مقاله ارزشیابی مهارت شغلی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله ارزشیابی مهارت شغلی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله ارزشیابی مهارت شغلی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست

فصل اول:
۱-تشخیص مفاهیم
– مدیریت، مدیریت آموزشی ، اصول وکاربرد آنها      ۱
– انواع سبکهای مدیریتی          ۵
– آموزش و انواع آن       ۸
– سیستم ، انواع و کارکرد های آن ( نگرش سیستمی در مدیریت آموزشی)      ۹
– سازمان، انواع و کارکردها ی آن ( نظریه های سازمان و مدیریت)        ۱۱
فصل دوم:
۲-برنامه ریزی ،نظارت بر اجرای برنامه ها
– برنامه ریزی آموزشی و نظارت بر اجرای آن برنامه ها       ۱۳
– فرایند برنامه ریزی آموزشی        ۱۵
– اصول تدوین اهداف کلی و جزئی دوره آموزشی       ۱۶
– اصول تحلیل محتوای دوره آموزشی     ۱۷
– ویژ گی های اساسی آموزش پودمانی      ۱۹
فصل سوم:
۳-ارزشیابی از دو ره های آموزشی
– مفهوم ارزشیابی آموزشی و روشهای آن       ۲۰
– اصول ارزشیا بی جامع و فراگیر         ۲۲
– اصول ارزشیابی از اثر بخشی آموزشی     ۲۴
فصل چهارم:
۴-نحوه تهیه گزارش های مورد نیاز یک آموزشگاه
– پایه های  اساسی و مقررات مکاتبات اداری      ۲۶
– اصول تهیه گزارش های مورد نیاز آموزشگاه        ۲۹
فصل پنجم:
۵-برقراری روابط انسانی و اصول ارتباطات
– اصول برقراری روابط انسانی      ۳۱
– مفهوم ارتباط و عوامل تشکیل دهنده آن    ۳۳
– عوامل مؤثر ارتباطی    ۳۴
– سدها و موانع ارتباط         ۳۶
– اصول روانشناسی عمومی      ۳۷
– اصول جامعه شناسی عمومی        ۳۸
فصل ششم:
۶-نظارت بر امور مالی آموزشگاه
– هدف اصلی حسابداری و مفهوم معادله اصلی آن      ۴۰
– مفاهیم و اصطلا حات حسابداری (دارایی ها و بدهی ها )   ۴۳
– ثبت معاملات در حسابها (شناخت دفاتر مالی قانونی و
دفاتر کمکی حسابداری)
– اصول عمومی حسابداری      ۵۵
– انواع گزارش های حسابداری(تراز آزمایشی ،تراز نامه ،   ۵۷
صورت سود و زیان وصورت حساب)
– روشهای درج اطلاعات حسابداری
فصل هفتم:
۷ تهیه محتوای مربوط به خلاقیت و نوآوریهای مدیر
– خلاقیت، نوآوری و فنون آنها        ۶۴
– ارتباط خلاقیت و برنامه ریزی
– شیوه های تفکر خلاق
– موانع خلاقیت و نو آوری در سازمان
فصل هشتم:
۸-نحوه پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشت محیط کار
– حوادث شغلی و علل بروز آنها و بهداشت محط کار      ۶۹
– وسایل ایمنی و بهداشت کار و کاربرد آنها     ۷۲
– اصول پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و حفاظتیو بهداشت کار        ۷۴
– عوارض جانبی  و اصول انجام کمک های اولیه        ۷۵
آتش سوزی و اصول انجام آتش نشانی      ۷۷
منابع

مقدمه:

 ظهورسازمانهای اجتماعی وگسترش روزافزون انها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است . وبه این ترتیب وبا توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی وویژگیها و نیازهای خاص هر جامعه هرروز بر تکامل و توسعه این سازمانها افزوده می شود . بدیهی است هر سازمان  اجتماعی برای نیل به اهدافـی طراحی شده و با توجه به ساختارش نیازمند نوعی مدیریت است . یکی از پیامدهای مهم در هم ریخته شدن نظام ارزشی غرب حاکم شدن مکتب اصالت نفع بر روند فعالیتهای اقتصادی و تولید است .معتقدین به این مکتب یک عمل را تا انجا درست قلمداد میکند. که برای فرد یا افرادی بیشترین خوشی و آسایش را به بوجود آورد به بیان دیگر ملاک درستی یک عمل نتایج آن است نه شیوه انجام آن عمل.

