مقاله آموزش و پروش در نهج البلاغه


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله آموزش و پروش در نهج البلاغه مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۹۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله آموزش و پروش در نهج البلاغه نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول : تعاریف وکلیات ۶
بخش اول : کلیات ۷
الف) چکیده ۷
ب) مقدمه ۸
ج) تعریف موضوع ۱۰
د) اهمیت موضوع ۱۰
ه) پیشینه بحث ۱۰
و) سئوالات تحقیق ۱۱
ز) فرضیه های تحقیق ۱۱
ن) روش تحقیق ۱۲
بخش دوم : تعاریف ۱۲
الف) تعریف آموزش ۱۲
ب) تعریف پرورش ۱۳
ج) تعریف تربیت ۱۴
د) ویژگی نظام آموزش و پرورش اسلام ۱۴
ه) اهمیت آموزش و پرورش در اسلام ۱۵
و) نقش امام علی (ع) در آموزش و پرورش ۱۷
ز) آموزش و پرورش از اهداف حکومت امام علی (ع) ۱۷
فصل دوم : اهداف آموزش و پرورش در نهج البلاغه ۱۹
اهداف آموزش و پرورش ۲۰
الف) وارستگی و بندگی ۲۰
۱-۱ بندگی بستر همه کمالات ۲۲
۲-١ مقصد پیامبران ۲۳
۳-١ نقش عبادت در بازیابی خود ۲۳
ب) حکمت آموزی ۲۴
١) تعریف حکمت ۲۵
٢) مقصود امام از حکمت ۲۵
٣) مصادیق حکمت در قرآن ۲۶
١-٣ قصاص عادلانه ۲۷
٢-٣ دوری از مال یتیم ۲۷
٣-٣ وفای به عهد ۲۸
۴-٣ اجتناب از قتل نفس ۲۸
۵-٣ مبارزه با کم فروشی ۲۹
۴) ثمرات حکمت ۳۰
ج) آخرت گرایی ۳۲
د) پروا پیشگی ۳۴
١) پروا پیشگی هدف تربیت ۳۴
٢) علی (ع) میزان راستین پروا پیشگی ۳۵
٣) ره آورد تقوا ۳۵
۴) سیمای پروا پیشگان ۳۶

فصل سوم : روش های آموزش و پرورش در نهج البلاغه ۳۷
الف) ضرورت داشتن روش ۳۸
ب) روش های آموزش و پرورش در نهج البلاغه ۳۸
١) عبرت ۳۹
٢) موعظه ۴۰
١-٢ نکات مورد توجه در موعظه ۴۱
٣) محبت ۴۱
١-٣ نقش محبت در آموزش و پرورش ۴۲
۴) مراقبه و محاسبه ۴۳
١-۴ مراقبه ۴۳
٢-۴ محاسبه ۴۴
۵) پرسش و پاسخ ۴۴
۵-۱ نکات بکارگیری این روش ۴۵
۶) تشویق ۴۶
۷) تنبیه ۴۷
۱-۷ بررسی اثرات تنبیه ۴۸
۸) روش الگویی ۴۸

فصل چهارم : مبانی تربیت در نهج البلاغه ۵۰
الف) انسان موضوع تربیت ۵۱
ب) شناخت انسان و اهمیت آن ۵۲
ج) فواید خودشناسی ۵۳
١) شناخت عیوب ۵۴
٢) شناخت نیازهای انسان ۵۴
٣) خودشناسی ریشه الهامات اخلاقی ۵۵
۴) شناخت دیگر مردمان ۵۶
۵) شناخت خدای متعال ۵۶

فصل پنجم : نقش خودسازی در آموزش و پرورش ۵۹
الف) سعادت بشر مرهون فضایل اخلاقی ۶۰
ب) مفهوم خودسازی ۶۰
ج) بهترین زمان خودسازی ۶۱
د) آثار و نتایج خودسازی ۶۲
١) اصلاح باطن و ظاهر ۶۲
٢) اصلاح دنیا و آخرت ۶۳
٣) راه بهبود روابط با مردم ۶۳
ه) سفارشاتی در مورد خودسازی ۶۴
١) ذکر ۶۴
۱-۱ یاد خدا ۶۵
٢-۱ یاد مرگ ۶۵
۲) موعظه پذیری ۶۶
و) پرهیز از صفات ناپسند ۶۶
١) آرزوهای در ورود راز ۶۷
٢) عجب و خودبینی ۶۷
٣) آفات زبان ۶۸
۴) دنیا پرستی ۶۹
۵) هوا پرستی ۷۰
نتیجه گیری ۷۱
منابع و مآخذ ۷۳

 

منابع و مآخذ :

۱) اسلام و تعلیم وتربیت (۲) ، ابراهیم امینی ، انتشارات انجمن اولیا و مربیان ، چاپ سوم ، زمستان ۱۳۷۴
۲) آشنایی با نهج البلاغه امام علی (ع) ، حمیدرضا شیخی ، انتشارات سمت ، چاپ اول ، زمستان ۱۳۷۹
۳) آموزش و پرورش ابتدایی ـ راهنمایی ـ متوسطه ، احمد صافی ، انتشارات سمت ، چاپ اول ، تابستان ۱۳۷۹
۴) اخلاق و تربت اسلامی ، میرمحمد ساعی ، انتشارات دانشگاه پیام نور ، چاپ اول ، اردیبهشت ۱۳۷۴
۵) اخلاق و تربیت اسلامی ، محمد حسن آموزگار ، انتشارات انجمن اولیا ومربیان ، چاپ اول ، آذر ماه ۱۳۷۳
۶) اصول ومبانی فلسفه آموزش و پرورش ، هدایت نقیبی ، ناشر شعاع ، چاپ اول ، ۱۳۸۲
۷) انسان شناسی ، محمد رجبی ، انتشارات امالم خمینی ، چاپ ششم ، تابستان ۱۳۸۱
۸) انسان در اسلام ، غلامحسن گرامی ، نشر معارف ، چاپ اول ، پاییز ۱۳۸۴
۹) به سوی خود سازی ،استاد محمد تقی مصباح یزدی، نگارش کریم سبحانی، انتشارات آموزش و پژوهشی امام خمینی ، چاپ اول ، پاییز ۱۳۸۰
۱۰) پرتویی از نهج البلاغه ، سعیذ زارع ، انتشارات میثم تمار ، چاپ اول ، زمستان ۱۳۷۹
۱۱) پرتویی از کلام امام علی (ع) ، منصور کریمیان ، انتشارات اشرفی ، چاپ اول ، ۱۳۷۹
۱۲) پژوهشی در تعلیم وتربیت اسلامی ، سید مهدی صانعی ، ناشر مؤلف ، پاییز ۱۳۷۹
۱۳) تاریخ آموزش و پرورش اسلام و ایران ، علی محمد الماسی ، انتشارات امیرکبیر ، چاپ پنجم ، ۱۳۸۰
۱۴) تربیت دینی از دیدگاه امام علی (ع) ، مهدی ابوطالبی ، انتشارات مؤسسه آموزش و پژوهش امام خمینی ، چاپ ۱۳۸۳
۱۵) تشویق وتنبیه از دیدگاه قرآن ، کبری کاشانیها ، نشر رامین ، چاپ اول ، تابستان ۱۳۷۷
۱۶) تعلیم و تربیت اسلامی ، علی شریعتمدااری ، انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم ، ۱۳۶۹
۱۷) تعلین وتربیت در اسلام ، استاد شهید مطهری ، انتشارت صدرا ، چاپ ۲۵، فروردین ۱۳۷۴
۱۸) تعلیم وتربیت در نهج البلاغه ، عبدالمجید زهادت ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلانی ، چاپ دوم ، ۱۳۸۰
۱۹) تفسیر موضوعی نهج البلاغه ، نصطفی دلشاد تهرانی ، دفتر نشر معارف ، چاپ ششم ، زمستان ۱۳۸۴
۲۰) تفسیر نمونه ، آیت الله مکارم شیرازی ، جلد دوم ، دارالکتب اسلامی
۲۱) تفسیر نمونه ، آیت الله مکارم شیرازی ، جلد ۲۳ ، دارالکتب اسلامی
۲۲) تکامل اخلاق در پرتو اصول عقاید، محمد دبیری ، انتشارات جوان یاوران ، چاپ اول ، ۱۳۸۰
۲۳) حکمت ومعیشت ، عبدالکریم سروش ، نشر مؤسسه فرهنگی صراط ، چاپ اول ، اردیبهشت ۱۳۷۳
۲۴) حکومت حکمت ، مصطفی دلشاد تهرانی ، انتشارات دریا ، چاپ اول پاییز ۱۳۷۹
