مقاله ارائه روشی برای طراحی مبتنی بر سرویس


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله ارائه روشی برای طراحی مبتنی بر سرویس مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۳۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله ارائه روشی برای طراحی مبتنی بر سرویس نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده  ۱
مقدمه  ۲
فصل اول: کلیات معماری سرویس گرا
۱-۱) تعاریف اولیه  ۵
۱-۱-۱) سبک معماری مبتنی بر سرویس  ۵
۲-۱) اهداف تحقیق  ۷
۳-۱) پیشینه تحقیق  ۸
۴-۱) روش کار و تحقیق  ۱۰
۵-۱) مقایسه ای بر مدلهای توسعه وابسته به معماری  ۱۱
۱-۵-۱) توسعه مبتنی بر object  ۱۱
۲-۵-۱) توسعه مبتنی بر مؤلفه  ۱۲
۳-۵-۱) محاسبات توزیع یافته  ۱۳
۴-۵-۱) معماری سرویس گرا  ۱۴
۱-۴-۵-۱) توسعه مبتنی بر سرویس  ۱۵
۲-۴-۵-۱) قابلیتهای معماری سرویس گرا  ۱۷
۶-۱) مؤلفه های SOA  ۱۸
۷-۱) اصول سرویس گرائی۲۱
۸-۱) سرویس گرائی و تشکیلات سازمانی  ۲۷
۱-۸-۱) لایه های سرویس    ۲۹
۱-۱-۸-۱) لایه سرویس کاربردی  ۳۲
۲-۱-۸-۱) لایه سرویس تجاری  ۳۴
۳-۱-۸-۱) لایه سرویس همنوائی  ۳۴
۲-۸-۱) سرویسهای Agnostic  ۳۷
فصل دوم : تحلیل مبتنی بر سرویس
۱-۲) چرخه حیات معماری سرویس گرا  ۴۰
۲-۲) استراتژیهای تحویل SOA  ۴۱
۱-۲-۲) روش پایین به بالا  ۴۱
۲-۲-۲) روش بالا به پایین  ۴۳
۳-۲-۲) روش Meet-In-The-Middle    ۴۵
۳-۲) تحلیل سرویس گرا  ۴۷
۱-۳-۲) اهداف تحلیل سرویس گرا  ۴۷
۲-۳-۲) پروسه تحلیل سرویس گرا  ۴۸
فصل سوم : الگوها و اصول طراحی
۱-۳) نکات قابل توجه طراحی  ۵۲
۱-۱-۳) مدیریت دانه بندی سرویس و مؤلفه  ۵۲
۲-۱-۳) طراحی برای قابلیت استفاده مجدد  ۵۳
۳-۱-۳) طراحی برای قابلیت ترکیب سرویس  ۵۴
۱-۳-۱-۳) اتصال و همبستگی۵۴
۲-۳) رهنمودهای عمومی  ۵۵
۱-۲-۳) استانداردهای نامگذاری   ۵۵
۲-۲-۳) طراحی عملیات سرویس به شکلی که ذاتا قابل توسعه باشد  ۵۶
۳-۲-۳) تعیین متقاضیان مطرح سرویس  ۵۶
۳-۳) الگوهای طراحی و انواع معماری  ۵۷
۱-۳-۳) الگوها  ۵۸
۲-۳-۳) طراحی بنیادی  ۵۹
فصل چهارم : راهکار پیشنهادی
۱-۴) مرحله ۱ بازبینی لایه بندی سیستم SOA  ۶۴
۱-۱-۴) فعالیت ۱ مروری بر استراتژیهای لایه بندی  ۶۴
۲-۱-۴) فعالیت ۲ بازبینی لایه بندی فاز تحلیل  ۶۶
۳-۱-۴) فعالیت ۳ معرفی لایه های تخصصی تر  ۶۷
۱-۳-۱-۴) لایه داده  ۶۷
۲-۳-۱-۴) لایه دسترسی سرویس  ۷۰
۳-۳-۱-۴) لایه تعامل   ۷۱
۲-۴) مرحله ۲ تحلیل تغییرپذیری  ۷۷
۱-۲-۴) فعالیت ۱ شناسایی انواع تغییرپذیری  ۷۹
۲-۲-۴) فعالیت ۲ مدلهای موجود برای تغییرپذیری  ۸۳
۳-۲-۴) فعالیت ۳ گروهبندی و مدلسازی تغییرپذیری  ۸۴
۴-۲-۴) فعالیت ۴ نگاشت نقاط تغییرپذیر  ۸۷
۳-۴) مرحله ۳ سرویسهای فاز طراحی۸۹
۱-۳-۴) فعالیت ۱ تعیین سرویسها  ۹۰
۲-۳-۴) فعالیت ۲ جایگاه سرویسهای کنترلی  ۹۸
۴-۴) مرحله ۴ مروری بر دانه بندی   ۹۹
۱-۴-۴) فعالیت ۱ تکنیک دانه بندی سرویسها و چنددانه ای بودن  ۱۰۲
۲-۴-۴) فعالیت ۲ متدهای چند دانه ای سرویسها  ۱۰۴
۵-۴) مرحله ۵ مدلسازی فرایند   ۱۰۸
۱-۵-۴) استفاده از مدلسازی فرایند برای طراحی معماری سرویس گرا   ۱۰۸
۲-۵-۴) ابزار مدلسازی فرایند  ۱۰۹
۳-۵-۴) فعالیت طراحی فرایند کسب و کار مبتنی بر سرویس  ۱۱۳
فصل پنجم : بررسی موردی
۱-۵) انتخاب بررسی موردی  ۱۱۵
۱-۵) سیستم سفارش کالا  ۱۱۶
۳-۵) تحلیلی بر راهکار پیشنهادی  ۱۳۴
فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۶) نتیجه گیری  ۱۳۶
۲-۶) پیشنهادات  ۱۳۸
مقاله  ۱۳۹
پیوستها  ۱۴۰
منابع و ماخذ
فهرست منابع فارسی  ۱۹۶
فهرست منابع لاتین  ۱۹۷
اختصارات  ۲۰۱

