7) 886.
40. Wakschalg, L.S.& Hans, S.L. (1999). Relation of maternal responsiveness duringinfancy to the development of behavior problems inhigh – risk Youths. Developmrntal Psychology. 35(2), 569- 579.
41. Werner, E., & Smith, R. (1982). Vulnerable but invinciblr: A study of resilirnt childern. NewYork: McGraw – Hill.
42. Widom, C.S..& White, H.R.(1997). Problem behaviors in abused and neglectedchildren Grown up: Prevalence and co-occurrence of substanrabuse,Cirme, and villence. Criminal Behavior and Mental Healt, 7, 287 -310.
43. Zoccolollo, M., Tremblay, R., & Vitaro, F.(1996). DSM – III R and DSM -IIIcriteria for conduct disorder in preadolescent girls: Specific Butinsensitive. Journal of the American Academy of Child and AdolescrntPsychiatry, 35, 461 – 470.

 

چکیده

ابعاد گوناگون اختلال‌هاى عاطفى ـ رفتارى کودکان سبب شده است که دیدگاه‌ها و پژوهش‌هاى علمى زیادى در این باره متمرکز گردند. کودکانى که در معرض خطرِ مشکلات رفتارى، سازگارى و عاطفى هستند، درصد زیادى از جوانان امروز را تشکیل مى‌دهند. از سال ۱۳۷۴ ه . ش مطالعه در مورد اختلالات عاطفى ـ رفتارى کودکان و نوجوانان بیشتر شده و مطالعات نشان داده است که مداخلات خانوادگى در این زمینه مؤثرتر از مداخلات و درمان‌هاى فردى است که این امر دال بر شکل‌گیرى هسته این مشکلات در خانواده مى‌باشد. این پژوهش درباره ۸۵ تن از دختران نوجوان (با میانگین سنّى ۵/۱۲ سال) از منطقه محروم همدان ـ که به عنوان یک منطقه آسیب‌پذیر در نظر گرفته شده بودـ اجرا شد. هدف این پژوهش تعیین نقش عوامل خانوادگى در سلامت روانى ـ اجتماعى دختران نوجوان در چارچوب الگوى نظرى «آسیب‌پذیرى روانى ـ اجتماعی» است. ابزارهاى مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از:

۱٫ مصاحبه نیم‌ساخت یافته عوامل خطر که با مادران انجام شد؛

۲٫ پرسش‌نامه رویدادهاى نامطلوب خانواده (کوبین، ۱۹۹۸م.) که کودکان تکمیل کردند؛

۳٫ پرسش‌نامه مشکلات عاطفى ـ رفتارى کودکان (کودمن، ۲۰۰۱م.) که مادران تکمیل کردند.

تحلیل داده‌ها به وسیله هم‌بستگى و تحلیل رگرسیون چند متغیّره انجام شد. نتایج نشان داد که بین عوامل خطرزاى خانواده و مشکلات عاطفى ـ رفتارى دختران از یک‌سو و بین حوادث نامطلوب خانواده و مشکلات عاطفى ـ رفتارى دختران از سوى دیگر، ارتباطى قوى، مثبت و معنادار وجود دارد.

کلید واژه‌ها: مشکلات رفتارى، مشکلات عاطفى، خانواده‌هاى محروم، نوجوان.

 

 

مـقدمـه

مسئولیت خانواده در نـخستین سال‌هاى کودکى، مراقبت و پرورش کودک را برعهده دارد. در خانواده‌هاى سالم، کودکان مى‌آموزند که براى به‌دست آوردن امنیت هیجانى، جسمانى و روانى بر محیط تکیه کنند؛ همچنین رفتارهایى را مى‌آموزند که نهایتا به آنها اجازه خواهد داد که سلامت جسمانى و هیجانى خود را مستقل از مراقبان اولیه حفظ کنند. از این دیدگاه، یک محیط سالم براى کودک، محیط ایمن است که چنین محیطى احساس امنیت هیجانى و یک‌پارچگى شخصیت را براى کودک فراهم مى‌کند و تجارب اجتماعى ویژه‌اى در اختیار کودک مى‌گذارد که منجر به اکتساب رفتارهایى مى‌شود که نهایتا به کودک این امکان را مى‌دهد که به خودتنظیمى مؤثرى بپردازد (اسپین وال و تیلر، ۱۹۹۷ م. ؛ نهاد تخصصى سلامت روانى و مشاوره ملى علوم رفتارى، ۱۹۹۶ م.).