۲۵) خودسازی (تزکیه و تهذیب نفس) ، ابراهیم امینی ، انتشارات شفق ، چاپ ۱۳۷۳
۲۶) خودشناسی و تهذیب نفس ، سید جعفر حسینی ، نشر دارالثقلین قم ، چاپ اول ، ۱۳۸۱
۲۷) رفتار شناسی امام علی (ع) ، احمد شرفخانی ، انتششارات پارسایان ، چاپ اول ، ۱۳۷۹
۲۸) روانشناسی پرورشی ، علی اکبر سیف ، انتشارات آگاه ، چاپ یازدهم ، تابستان ۱۳۷۳
۲۹) روش تربیتی اسلام ، محمد قطب ، مترجم دکتر سید مهدی جعفری ، دانشگاه شیراز
۳۰) زمینه تربیت ، دکتر علی قائمی ، انتشارات امیری ، چاپ چهارم بهار ۱۳۶۵
۳۱) سیر آموزش در میان مسلمین ، جهانبخش ثواقب ، انتشارات اسوه ، چاپ اول ، زمستان ۱۳۸۱
۳۲) سیری در نهج البلاغه ، استاد شهید مرتضی مطهری ، انتشارات صدرا ، چاپ یازدهم ، بهار ۱۳۷۴
۳۳) شناخت نهج البلاغه ، محمد صلواتی ، نشر خرم ، چاپ اول ، ۱۳۷۶
۳۴) طایر فرخ پی ، مصطفی دلشاد تهرانی ، انتشارات دریا ، چاپ اول پاییز ۱۳۷۹
۳۵) شیوه های تعلیم و تربیت در قرآن وسنت ، سید مهدی برومند ، انتشارات اسلام ، چاپ ۱۳۸۲
۳۶) فروغ حکمت در نهج البلاغه ، سید حعفر موسوی اصفهانی ، دفتر انتشارات اسلام ، چاپ ۱۳۸۲
۳۷) فلسفه اخلاق ، استاد شهید مرتضی مطهری ، انتشارات صدرا ، چاپ یازدهم ، تابستان ۱۳۷۲
۳۸) گامی به سوی مظریه پردازی در تعلین و تربیت اسلامی ، اسداله طولی و غلامرضا متقی فر (مترجمان) ، انتشارات مؤسسه آموزش و پژوهش امام خمینی ، چاپ اول ، زمستان ۱۳۸۰
۳۹) گلواژه های تربیت ، حاج سید احمد فقیه نی ریزی ، جلد اول ، انتشارات حقوق اسلامی ، چاپ اول ، ۱۳۷۸
۴۰) گفت و گوهای قرآنی، سید مهدی برومند ، انتشارات استان ، چاپ اول ، ۱۳۸۳
۴۱) لغت نامه ، علی اکبر دهخدا ، انتشارات دانشگاه تهران
۴۲) ماه مهرپرور ، مصطفی دلشاد تهرانی ، انتشارات دریا ، چاپ اول ، پاییز ۱۳۷۹
۴۳) مبانی اخلاق و تربیت اسلامی ، محسن آشتیانی و علی فایضی ، انتشارات روحانی ، چاپ اول ، زمستان ۱۳۷۵
۴۴) مزرع مهر ف مصطفی دلشاد تهرانی ، انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ، چاپ اول ، پاییز ۱۳۷۹
۴۵) معارف قرآن ،استاد محمد تقی مصباح یزدی ، ناشر مؤسسه در را ه حق ، چاپ ۱۳۷۳
۴۶) مفردات الفاظ قرآن ، دکتر سید غلامرضا خسروی حسینی ، جلد دوم ، انتشارات مرتضوی
۴۷) منظر مهر ، مصطفی دلشاد تهرانی ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ اول ، پاییز ۱۳۷۹
۴۸) نقش ریان در زندگی انسان ، اسماعیل صدیقی ، نشر روح قم ، چاپ اول ، تابستان ۱۳۸۱
۴۹) نهج البلاغه شناخت ، سید محمد مهدی جعفری ، انتشارات مؤسسه فرهنگی اهل قلم ، زمستان ۱۳۸۱

