مقاله اثرات شوری در کشاورزی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله اثرات شوری در کشاورزی مربوطه  به صورت فایل ورد  wordو قابل ویرایش می باشد و داری ۱۰۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله اثرات شوری در کشاورزی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده: ۱

مقدمه: ۲

۱-۱ ویژگیهای گیاه گندم : Triticum aestivum.. 3

1-2اهمیت اقتصادی و غذایی گندم و اختصاصات اکولوژیکی آن: ۴

گندم ((Triticum aestivum: 4

1-3 تیپهای مختلف گندم: ۴

۱-۳-۱ تیپهای زمستانه: ۴

۱-۳-۲ تیپهای بهاره: ۵

۱-۳-۳ تیپهای حد واسط: ۵

۱-۴ ویژگیهای گیاه لوبیا: ( Phaseolus vulgaris) 6

1-4-1 مشخصات گیاه لوبیا سبز : (Phaseolus vulgaris): 6

1-4-2- طرق مصرف: ۸

۱-۴-۳- اکولوژی لوبیا سبز: ۸

۱-۵ اشاره‌ای به فیزیولوژی رویش دانه: ۹

۱-۶ نقش‌های متفاوت تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بر جوانه‌زنی بذر: ۱۱

۱-۶-۱ جیبرلین‌ها: ۱۱

۱-۶-۲ اتیلن: ۱۱

۱-۶-۳ سیتوکنین‌ها: ۱۲

۱-۷ عوامل محیطی که بر روی جوانه‌زنی بذر تأثیر می‌گذارند: ۱۳

۱-۷-۱ آب: ۱۳

۱-۷-۲ دما: ۱۳

۱-۷-۳ تهویه: ۱۴

۱-۷-۴ نور: ۱۴

۱-۸  تنش‌های محیطی: ۱۵

۱-۸- ۱ تنش شوری: ۱۷

۱-۹ شوری در جهان: ۱۸

۱-۱۰ شوری در ایران: ۲۰

پراکنش مناطق شور در ایران. ۲۰

۱-۱۱ شوری در گرگان: ۲۱

۱-۱۲ شوری آب و شوری خاک: ۲۱

۱-۱۳ شوری و گیاه: ۲۲

۱-۱۴ آثار شوری در گیاه: ۲۳

۱-۱۴-۱ شوری و رویش دانه: ۲۶

۱-۱۴-۲ اثر شوری بر سایر مراحل رشد: ۲۷

۱-۱۴-۳ اثرات شوری بر ساختمان و اندام گیاهی: ۲۸

۱-۱۵  اثرات متقابل شوری و محیط (دما- نور- رطوبت و…) ۳۰

۱-۱۶-۱ اکسین: ۳۲

۱-۱۶-۲ سیتوکنین‌: ۳۲

۱-۱۶-۳ جیبرلین: ۳۲

۱-۱۶-۴ اتیلن: ۳۳

۱-۱۷ مقاومت گیاهان زراعی در برابر شوری خاک: ۳۴

۱-۱۸ حذف تنش شوری: ۳۵

۱-۱۹ فیزیولوژی سازش در برابر تنش شوری: ۳۵

۱-۲۰  مقدار نسبی آب (RWC): 38

1-21 یون‌ها: ۴۱

۱-۲۱-۱ کلر: ۴۱

۱-۲۱-۲ پتاسیم: ۴۲

۱-۲۱-۳ کلسیم: ۴۲

۱-۲۱-۴ منیزیم: ۴۴

۲-۱  ابزار مورد نیاز: ۴۵

۲-۲  مواد مورد نیاز: ۴۵

۲- ۳ آماده کردن مواد اولیه: ۴۷

۱-۳-۲ کینتین: ۴۷

۲-۳-۲ نیترات نقره ۰۲۵/۰ نرمال: ۴۷

۲-۳-۳ محلول EDTA  ۰۱/۰ نرمال: ۴۷

۲-۳-۴  محلول  NaOH 5/2 نرمال: ۴۷

۲-۳-۵ محلول آمونیاک: ۴۸

۲-۳-۶ محیط کشت MS: 48

2-4  شرح آزمایشات : ۴۸

۲-۵ روش تهیه محیط کشت : ۴۹

۲-۶ مراحل کشت بذر. ۵۱

۲-۷ اندازه گیری وزن تر و وزن خشک گیاهان: ۵۳

۲-۸ اندازه گیری درصد جوانه زنی: ۵۳

۲-۹- اندازه گیری یونها ۵۴

۲-۹-۱- کلر. ۵۴

۲-۹-۲- اندازه گیری یون کلسیم و منیزیم: ۵۵

۲-۹-۲-۱- اندازه گیری یون کلسیم: ۵۵

۲-۹-۲-۲- اندازه گیری یون منیزیم: ۵۵

۳-۱ اثر شوری و هورمون سیتوکنین بر جوانه‌زنی بذرهای گندم (رقم تجن): ۵۶

۳-۲ اثر شوری و هورمون سیتوکنین بر طول دانه‌رستهای گندم: ۵۸

۳-۲-۱ ساقه: ۵۸

۳-۳- اثر شوری و هورمون سیتوکینین بر وزن تر و وزن خشک ساقه در گیاه گندم: ۶۰

۳-۳-۱- وزن تر ساقه گندم. ۶۰

۳-۴- اثر شوری و هورمون سیتوکینین بر طول ریشه‌های دانه‌رست گندم: ۶۳

۳-۵- اثر شوری و هورمون سیتوکنین بر وزن تر و وزن خشک ریشه در گیاه گندم: ۶۶

۳-۵-۱- وزن تر ریشه: ۶۶

۳-۵-۲- وزن خشک ریشه: ۶۶

۳-۶- اثر شوری و هورمون سیتوکنین بر میزان یونهای کلسیم و منیزیم و کلر در اندامهای هوایی گیاه گندم: ۶۸

۳-۶-۱- کلسیم: ۶۸

۳-۶-۲- منیزیم: ۷۱

۳-۶-۳- کلر: ۷۲

۳-۷- اثر شوری و هورمون سیتوکنین بر جوانه زنی بذرهای لوبیا: ۷۴

۴-۱- تفسیر نتایج حاصل از جوانه زنی بذر گندم: ۷۷

۴-۲- تفسیر نتایج حاصل از طول دانه رستهای گندم: ۷۸

۴-۳- تفسیر نتایج حاصل از وزن تر و وزن خشک ساقه گیاهان گندم: ۷۸

۴-۴- تفسیر نتایج حاصل از طول ریشه گیاهان گندم: ۷۹

۴-۵- تفسیر نتایج حاصل از وزن تر و وزن خشک ریشة گیاهان گندمی: ۸۰

۴-۶- تفسیر نتایج حاصل از میزان یونهای کلر، کلسیم و منیزیم در اندامهای هوایی گیاهان گندم: ۸۰

۴-۷- تفسیر نتایج حاصل از جوانه زنی بذرهای لوبیا سبز: ۸۲

منابع فارسی و لاتین.. ۸۴

چکیده:

شوری یکی از مسائل بسیار مهم در رابطه با کشت گیاهان و گسترش کشاورزی است که عامل محدود کنندة اساسی در تولیدات کشاورزی است. مهمترین تاثیر شوری در رابطه با جوانه زنی بذر و رشد رویشی گیاهان می‌باشد.

با توجه به اثرات تحریک کنندگی هورمونهای گیاهی به ویژه سیتوکینین‌ها، اثر این هورمون در تحمل و مقابله در گیاه گندم (Triticum aestivum) و لوبیا (Phaseolus vulgaris) با شوری در شرایط جوانه زنی بذر و رشد دانه رست مورد بررسی قرار گرفت.