مدیریت:

در باره مفاهیم مدیریت و وظایف مدیران، در ادبیات مدیریت بسیار بحث شده است .در سالهای اخیر تحولات بسیاری در فنون مدیریت رخ داده و رویکردهای نوین در مدیریت سازمانها مطرح شده ونقش مدیر از نقشهای فرماندهی و کنترل به نقش مربیگری تغییر یافته و دو مقوله کارایی و اثر بخشی محور توجه مدیران قرار گرفته است.

اگر چه موضوع مدیریت همزاد زندگی انسان است و از اولین روزهای پیدایش با او بوده است ،اما در یک قرن اخیر ،به علت پیدایش سازمان های جدید،پیچیده و متراکم  از تکنولوژی و برخورداری از انسان های پر نیاز ،مورد توجه خاص قرار گرفته است. روند تحولات در اقتصاد دانش محور موجب رشد فزاینده پدیده های جهانی شدن و جامعه اطلاعاتی شده است و در راستای این تحولات ، الگوی مدیریت تغییر یاقته و توجه به رویکرد مشتری مداری ، توان افزائی کارکنان و تغییر در سبکهای رهبری ، الزام آور شده است .

مدیریت:بوجود آوردن و حفظ کردن محیطی که در آن افراد بتوانند در جهت بر آوردن هدف های معینی بطور موثر و کار آمد فعالیت کنند .

مدیریت آموزشی :در فرهنگ لغات تعلیم و تربیت ،مدیریت آموزشی را راهنمایی ،کنترل و اداره امور مربوط به جریان تعلیم و تربیت در سازمان های تربیتی می داند.

 بنا به آنچه گفته شد:

مدیریت آموزشی فرآیندی است اجتماعی که با بکارگیری مهارت های علمی ،فنی،هنری کلیه نیروهای انسانی ،مادی را سازماندهی و هماهنگ کرده و با فراهم آوردن زمینه های انگیزش  و رشد با تامین نیازهای منطقی و گروهی معلمان ،دانش آموزان و کارکنان بطور صرفه جویانه به هدف های تعلیم و تربیت برسد.

علم مدیریت آموزشی از یک جهت به عنوان یک موضوع اجتماعی که با جمع انسان ها و کار کردن آنها مربوط است و از جهت دیگر به عنوان یک رشته تربیتی و تعلیمی که با بکارگیری و رشد انسان ها سرو کار دارد شناخته می شود.

مدیریت آموزشی از جنبه آموزش به عنوان یک علم مورد توجه است .یک مدیر آموزشی باید علوم تربیتی مثل فلسفه تعلیم و تربیت ،اصول آموزش و پرورش ،روانشناسی  تربیتی و یادگیری را بتواند بر پایه آن ها آموزش مطلوب را پیاده کند.مدیر آموزشگاه باید یک مشکل شناس باشد تا با شناخت مسائل  و تنگناهای جسمی ،روانی،اجتماعی دانش آموزان و رفع آنها ،آنان را در جهت مطلوب هدایت کند.

علم مدیریت یعنی مجموعه اصول،نظریه ها و علومی است که دانش کلی مدیریت را به ما یاد  می دهد و معمولا برای مدیریت های مختلف یکسان است.

توضیح اینکه چرا مطالعه و آموزش مدیریت ضروری و سودمند است چندان مشکل نیست

اولا احتمال زیادی دارد که هر کس در مسیر زندگی یا شغل خود در مقام مدیر گیرد.از بالاترین سطوح سازمانهای دولتی تا پایین ترین رده های کادر موسسات آموزشی ،صنعتی،فنی و تجاری نیاز به مدیران موثر و کار امد به شدت محسوس است.