 

الف) چکیده

پروژه تحقیقاتی (( آموزش و پروش در نهج البلاغه )) شامل ۵ فصل است که بعد از کلیات تعریف موضوع، اهمیت موضوع، پیشینه بحث، سئوال های فرضیه های بحث، به بیان تعاریف پرداخته شده است.با موضوعاتی چون تعریف پرورش، تعریف تربیت و …

ودر فصل دوم به بیان اهداف آموزش و پرورش از دیدگاه نهج البلاغه پرداخته شده و با ذکر این اهداف به بعضی از ویژگی های آن نیز اشاره داشته است.

در فصل سوم به بیان روش های آموزش و پرورش در نهج البلاغه پرداخته شده است که این روش ها شامل تشویق و تنبیه، مراقبه، محاسبه، روش پرسش و پاسخ و … می باشد.

درفصل چهارم تلاش شده است که مبانی تربیت را ازدیدگاه مولای متقیان بیان کند ومبنای تربیت را ((شناخت انسان دانسته)) و به ذکر فواید آن پرداخته است.

و در فصل پنجم نیز به بیان (( نقش خودسازی در آموزش و پرورش)) پرداخته شده است و در این بحث سفارشاتی در مورد خودسازی بیان شده است.

ب) مقدمه

در جهان بینی اسلامی امر تربیت از منبع فیض الهی سرچشمه می گیرد که خداوند رب العالمین است؛ بعبارت دیگر او مالک ،صاحب اختیار و پرورش دهنده موجودات عالم می باشد و در بین موجودات عالم ربوبی، انسان را با وسایل درونی(عقل وسایر قوای ادراکی) ووسایل بیرونی(مانند پیامبران و کتب آسمانی) با عنایت به ربوبیت مطلقه خود، تربیت و هدایت می کند. تحقق این امر همانند سایر سنن الهی از طریق اسباب و مسببات الهی صورت می پذیرد.

بهترین وسیله هدایت و تربیت انسان، پیامبران الهی هستندکه خاتم آن ها حضرت محمد(ص) است و آن حضرت بطور مستقیم با منبع وحی ارتباط پیدا کرد و تحت تربیت الهی قرار گرفت چنانچه آن حضرت می فرماید:

((أَدبنی ربی فاحسن تادیبی))

پروردگارم مرا تربیت کرد و نیکو تربیت کرد.

و همینطور سر سلسله پیشوایان معصوم، حضرت علی (ع) تحت تربیت الهی مستقیم پیامبر اسلام قرار گرفت .

در این ارتباط پیامبر اسلام می فرماید:

((انا ادیب الله و علی ادیبی))

خداوند مرا تربیت کرد و من علی را تربیت کردم.

و حضرت علی(ع) نیز می فرماید:

((ان رسول الله ادبه الله و هو ادیبی وانا اودب المؤمنین و اورث الادب المکرمین))

همانارسول خدا با آداب الهی مؤدب گردیده، و او نیزمرا به همان روش تربیت نموده، و من هم وظیفه دارم مومنین وپیروان خویش را به همان کیفیت پرورش داده.

نتیجه آنکه منشأ تربیت عالم خداوند است که او پیامبران و نهایتاً پیامبر اسلام را تربیت کرد و حضرت علی (ع) از طریق بعثت و رسالت حضرت محمد(ص) تربیت یافت تا امیرالمؤمنین (ع) واسطه فیض بین عالم روبی و انسان شود و انسان را در متن صراط مستقیم قرار دهد و با تربیت الهی خود زمینه تبدیل انسان زمینی را به انسان آسمانی فراهم کند. پس به سراغ مولود کعبه می رویم تا از عطرکلام وکردارآن حضرت بهره مند شویم.

ج) تعریف موضوع

آموزش و پرورش از نظر امام علی(ع) یک فرآیند هدفدار و پیوسته است که می توان گفت در تمام گفتار آن حضرت در نهج البلاغه شریف اعم از خطبه ها، نامه ها، کلمات قصار و سایر احادیث نقل شده از آن بزرگوار و تمام کردار آن جناب در صحنه های زندگی فردی و اجتماعی او به چشم می خورد.

د) اهمیت موضوع

زندگی بزرگان و گفتار آنان برای ما چشمۀ زاینده ای است که هرگز برکات سرشارش خشک نمی شود. امام علی(ع) همانند قله مرتفعی می باشد که اگر او را بشناسیم با شوق و سوز بسوی او می رویم. او مشعل فروزان می باشد که تاریکی ها را از جلو دیدگان ما برطرف می سازد.

کلیه مواهب مادی و معنوی، رفاه وآسایش جوامع و افرد بشر، رهین تربیت و آموزش صحیح و پی بردن به ارزش واقعی انسان است و بدین وسیله است که نعمت های مادی و معنوی برای بشر مهیا می شود و در دسترس قرار می گیرد و درهای رحمت و برکات آسمان و زمین بر او گشوده می شود.

ه) پیشینه بحث

تحقیقات زیادی راجع به آموزش و پرورش(تعلیم و تربیت) در اسلام انجام گرفته که در غالب آنها محور اصلی قرآن کریم و روایات می باشد ولی آموزش و پرورش در نهج البلاغه کمتر کار شده است..

و) سئوال های تحقیق

در این پروژه درگیر سه سئوال بوده ایم که به ترتیب عبارت اند از :

۱) مهم ترین مبنا در تربیت انسان چیست؟

۲) مهم ترین مشخصه آموزش و پرورش از دیدکاه آن حضرت کدام است؟

۳) اهداف تربیت از دیدگاه آن حضرت کدام است؟

ز) فرضیه های تحقیق

فرضیه های تحقیق که به تبعیت از سئوال های آن، سه تا بوده و به عبارتی، پاسخ به سئوال های مطرح شده می باشند به ترتیب از این قرارند :

فرضیه اول (جواب سئوال اول) :

مهم ترین مبنا و اساس در تربیت انسان معرفت و شناخت خود است و به میزان معرفت و شناخت خود در مراتب کمال بالا می رود.

 فرضیه دوم (جواب سئوال دوم) :

از مهم ترین مشخصات آموزش و پرورش از دیدگاه نهج البلاغه جنبه اخلاقی و بعد معنوی انسان را می توان نام برد.

 فرضیه سوم (جواب سئوال سوم) :

اهداف تربیت ازدیدگاه امام علی(ع) وارستگی و بندگی، حکمت آموزی، آخرت گرایی، پروا پیشگی و پرهیزکاری است.

ن) روش تحقیق

روشی که برای انجام دادن این تحقیق اتخاذ شده، به صورت گردآوری اطلاعات از کتابخانه و توصیف و تحلیل آنها بوده است. بدین صورت که ابتدا به منابع رجوع کرده و پس از جمع آوری مطالب را در فیش های مخصوص، اقدام به تحلیل مطالب نموده ام.

بخش دوم : تعاریف

الف) تعریف آموزش

آموزش اسم مصدر از آموختن (تعلیم)[۱] آموزش عبارت است از فعالیت هایی که به منظور ایجاد یادگیری در یادگیرنده از جانب آموزگار یا معلم طرح ریزی می شود و بین آموزگار و یک یا چند یادگیرنده به صورت کنش متقابل جریان می یابد.[۲]

« آموزش عبارت است از القاء مفاهیم و معانی به فردی دیگر از طریق بیان ، تصویر ، ایما و اشاره ، استدلال ، مقایسه ، استنتاج و یا تلقین آن از طریق مطالعه ، عبرت آموزی ، تامل ، تعقل و تدبر … »[۳]

ب) تعریف پرورش

پرورش اسم مصدر از پروردن (تربیت)[۴] پرورش عبارت است از جریان منظم و مستمر که هدف آن کمک به رشد جسمانی، شناختی، روانی، اخلاقی، اجتماعی یا به طور کلی رشد شخصیت پرورش یابندگان در جهت کسب هنجارهای مورد پذیرش جامعه و نیز کمک به شکوفا شدن استعداد های آن هاست. بنابراین تعریف یک نظام درست پرورش، هم فرد را در شکوفایی استعداد های ذاتی اش کمک می کند و هم او را به عنوان یک شهروند مفید و متعهد به ارزش های جامعه ای که به آن متعلق است پرورش می دهند.[۵]

« پرورش هدایت و اداره جریان ارتقائی و تکاملی انسان و مراقبت فعال از حیات در حال رشد است و دامنه آن هم ابعاد وجودی انسان را شامل می‌شود. این امر توسط مربی است که می‌تواند والدین و معلم و رهبران اجتماع را شامل می‌گردد یا فردی که در این زمینه خاص آگاهی و نظر دارد.

کار پرورش به صورت سازندگی یا بازسازی است. مسئله اول آن انجام و ارائه یک امر بر اساس پی‌ریزی اندیشیده و حساب‌شده است. و مساله دوم تجدید بنا بر روی ویرانه‌های قبل است.

ما در پرورش از فنون و ابزار متعددی هم‌چون آگاهی ، تذکر ، اخطار ، تحسین ، تشویق ، تنبیه ، ملامت ، قهر و … استفاده می‌کنیم و هم از راه ارائه و عرضه الگو با استفاده از حس قهرمان پرستی افراد.»[۶]

ج) تعریف تربیت

آموزش در لغت به معنای دانش آموختن و یاددادن است. پرورش نیز به معنی پروراندن، پروردن . آداب و اخلاق به کسی آموختن است.

