مقاله ابعاد جهت‌گیری مذهبی و مرزهای ارتباطی خانواده یک همبستگی بنیادی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله ابعاد جهت‌گیری مذهبی و مرزهای ارتباطی خانواده یک همبستگی بنیادی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله ابعاد جهت‌گیری مذهبی و مرزهای ارتباطی خانواده یک همبستگی بنیادی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
روش‌شناسی پژوهش   ۴
جامعة آماری، نمونه و روش نمونه‌گیری   ۴
ابزار سنجش   ۴
یافته‌ها   ۵
بحث و نتیجه‌گیری   ۱۰
منابع   ۱۲

منابع

بهرامی احسان، هادی، «رابطه بین جهتگیری مذهبی، اضطراب، و حرمت خود»، روان‌شناسی، سال ششم، ش ۴، ۱۳۸۱٫

بهرامی احسان، هادی؛ تاشک، آناهیتا، «ابعاد رابطه میان جهتگیری مذهبی و سلامت روانی و ارزیابی مقیاس جهت‌گیری مذهبی»، روان‌شناسی و علوم تربیتی، سال ۳۴، ش ۲، ۱۳۸۳٫

بهرامی، احسان هادی، طهبازحسین‌زاده سحر، «مقایسه آزاردیدگی، سلامت روانی، و جهت گیری مذهبی در دختران فراری و عادی شهر تهران»، روان‌شناسی و علوم تربیتی، ش ۳۷ (۱)، ۱۳۸۶٫

پروچاسکا، جیمز، اُ و نورکراس، جان، سی، نظریه‌های روان درمانی، ترجمه سید محمدی، تهران، رشد، ۱۳۸۷٫

تبریزی، مصطفی و همکاران، فرهنگ توصیفی خانواده و خانواده درمانی، تهران، فراروان، ۱۳۸۵٫

شیر علی‌پور، اصغر، «نقش ذهنیت فلسفی، خلاقیت، خودپنداره و خودکارآمدی ریاضی بر پیشرفت ریاضی در دانش‌آموزان شهرستان مرند»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران، ۱۳۸۸٫

کیانی، احمدرضا، «بررسی رابطه ابعاد جهتگیری مذهبی و مرزهای ارتباطی خانواده‌های شهرستان نکا»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۹٫

گلدنبرگ، ایرونه و گلدنبرگ، هربرت، خانواده درمانی، ترجمه حمیدرضا حسین شاهی‌براواتی و همکاران، تهران، روان، ۱۳۸۵٫

موسوی، اشرف السادات، خانواده درمانی کاربردی با رویکرد سیستمی، تهران، الزهرا، ۱۳۸۲٫

مینوچین، سالوادر، خانواده و خانواده درمانی، ترجمه ثنایی، باقر، تهران، امیرکبیر، ۱۳۸۶٫

مینوچین، سالوادور، فیشمن، فنون خانواده درمانی، ترجمه بهاری، فرشاد، سیا، فرح، تهران، رشد، ۱۳۸۱٫

نیکولز، مایکل و نیکولز، ریچارد، خانواده درمانی، ترجمه دهقانی، محسن و همکاران، تهران، دانژه، ۱۳۸۷٫

هومن، حیدرعلی، تحلیل داده‌های چندمتغیری در پژوهش رفتاری، تهران، پیک فرهنگ، ۱۳۸۴٫

Walsh, F, Spirituality in Family Therapy, Guilford Press, 2009.

Ellison. C. G, Contemporary African American religion. what have we learned from NSBA? Department of Sociology  ۳۳۶ Burdine Hall, University of Texas at Austin Texas, 1991.

Smith, C.Kim.P, Family Religious Involvement and the Quality of Family, Relationships for Early Adolescents. Chapel Hill, NC: National Study of Youth and Religion, 2003.

Myers S, Religious Homogamy and Marital Quality: Historical and Generational Patterns Journal of Marriage and Family, Volume 68, 2006.

Irvine, M. M. C, The Relationship Between Religiosity and The Family Dynamics of The Circumplex Model of Marital and Family System, California school of professional psychology, Aliant international university, 2008.