منابع فارسی

۱- مروری بر RUP و قابلیتهای آن در تولید نرم افزار ، سید علیرضا حجازی، ۱۳۸۵

۲- سرویس گرائی و سرویس های وب، مهندس علی روزگار، پائیز ۱۳۸۴

۳- مرجع کامل UML: مهندس مهرداد توانا،مهندس عاطفه شیجونی

۴- کاربرد UML (تحلیل و طراحی شی گرا): مهندس ابوالفضل لاکدشتی

منابع لاتین

 [۱]          Erl , T. : Service-Oriented Architecture: Concepts, Technology, and Design. August 04, 2005.

 [۲]          Krafzig, D., Banke, K. and Slama, D.: Enterprise SOA: Service-Oriented Architecture Best Practices. Prentice Hall PTR, 2004.

 [۳]          Endrei M., et al. Patterns: Service-oriented Architecture and Web Services, Redbook, SG24-6303- 00, April 2004 .

 [۴]          Jørstad, I. , Dustdar, S., Do, V.T. : A Service-Oriented Architecture Framework for Collaborative Services. Enabling Technologies: Infrastructure for Collaborative Enterprise, 2005. 14th IEEE International Workshops on Publication Date: 13-15 June 2005 , pp.121-125.

 [۵]          Emig, C. Weisser, J. Abeck, S.: Development of SOA-based Software Systems – An Evolutionary Programming Approach . Date: February 25 2006 . International Conference on Telecommunications and International Conference on Internet and Web Applications and Services IEEE .

 [۶]          Chang, S.H. and Kim , S.D. : A Variability Modeling Method for Adaptable Services in Service-Oriented Computing. In the proceedings of the 11th International Conference on Software Product Line, Volume , Issue , 10-14 Sept. 2007 Page(s):261 – ۲۶۸ .