در این پژوهش غلظتهای مختلفی از نمک کلرور کلسیم (۰ و ۲۰ و ۴۰ و ۸۰ میلی‌مول) توام با غلظتهای مختلفی از محلول سیتوکینین (۰ و ۵/۰ و ۱ و ۵/۱ میلی‌مول) در محیط کشت MS به کاربرده شدند.و به این ترتیب ۱۶ تیمار مختلف با ۴ تکرار را تشکیل دادند.

نتایج بدست آمده نشان داد که شوری‌های کم،(۲۰ میلی مول ) اثر چندانی بردرصد جوانه‌زنی بذر گندم نداشت ولی شوری نسبتا زیاد(۸۰ میلی مول )تا حدودی درصد جوانه‌زنی بذر گندم را کاهش می‌داد. با توجه به این که گندم (رقم تجن)  نسبت به شوری تا حدودی مقاوم می‌باشد،پژوهش حاضر نیز نشان داد که شوری‌های کم، اثر چندانی بروی کاهش جوانه‌زنی بذر گندم نداشت.

جوانه‌زنی بذرهای لوبیا (رقم جماران) نیز در شوری نسبتا زیاد(۴۰ و۸۰ میلی مول) کاهش پیدا کردکه البته با توجه به حساسیت لوبیا نسبت به شوری این امر دور از انتظار نبود..

دانه رستهای گندم در شوری‌های اعمال شده بخوبی رشد کردند ولی با افزایش مقدار نمک محیط کشت میزان رشد اندکی کاهش یافت.در حالی که دانه رستهای لوبیا در شوری‌های پایین(۲۰ میلی مول)  نیز رشد چندانی نداشته و در شوری‌های زیاد (۴۰ و۸۰ میلی مول) نیز اصلا رشد نکردند.

کینتین در غلظتهای کم اثر کمی در افزایش جوانه‌زنی بذرهای گندم و لوبیا داشت ولی غلظت نسبتا زیاد این هورمون در تمام تیمارهای شاهد و شوری اعمال شده در گیاهان گندم و لوبیا باعث افزایش جوانه‌زنی گردید.

غلظت کم کنیتین در تیمارهای شاهد و شوری باعث افزایش رشد گندم شد، ولی در شوری‌های زیاد اثر چندانی بر رشد گندم نداشت که نشان می‌دهد در شوری‌های زیاد گیاه گندم تا حدودی و گیاه لوبیا شدیدا تحت تاثیر تنش شوری قرار  گرفته‌اند و هورمون در شوری زیاد نتوانسته است رشد گیاهان مذبور را افزایش دهد.

مقدمه:

در اکثر کشورهایی که با کمبود مواد غذایی روبرو هستند، کمیت و کیفیت پروتئین مسئله اساسی تغذیه می‌باشد. مطالعات زیاد حاکی از آن است که ترکیب مناسبی از پروتئین گیاهی می‌تواند قسمتی از کمبود پروتئین را جبران نماید. کاربرد مواد شیمیایی از قبیل تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی، ممکن است تظاهر یا بیان ژنوم گیاهان را تغییر دهد به قسمی که آنها بتوانند برای برخی از استرس‌ها از خود مقاومت نشان بدهند. این نوع تغییرات، قابل انتقال وراثتی نیستند، تنها استفاده از تکنولوژی مهندسی ژنتیک است که می‌تواند با تغییر خود ژنوم، یک صفت قابل انتقال وراثتی را بوجود آورد.

بنابراین اگر بتوان گیاهانی را که به شوری حساس و به نحوی در تغذیه انسان مؤثرند را با استفاده از هورمونهای گیاهی یا سایر موارد، بطریقی نسبت به شوری تا حدی مقاوم کرد، خدمت ارزنده‌ای به بشر شده است.

هدف این پژوهش ابتدا بررسی تأثیر شوری بر جوانه‌زنی و رویش بذرهای گیاه گندم

Triticum aestivum) ) و لوبیای سبز (Phaseolus vulgaris) و مقایسة این گیاهان  نسبت به هم و سپس این مسئله است که آیا بکار بردن هورمون گیاهی سیتوکنین می‌تواند تأثیری در بهبود و رویش آنها و بطور کلی مقاوم کردن این گونه‌ها به شوری داشته باشد یا خیر؟

۱-۱ ویژگیهای گیاه گندم 🙁( Triticum aestivum

 غلات عموماً فاقد ریشه‌های ضخیم می‌باشند و ریشه‌های فرعی آنها بطور جانبی و عمیقی گسترش می‌یابد. این ریشه‌ها دو نوع هستند: یکی ریشه‌های اولیه و دیگری ریشه‌های نابجا که پس از ظهور اولین برگ از میانگره‌های زیر خاک منشعب می‌شوند.

ریشه‌ گندم در مقایسه با جو، از گستردگی کمتری برخوردار است و بدین دلیل مقاومت به خشکی آن کمتر و از نظر جذب مواد غذایی از خاک کارایی کمتری دارد.

– قسمت یقه گیاه که ناحیه بین ریشه‌ها و برگهاست، دارای بافتهای مریستمی می‌باشد و این بافت‌ها ریشه و برگ تولید می‌کنند و بدین ترتیب مهمترین قسمت برای غلات زمستانه است زیرا از بین رفتن این قسمت منجر به تلف شدن گیاه می‌شود.

– ساقه غلات دارای تعدادی میانگره توخالی می‌باشد که بوسیلة گره‌هایی به هم وصل می‌شوند. البته بعضی از گونه‌های Triticum، دارای واریته‌هایی هستند که میانگره آنها توپر است. فرم استوانه‌ای و توخالی بودن ساقه تا حدودی باعث استحکام آنها می‌شود.

– اندوسپرم گندم عمدتاٌ از نشاسته تشکیل شده و این نشاسته در ماتریکسی از پروتئین واقع شده است. گلیادین۱ و گلوتنین۲ به مقدار یکسانی پروتئین‌های عمده آندوسپرم را تشکیل می‌دهند. این پروتئین‌ها با آب، کلوئیدی بنام گلوتن را تشکیل می‌دهند. مقدار گلوتن تحت تأثیر عواملی محیطی قرار دارد ولی کیفیت یا خصوصیت آن تابع عوامل ژنتیکی است(۸۴).

          درصد پروتئین دانه گندم عمدتاً تحت تأثیر شرایط محیطی از قبیل رژیم رطوبتی خاک، تأمین مواد غذایی، درجه حرارت، طول روز و طول دوره رسیدن دانه قرار دارد.

پروتئین گندم فاقد اسید آمینه لیزین است و معمولاً بین درصد پروتئین دانه و محتوای لیزین پروتئین یک رابطه معکوس وجود دارد (۲۴).

 ۱-۲اهمیت اقتصادی و غذایی گندم و اختصاصات اکولوژیکی آن:

گندم ((Triticum aestivum:

غلات به دو گروه عمده تعلق دارند: یکی آنهایی که در مناطق معتدله رشد می‌کنند و به آنها معمولاً در غلات «دانه ریز» می‌گویند و شامل: گندم- جو- چاودار و یولاف می‌باشند و دیگری غلات مناطق حاره که شامل ذرت- سورگم- ارزن و برنج می‌باشند.

از چهار غله مناطق معتدله فقط دو نوع آن؛ یعنی گندم و جو به طور گسترده‌ای در جهان کشت می‌شوند. گرچه برنج غذای اصلی بسیاری از مردم جهان را تشکیل می‌دهند ولی گندم در بین همه غلات از نظر سطح زیر کشت و تولید سالانه در درجة اول اهمیت قرار دارد.

گونه زراعی Triticum aestivum دارای چندین زیر گونه است که از نظر ژنتیکی بسیار به هم نزدیک هستند و با این وجود از نظر کشاورزی دارای ارزشهای متفاوتی می‌باشند و از بین آنها تنها گونة T. vulgare در سطح جهانی کشت می‌شود و چنان سازگاری گسترده‌ای دارد که اکثر واریته‌های گندم زراعی در مناطق خشک و مرطوب متعلق به این زیر گونه می‌باشند (۲۴).