آموزش مدیریت بطور کلی دانش  و معلوماتی را فراهم می سازد که به درجات متفاوتی در همه سازمانها کاربردی است.

 در این راستا در سازمانهای امروز سود تعریف جدیدی دارد سود عبارت است ازمورد تقدیر و تمجید قرار گرفتن مدیر از سوی مشتریانی که خدمت خوبی از سوی کارکنان توانمند و مسئولیت پذیر دریافت می کنند. در این سازمانها مدیران در نقش مربی یا مرشد به توان افزایی کارکنان خود می پردازند این کارکنان توانمند هستند که با دلسوزی ها و ارائه خدمات بیش از انتظار به مشتریان، آنان را به طرفداران پروپا قرص سازمان تبدیل می کنند.

از این روست که تعریف کیفیت نیز در قالبی جدید ارائه می شود. کیفیت یعنی رضایت مشتری. سازمانی با کیفیت تر است که مشتریان راضی تری داشته باشد. کارکنان هر سازمان مشتریان داخلی آن تلقی می شوند . رضایت مشتریان خارجی در گرو مشتریان داخلی است . بنابرابن بر خلاف قرن گذشته که ارزشمند ترین دارائیهایی یک سازمان ابزار تولید بود، اموزه کارکنان درآمد و دانشگران، سرمایه های سازمان تلقی می شوند. الیته این سرمایه ها شمشیر دولبه هستند .چنانچه بدرستی مدیریت نشوند ، به قول مایکل دل، می توانند به بزرگترین تهدید برای سازمان بدل شوند.

انواع سبکهای مدیریتی:

با وجود اینکه مدیریت در رهبری فرایند مشابهی است به طور ارگان و سازمان و گروهی راهبرد مشابهی دارد ، اما از لحاظ برخی ویژ گی ها تفاوتهائی بین انواع مدیریت می توان مشاهده کرد . روشن است با وجود اینکه همه مدیران امر رهبری و هدایت گروهی بزرگ یا گوچک را برای رسیدن به اهدافی معین بر عهده دارند ، این روند را با شیوه های مختلفی ممکن است پیش ببرند که هریک از این شیوه ها به عنوان یک سبک مدیریتی خاص طبقه بندی می شوند.

مدیریت علمی:

این نوع مدیریت که در اوایل قرن بیستم پدید آمد و بنیانگذاران آن دانشمندان یا مهندسان بودند در موسسات صنعتی و دولتی کار می کردند.بنیان گذار این نهضت  فردریک تیلور بوده است .ویژگی بارز مدیریت علمی ،تاکید بر مدیریت در سطح عملیاتی ،مطالعه علمی عملیات به منظور تشخیص عوامل موثر بر آن و کشف موثر ترین روش انجام کار است

پیام ضمنی مدیریت علمی آن است که کارآمدتر و عقلانی کردن سازمانه از طریق کاربرد روش های علمی و برنامه ریزی و طراحی وظایف سازمانی امکان پذیر است.

مدیریت تحول گرا:

بر خلاف رهبری فرهمندکه بر نقش رهبران تاکید می کند ، در رهبری تحول گرا تاکید بر فرایند ایجاد و تقویت تعهد و سرسپردگی پیروان به اهداف سازمان وتقویت آنان در رسیدن به این اهداف است. برای رهبران تحول گراجاذبه شخصی لازم است ولی کافی نیست . به علاوه یک رهبر تحول گرادارای شرایط زیر است:

به اهداف طولانی مدت توجه دارد.

!پیروان رابه تعقیب یک بینش شخص تشویق می کند ،با تغییرو دگرگونی سیستم سازمانی به پیش بردبینش مورد نظر می پردازد.

!به پیروان کمک می کندتا مسئولیت بیشتری برای پیشرفتشان بپذیرند.

!در زمان مناسب یک برنامه رهبری موفق را توسعه می دهد ،لذا فعالیتهای تحول گرابجای آنکه در افراد بخصوص ادامه پیدا کنند ،در سیستم های سازمانی ادامه می یابند.

مدیریت انتخابی و انتصابی:

مدیران انتصابی از طرف یک منبع خارجی مثل  مدیران ارشد به گروه تحمیل می گردند و مدیران انتخابی توسط اعضاء گروه انتخاب می شوند.مدیر انتصابی متضمن رفتار مدیرانی است که برای هدایت فعالیت زیر دستان اختیاردارند و این قدرت را دارند که اگر زیر دستان وظایف خود را انجام ندادند و یا به خط مشیهای سازمانی وفادار نمانندآنها را تنبیه نمایند.مدیران انتخابی مشارکت و روابط بیشتری با اعضاءگروه خود دارند.مدیران انتصابی زمانی می توانندکار آیی بالا تری داشته باشندکه همچون مدیران انتخابی عمل می کنند.

آموزش و انواع آن :

اولین گام در فرآیند آموزش ،تعیین نیاز های آموزشی است و هم چنین بدون داشتن اهداف خاص آموزش روش های مناسب آموزش را نمی توانیم تعیین کنیم.

بر اساس نیازهای آموزشی و اهداف تعیین شده باید روش مناسب برای آموزش انتخاب کرد که توجه به نکات زیر مورد توجه قرار می گیرد.

الف)هدف آموزشی

ب)موقعیت شغلی کار آموزان و سطح سازمانی

پ)هزینه انجام دوره آموزش و زمان مورد نیاز

بر اساس این روش کار آموزان با تشکیل گروههای هشت تا دوازده نفری از یک واحد یا واحد ها و سازمان های متفاوت در محلی به دور از محل واقعی کار برای چند روز به بررسی از ارزش ها ،نگرش در رفتار های یکدیگر از طریق ارائه بازخور می پردازند

راهها و وسایل فنون آموزشی:

۱)     سخنرانی

۲)    بحث و گفتگو

۳)   گردش عملی – باز سازی موقعیت ها

۴)   بازیهای آموزشی

۵)   نقش آفرین

سیستم و انواع کارکرد های آن:

سامانه یا سیستم مجموعه یا گروهی از اشیاء مرتبط ، یا غیر مرتبط ، به نحوی که یک واحد پیچیده را تشکیل می دهد. ترکیب کلی اجزا که بر حسب طرح یا برنامه ای نظم یافته با شد.

مجموعه منظم قابل درکی از حقایق ، اصول ، نظریه ها و امثال آنها در زمینه خاصی از دانش یا اندیشه سیستم می گویند.

سیستم یعنی مجموعه کلی از عناصر و اجزائ وظیفه مند به هم مربوط که با تعامل و هماهنگی برای رسیدن به یک هدف معین با هم همکاری می کنند

انواع سیستم:

! سیستم باز

! سیستم بسته

! سیستم منزوی

سیستم های باز:

به سیستم هایی باز گفته می شود تا بتوانند با محیط تبادل انرژی و ماده داشته باشند.

 معمولا در سیستمهای باز داده های ورودی تغییر شکل می یابند و به خارج سیستم جریان می یابند . مجموع مراحل تغییر شکل را فرایند می گویند

سیستم های بسته :

به  سیستم های گفته می شود که با محیط خود تبادل ماده نداشته باشند . سا مانه یا سیستم مجموعه یا گروهی از اشیاء مرتبط ، یا غیر مرتبط ،  به نحوی یک واحد پیچیده را تشکیل دهد. ترکیب کلی اجزا که بر حسب طرح یا برنامه ای نظم یافته باشند .

