مقاله آلیاژهای حافظه دار


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله  آلیاژهای حافظه دار مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله  آلیاژهای حافظه دار  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

۱- مقدمه و تاریخچه ۶
۲- پیش گفتار ۷
۳-آلیاژهای حافظه دار ۸
۴- سوپر الاستیسیته ۱۰
۵- مزایا مربوط با رفتار سوپر الاستیک آلیاژحافظه دارنایتینول ۱۱
۶- معایب مربوط به رفتار سوپر الاستیک آلیاژ حافظه دار نایتینول ۱۲
۱- آلیاژهای حافظه دار متخلخل نایتینول ۱۵
۲-پروسة آزمایشگاهی ۱۷
۳-بررسی ها ۱۸
مرفولوژی و توزیع حفره ها ۱۸
ارزیابی ریز ساختار ۲۳
آنالیزC DS 26
4- تکامل خواص مکانیکی – آزمون فشار ۲۸
۱-ساختارهای کریستالی ۳۲
کریستالوگرافی مارتنزیتی ۳۲
ساختار و فاز R 35
2- رفتار مکانیکی آلیاژهای نایتینول ۳۶
منحنی تنش – کرنش ۳۶
۳- رفتار ترمومکانیکی ۳۸
خاصیت ارتجاعی کاذب ۳۹
اثر حافظه دار یک طرفه و دو طرفه ۳۹
۴- اثر عملیات ترمودینامیکی ۴۱
اثر حافظ شکل و شبه الاستیسیته ۴۱
۵- خصوصیات دندانه ای سوپر الاستیک سیم های نایتینول ۴۱
۶- مطالعات اولیه اتصالات پیوندهای مسی بین سیم های نایتینول ۴۲
ریزساختار ۴۳
۷-نرخ کرنش وابسته به مکانیزم تغییر شکل در آلیاژهای حافظه دار Ni-Ti-Cr 46
1- ساخت آلیاژهایی بر پایه نایتینول ۴۸
فرآیند ذوب و ریخته گری ۴۸
متالورژی پودر و دیگر تکنیکهای آلیاژهای نایتینول ۵۳
۲- کاربرد ها ۵۶
۱ -کاربردهای صنعتی ۵۶
۲-کاربرد آلیاژهای حافظه دار درمهندسی پزشکی ۵۹
موارد استفاده پزشکی از آلیاژ Ni-Ti 61
نتیجه گیری ۷۰
منابع ومآخذ ۷۱
پیوست ها ۷۲

 

منابع ومآخذ

۱- Smart Mateials & Structures .By B Yuan, CY Chung , XP Zhang , MQ Zeng and M Zhu 14 (2005)
S 201 –S206
2- Smart Mateials & Structures, Active Materials, Behavior & Mechanics . By A.J.Muir Wood,
V Gergely , T W Clyne (2004)
3-Acta Mateials .By Sia Nemat-Nasser,Jeom Yong Choi 53(2005) 449-454
4- NiTi SMAs Super Elastisity & Shap Memory . By: Herr Dr.Lng. Widia Thedja(2005)
5-Application of Super Elastic Nitinol.By Philippe P.Poncet-USA (2003)
6 – SMAs Nitinol. Anothdr Search from Int.(2005)
7- آلیاژ حافظه دار تز کارشناسی علیرضا مشفق
SMAs. By Kotsuka & C.M Wayman
8- بررسی ساختار و عمل کرد آلیاژ های حافظه در پزشکی تز کارشناسی ارشد احمد رضا دور اندیش
۹- نقش ویژه آلیاژ های حافظه دار در مهندسی پزشکی تآلیف دکتر سید علی صدوق ونینی
۱۰- مقاله از مجله مهندسی متالورژی توسط دکتر سید خطیب الاسلام صدر نژاد ، دکتر سید تقی نعیمی و مهندس ناهید حسن زاده نعمتی

 

1-   مقدمه و تاریخچه

آلیاژهای حافظه دار موادی بسیار جالب با مشخصات حفظ شکل و سوپرالاستیسیته هستند که فلزات و آلیاژهای معمولی این خاصیت را ندارند . خواص متمایز و برتری آن ها نسبت به سایر آلیاژها عکس العمل شدید این مواد نسبت به برخی پارامترهای ترمودینامیکی و مکانیکی و قابلیت بازگشت به شکل اولیه در اثر اعمال پارامترهای مذکور است . وقتی یک آلیاژ معمولی تحت بار خارجی بیش از حد الاستیک قرار میگیرد تغییر شکل میدهد . این نوع تغییر شکل بعد از حذف بار باقی می ماند . آلیاژ حافظه دار  منجمله نایتینول  رفتار متفاوتی از خود ارائه مینماید . در دمای پایین یک نمونه حافظه دار می تواند تغییر شکل پلاستیک چند درصدی را تحمل کند و سپس به صورت کامل به شکل اولیه در دمای بالا برگردد . و این تنها با افزایش دمای نمونه ممکن است. این فرآینددربارةپدیدةحافظه داری شکل اولین بار در سال۱۹۳۲ توسط,Change Readمشاهد شدآنها وارون پذیری حافظه شکلی رادر AuCd ازطریق مطالات فلزشناسی وتغیرات مقاومت الیاژ بررسی کردند و  برای مدت زمان طولانی در حد کنجکاوی آزمایشگاهی باقی  ماند تا اینکه این در سال ۱۹۵۶ مشاهدات و تحقیقات مربوط به تز دکترای Horbojen در موضوع اثر حافظه دار  در آلیاژ CuZn منتشر شد و در سال ۱۹۶۳ کشف حافظه داری شکل در آلیاژ NiTi با درصد اتمی مساوی (۵۰-۵۰%) توسط Buhler و همکارانش  نظر دانشمندان ومحققین را جلب نمود. در این هنگام تحقیق درباره متالورژی و کاربرد های عملی اولیه آن به طور جدی آغاز شد. در سال ۱۹۶۷ درکنفرانس Buhler,Nol و همکارانش تحقیقات گستردة خود را بر روی Nitinol و کاربرد های تجاری فراوان در صنایع ارائه دادند.  از سال  ۱۹۸۰ Hawt,Micheal  با انتشار مقاله بر روی برنج مادة جدید حافظه دار دیگر را معرفی کردند و   بعد رفتار سوپرالاستیک مواد حافظه دار و بویژه نایتینول به منظور وسایل پزشکی و صنعتی توسعه یافت و کشف مزایای اساسی وعملی آن ها هر روز رو به افزایش است .

۲- پیش گفتار

 انواع مواد هوشمند را برمبنای نوع تبدیل انرژی که صورت می گیرد طبقه بندی
می کنند :

۱-   الکترومکانیکی : مواد پیزوالکتریک، مواد الکترو استریکتیو، سیالات الکترور ژئولورژیکال

۲-    مکانیکی مغناطیسی : مواد مگنتو استریکتیو ، سیالات مگنتو ژئولورژیکال

۳-   مکانیکی نوری : فیبرهای نوری

۴-   مکانیکی – حرارتی : آلیاژهای حافظه دار

۳-آلیاژهای حافظه دار

 به طور خلاصه  موادی هستند که هر گاه در دمای پایین در فاز مارتنزیتی خود دچار تغییر فرم مکانیکی گردند ، با افزایش دما شکل اولیه خود را باز می یابند ، نیروی که عامل این تغییرات است همان ساختار کریستالی و تبدیل مارتنزیتی می‌باشد .این مواد دارای محدودة مشخص دمای هستند که عبور از آن ها می تواند حافظة این مواد را از بین ببرد . از طرفی هنگامی که این مواد به عنوان محرک به کار می روند در دمای مشخص می توانند فعال شوند  و این خود مسئله مهمی برای طراحی می باشد . یا به عبارتی در پدیده حافظه داری، نمونه در حالت کاملاً مارتنزیتی به مقدار معینی تغییر فرم داده می شود سپس با گرم کردن نمونه و برگشت آن به حالت آستنیتی، شکل نمونه نیز به حالت اول خود بر گردد .

شکل (۱) سیکل حرارتی مکانیکی توصیف کننده پدیده حافظه داری شکلی

شکل(۱) چگونگی پدیده حافظه داری شکل را با تبدیل دو فاز آستنیت و مارتنزیت به یکدیگر نشان می دهد.

بررسی بر روی تغییر حالت متالورژیکی نمونه جامد ، تغییر آرایش اتم ها بدون هیچگونه تغییری در ترکیب شیمیایی فاز زمینه را نشان می دهد. این تغییر آرایش منجر به ایجاد ساختار کریستالی فاز جدید و پایدار می شود. پیشرفت تغییر حالت بدون نیاز به حرکت و جابجایی اتمها به صورت مجزا ، را می توان مستقل از زمان دانست و به همین دلیل می توان وابستگی دما را به عنوان تنها عامل پیشرفت این تغییر نشان داد.

(شکل-۲ ) شماتیک تغیر فرم آلیاژ حافظه دار

Af: دمای پایانی آستنیت   As: دمای شروع آستنیت

Mf: دمای پایانی مارتنزیت  Ms: دمای شروع مارتنزیت

۴- سوپر الاستیسیته

سوپرالاستیسیته نایتینول مواد مهم استراتژیک دامنة‌وسیعی از روش ها و طراحی هاست خصوصیت کلیدی  مواد سوپر الاستیک برای طراحان و کاربران حالت میانه بین پلیمرها و فلزات مرسوم است . استحکام فلزات و انعطاف پذیری پلاستیک یا «‌فوق فنر »‌ که از نظر کیفی سوپر الاستیسیته  نایتینول قابل توجه است . خصوصیات خیلی خوب این آلیاژ خواص مکانیکی و الکتریکی ، عمر  خستگی طولانی و همچنین مهمترین و مناسبت ترین خصوصیات سوپر الاستیک نایتینول به شرح زیر است .

75,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله عملیات حرارتی رسوب سختی
 • پایان نامه معرفی و طبقه‌بندی فولادهای میکروآلیاژی
 • مقاله متالورژی پودر
 • مقاله قابلیت جوش پذیری و جوشکاری مس و آلیاژهای آن
 • مقاله کنترل تخلخل وسوپرالاستیسیته آلیاژهای حافظه دارمتخلخل نایتینول تهیه شده توسط روش فشردن ایزواستاتیک گرم
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲۷ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.