مقاله ابزارهایی جهت تجزیه و تحلیل تصمیمات


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله ابزارهایی جهت تجزیه و تحلیل تصمیمات مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله ابزارهایی جهت تجزیه و تحلیل تصمیمات نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

ابزارهایی جهت تجزیه و تحلیل تصمیمات   ۱
تجزیه و تحلیل تصمیمات پرمخاطره   ۱
معرفی و خلاصه   ۲
پیشرفتهایی دردستیابی به طراحی   ۲
سیستم چیست؟   ۳
پویایی یک سیستم   ۳
یک بازنگری در نگرش تحلیلانه تصمیم :   ۶
طراحی احتمالی: از داده ها تا معلومات قطعی   ۶
فرایند تصمیم گیری   ۸
نمونه هایی از کاربرد تجاری :   ۹
تجزیه و تحلیل تصمیم : قابل تصدیق کردن تصمیمات قابل دفاع   ۹
عوامل مدلهای تحلیلی تصمیم   ۱۱
عوامل مشکلات تجزیه و تحلیل تصمیم به قرار زیر است:   ۱۱
منبع خطاها در تصمیم گیری:   ۱۲
برخورد بانامعینات:   ۱۳
تصمیم گیری تحت نامعینات مطلق   ۱۵
تصمیم گیری تحت احتمال خطر   ۱۵

معرفی و خلاصه

تجزیه وتحلیل تصمیمات حمایت کمی را برای طراحان درتمام شاخه های مهندسی مثل: تجزیه و تحلیل در طراحی دفاترو آژانسهای عمومی ومشاوره مدیریت پروژه –برنامه ریزی فرآیند تولید-تجزیه وتحلیل امور تجاری واقتصادی حمایت کارشناسان علوم پزشکی-بازنگری به تکنولوژی و غیره را فراهم نماید.

پیشرفتهایی دردستیابی به طراحی

طراحی برای فرایند تصمیم گیری شامل دو قسمت می شود: یکی تصمیم گیرنده . طرح ودیگری مدل ساز که به عنوان تحلیل گر شناخته می شود.

تحلیل گر به تصمیم گیرنده طرح در فرآیند تصمیم گیری اش کمک می کند بنابراین تحلیل گر طرح باید به بیش از متخصصان ساخت مدل اغلب در برای مطالعه مشکلات وارائه راه کارها در تلاش هستند. همچنین برای ارائه یک مدل ریاضی پیچیده برای استفاده مدیران.

ولی متاسفانه مدیر اغلب این طرح رانمی تواند بفهمد و کورکوانه آن را به کار می برد و یا کاملا آن را رد میکند.

کارشناس و متخصص ممکن است احساس کند که مدیر دانش و شناختی برای ارزیابی مدل ندارد ومدیر هم احساس کند که کارشناس در دنیای رویا و غیره واقعی و فرضی و غیره منطقی زبان ریاضی زندگی می کند از این گونه سوتفاهم ها میتوان دوری گزید به شرطی که مدیر و کارشناس جهت گسترش یک مدل ساده که تحلیلی خام اما قابل فهم از طرح را ارائه میدهد با هم و در کنار هم تلاش کنند.

بعد از اینکه اطمینان مدیر از مدل فراهم شد. جزئیات اضافی و پیچیده تر اضافی میگردد. با این کار ممکن است پیشرفت کار کندتر صورت گیرد. این فرآیند مدت زیادی ازوقت مدیر را می گیرد و علاقه و گرایش واقعی متخصص را در حل مشکلات جدی مدیر نیاز داردحتی بیشتر از خلق مدلهای پیچیده ساختمان پیچیده مدل اغلب اشاره به یک نگرش اتکا به نفسانه ومهمترین عامل در تشخیص به کارگیری موفق یک مدل تصمیمی دارد. بعلاوه نگرش اتکا به نفسانه کار سخت اعتبار بخشیدن به مدل و فرآیند تحقیق وبررسی را ساده میکند.

سیستم چیست؟

سیستم از قسمت های کنار هم که با یک کار مشخص برای پیگیری یک موضوع کار می کنند تشکیل می شود. ارتباط میان قسمتهای یک سیستم بنیانگذار قسمتهای مختلف ونحوه عمل سیستم است. در یک سیستم ارتباط مهمتر از تک تک اعضا می باشد. بطور کلی سیستم هایی که قسمتهایی برای قسمتهای دیگر سازنند سیستم فرعی نامیده می شود.

پویایی یک سیستم

سیستمی که تغییر نمی کند یک سیستم غیره متغیر است (قابل تشخیص ) خیلی از سیستم های قسمتهای سیستم های پویا هستند. که هر لحظه تغییر می کند. ما به راهی که یک سیستم لحظه به لحظه تغییر می کند به عنوان عمل کرد یک سیستم اشاره می کنیم .

بنابراین برآورد احتمال خطر به معنی یک مطالعه برای تشخیص درآمدهای تصمیمات در طول احتمالات است تصمیم گیرندگان اغلب با یک فقدان شدید اطلاعات مواجه می شوند.

ارزیابی احتمالی فاصله اطلاعاتی میان آن چیز که شناخته شده است و آنچه که نیاز به شناخته شدن برای یک تصمیم بهینه رادارد، می سنجد.

مدل های احتمالی برای حمایت در مقابل نامعین نامطلوب و بهره برداری مساعد از نامعین ها استفاده می شوند.