 [۷]          Dijkman , R.M. and Dumas, M. : Service-oriented Design: A Multi-viewpoint Approach. International Journal of Cooperative Information Systems 13(4) , 2004, pp. ۳۳۷-۳۷۸٫

 [۸]          Vandersluis, K . , The Benefits of a Data Abstraction Layer for SOA ,” Published: June 16, 2008 SOA Magazine Issue XIX .

 [۹]          Papazoglou, M.P. and van den Heuvel, W.J. “Service-Oriented Design and Development Methodology,” Int’l J. Web Eng. and Technology, vol. 2, no. 4, 2006, pp. 412–۴۴۲٫

 [۱۰]      Thomas, O., Leyking, K., Dreifus , F. , “Using Process Models for the Design of Service-Oriented Architectures: Methodology and E-Commerce Case Study, ” In the proceedings of the 41st  IEEE Hawaii International Conference on System Sciences, 2008 .

 [۱۱]      Service-Oriented Architecture ,Sun Microsystems, Jini Network Technology,chapter 2.

 [۱۲]      Matinlassi, M. , “Comparison of software product line architecture design methods: COPA, FAST, FORM, KobrA and QADA ,”In the proceedings of the 29th International Conference on Software Engineering, IEEE Computer Society, Washington Brussels Tokyo, Scotland, UK, May 26th – 28th  ۲۰۰۴٫ pp. 127 – 136.

[13]      Atkinson, C., et al., Component-based Product Line .Engineering with UML, Addison Wesley, 2001.

 [۱۴]      Sinnema, M., et al., “COVAMOF: A Framework for Modeling Variability in Software Product Families,” In the proceedings of the Third Software Product Line Conference (SPLC 2004), Lecture Notes on Computer Science 3154, Boston, MA, USA, August 2004.

 [۱۵]      Papazoglou , M.P. and Georgakapoulos, G. : Introduction to the Special Issue about Service-Oriented Computing, CACM, October 2003, 46(10): 24-29.

[16]      Papazoglou, M.P. : Principles and Foundations of Web Services: A holistic view, Addison-Wesley, to appear: 2006.

 [۱۷]      Brown , A . , et. al., “SOA Development Using the IBM Rational Software Development Platform: A Practical Guide”, Rational Software, September 2005.

 [۱۸]      Pashov, I., Riebisch, M.: Using Feature Modeling for Program Comprehension and Software Architecture Recovery. In: Amendment to Proceedings 10th IEEE Symposium and Workshops on Engineering of Computer-Based Systems (ECBS’03), Huntsville Alabama, USA, April 7-11, 2003. IEEE Computer Society, 2003.

 [۱۹]      Streitferdt, D., Riebisch, M., Philippow, I. : Formal Details of Relations in Feature Models. In: Proceedings 10th IEEE Symposium and Workshops on Engineering of Computer-Based Systems (ECBS’03), HuntsvilleAlabama, USA, April 7-11, 2003. IEEE Computer Society Press, 2003. S. 297-304 .

 [۲۰]      Elements of Service-oriented Analysis and Design, developerWorks, June 2004

 [۲۱]      Web Services and Service Oriented Architectures, D. K. Barry, Morgan    Kaufman, San Francisco, CA (2003).

 [۲۲]      Toward an acceptable definition of service. – S. Jones. IEEE Software May/June 2005.

 [۲۳]      SOA design: Meet in the middle. Boris Lublinsky. Java Pro, August 2004

 [۲۴]      Güner,S., Service Oriented Architecture,Technical UniversityHamburg-Harburg,    Master Thesis, August 2005.

 [۲۵]      Kawamoto K, Lobach D. Proposal for fulfilling strategic objectives of the U.S. roadmap for national action on decision support through a service-oriented architecture leveraging HL7 services. J Am Med Inform Assoc. 2007; 14: 146-55.

 [۲۶]     Service Oriented Software Engineering in Grid systems. Master’s thesis, University of Bologna, – L. Abeti. 2006

 [۲۷]      Erl,T., Introducing SOA Design Patterns master pattern catalog dedicated to SOA. Published: Aug 16, 2008 SOA Magazine .