سلامت و بیمارى روانى ریشه در دوران کودکى دارد. هیوذینک (۲۰۰۴ م.) استرس پیش از تولد را به عنوان عامل تهدید کننده سلامت روانى بررسى کرده است. این مطالعه نشان مى‌دهد، در بچه‌هاى حیواناتى که پیش از تولد در معرض استرس بوده‌اند، محور «آدرنال ـ هیپوفیز ـ هیپوتالاموس» به فعالیت مفرط پرداخته و تنظیم بازخوراند این محور تضعیف مى‌گردد، همچنین فعالیت سیستم گابا، بنزودیازپین، سروتونین و دوپامین کاهش یافته و فعالیت سیستم آدرنال ـ سمپاتیک افزایش مى‌یابد. این شواهد ساز و کار آسیب فیزیولوژیکى درگیر در تحول آسیب‌شناسى روانى را منعکس مى‌کند.

بنابراین، شواهد از این دیدگاه که مواجهه با استرس پیش از تولد منجر به آسیب‌پذیرى کلى به آسیب‌شناسى روانى مى‌شود، حمایت مى‌کند.

خانواده‌هاى در معرض خطر، خصوصیات ویژه‌اى دارند که این ویژگى‌ها، آنها را در برابر مشکلات جسمانى و روانى آسیب‌پذیر مى‌سازد. این خصوصیات شامل مراقبت اندک پیش از تولد، تاریخچه‌اى از مشکلات پیش از تولد، عوامل زیستى ـ ژنتیکى مؤثر در آسیب روانى پیش از تولد، اختلالات یادگیرى و آمادگى‌هاى خلق و خو، و زمینه اجتماعى خانواده شامل استرس مزمن مربوط به فقر، طلاق، تک‌والدى، تعارض آشکار خانواده، کمبود توجه، خشم و عصبانیت، مخصوصاً روابط سرد و غیر حمایت کننده مى‌باشد (رپتى و همکاران، ۲۰۰۲ م. ؛ سیمن و همکاران، ۱۹۹۷ م.).

خصوصیات ذکر شده سبب آسیب‌پذیرى خانواده مى‌گردد و چنین خانواده‌هایى کودکان‌شان را در معرض آسیب‌پذیرى از طریق اختلالات روانى و جسمانى قرار مى‌دهند. در این مقاله با تمرکز بر روى‌کردهاى زیستى، روان‌شناختى، عاطفى، رابطه عوامل خطرزاى خانواده‌ها با مشکلات رفتارى کودکان مورد مطالعه قرار گرفته است (ورنر و اسمیت، ۱۹۸۳ م. ؛ راتر، ۱۹۹۱ م. ؛ راتر، ۱۹۹۰ م.).

نکته تلویحى این فرضیه این است که هر یک از عوامل نگه‌دارنده، درون‌دادهاى متعددى از ژن‌ها، محیط و تعامل آنها دریافت مى‌کند که پى‌آمدهاى مختلفى در سیستم ایجاد مى‌نماید. این فرضیه به نقش عوامل محافظ و خطر به عنوان عوامل مهم در فرآیند سازگارى اشاره مى‌کند و این عوامل را به‌عنوان یک متغیر خارجى یا درونى ایستا در نظر نمى‌گیرد (راتر، ۱۹۹۰ م. ؛ کوترنا و همکاران، ۱۹۹۴ م. ).

ویژگى‌هاى خانواده پرخطر، در اوایل زندگى، فرد را با انواع خطرات مواجه مى‌سازد. این خانواده‌ها ممکن است آسیب‌پذیرى ایجاد کنند و ممکن است آسیب‌پذیرى‌هاى ژنتیکى خاصى را تشدید کنند، که نه‌تنها کودکان را در خطر فورى پى‌آمدهاى نامطلوب قرار مى‌دهد (مثل سوء استفاده جسمی)، بلکه در کوتاه‌مدت و بلندمدت مشکلاتى را در سلامت جسمانى و روانى آنها ایجاد مى‌کند (راتر، ۱۹۹۰ م.).