Bjarnason T, Parents, “Religion, and Perceived Social Coherence: A Dorkheimian Framework of Adolescent Anomie”, Journal for the Scientific Study of Religion, V.37, 1998.

چکیده

پ‍ژوهش حاضر با هدف بررسی رابطة ابعاد جهت‌گیری مذهبی با مرزهای ارتباطی خانواده صورت گرفته است. جامعة آماری این پژوهش را کلیة خانواده‌های ساکن در شهرستان نکا تشکیل می‌دهند. گروه نمونه شامل ۱۰۰ زوج بود که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامة «ابعاد جهت‌گیری مذهبی، بهرامی احسان۱۳۸۱» و پرسشنامة محقق ساخته «مرزهای ارتباطی خانواده» بودند. ضریب پایایی پرسشنامه ابعاد چهت‌گیری بین ۹۱/۰و ۸۵/۰ گزارش شده است و ضریب پایایی پرسشنامه مرز‌های ارتباطی خانواده ۶۷/۰ به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل چندمتغیری همبستگی بنیادی استفاده شد. نتایج نخستین همبستگی بنیادی نشان داد که با افزایش مذهب‌گرایی و ارزنده‌سازی و کاهش سازمان نیافتگی، تنیدگی مرزهای بیرون خانواده و مرزهای بهنجار درون خانواده کاهش می‌یابند. همچنین نتایج دومین همبستگی بنیادی نشان داد که با افزایش مذهب‌گرایی و ارزنده‌سازی مذهبی، تنیدگی مرزهای درون و بیرون خانواده، گسستگی مرزهای درون خانواده و مرزهای بهنجار درون خانواده کاهش می‌یابند.

کلید واژه‌ها: جهت‌گیری مذهبی، مرزهای ارتباطی، خانواده.


 

مقدمه

خانواده چیزی بیش از مجموعه افرادی است که در یک فضای مادی و روانی خاص به سر می‌برند. خانواده یک نظام اجتماعی و طبیعی است که مجموعه‌ای قواعد و اصول را ابداع، و برای اعضای خود نقش‌های متنوعی تعیین می‌کند۱٫ خانواده درمانیِ ساختاری فرض می‌کند که خانواده‌ها یک الگوی ارتباطی قابل ملاحظه با دیگران دارند و از این‌رو، می‌توان تعامل خرده سیستمی متفاوتی از قبیل زیرمجموعه والدینی، زیرمجموعه برادر ـ خواهری را مشاهده کرد۲٫ خرده سیستم‌ها، زیرمجموعه‌های درون‌الگوی بزرگ‌تر خانواده‌اند که هر یک نقش خاص خود را دارند که باید انجام دهند. مرزهای قابل تعریفی بین این زیرمجموعه‌ها وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.۳ از دیدگاه خانواده درمانی ساختاری که بر نظریة سیستم‌ها مبتنی است، مرز‌ها خطوط نامرئی هستند که افراد یا زیرمنظومه‌ها را از نظر روانی از هم جدا می‌کنند۴ و به تشکیل زیرسیستم‌های خانواده می‌انجامند.۵ مرزهای درون خانواده از لحاظ انعطاف‌پذیری یا نفوذپذیری با یکدیگر تفاوت دارند، و میزان دسترسی به هر خرده‌نظام، ماهیت و فراوانی ارتباط و تماس میان اعضای خانواده را تعیین می‌کند. نوع مرزها در روابط بین اعضای خانواده تأثیر دارند.۶

بر طبق دیدگاه خانواده درمانی ساختاری، مرزها می‌توانند، گسسته، درهم تنیده و بهنجار باشند. در مرزهای گسسته یا خشک، ساختارِ سالم، نظم یا قدرت دیده نمی‌شود، و پیوند بین اعضای خانواده ضعیف است۷٫ اعضای خانواده‌های با مرز گسسته، ممکن است مستقلانه عمل کنند، اما گرفتار یک احساس استقلال مسخ شده‌اند و از فقدان حس وفاداری و تعلق و قابلیت بهم وابستگی و طلب حمایت مورد نیاز رنج می‌برند.۸ در این خانواده‌ها روابط بین افراد بسیار خشک و سخت است و رفتارهای اعضا روی هم تأثیر کمی ‌دارد.۹ مرزهای درهم تنیده به شدت گنگ و نامتمایزند. بنابراین به سادگی از سوی سایر اعضای خانواده مورد تجاوز قرار می‌گیرند و مرزهای هر خرده‌نظام در خانواده‌های به هم تنیده، در حدی ناچیز تفکیک شده است و به سادگی می‌توان از آن عبور کرد.۱۰ رفتار یک عضو خانواده بی‌درنگ روی دیگران اثر می‌گذارد، و استرس یکی از افراد شدیداً از مرزها عبور می‌کند و به سرعت در سایر زیر منظومه‌ها منعکس می‌شود.۱۱ در مرزهای بهنجار یا واضح، هریک از خرده‌نظام‌ها در عین اینکه مستقل از هم عمل می‌کنند، با هم متحدند. اعضای هر خرده‌نظام در عملکرد خرده‌نظام دیگر مداخله نمی‌کنند و سلسله مراتب قدرت در خانواده برقرار می‌باشد۱۲٫ یکی از عوامل مؤثر در تعیین نوع مرزهای درون خانواده، مذهب و جهت‌گیری مذهبی است.

مذهب سیستم سازمان‌یافته‌ای از باورها شامل مشارکت، سنت، ارزش‌های اخلاقی، رسومات، مشارکت در یک جامعه دینی برای اعتقاد راسخ‌تر به خدا یا یک قدرت برتر است۱۳٫ جهت‌گیری مذهبی به منزلة مرجعیت بخشیدن به ساختار روابط و مناسبات انسان در تمام ابعاد آن، در پرتو رابطه انسان با خدا تعریف شده است۱۴٫ باورهای مذهبی شیوه‌های مؤثری برای مقابله با مصائب، تجارب دردناک و نشانه‌های بیماری است و همچنین در زمان مشکلات و ناراحتی‌ها بر چگونگی روابط انسانی اثر می‌گذارد۱۵٫ باورهای مذهبی اعضای یک خانواده می‌تواند بر شیوة ارتباط آنها با یکدیگر و حفظ جایگاه و مرزهایی که بین اعضای خانواده وجود دارد، تأثیر زیادی داشته باشد.۱۶

بین مذهب و خانواده رابطه‌ای دوطرفه وجود دارد؛ اعمال و عقاید مذهبی می‌توانند نیروی تازه‌ای به خانواده و اعضای آن ببخشند و به ترتیب مشارکتشان را در تجارب معنوی بیشتر و ایمان اعضا را قوی‌تر کنند. به علاوه، اعمال و باورهای مذهبی ناگوار و ناراحت کننده می‌تواند به خانواده و اعضایش و روابط آنها آسیب وارد کند۱۷٫ تحقیقات نشان داده است که مذهب در چگونگی روابط بین اعضای خانواده تأثیر دارد و جهت‌گیری مذهبی تا حد زیادی تعیین کنندة نوع روابط بین اعضای خانواده است۱۸ و به عنوان بخش مکمل و یکپارچة یک ازدواج تلقی می‌گردد۱۹٫ برای مثال در پژوهش اروین(۲۰۰۸) مشخص گردید که مذهب همبستگی معناداری با روابط اعضا در خانواده دارد. تحقیقاتی که آثار اَعمال و باورهای مذهبی و درگیری جمعی را روی عملکرد خانواده، شیوه‌های والدینی، پویایی‌های خانواده و پیوندهای بین نسلی بررسی می‌کنند، در حال افزایش است. محققان پی بُرده‌اند که حوزة وسیعی از سنت‌های دینی مطابق با خانواده‌های معاصر است.۲۰ با این حال پژوهشی که به طور مستقیم نقش مذهب و جهت‌گیری مذهبی را در نوع و شکل‌گیری مرزهای خانواده در کانون بررسی قرار داده باشد، یافت نشد. با توجه به اینکه جامعة ایران جامعه‌ای مذهبی شناخته می‌شود و از آنجا که مذهب و ابعاد جهت‌گیری مذهبی در روابط بین اعضای خانواده نقش مهمی را ایفا می‌کنند، پرداختن به نقش مذهب در روابط خانوادگی ضروری به نظر می‌رسد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ابعاد جهت‌گیری مذهبی با مرزهای ارتباطی خانواده است. بر این اساس پرسش‌های پژوهش حاضر عبارت‌اند از: ۱- آیا بین مؤلفه‌های جهت‌گیری مذهبی (مذهب‌گرایی، سازمان نیافتگی، ارزنده‌سازی و کامجویی) و مؤلفه‌های مرزهای ارتباطی خانواده (تنیدگی مرزهای بیرون از خانواده، تنیدگی مرزهای درون خانواده، گسستگی مرزهای بیرون خانواده، گسستگی مرزهای درون خانواده، بهنجاری مرزهای بیرون خانواده و بهنجاری مرزهای درون خانواده ) رابطه وجود دارد؟ ۲٫ هریک از مؤلفه‌های جهت‌گیری مذهبی به چه میزان مؤلفه‌های مرزهای ارتباطی خانواده را تبیین می‌کنند؟


 

روش‌شناسی پژوهش

جامعة آماری، نمونه و روش نمونه‌گیری

پژوهش حاضر در چار چوب یک طرح غیر آزمایشی، از نوع همبستگی انجام شده است. جامعة آماری این پژوهش کلیة خانواده‌های ساکن در شهرستان نکاست؛ خانواده‌هایی که بین والدین آنها بین ۲۵ تا ۵۰ ساله و دارای فرزند بودند. نمونة مورد نظر شامل ۱۰۰ خانواده بود که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای تصادفی انتخاب شدند و مورد آزمون قرار گرفتند. روش نمونه‌گیری بدین شکل بود که با مراجعه به شهرداری نکا و تهیة نقشه خیابان‌ها، هر خیابان به عنوان یک خوشه در نظر گرفته شد. سپس از هر خوشه ۵ خوشه به صورت تصادفی انتخاب شد و از هر خوشه ۲۰ خانواده که ویژگی مورد نظر را را دارا بودند، انتخاب شدند. بدین ترتیب از بین خوشه‌ها ۱۰۰ خانواده انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های مربوط به پژوهش پاسخ دادند. گفتنی است که پیش از تکمیل پرسشنامه‌های مورد نظر توسط آزمودنی‌ها، پژوهشگران توضیحاتی در زمینة هدف پژوهش و شیوة تکمیل مقیاس­های به کار برده شده برای آزمودنی­ها ارائه کردند. برای بررسی داده‌ها از میانگین، انحراف معیار، همبستگی پیرسون و همبستگی بنیادی با استفاده از نرم افزار SAS استفاده شد. تحلیل همبستگی بنیادی رابطة دو مجموعه متغیر را در یک گروه بررسی می‌کند.۲۱ قبل از تحلیل داده‌ها، پیش‌فرض‌های تحلیل واریانس چندمتغیری، بررسی و نتایج چولگی و کشیدگی متغیرها نشان داد که توزیع نمره‌های آزمون‌ها نرمال است. مجموعه متغیر‌های پیش‌بین را چهار متغیر (مذهب‌گرایی، سازمان نیافتگی، ارزنده‌سازی و کامجویی) و مجموعه متغیر‌های ملاک را شش متغیر (تنیدگی مرزهای بیرون از خانواده، تنیدگی مرزهای درون خانواده، گسستگی مرزهای بیرون خانواده، گسستگی مرزهای درون خانواده، بهنجاری مرزهای بیرون خانواده و بهنجاری مرزهای درون خانواده)، تشکیل می‌دهند.

ابزار سنجش

 

15,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله عوامل تربیت عاطفی فرزندان در خانواده؛ برگرفته از احادیث
 • تحقیق کمی‌سازی و سنجش سبک زندگی اسلامی
 • تحقیق رابطه بین جهت‌گیری مذهبی و تاب‌آوری در بین مادران دارای فرزندان مبتلا به بیماری
 • تحقیق رابطه ابعاد جهت‌گیری مذهبی با پایداری هیجانی
 • مقاله رابطه‌ جهت‌گیری مذهبی با اختلالات روانی و پیشرفت تحصیلی
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۱ بهمن , ۱۳۹۵
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.