 [۲۸]      Sewell , D. ,Service Oriented Infrastructure Design Patterns , 2007.

 [۲۹]      Wilkes,L.,Veryard,R., Service Oriented Architecture Considerations for Agile Systems , Microsoft Architects Journal Aprile 2004,11-23.

 [۳۰]      Eeles,P.,Layering Strategies”, Rational Software, TP 199.

 [۳۱]      Abu-Matar , M. , Toward a service-oriented analysis and design methodology for software product ,IBM Developer,2007.

 [۳۲]      Jr, R. H., Kinder, S., Graham , S., IBM’s SOA foundation – an architectural introduction and overview (version 1.0). 2005 .

 [۳۳]      Service Oriented Architecture What, Why and How , April 26 2004 .

 [۳۴]      Patterns: Implementing Self-Service in an SOA Environmen. Redbooks Paper  © Copyright IBM Corp. April 2005

 [۳۵]      Process Modelling and Analysis of Manufacturing Supply Chain Networks Using Object-Oriented Petri Nets. Dong M. and Chen F, F. 2001

5-1 مقایسه ای بر مدلهای توسعه وابسته به معماری

در این بخش درزمینه مدلهای مختلف توسعه نرم افزار و سبکهای معماری, بحث شده و با توسعه مبتنی بر سرویس مقایسه می شوند . سپس سبک معماری سرویس گرا با بیان جزئیات و با توجه به مولفه ها , ویژگیها و معماری لایه لایه شرح داده می شود .

۱-۵-۱ توسعه مبتنی بر object

توسعه مبتنی بر object با کپسوله سازی داده و رفتار در یک نوع داده مجازی به نام کلاس از توسعه نرم افزار حمایت می کند . اشیاء از طریق ارسال پیغام با همدیگر ارتباط برقرار می کنند . توسعه مبتنی بر شی با حمایت کافی از پنهان سازی رفتار و داده در اشیاء و کلاسها  ,پیشرفت طراحی نرم افزار را موجب می شود .

طراحی مبتنی بر object فاز اساسی در تولید نرم افزار است که موفقیت تجاری در بازار نرم افزار داشته است . طراحی مبتنی بر شی شامل طرح ریزی ساختار نرم افزار , بهبود کیفیت نرم افزار از طریق یافتن کمبودهای ساختار و نمونه سازی سریع از سیستم نرم افزاری می باشد . مزیت مبتنی بر شئ بودن این است که ساختارهای نرم افزار به سادگی به نمونه های واقعی نگاشت می یابند . امروزه تکنولوژی مبتنی بر شیء به طور گسترده ای به کار گرفته می شود و الگوی برجسته ای برای توسعه نرم افزارهای کاربردی می باشد . این تکنولوژی زمانی که با زیرسازی های مولفه ای ترکیب می شود , قابلیت همکاری محیطهای مختلف نرم افزاری را فراهم می کند[۲۴] .

 

۲-۵-۱ توسعه مبتنی بر مؤلفه

 مؤلفه ها , ماژولهای نرم افزاری پیچیده ای نسبت به اشیاء هستند و نیازمند برقراری تغییراتی در تفکر سیستمها , فرایندهای نرم افزاری و به کارگیری تکنولوژی می باشند . توسعه مبتنی بر مؤلفه به توسعه دهندگان اجازه می دهد تا سیستمهای با کیفیت تر و پیچیده تر ایجاد کنند به دلیل اینکه متدهای بهتری برای مدیریت پیچیدگیها و وابستگیهای داخل یک کاربرد فراهم می کند . یک مؤلفه نرم افزار به مثابه یک واحد ترکیبی , با وابستگیهای مفهومی صریح  و واسطهایی که مبتنی بر قرارداد هستند تعریف می شود . یک مؤلفه نرم افزاری می تواند به شکل مستقلی گسترش داده شود و این مبحثی است که بوسیله third parties برای ترکیب استفاده می شود .

ممکن است که مؤلفه ها برای ایجاد واحدهای بزرگتر مجتمع شوند که این واحد می تواند یک مؤلفه جدید , یک چارچوب مؤلفه ای و یا یک سیستم کامل . مؤلفه ترکیب شده خصوصیات به اشتراک گذاشته شده را از مؤلفه های سازنده کسب می کند که اغلب اجتماع plug-and-play نامیده می شود .

مؤلفه های با قابلیت استفاده مجدد بازتاب صحیحی از طراحی نرم افزارهای موثر می باشند . در این معماری یک زمینه طراحی فراهم می شود که در آن مولفه ها ساخته شده و مجددا استفاده می شوند . جنبه مهم دیگر مؤلفه ها این است که توسعه معماری نرم افزار مبتنی بر توصیفات مؤلفه از ساخت مستقل و همزمان اجزاء سیستم حمایت می کند . این ویژگی موجب می شود که بخشهای مستقل سیستم , زیر سیستمهای قابل تست باشند و بتوان سیستم را مابین یک یا چندین تیم توزیع یافته تقسیم کرد .

۳-۵-۱ محاسبات توزیع یافته

اگرچه معماری سرویس گرا دلالت مستقیمی به محاسبات توزیع یافته[۱] ندارد , اما ناگزیر است که تکنولوژیهای میان افزار موجود و مفاهیم محاسبات توزیع یافته را بهم پیوند دهد . یک معماری سرویس گرای موفق باید به مشکلات رویارویی با تکنولوژیهای میان افزار موجود از طریق حمایت یک راه حل موثر در توسعه برنامه های کاربردی و تکنولوژیهای آتی غلبه کند و این کار از طریق توجه به مفاهیم و تکنولوژیهای قابل حصول انجام می شود .

راه حلهای اخیر در محاسبات توزیع یافته به برپایی یک ارتباط مستقیم مابین دو برنامه توزیع یافته بر روی پروتکل فیزیکی شبکه مربوط می شود  . پروتکلهای سطح بالاتر از قبیل SNA ,TCP/IP,IPX واسطهایی فراهم می کنند که تلاش برای پیاده سازی و وابستگی تکنولوژی را کاهش می دهد . نظر به اینکه تکنولوژی محاسبات توزیع یافته تکامل پیدا می کند , ضرورت فراهم نمودن چندین پیاده سازی شبکه ای برای تامین نیازمندیهای کیفیتی سرویس نیز افزایش پیدا می کند . ممکن است این نیازمندیها شامل وقت شناسی در تحویل پیغام , کارایی , توان عملیاتی , قابلیت اطمینان , امنیت و سایر نیازمندیهای غیرکارکردی باشد .

دراین نوع توسعه  ,برنامه های کاربردی به طور اساسی در دو نوع سبک ارتباط برقرار می کنند . مکانیزم همزمان و مکانیزم غیر همزمان . اما در حقیقت معمولا چندین نوع متنوع از سبکهای برقراری ارتباط وجود دارد .  از نمونه های محاسبات توزیع یافته می توان به تکنولوژیهای [۲]RPC , Distributed object , [3]MOM  اشاره کرد . MOM یک قطعه نرم افزاری است که مابین دو بخش برقرار کننده ارتباط قرار می گیرد و برای ارتباط برنامه های کاربردی مختلف مکانیزمی را فراهم می کند .شکل(۱-۱) .

۴-۵-۱ معماری سرویس گرا

معماری سرویس گرا یک سبک معماری می باشد که متدها و تکنولوژیهایی را به کار می گیرد تا ارتباط پویایی برای تشکیلات فراهم کند و برنامه های کاربردی شرکای مختلف کسب و کار و پلتفورمهای مختلف بتوانند از طریق ارائه سرویسهای عمومی و قابل اعتماد ارتباط برقرار کنند که این سرویسها به عنوان واحدهای اساسی یک برنامه کاربردی استفاده می شوند[۲۴] .

