مقاله اختلالات جنسی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله اختلالات جنسی  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله اختلالات جنسی  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه  ۵
۱-رابطه جنسی چیست؟  ۶
۲-میل جنسی چیست؟  ۶
۳-طبقه بندی نابهنجاری های جنسی در زن و مرد  ۷
۳-۱ انحرافهای جنسی (پارافیلیا):  ۸
۳-۲اختلال هویت جنسی  ۹
۴-نابهنجاری های کارکرد جنسی (نارسا کنش جنسی )  ۱۰
۵-درمان نابهنجاریهای جنسی  ۱۱
۵-۱- نظریه رفتار گرایی  ۱۲
۵-۲-نظریه رفتاری شناختی  ۱۳
۶-تکنیک های رفتاری  ۱۴
۶-۱- تمرکز حسی(۱): لذت بردن از نواحی غیر جنسی  ۱۴
۶-۲- تمرکز حسی(۲): لذت بردن از نواحی جنسی  ۱۵
۶-۳-تکالیف خود پایی  ۱۵
۶-۴-آموزش آرمیدگی  ۱۵
۶-۵-آموزش بیان هیجانها و خود ابرازی جنسی   ۱۶
۷-تکنیک های رفتاری شناختی  ۱۷
۷-۱- آموزش خیالپردازی  ۱۷
۷-۲-مهارتهای تمرکز –توجه  ۱۸
۷-۳-افزایش آگاهی و دانش جنسی  ۱۹
۷-۴- بازسازی نگرش ها و باورهای غیرمنطقی جنسی  ۱۹
۷-۵-افزایش خود گویی های مثبت  ۲۰
۸-نمونه هایی از پژوهش های انجام شده درخصوص درمان رفتاری و رفتاری شناختی اختلالات جنسی  ۲۰

فهرست منابع

–        اسپنس،س(۱۳۸۰) درمان اختلالات جنسی، ترجمه حسن توزند جانی و همکاران، تهران: انتشارات پیک فرهنگ

–        آرمان ، س؛ حسن زهرایی(۱۳۸۲) تشخیص و درمان اختلالات جنسی ،اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان

–        اوحدی، ب (۱۳۸۰). تمایلات و رفتارهای جنسی انسان. اصفهان: نشرآتروپات.

–        جهانفر، ش؛مولایی نژاد، م(۱۳۸۰) درسنامه اختلالات جنسی . تهران؛ بیژه: نشر صالحی

–        دژکام، م.ر(۱۳۸۰) روانشناسی اختلالات جنسی (روشهای تشخیص و درمان اختلالات جنسی زنان و مردان) تهران: انتشارات خوشه.

–        دیوید سون، ج.س؛ گلد فرید م.ر(۱۳۷۱) رفتارهای درمانی بالینی. ترجمه احمدی، الف.تهران: مرکز نشردانشگاهی.

–        صادقی، جانبهان، میل جنسی(۱۳۷۳). محرومیت جنسی و اضطراب. تهران نشر مفید.

–        کاپلان، ۵ و سادوک ،ب(۱۳۸۲) خلاصه روانپزشکی علوم رفتاری روانپزشکی بالینی، ترجمه پور افکاری،ن. تهران: نشر آب: آینده سازان.

–        منابع انگلیسی

–              Dekker, everead ,j(1981).a compqrison of sextherapy and commuiniction therapy cpuples com planinig of orgic dystunction , jourples of sextherapy martial therapy(4): 278-89

–         Holvorsen. J. s , metzm. E (1992), sexthal dysfntion part : diagnosis,management and prgonsis the gornal of the American board of family practiv=ce 5(2); 175-192

–         Mathe wesma,bandroroft j, witehed a hachm ann a julier d gath, d shw, p(19863) , the  behaviorl treatmeth of sexual inadaauay: a com pretive study , behavior research and tnrapy, 14/422-436.

 

مقدمه

در فطرت انسان فراتر از عشق به خدا و انبیاء، عشق به موجودات زمین نیز وجود دارد و زیباترین جلوه های عشق ازکانون گرم خانواده منشا می گیرد. از آنجا که زن و مردی با هم پیوند زناشویی می بندند و جزئی از فطرت انسانی یعنی غریزه جنسی به تکامل می رسد و بدون رفتن به بیراهه در قالبی مطمئن و ایمن، مرتفع می شود تا مبنای آرامش گردد و راه انسان را در رسیدن به انسانیت خویش هموار سازد(جهانفر و مولایی نژاد،۱۳۸۰)

انگیزه و میل جنسی همانند سایر انگیزه های بنیادین آدمی بخش جدایی ناپذیر ماهیت زیستی،روانی و اجتماعی او را تشکیل می دهد و روشن است که کیفیت ارضای این انگیزه نقش بسیار مهمی را درسلامت فرد و اجتماع و دستیابی به آرامش ایفا می کند. بسیاری از مشکلات انسان امروزی حاصل عدم ارضای صحیحی میل جنسی و ناآگاهی به ابعاد پیچیده این انگیزه بنیادین است(نیکخو و آوادیس پانس،۱۳۸۰)

از این رو در این نوشتار در ابتدا به تعریف رابطه و میل جنسی می پردازیم و بعد به مفاهیمی در رابطه با اختلالات جنسی و در آخر به راهکارهایی برای درمان آنها می پردازیم.

۱-رابطه جنسی[۱] چیست؟

رابطه جنسی در ابتدایی ترین سطح خود، دو نیاز مهم و وابسته به هم انسان را برآورده می سازد. تولید مثل و احساس لذت خاص جسمانی و هیجانی. انگیزه اولیه فعالیت جسمانی، به طوری که تقریباً درمیان همه انسان ها معمول است. لذتی است که ایجاد می کند.

به ندرت درطول عمر جنسی خود، تولید مثل هدف اولیه فعالیت جنسی بوده است. هردو عمل فوق حائز اهمیت است؛ یکی به علت لذت بی همتایی که شخص از شریک جنسی خود  می برد به او می دهد و دیگری به دلیل برآورده ساختن هدف بسیار مطلوب خانوادگی و به مفهومی دیگر با تاکید بر جنبه غریزه بشر، که تداوم زندگی نوع بشر و حفظ عضویت در گروه های اجتماعی خاص به ویژه گروه های ملی و مذهبی است. (نیکخو و آوادیس پانس،۱۳۸۰)

۲-میل جنسی[۲] چیست؟

میل جنسی از جمله تمایلاتی است که در بین تمامی موجودات عالم مشترک بوده و ریشه غریزی[۳] و فطری[۴] آن مسلم می باشد، اما چگونگی بروز و ظهور این میل و معطوف شدن به نوعی رفتار جنسی[۵] به آمادگی قبلی و همچنین به پختگی مجموعه عوامل روانی و جسمانی بستگی دارد که به فرد امکان رابطه جنسی  را می دهد و بدون این آمادگی، انگیزش جنسی که مهمترین و اولین مرحله در رفتار جنسی است شکل نمی گیرد. این آمادگی بعد از دوره بلوغ[۶] به وجود می آید و به شکل یک نیاز بیولوژیک و روانی بسیارقوی ظاهر می شود و درصدد تخلیه و ارضاء[۷] خود (صادقی جانبهان،۱۳۷۳)

با وجود این، این نیاز زیستی به عنوان انگیزه ای نیرومند و پیچیده با سایر خواسته های بیولوژیک تفاوت اساسی دارد. به طور مثال برخلاف تغذیه، نقش تعیین کننده ای در ادامه حیات یک جاندار نداشته و برای زنده ماندن، ارضا یا عدم ارضای آن به عنوان یک ضرورت محسوب نمی شود؛ اما غذا خوردن ازکمبود بافت ها و نیازهای جسمی کاسته و موجب کارکرد دوباره آنها می شود؛ اما رفتار جنسی نه تنها انرژی ارگانیسم را ترمیم نمی کند بلکه خود نیاز به انرژی دارد. وجود رفتار جنسی به ترکیب و تکمیل عوامل درونی(هورمون ها و مکانیزم های مغز)  و عوامل بیرونی(محرک های محیطی، اکتسابی یا غیر اکتسابی) بستگی دارد. با این که پایه های میل جنسی ،فطری و غریزی می باشد ان تاثیر عوامل محیطی درچگونگی ظهور و مبدل شدن به رفتار جنسی غیرقابل انکار می باشد. چه بسا ممکن است عوامل فرهنگی و محیطی این نیاز بیولوژیک را شدیداً تحت اشباع خود قرار دهد.(همان)

۳-طبقه بندی نابهنجاری های جنسی در زن و مرد

راهنمای آماری و تشخیصی اختلالات روانی(dsm-5) اختلالات جنسی را به ۳ دسته اصلی تقسیم می کند: کژ کاری های جنسی[۸]، انحرافات جنسی[۹] و اختلال هویت جنسی[۱۰] (نیکخو و آوادیس پانس،۱۳۸۰)در زیر هرکدام ازطبقه های فوق را به اختصار توصیف می کنیم:

۳-۱ انحرافهای جنسی (پارافیلیا):

واژه پارافیلیا از دو واژه لاتین به معنی پارا : خارج از وضعیت طبیعی و فیلیا عشق آمده است. انحرافها یا نابهنجاری های جنسی با کنش های جنسی شدید، تخیلات تکرار شونده یا رفتار های مربوط به اشاعه فعالیتها یا موقعیت های غیر معمولی مشخص می شوند و از نظر بالینی موجب نگرانی یا آسیب قابل ملاحظه ای در کارکرد اجتماعی و شغلی یا دیگر زمینه های مهم می شود. این رفتار جنسی معمولاً مشتمل بر این موارد می شوند: ۱- اشیا غیرانسانی ۲- رنجاندن یا تحقیر کردن خود یا شریک جنسی ۳- کودکان یا دیگر اشخاص ناراضی که حداقل به مدت ۶ ماه رخ می دهد(اوحدی،۱۳۷۹)، نابهنجاری های جنسی عبارتند از:


[۱] sexuality

[2]Sexuality desir

[3] Instinective

[4] In nate

[5] Sexuality behavior

[6] puberfy

[7]satifaction

[8] [8]Sexuality funtions

[9]papaphilias

[10] Gender identity disrders

 

25,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله عوامل سبب ساز گرایش زنان و مردان متاهل به رابطه نامشروع جنسی
 • تحقیق عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن
 • برچسب ها : , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.