مقاله ارائه طرح هاي خلاق و ايده هاي نو در آموزش شيمي


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله ارائه طرح هاي خلاق و ايده هاي نو در آموزش شيمي مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای 18  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله ارائه طرح هاي خلاق و ايده هاي نو در آموزش شيمي نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چكيده   1
مقدمه   3
نمونه اي از يك نقشه مفهومي   7
سطوح مختلف يادگير يو طرح پرسش هاي استاندارد   7
آ. سطح حافظه يا به خاطر سپردن   8
ب. سطح درك و فهم   8
پ. كاربرد   9
ت. تجزيه و تحليل   9
ث. تركيب و نوآوري   10
ج. سطح داوري و ارزشيابي   10
ارائه تكليف دانش آموزي   11
آموزش شيمي به صورت انفرادي و گروهي   12
چند پيشنهاد   13
واژگان كليدي   14
منابع:   15

منابع:

1- فضلي خاني، منوچهر، روش هاي فعال تدريس، انتشارات تربيت 1378.

2- ادوارد كنرادراگ و جورج براون، توضيح دادن در دبيرستان، مترجم: دكتر عليرضا كيامنش- كامران گنجي، انتشارات رشد، 1383.

3- مجله رشد آموزش شيمي، تابستان 1378، ويژه نامه سومين كنفرانس آموزش شيمي ايران.

4- مجله رشد تكنولوژي آموزشي، اسفند 1376 و فروردين 1373.

5- مجله رشد معلم، دي 1367، آذر1366، مهر 1366، آبان1366.

6- مجله تربيت، سال چهارم، تابستان 1368.

چكيده

زندگي بدون يادگيري و آموزش، همچون مردابي در حال تقليل و فساد است. از زماني كه آموزش و ياددادن شروع شد، نحوه انجام دادن اين فعاليت يعني چگونگي آموختن و روش هاي تدريس مورد توجه دست اندركاران قرار گرفت.

در مسير تاريخ، فنون، مهارت هاي گوناگون در زمينه روش هاي تدريس، توليد و ارائه شده است و روش هاي تدريس جزو مهارت هاي فني و حرفه اي معلمان محسوب مي شود و هنر معلم در كيفيت انتقال و اجراي آنهاست.

در اين تحقيق  انواع روش هاي تدريس فعال كه بتواند يادگيري مؤثر و اكتشافي ايجاد كند و همچنين فعاليت هاي دانش آموز را تقويت كند ارائه شده تا معلم بتواند با ابتكارات و نوآوري هاي خود در تدريس خود از روش علمي استفاده كند.

يادگيري داراي سطوح مختلفي است كه شامل به خاطر سپردن- درك و فهم- كاربرد- تجزيه و تحليل- تركيب و نوآوري و داوري و ارزشيابي است. معلم با آگاهي از اين سطوح بايد تدريس فعال و دو سويه انجام دهد. همچنين در طرح پرسش هاي امتحاني از تمامي اين سطوح سئوالات طرح نمايد تا دانش آموز بتواند مطالب آموخته شده را عميق تر درك نموده و خود نيز فعاليت علمي انجام دهد و همچنين از نمره خود احساس رضايت و تلاش بيشتر داشته باشد به بيان ديگر نمره وسيله اي شوق انگيز باشد نه براي شلاق زدن براي اينكه دانش آموزان به طور عملي فعال شوند بايد كلاس را گروه بندي كرد طبق تحقيقات انجام شده فقط گروه هاي 3 تا4 نفره كارآيي لازم را دارند و چون دانش آموزان از نظر ويژگي هاي عاطفي و درسي متفاوتند بهتر است كار گروه بندي با توجه به علايق و سطح درسي شان انجام شود تا همه‌ي افراد گروه فعال و مسئول باشند.

تكليف مناسب حلقه اتصال و انتقال آموخته هاي كلاس به فضاي خارج از كلاس است اما بايد دانست تمرين وسيله اي براي يادگيري نيست بلكه عاملي براي ايجاد مهارت است و بايد در انتخاب تكليف و تمرين به دانش آموز دقت و توجه خاص داشت.


مقدمه

با كنار رفتن مفهوم قديمي يادگيري كه بيشتر بر روي انتقال انبوهي از معلومات به مغز دانش آموزان تأكيد مي كرد و با توجه به مفهوم جديد يادگيري هاي رفتاري براي حل مسائل فردي و اجتماعي در آموزش و پرورش گام هاي بلندي برداشته شده است. هم اكنون ميزان يادگيري را در توانايي و مهارت او در به كار بستن دانستني ها و اصول علمي هنگام قرار گرفتن در موقعيت هاي جديد و برخورد با شرايط متغير زندگي علمي و اجتماعي مي دانند.

به اين ترتيب روش قديمي و سنتي عرضه كردن واقعيت هاي علمي فراوان در كتاب ها و انتقال يكطرفه آنها به وسيله معلم و بالاخره به خاطر سپردن موقت آنها توسط دانش آموز و پس دادن آنها به هنگام امتحان مورد نظر نيست. زيرا در عمل ارزش قابل توجهي ندارد و تغيير مؤثري در رفتار او از لحاظ طرز تفكر،‌كسب مهارت و پرورش نگرش ها و معيارهاي مطلوب علمي و اجتماعي به وجود نمي آورد.