معماری سرویس گرا مابین سه واحد وظیفه مند یک مدل تعاملی تعریف می کند شکل (۲- ۱) . کاربر سرویس با فراهم کننده سرویس ارتباط متقابلی دارد تا سرویسی را که با نیازمندیهای او تطابق دارد از طریق جستجو در رجیستری سرویس پیدا کند .

۱-۴-۵-۱ توسعه مبتنی بر سرویس

سرویسها در تکامل مولفه ها ایجاد شدند به این معنی که چندین واسط مولفه یک واسط واحدی را برای عملکرد خاصی شکل می دهند . سرویس  ,یک منبع مجرد با توانایی انجام یک وظیفه می باشد . سرویسها پتانسیل بازتاب کارکردهای کسب و کار و همچنین وظائف فنی را دارا می باشند . توسعه مبتنی بر سرویس , توسعه مبتنی بر مولفه را ارتقاء می دهد به شیوه ای که سرویسها شامل توسعه مولفه های توزیع یافته و همکار می باشند که با زبانهای برنامه نویسی مختلفی تحقق می یابند . همچنین مبتنی بر سرویس بودن از ویژگیهایی از قبیل استقلال پلتفورم , اکتشاف پویای سرویسها و سطح بهبود یافته در زمینه ماژولهای کاربردی با قابلیت استفاده مجدد حمایت می کند شکل (۳-۱).

معماری مبتنی بر سرویس از چندین مرحله و مدلهای معماری عبور کرده است تا اینکه توسعه استقلال پلتفورم و سرویسهای قابل استفاده مجدد را فراهم کند .  هر مدل معماری متد بهتری برای برخورد با مشکلات نرم افزاری نسبت به راه حلهای قبلی ایجاد می کند تا ساختارهای نرم افزاری بهبود یافته ای را در حمایت از نیازمندیهای دنیای واقعی به انجام رساند . تکنولوژی مبتنی بر شی توسعه انعطاف پذیری را نتیجه می دهد که از پنهان سازی منطق کسب وکار از طریق عملکردهای دانه درشت[۴] و کلاسها حمایت می کند . به هر حال مزایای محسوس توسعه کاربردهای قوی در پیشبرد مولفه ها و سرویسها حاصل شده است  جدول (۱-۱) .

۲-۴-۵-۱ قابلیتهای سبک معماری سرویس گرا

در سبک معماری سرویس گرا (SOA) قابلیتهای کسب و کار در سرویسهای نرم افزاری مستقلی پنهان سازی می شود و این سرویسها از جانب برنامه های کاربردی گوناگونی به کار گرفته می شوند تا نیازمندیهای کسب و کار را برآورده سازند . استفاده از SOA با مزیتهای بسیار مهمی همراه است . نخست اینکه SOA راه حلهای ساده تری برای طراحی و پیاده سازی نرم افزار فراهم می کند . در این سبک معماری, مسائل پیچیده به مسائل کوچکتر که قابلیت مدیریت بیشتری دارند , تجزیه می شوند و از طریق سرویسهای منحصر به فرد اداره می شوند . علاوه بر آن طبیعت جعبه سیاه[۵] سرویسها موجب می شود که کاربران از جزئیات پیچیده پیاده سازی که بخش زیرین سرویس است , محافظت شوند . مزیت مهم بعدی, ارتقاء قابلیت استفاده مجدد منابع می باشد . می توان امکانات نرم افزاری راکه درسیستم موروثی[۶] موجود است از طریق سرویس در معرض استفاده قرار داد همچنین سرویس ارائه شده می تواند در چندین برنامه کاربردی توسط سرویسهای دیگر استفاده شود . مزیت بعدی آن قابلیت سازگاری با تغییرات کسب و کار و داشتن رفتار چابک و انعطاف پذیر می باشد . نیازمندیهای جدید کسب و کار با استفاده از سرویسهای موجود یا با ایجاد سرویسهای جدید مورد نیاز به انجام می رسند.