مشکل در ارزیابی احتمالی برخواسته از اطلاعاتی است که کم یاب-مبهم-ناسازگار ونامتجانس وناکامل هستند. یک عقیده (بیان)احتمال قطع نیرو است میان ۳/۰ و ۴/۰ طبیعی تر و واقعی تر از هم تاهای دقیق همانند احتمال قطع انرژی ۳۶۳۴/۰ است.

مقایسه چندین واحد عمل کرد وانتخاب یکی از بین همه برای اجرا،‌کار مشکلی است. در مشکلات در تصمیم گیری برخواسته از میان پیچیدگی هایی در تصمیمات ثانویه هستند. ظرفیت عمل آوری اطلاعات محدود یک تصمیم گیرنده میتواند در زمانی که توجه به توالی تنها یک واحد عمل موردنظر است فراتر رود.

هنوز انتخاب نیاز به پیچیدگی های واحدهای مختلف عمل مبهم شده و مقایسه شده اند دارد. بعلاوه عوامل ناشناخته همیشه به طور ناخواسته واردموقعیت های مشکل می شوند و به ندرت محصول معینی ومشخص هستند.

تقریبا همیشه یک درآمد وابسته به عکس العمل های سایر مردمی که ممکن است در مورد خودشان تصمیم نگرفته باشند است این شگفت آمد ثبت که تصمیم گیرنده ها گاهی اوقات انتخاب ها را به تعویق بیاندازد. سپس زمانی که آنها نهایتا تصمیم گرفتند ازتوجه به تمام پیچیدگی های تصمیم شان صرف نظر می کنند.

بیشتر مردم اغلب خارج ذاز عادات و سنتها بدون وارد شدن به پله های منظم فرآیند تصمیم گیری تصمیم می گیرند. تصمیمات ممکن است تحت فشار اجتماعی یا محدودیت های زمانی گرفته شود تصمیمات ممکن است بوسیله حالت احساس فرد تاثیر بپذیرند. وقتی مردم فاقد اطلاعات یامهارت های کافی هستند ممکن است تصمیمات بهینه کمتری بگیرند یا حتی زمانی که اطلاعات دارند یا از علم آمار با اطلاع هستند باز هم به تجربیات شخصی بیشتر اتکا کند ارتباطات پایه ای تصمیم گیری شامل ترکیبی از اطلاعات در مورد احتمالات و اطلاعات در مورد طرح ها و علاقه ها هستند برای مثال: چه مقداری می خواهی تا با او (مونث ) ملاقات کنید ، چقدر یک گردش برای شما مهم است یا یک جایزه چقدر برای شما ارزش دارد . هر چقدر که تصمیم گیرنده اطلاعات بیشتری دارد تصمیم گیری بهتری خواهد داشت. تصمیم گیری های معاملاتی اگر به عنوان قمار باشد براساس تئوری تصمیم بیان شده است این به آن معنی است که ما مجبوریم مبادله پایاپایی میان ارزش در آمدهای مشخص در مقابل احتمالات آن داشته باشیم.

برای عمل مطابق مرکز تئوری تصمیم ما باید ارزش درآمد شخص وا حتمالات آن را در نتیجه تشخیص توالی احتمالات را بررسی می کنیم.

ریشه تئوری تصمیم از اقتصاد بوسیله استفاده کردن از عمل کرد کارایی بازده مشتق می شود تئوری تصمیم پیشنهاد میکند که تصمیمات باید بوسیله محاسبه کارایی و احتمالات-درجات انتخابات و همچنین گستردن سیاستهایی برای تصمیمات خوب ساخته شوند .

 این وب سایت فرآیند تجزیه و تحلیل تصمیمات را هم برای تصمیم گیری های خصوصی واجتماعی تحت معیارها انواع و کیفیتهای اطلاعات قابل دسترس مختلف تصمیم ارائه می دهد.

این وب سایت عوامل پایه ای در تجزیه و تحلیل جزئیات تصمیم وانتخاب راهمانگونه که هدفها و موضوعات که تصمیم گیری را راهنمایی می کند توصیف می کند.

در قسمتهای بعدی ما نتایج کلیدی که با اولویت های تصمیم درباره فرعیات معیار برای انتخاب و روشهای انتخاب را دارند، امتحان خواهم کرد.

موضوعات مهم هستند هم در شناسایی مشکلات و هم دربرآورد کردن راههای حل فرعی برآورد جزئیات نیازمند است که موضوعات تصمیم گیرنده به عنوان معیاری بیان می شود که ویژگی فرعیات وابسته به انتخاب راشرح می دهد.

یک بازنگری در نگرش تحلیلانه تصمیم :

شما ممکن است قبلا توجه به معیاری که همیشه از انتخاب تنها یک واحد عمل نتیجه میشود کرد باشید. گر چه در بسیاری از مشکلات تصمیم ، تصمیم گیرنده ممکن است توجه به یک ترکیب عمل کردها را داشته باشد. برای مثال :در مشکلات سرمایه گذاری ،‌سرمایه گذار ممکن است آرزو کند که توزیع سرمایه میان ترکیبی از انتخاب ها قرار بگیرند به گونه ای که استفاده بهینه از بهره وسود ببرد. برای برخورد با تئوری باز با کاربردها وب سایت برای طرحی چنین تدبیرپیچیده و بهینه ای اندیشیده.

طراحی احتمالی: از داده ها تا معلومات قطعی

20,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تصمیم گیری در سازمان
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۲۷ آبان , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.