درست است كه آموزش بر پرورش تقدم عملي دارد، يعني پرورش بدون آموزش مطلوب، امكان پذير نيست. با اين حال هدف، پرورش دادن افراد با كيفيت هاي مطلوب و مطابق با معيارهاي انساني و اسلامي است. درس شيمي دبيرستان نيز يكي از اين عوامل است يعني هدف از آموزش شيمي دبيرستان، تربيت يك شيميدان ماهر نيست. بلكه درس شيمي نيز وسيله اي براي پرورش است و در صورت پذيرفتن اين موضوع اهميت روش تدريس بر محتوا بيشتر پديدار مي شود.

روش هاي تدريس فعال

روش هاي تدريس از زواياي گوناگون قابل تقسيم بندي است. بعضي ها تقسيم بندي زير را ارائه داده اند.

الف) روش تاريخي

1- روش سقراطي

2- نظام مكتبي در ايران

ب) روش هاي جديد

1- روش توضيحي               2- روش سخنراني               3- روش اكتشافي

4- روش حل مسئله             5- روش مباحثه اي             6- روش پرسش و پاسخ

7- روش انفرادي                8- پروژه (واحد كار)            9- روش نمايشي

10- روش دريافت مفهوم      11- روش استقرايي             12- روش آزمايش و كاوشگري و…[1]

بعضي از روش هاي تدريس، دانش آموز را منفعل و معلمان را فعال مي كند. زيرا اطلاعات به صورت يك سويه داده مي شود و در تدريس تعامل اندكي وجود دارد. اين روش ها اكتشافي نيستند و معمولاً نمي توان از آنها به تنهايي براي اجراي تدريس استفاده كرد زيرا خسته كننده و ملال آورند.

بعضي ديگر از روش هاي تدريس معلم و فراگيرندگان را به نحو مطلوب فعال مي كند و ياددهي- يادگيري با ارتباطات دو سويه اتفاق مي افتد. در اين روش ها تدريس به صورت منظمي شروع مي شود و تا دريافت مفهوم ادامه مي يابد، مانند  روش هاي استقرايي، حل مسئله، ايفاي نقش و كاوشگري و… .

اگر فراگيران خود را در بطن فرايند آموزش ببينند و نقش راهبردي «اكتشاف مفاهيم و علوم» را درك كنند، در اين صورت با علم توليد شده شريك مي شوند، با كمال ميل از آن دفاع و پشتيباني مي كنند و به كاربرد علوم اعتقاد و ايمان راسخ مي يابند. در اين جريان يادگيري در همه ابعاد (مهارت هاي ذهني، مهارت هاي فيزيكي و طرز تفكر) اتفاق مي افتد.

بنابراين معلم بايد ويژگي ها و خصوصيات روش هاي تدريس ياددهي- يادگيري فعال را بداند و براي دست يابي به آنها اهتمام ورزد. در تدريس خود از روش علمي استفاده كند. اگر مجموععه فعاليت هاي يك معلم بر اساس موارد زير باشد او در تدريس خود از روش علمي استفاده كرده است.

1) آغاز و پايان كار خود را پيش بيني كند.

2) فعاليت ها و تجارب آموزشي مناسبي تنظيم كند.

3) ابزارها و وسايل آموزشي و كمك آموزشي لازم را به درستي انتخاب كند.

4) آزمون هاي ارزشيابي را به طور دقيق و مؤثر تهيه كند.

5) طرح خود را با مهارت و اطمينان كامل در كلاس اجرا كند.

6) تغيير رفتار مطلوب در دانش آموزان به وجود آورد.

توضيح دادن در دبيرستان

توضيح دادن يعني فهماندن مطلب به فرد ديگر.

توضيح دادن مي تواند به افراد در درك و فهم مفاهيم، علت و معلول، شيوه ها، هدف ها و مقصدها همبستگي (رابطه ها) و فرايندها كمك كند.

چون اغلب در تدريس از شيوه‌ي توضيح دادن استفاده مي شود بايد چندين نكته را مدنظر داشت.

1- نوع صدا و حركت ها مي تواند توضيح ها را تقويت كند.

2- هدف از توضيح كاملاً روشن و مشخص باشد.

3- اگر مخاطبان توضيح را نفهمند، يا حقايق بيان شده را از قبل بدانند، توضيح عالي نيز مي تواند بي فايده باشد و به بي حوصلگي منجر شود.

4- از وسايل كمك آموزشي مناسب بهره گرفته شود.

5- نكته هاي كليدي (مفاهيم اساسي، اصول) مشخص شود.

6- در هنگام توضيح از سئوال هاي متوالي براي بررسي عميق تر يك مسئله يا درك در سطوح بالاتر استفاده كرد[2].

7- تسلط چشمگير بر تمام موضوع هايي كه تدريس مي كنند.

8- مشاركت دادن دانش آموز در توضيح.

نمونه اي از يك نقشه مفهومي[1] – امان الله صفوي، روش ها و فنون تدريس (متن كامل) چاپ ششم، تهران، معاصر، 1367،ص89.

[2] – توضيح دادن در دبيرستان: دكتر عليرضا كيامنش- كامران گنجي.

15,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی