مقاله ارزشیابی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله ارزشیابی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله ارزشیابی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده. ۱

مقدمه. ۲

بیان مسأله. ۳

ضرورت پژوهش… ۵

اهداف پژوهش… ۶

اهدف جزیی : ۶

هدفها ۱۱

تجارب یادگیری  ارزیابی فراگیر. ۱۱

. تعریف ارزشیابی: ۱۵

انواع ارزشیابی.. ۱۵

هدف ارزشیابی تکوینی یا مستمر : ۲۳

ارزشیابی واثربخشی.. ۳۰

اهمیت ارزشیابی : ۳۲

 کنترل (کیفیت) : ۳۳

اهداف ارزشیابی.. ۳۵

اهداف عملیاتی ارزشیابی.. ۳۵

ویژگیهای عمومی ارزشیابی.. ۳۶

انواع ارزشیابی : ۳۶

انواع  ارزشیابی از نظر زمان اجرا ۳۷

برخی شاخص ها در ارزشیابی فعالیت های ترویجی استانها: ۳۸

عناوین کاری در حوزه نظارت وارزشیابی.. ۳۹

نموداربررسی عملکردوتغییر برنامه. ۴۱

مراحل ارزشیابی.. ۴۲

روشهای ارزشیابی: ۴۴

ارزیابی اثربخشی.. ۴۶

نتیجه گیری.. ۵۰

راهکارها ۵۱

منابع.. ۵۲

منابع

خدیجه زارعی ،اثربخشی آموزشی،مجله تدبیر ، شماره ۱۶۶
فریبا خواجویی ،ارزیابی اثربخشی آموزشی، مجله مشاور مدیریت ، شماره ۱۰
حسینی نیا غلامحسین، ترویج وآموزش کشاورزی،کتاب، ۱۳۸۰
مهندسی فرآیند های ترویجی ، یوسف حجازی ،معاونت تحقیقات ،آموزش وترویج ، ۱۳۷۵

چیذری ،محمد، بهبود کیفیت آموزش ، راهنمایی برای ارزشیابی ، انتشارات مرکز مطالعات وبرنامه ریزی کشاورزی ، ۱۳۷۴

 حجازی ،یوسف، درآمدی برارزشیابی فعالیت های آموزشی وترویجی ، معاونت ترویج ومشارکت های مردمی وزارت جهادکشاورزی ،۱۳۷۴

شیخی ،مهرنوش ،اهمیت ارزشیابی در برنامه های آموزشی ، ماهنامه تعاون
ورامینی ، نازنین ، ارزشیابی فعالیت های ترویجی
مهجور،سیامک رضا ، ارزشیابی آموزشی ، کتاب ، ۱۳۸۱

 تعریف ارزشیابی:

ارزشیابی در آموزش و پرورش تعاریف متعددی دارد:

. ۱کرونباخ ( cronbach)

:ارزشیابی را جمع آوری و به کار گیری اطلاعات در جهت اتخاذ تصمیم برای یک برنامه آموزشی تعریف می کند. ( شیرازی،علی، ص ۲۳۶

 ۲٫بی بای: Beeby

ارزشیابی را فراگرد جمع آوری و تفسیر منظم شواهدی که در نهایت به قضاوت ارزشیابی نظر به این که به اقدام شخصی بیانجامد ، می داند. ابعاد این تعریف : جمع آوری شواهد ، تفسیر ، قضاوت و تصمیم گیری است. ( شیرازی، علی ،ص ۲۳۶

۳٫استا فل بیم : ارزشیابی رافرایند، تعیین کردن ( Delineating) ، به دست آوردن ( Obtaining) و فراهم ساختن ( Providing) اطلاعات مفیدی برای قضاوت در تصمیم گیری ها تعریف کردند.

 انواع ارزشیابی

 الف. اسکریون ( scriven) ارزشیابی ها را بر دو نوع ارزشیابی پایانی و تکوینی تقسیم می کند

ارزشیابی پایانی ( sammative Evaluation)

  ارزشیابی که در مدارس متداول است و شامل ارزشیابی آخر سال یا دوره دانش آموزان برنامه یا روند آموزشی است. مهمترین نقص ارزشیابی پایانی ماهیت مقطعی بودن آن است ، لذا قادر نیست اصلاحات یا تغییرات ضروری را در طول سال یا برنامه در جهت بهبودی و بهسازی فعالیتها ایجاد کند

 ارزشیابی تکوینی یا مستمر ( Formative Evluation)

 در این ارزشیابی اطلاعات به طور مداوم جمع آوری و مورد استفاده قرار می گیرد و نیاز به بازخورد های فردی – محیطی دارد تا بتواند تصمیم گیری های لازم را در جهت افزایش اثر بخش برنامه ها یا فعالیتهای آموزشی اتخاذ کند.

 این نوع ارزشیابی بیشتر به فراهم آوردن اطلاعات برای بهبودی کار تاکید دارد

. ب : استافل بیم ( stuffle beam) : ارزشیابی را در چهار نوع بیان می کند

. ۱ارزشیابی زمینه

 ۲- ارزشیابی درونداد

 ۳- ارزشیابی فر آیند

 ۴-ارزشیابی برونداد

۱٫ ارزشیابی زمینه ( Context Evaluation)

  هدف این ارزشیابی فراهم ساختن یا ارائه یک منطق برای تعیین اهداف است. برای رسیدن به آن محیط – شرایط واقعی و مشکلات موجود – بایستی بررسی شوند و تصمیماتی مبتنی بر اصلاح شرایط و مشکلات اتخاذ گردد تا نیل به اهداف مورد نظر را میسر سازد

  ۲٫ارزشیابی درونداد ( Input Evaluation)

این نوع ارزشیابی در ارتباط با چگونگی استفاده از منابع برای نیل به اهداف برنامه است شامل ارزشیابی توانایی های سازمان ، استراتژی هایی در جهت نیل به اهداف برنامه و طراحی یک استراتژی اجرایی – عملیاتی گردد

۳٫ ارزشیابی فر آیند ( Process Evaluation) : به باز خورد های دوره ای خصوصا شناسایی نقص درونداد ها در حین اجرای برنامه مربوطه است

۴٫ارزشیابی برونداد( Product Evaluation)

  به سنجش نتایج می پردازد که نه تنها در آخر بلکه بر حسب ضرورت در فواصل برنامه صورت می گیرد. یکی از تخصص های مورد نیاز دست اندرکاران تعلیم و تربیت در سطوح مختلف سازمانی و اجرایی بر خوردار بودن از دانش ، مهارت سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی می باشدکه فقدان آن در عرصه عمل و اجرا ناکار آمدی فر آیند یاددهی- یادگیری را به دنبال خواهد داشت. با وجود آگاهی از توانایی های علمی و تجربی دبیران و معلمان گرامی و مدیران آگاه و دلسوز واحد های آموزشی در حیطه ی سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ، لیکن به دلیل اهمیت موضوع و نیز ظرافت ها و پیچیدگی های این امر امید است با عنایت همکاران ارجمند در جهت تحقق اهداف آموزشی و تربیتی شاهد تعاملی پویا ، مستمر و پایدار باشیم ،

الف. اصطلاحات و مفاهیم ارزشیابی و امتحانات

 ب. ارزشیابی تکوینی و شیوه اجرای آن

الف)تعریف اصطلاحات ومفاهیم ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ارزشیابی( Evaluation) :اصطلاح ارزشیابی یا ارزیابی به طورساده به تعیین ارزش (Value) برای هرچیزیادآوری ارزشی ( Value judgement) کردن گفته می شود ارزشیابی به یک فرآیند نظام داربرای جمع آوری، تحلیل وتفسیر ا طلاعات گفته می شود به این منظور که تعیین می شود آیا هدف های موردنظر تحقق یافته اند یادرحال تحقق یافتن هستند وبه چه میزانی. ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ( Academic achevement evaluation): ارزشیابی پیشرفت تحصیلی عبارت ازسنجش عملکرد یادگیرندگان ومقایسه نتایج حاصل باهدفهای آموزشی ازپیش تعیین شده به منظور تصمیم گیری دراین باره که آیا فعالیت های آموزشی معلم و کوششهای یادگیری دانش آموزان یا دانشجویان به نتایج مطلوب انجامیده اند و به چه میزانی.

. ارزشیابی آغازین( Preassessment)

: نخستین ارزشیابی معلم که پیش از فعالیت های آموزشی او به اجرا در می آید ارزشیابی آغازین نامیده می شود. ارزشیابی تکوینی یا مستمر ( Formative evaluation): آن چه عمدتا به منظور کمک به اصلاح موضوع مورد ارزشیابی یعنی برنامه یا روش آموزشی ، مورد استفاده قرار می گیرد ، ارزشیابی تکوینی نام دارد

. ارزشیابی تشخیصی (Dignostic evaluation) :

 نوعی از ارزشیابی تکوینی است که با هدف تشخیص مشکلات یادگیری دانش آموزان در یک موضوع درسی به کار میرود و معمولا در جریان آموزش انجام می گیرد.از طریق ارزشیابی تشخیصی می توان معاومات و مهارتهای لازم دانش آموزان را برای ورود به مطالب جدید تشخیص داد ونیز معیاری است برای سنجش رفتار ورودی دانش آموزان که به کمک آن می توان نقطه شروع فعالیت های آموزشی را مشخص کرد

. ارزشیابی تراکمی یا پایانی( Summative evaluation)

 : در ارزشیابی تراکمی تمام آموخته های دانش آموزان در طول یک دوره آموزشی تعیین می شوند و هدف آن نمره دادن به دانش آموزان و قضاوت درباره اثر بخشی کار معلم و برنامه درسی با یکدیگر است. به وسیله این ارزشیابی می توان یاد گیری های متراکم دانش آموزان را در طول یک دوره آموزشی اندازه گیری کرد و چون معمولا در پایان دوره آموزشی به عمل می آید به آن ارزشیابی پایانی نیز می گویند

. اندازه گیری ( Measurement )

اندازه گیری فر آیندی که تعیین می کند یک شخص یا یک چیز چه مقدار از یک ویژگی برخورداراست

. آزمون ( test):آزمون وسیله یا روشی نظام دار برای اندازه گیری نمونه ای از رفتار است. آزمودن ( testing) :وقتی که برای اندازه گیری یکی از ویژگی های روانی یا تربیتی یک فرد یا گروهی از افراد از آزمون استفاده می شود به این عمل یا فعالیت آزمودن می گویند

سنجش ( Assessment) :سنجش به یک تحلیل جامع و چند وجهی از عملکرد گفته می شود.

 پرسشنامه( Questionnaire) :مجمو عه ای سوال که به روش علمی تهیه شده و ارزشیاب یا پژوهشگر از طریق آن قادر به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جهت انجام طرح خود می باشد

سوال عینی( Objective items) :به سوالاتی اطلاق می شود که می تواند به طور عینی نمره گذاری شود. این سوال چنان است که افراد پاسخی را از میان فهرستی از پاسخ ها انتخاب می کنند

. تنه سوال ( Stem):بخش مقدماتی یک سوال عینی را تنه سوال گویند

سوال انشایی ( Essay items) :نوعی سوال که دانش آموز تقریبا پاسخی طولانی را که تا چند بند می رسد نوشته و سازمان دهد

. سوال جور کردنی( Matching item)

 

55,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت انواع ارزشیابی
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.