در فرهنگ ما مفهوم تربیت مترادف با تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش است و سابقۀ طولانی دارد. معمولاً چنین تعبیر شده و می شود که(تعلیم وتربیت) از همدیگر جدا هستند و هر یک به عمل خاصی اطلاق می شوند؛ بدین معنا که آموزش یا تعلیم دادن موضوع ها یا مهارت های خاص است و پرورش به آموزش های دینی و اخلاقی و…گفته می شود. محافل علمی و تربیتی این دو را از هم جدا نمی دانند و معتقدند که آموزش می تواند و می باید زمینه ای برای پرورش باشد و اگر آموزش با روش صحیحی انجام گیرد، نوعی پرورش است.

مربیان بزرگ دو کلمۀ (آموزش و پرورش) را در یک مفهوم یعنی تربیت بکار می برند. آموزش تنها وسیله ای است که در مدرسه برای پرورش افراد در اختیار است. تحت تأثیر آموزش واقعی، تغییرات مهمی در عادات، نگرش ها، گرایش ها و شیوۀ برخورد با مسائل و خصوصیات فکری افراد به وجود می آید و سطح اطلاعات آنان بالا می رود؛ لذا آموزش محور پرورش است.[۷]

د) ویژگی نظام آموزش و پرورش اسلام

نظام آموزش و پرورش اسلام دارای ویژگی های متعددی است. در این نظام که موضوع اساسی آن انسان است. فرد را از جوانب مختلف مورد بررسی قرار می دهند. در این نظام نه فرد به تنهایی موردنظر است و نه جمع. فرد آزاد است، در عین حالی که مسئول نیز می باشد.دارای اختیار و آزادی است ولی در برابر جمع نیز احساس مسئولیت نیز می کند. در نظام اسلامی زندگی فرد از زندگی جمع جدا نیست. به عبارت دیگر فرد و جمع در برابر هم قرار نمی گیرند. حقوق و آزادی های فردی با رفاه جمع در نظام اسلامی تلفیق می شود. در عین حال، نظام توحیدی فرد و جمع را در مسیر تکامل قرارمی دهد.

در آموزش و پرورش اسلامی هم از علم بحث می شود و هم از تفکر، هم از پرورش قدرت عقلانی بحث می شود، هم از پرورش جنبۀ اجتماعی، شخصیت آدمی سخن به میان می آید. در نظام اسلامی، تربیت تؤام با تعلیم حکمت(سخن منطقی) و پند و اندرز و بحث نیکو شده است، فراگیری دانش جزو وظایف مسلمانان قلمداد گردیده است. حق تعلیم شامل همۀ افراد شده وتعلیم به عنوان امری مستمر و دائمی مطرح گردیده است. خلاصه نظام آموزش و پرورش در تمام زمینه ها استمرار دارد.[۸][۱]  لغت نامه دهخدا ، علی اکبر دهخدا ، ص ١۸١

[۲]  روانشناسی پرورشی ، علی اکبر سیف ، انتشارات آگاه ، ص ١۴ 

[۳] زمینه تربیت ، دکتر علی قائمی ، انتشارات امیری ، چاپ چهارم ، بهار ۶۵ ، ص ۲۸ 

[۴]  لغت نامه دهخدا ، علی اکبر دهخدا ، ص ٢۵٢

[۵]  روانشناسی پرورشی ، علی اکبر سیف ، انتشارات آگاه ، ص ١٢

[۶]  زمینه تربیت ، ص ۲۹

[۷]  آموزش وپرورش ابتدایی ، احمد صافی ، انتشارات سمت ، چاپ اول ، تابستان١۳۷٩، ص٣، با تلخیص

[۸]  سیر آموزش در میان مسلمین جهان بخش سوابق ، انتشارات اسوه، چاپ اول ، زمستان ١٣٨١، صص ۶۸-۶۹ ، با تلخیص و تصرف

90,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله مفهوم‌شناسی تربیت
 • مقاله آموزش و پرورش در فرانسه
 • پاورپوینت آموزش و پرورش و توسعه
 • مقاله زمینه های تربیت از دیدگاه اسلام
 • تجربیاتی مدون پیرامون آموزش و پرورش ، خانواده و دانش آموزان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۳۰ آبان , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.