 در نهایت مزیت مهم SOA به قابلیت آن درزمینه درآمد قابل توجه حاصل از تقلیل هزینه اشاره می کند . این قابلیت, توانایی استفاده مجدد , انعطاف پذیری در مقابل نیازمندیهای جدید , ساده سازی و پیمانه سازی IT را شامل می شودکه در مجموع زمان و هزینه طراحی, پیاده سازی و نگهداری سیستم را کاهش می دهد  [۲۵]. در ادامه به بررسی مولفه های تشکیل دهنده SOA , ویژگیهای این سبک معماری در جهت سرویس گرائی و معماری لایه لایه می پردازیم :

 

۶-۱ مولفه های SOA

از چارچوب پایه ای و نسل اول سرویسهای وب می توان برای پیاده سازی سرویسها تقریبا در هر محیطی استفاده کرد . برای مثال سرویسها می توانند به برنامه های کاربردی سنتی توزیع شده الحاق شوند یا به عنوان پوشاننده به کار روند و منطق سیستمهای موجود را ارائه کنند .

چارچوب سرویس وب نه تنها یک مبنای تکنولوژیکی برای برقرار کردن اتصال در اختیار ما قرار می دهد , بلکه یک دید پیمانه ای ایجاد می کند که در نتیجه آن,  منطق خود کار سازی یک عملیات به واحدهای مستقل تقسیم می شود . برای نشان دادن پیمانه ای بودن ذاتی سرویسهای وب بهتر است بخشهای اساسی زیر را از چارچوب جدا کنیم :

¨     پیغامهای SOAP

¨     عملیاتها

¨     سرویسهای وب

¨     فعالیتها

سه مورد آخر , واحدهایی از منطق را ارائه می کنند که کار و ارتباط را با استفاده از پیغامهای SOAP انجام می دهند . برای نمایش بهتر دید سرویس گرا, این مولفه ها را با واژه های جدید جایگزین می کنیم :

¨     پیام ها

¨     عملیات

¨     سرویس ها

¨     پروسه ها

با مرتبط کردن این بخشها به واحد های منطقی می توان چگونگی ارتباط اجزا فوق در منطق خودکارسازی را توصیف کرد .

¨     پیامها , واحدهایی از ارتباط

¨     عملیات  ,واحدهایی از کار

¨     سرویسها ,  واحدهایی برای پردازش منطق (مجموعه ای از عملیات)

¨     پروسه ها , واحدهایی از منطق خودکارسازی (اجتماع هماهنگی از واحدهای کاری)

در واقع پروسه یک تعریف ایستا از منطق مجتمع سازی می باشد . می توان یک فعالیت را با یک نمونه پروسه مقایسه کرد در حالتی که مجموعه ای از  سرویسها مسیر خاصی را برای تکمیل یک وظیفه طی می کنند . در بخشهای بعدی از واژه فعالیت برای بیان Business process ها استفاده خواهیم کرد .یک پروسه دربردارنده قوانین تجاری می باشد که تعیین می کند چه عملیاتهایی از سرویسها برای تکمیل یک واحد از منطق خودکارسازی مورد نیاز هستند . به عبارت دیگر , یک پروسه قسمت بزرگتری از کار را نشان می دهد و از عملیاتهایی که به سرویسهای مختلفی تعلق دارند و بخشهایی از کار را نشان می دهند تشکیل شده است شکل (۵-۱) .

 با در نظر گرفتن یک راه حل سرویس گرا به عنوان واحدی از منطق خودکارسازی , مشخص می شود که SOA از یک محیط پیچیده تشکیل شده است که از پیمانه ای کردن منطق, درون اجزائی با اندازه های متفاوت حمایت می کند . SOA  ,ویژگیها, رفتارها و روابط خاصی را مابین مولفه ها ایجاد می کند که محیط قابل پیش بینی در حمایت از سرویس گرائی فراهم می کند .شکل (۶-۱) نحوه ارتباط مابین مولفه ها را نشان می دهد :

۷-۱ اصول سرویس گرائی

 

130,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    سه شنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.