۱-۳ تیپهای مختلف گندم:

در مواردی که رطوبت و مواد غذایی محدود نباشد، رشد و نمو گندم بستگی به درجه حرارت و طول روز خواهد داشت. براساس واکنش‌های فتوپریودی و ترموپریودی که این گیاه دارد، سه تیپ گندم را می‌توان متمایز ساخت:

۱-۳-۱ تیپهای زمستانه:

این تیپ گندم برای اینکه بتواند به هنگام طولانی شدن ساعات روز از مرحله رویش به مرحلة زایش منتقل شود برای چندین هفته احتیاج به درجه حرارت کم (صفر تا ۸ درجة‌ سانتیگراد) دارد.

۱-۳-۲ تیپهای بهاره:

این تیپ گندم برای اینکه به مرحلة‌ زایش برود احتیاج به درجة‌ حرارت کم ندارد و معمولاً در روزهای کوتاه رشد می‌کند و هنگامی که روزها به اندازة کافی طولانی شند، به گل می‌رود.

۱-۳-۳ تیپهای حد واسط:

این تیپ، حد واسط تیپ زمستانه و بهاره است. اختلاف آنها با تیپهای زمستانه عدم وابستگی آنها به درجه حرارت کم برای وارد شدن به مرحلة گلدهی و اختلافشان با تیپهای بهاره، عدم رشد و نمو آنها در طول روزهای کوتاه زمستان است.

حداقل درجه حرارت لازم برای رشد گندم ۴-۳ درجة‌ سانتیگراد حد مطلوب آن ۲۵ درجه و حداکثر آن ۳۲-۳۰ درجه است. با افزایش دما بیشتر از این محدوده، درصد جوانه‌زنی نیز بشدت کاهش می‌یابد (۲۲).

دانه گندم و جو پس از اینکه به اندازة کافی آب جذب کردند و محتوای آب بافتهای آنها به ۵۰-۴۰ درصد رسید و شرایط از نظر درجه حرارت و تهویه مناسب بود، شروع به جوانه زدن می‌کنند.

هر چه درجه حرارت کمتر باشد، سرعت جوانه‌زدن آهسته‌تر خواهد بود و در درجه حرارت کمتر از ۴ درجه، جوانه زدن کاملاٌ متوقف می‌شود. در درجه حرارت بالاتر از ۲۳ درجه، جوانه‌زدن نامنظم می‌شود و بذوری که جوانه زده‌اند، مورد حمله بیماریها قرار می‌گیرند (۲۴).

تأثیر عواملی نظیر حرارت، pH، غلظت عناصر، نور و سرما در فرآیند جوانه‌زنی به اثبات رسیده است(۴۶-۶۸-۸۵-۹۷).

– حساسیت ارقام مختلف به شوری نیز متفاوت است. در زمینهای شور از یک طرف گیاه از نظر آب مورد نیاز با مشکل مواجه است و از طرف دیگر آنتاگونیسم‌یونهای Cl و Na+و  عدم جذب آنیونها و کاتیونهای ضروری نظیر Ca2+ و No3 باعث مهار و کاهش جوانه‌زنی در زمینهای شور می‌شود(۳۳-۳۹).

جوانه زنی مانند یک فعالیت آنزیماتیک متأثر از pH می‌باشد، ممکن است pH های مختلف با تأثیر بر جذب یونی جوانه‌زنی را کنترل نمایند(۹۶).

۱-۴ ویژگیهای گیاه لوبیا: ( Phaseolus vulgaris)

 

100,000 ریال – خرید

 تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله شوری خاک
 • پاورپوینت تنش شوری
 • پاورپوینت مدیریت علفهای هرز گندم
 • پاورپوینت اکولوژی گندم
 • پایان نامه اهمیت اقتصادی و تغذیه ای گندم
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۲۱ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.