ویژگی اصلی این سیستم، عدم وجود ارتباط پیوند با محیط پیرامونش است.در این سیستم، کلیه فعالیتها به روابط متقابل اجزای آن مربوط می شود و در واقع مشخصه سیستم بسته، گرایش به تعادل ایستا و رکود نسبت به محیط بیرون است. البته این پارامتر از لحاظ نظری واجد توجیه است.

سیستم منزوی :

به سیستمی منزوی گفته می شود که با محیط خود نه کار نه انرژی مبادله کند .

سازمان ،انواع و کارکرد های آن:

واژه« سازمان » کاربری وسیعی دارد و در ابعاد مختلف اجتماع می توان انواع سازمان و در مقایسه های متنوع آنرا مشاهده نمود.

سازمان عبارتست از هماهنگی معقول تعدادی از افراد که برای تحقق هدف یا منظور مشترکی از طریق تقسیم وظایف  و برقراری روابط منظم و منطقی به طور مستمر فعالیت می کند.

همکاری مشترک افراد جهت انجام مقاصد و نیل به اهداف مشترک و از پیش تعیین شده

در مفهوم کلی، روابط منظم و مستمر افراد واجد وظایف و مسئو لیت های متفاوت ولی با اهداف مشترک.

میزان ارتباط در سازمان متاثر از سیستم ارتباطات  ،  بویژه نوع کانال  ،  شکل ارتباط و ماهیت آن( مثل گشودگی ارتباطات) است .هر چند ارتباطات اثر بخش تر و شفاف تر باشد  ،  اعتماد بیشتری ایجاد می شود.

برای افزایش اعتماد لازم است همه تصمیم ها ،  سیاستها و استراتژیها به صورت شفاف و روشن( عاری از هر گونه پرده پوشی و ابهام) در اختیار کارکنان قرار گیرد.

تحقیقات مثل نظر سنجی در مورد میزان اعتماد و سنجش ادواری آن و همین طور ممیزی سازمان به عنوان ابزارهایی مؤثر برای ایجاد اعتماد توصیه شده اند.

در دیدگاه ماشینی،  سازمان به روابط رسمی،  باز دهی و کار آیی و ساختارهای میکانیکی محدود می شدو هدف اصلی آن همچون یک ماشین افزایش ستاده هاو کاهش نهاد ها بود.

اما به دید گاه زیستی به سازمان همچون موجو دی زنده نگریسته می شود.انسانها در سازمانهااساسی ترین نقش را ایفا می کنند و هم آنان هستند که به سازمان مو جو دیتی انسان وار می دهند.به کار گیری نظریه سیستم ها در مدیریت و نظریه اقتضایی سازمان و مدیریت نیز ریشه دردیدگاه زیستی دارد،  چه در این نظریه ها سازمان همچون موجودی زنده با محیط خود در رابطه بوده وبقای آن در گروه سازگاری با محیط است.همان گونه که انسان به عنوان موجودی  زنده و خردمنددر طول حیات خودبا محیط خود می گیردو بر اساس شرایط آن خود را تغییر میدهد در نظریه اقتضائی، سازمان با محیط رابطه برقرار کرده و خود را با موقعیتهای موجود تطبیق می دهد و بدین صورت توفیق آن در نیل به اهدافش تامین می شود.

برنامه ریزی آموزشی ،نظارت بر اجرای برنامه ها

برنامه ریزی شامل پیش بینی های کلان و کلی است که کل نظام آموزش و پرورش رادر بر می گیرد.برنامه ریزی آموزش جزیی از برنامه تو سعه است که می خواهد با توجه به آینده دورتر و به طورجامع نیاز های اساسی جامعه را برآورد سازد .این که برای دست یافتن بهداشت و سلامتی عمومی باید چه تعدادپزشک ،  تکنسین و پیرا پزشک تربیت کرداز وظایف برنامه ریزی آموزشی است.