همچنین ادبیات تحقیق نشان مى‌دهد که وجود عوامل خطر در خانواده، ضعف در کنترل و ابزار هیجانات را در کودکان ایجاد مى‌کند که در نشانه‌شناسى مشکلات رفتارى و توان‌مندى اجتماعى آشکار مى‌شود و منجر به اختلالاتى در فیزیولوژى و تنظیم سیستم هورمونى ـ عصبى مى‌گردد که مى‌تواند در بلندمدت اثرات نامطلوبى را ایجاد کند (پالگى و همکاران، ۲۰۰۳ م. ؛ چن و همکاران، ۲۰۰۲ م. ).

فراتر از دوره حساس پیش از تولد، همان‌گونه که اشاره شد، پژوهش‌هاى اخیر (مک اون و همکاران، ۱۰۰۳ م. ؛ سیمن و همکاران، ۱۹۹۷ م. ) به اختلالات در فعالیت محور «سمپاتیک ـ آدرنال ـ بصل‌النخاع» و فعالیت محور هیپوتالاموس ـ هیپوفیز آدرنوکورتیکال و اختلال در کارکرد سروتونین در کودکان پرداخته‌اند. کودکانى که در خانواده‌هاى پرخطر بزرگ مى‌شوند، ممکن است به رفتارهاى تهدید کننده سلامتى بپردازند که از این رفتارها مى‌توان به سیگار کشیدن، مصرف الکل و سوء استفاده از دارو اشاره کرد (ریسنک و همکاران، ۲۰۰۴ م. ؛ کوترنا و همکاران، ۱۹۹۴ م.). همچنین خطر فعالیت جنسى آزاد در این کودکان بالاست. کودکان این رفتارها را به عنوان فرآیندهاى خوددرمانى براى تعدیل نقایص تحول عاطفى و اجتماعى خود به کار مى‌برند که این نقایص در خانواده پرخطر تشدید شده است (رپتى و وود، ۱۹۹۷ م.).

در مجموع، پى‌آمدهاى زیستى و رفتارى موجود در خانواده‌هاى پرخطر، نمایانگر نیم‌رخ یک‌پارچه خطر زیستى ـ روانى ـ رفتارى است که با اختلال‌هاى روانى در طول زندگى، مانند افسردگى و خصومت پرخاش‌گرانه، بیمارى‌هاى مزمن مثل فشار خون بالا، بیمارى قلبى و مرگ زودرس ارتباط دارد (ترنو، ۲۰۰۲ م.).

همچنین طبق مدل نظرى عوامل خطر ـ محافظ (راتر، ۱۹۸۴ م.)، گستره عوامل خطرزا متأثر از بافتى مى‌باشد که کودک و خانواده در آن زندگى مى‌کنند؛ مثلاً محیط توأم با استرس مزمن، خشونت، فقر و وضعیت اقتصادى اجتماعى پایین، ظرفیت خویشتن‌دارى افراد را در مهار استرس کم مى‌کند (گالو و ماتیو، ۲۰۰۳ م.).

مطالعه چن و ماتیوس (۲۰۰۲ م.) و گومن و همکاران (۲۰۰۵ م.) نشان مى‌دهد که وضعیت اجتماعى ـ اقتصادى نیز بر سلامتى تأثیر مى‌گذارد. وضعیت اجتماعى ـ اقتصادى ضعیف، سلامت جسمانى و روانى فرد را تهدید مى‌کند. کودکان فقیر، حمایت اجتماعى کمترى دریافت مى‌کنند و والدین سلطه‌گرى دارند که کمتر پاسخ‌گو هستند؛ این کودکان بیشتر تلویزیون مى‌بینند، کمتر کتاب مى‌خوانند، به کامپیوتر و کتاب دست‌رسى ندارند و خانواده شلوغ و پرازدحامى دارند.

آبیگل و همکاران (۲۰۰۵ م.) دریافته‌اند که در خانواده‌هاى با وضعیت اجتماعى ـ اقتصادى نامناسب، تعامل بین مادر و کودک و بروز دل‌بستگى ایمن در کودک ضعیف مى‌باشد، اما چگونگى این رابطه هنوز مشخص نیست. همچنین شرایط اقتصادى ـ اجتماعى پایین به‌خصوص سطح تحصیلات و درآمد والدین از طریق رفتار و باورهاى آنها به صورت غیر مستقیم بر پیشرفت تحصیلى کودکان تأثیر مى‌گذارد (کایسر و بلک، ۲۰۰۵ م. ؛ دیویس و کین، ۲۰۰۵ م.).

 

15,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    سه شنبه, ۵ بهمن , ۱۳۹۵

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.