اگر چه برنامه ریزی آموزشی وظیفه مدیران سطوح بالاتر و سیاستگذاران آموزش و پرورش می باشد ،  ولی همه ی مدیران سطوح میانی و پائینی مانند مدیران و مدرسان نیز باید از آن آگاهی داشته باشندتا هنگام عمل معنی کار خود رادر راستای اهدف کلان درک کنند. از نظر ما  فرایند تشخیص وضعیت موجود و مطلوب جامعه ،  تعیین اهداف نظام آموزشی ،  سیاستگذاری تعیین شاخصها و رویه هاو تخصیص منابع  ،  امکانات ،  نیروها ،بودجه و روشهای تحقق آن اهداف برنامه ریزی آموزشی نامیده می شود.

برنامه ریزی به عنوان مهمترین وظیفه مدیر آموزشی با توجه به سطح سازمانی یا موقعیتی که مدیر  بکار اشتغال دارد

بطور کلی فرآیند تشخیص وضعیت  موجود و مطلوب جامعه ،تعیین اهداف نظام آموزشی،سیاستگذاری،تعیین شاخصها،رویه ها،تخصیص منابع،امکانات،نیروها،بودجه و رروشهای تحقق آن اهداف برنامه ریزی آموزشی نامیده می شود.

همچنان که اشاره شد، یکی از دلایل روی آوردن به برنامه ریزی جامع تحولات و دگر گونی های محیط امروز سازمانهاست . شاید در گذشته تغییرات و تحولات به شتاب و گستردگی امروز نبودند و مدیران می توانستند اهداف آینده را براساس گذشته تنظیم نمایند. اما اکنون تجربه گذشته لزوما راهنمای مطمئنی برای آینده نیست و مدیران باید با مدد گیری از برنامه ریزی جامع، استراژیهای آینده سازمان را طوری تنظیم کنند که متناسب با موقعیت ها و شرایط باشد. به طور کلی تغییرات و تحولات تکنولوژک،اجتماعی و سیا سی پیچیده شدن محیط خارجی سازمان، ارتباطات گسترده و متعدد سازمان با محیط و وسعت و گستردگی اغلب برنامه هاو طویل المدت بودن آنها، همه زمینه هایی هستند که برنامه ریزی جامع را برای سازمان ضروری و اجتناب ناپذیر ساخته اند.

فرآیند برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی آموزشی در پیشرفت و توسعه یک جامعه بسیار اهمیت دارد.

برنامه ریزی فرایندی است که از مراحل زیر نشکیل شده است :

۱-      تعیین و تدوین اهداف آینده سازمان :

مهمترین مرحله در فرایند برنامه ریزی، تعیین وتدوین  اهداف آینده سازمان است . این وظیفه خطیر به عهده مقامات سطوح بالای سازمان است و آنان بایدا هداف آینده سازمان را به درستی شناخته و بیان نمایند .

۲-    شناخت اهداف و استراژیهای موجود سازمان:

 زمانی که اهداف و ما موریتهای آتی سازمان تدوین شدند، باید اهداف و ماموریتهای فعلی نیز مورد بررسی و مداقه قرار گیرند و وجوه افتراق و اختلاف آنها با هدفهای تعیین شده مشخص گردند.

۳-   تجزیه و تحلیل شرایط محیطی سازمان:

غرض از تجزیه و تحلیل شرایط محیطی ، آگاه شدن از عوامل اقتصادی ، سیاسی، فرهنگی، فنی و اقلیمی موثر بر سازمان و اهداف آن است .

۴-    تجزیه و تحلیل منابع و امکانات سازمان :

برای تجزیه و تحلیل منابع و امکا نات ابتدا باید فهرستی از منابع مهم موجود در سازمان اعم از انسانی، مالی ، تجهیزاتی و …. تهیه کرد.

اصول تدوین اهداف کلی و جزیی دوره آموزشی:

85,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله مدل برنامه ریزی آموزشی تایلر
 • مقاله مدیریت آموزشگاه
 • تحقیق مهارت شغلی مدیر آموزشگاه
 • پایان نامه مدیریت آموزشگاه های آزاد
 • پروژه ارزشیابی مهارت شغلی مدیر آموزشگاه
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.