مقاله ارزیابى حکمت خالده


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله ارزیابى حکمت خالده مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله ارزیابى حکمت خالده نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدّمه   ۲
پیشینه   ۳
ویژگى ها   ۴
راه وصول   ۵
شاخصه ها   ۶
الف. شاخصه هاى مابعدالطبیعى   ۷
ب. شاخصه هاى انسان شناختى   ۸
ج. شاخصه هاى اخلاقى   ۱۰
ارزیابى حکمت خالده   ۱۰
حکمت حقه یا خالده   ۱۳
نتیجه گیرى   ۲۰
پی‌نوشت‌ها:   ۲۱
منابع   ۲۴

  منابع

ـ اعوانى، غلامرضا، گفتمان سنت گرایى و سیدحسین نصر، نقد و بررسى کتاب تهران، ش ۲۸، زمستان ۱۳۸۸، ویژه سیدحسین نصر.

ـ جوادى آملى، عبداللّه، رحیق مختوم، تنظیم حمید پارسانیا، چ سوم، قم، اسراء، ۱۳۸۶٫

ـ سهروردى، شهاب الدین، مجموعه مصنفات، تصحیح نجفقلى حبیبى، چ چهارم، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى، ۱۳۸۸، ج ۴٫

ـ ـــــ ، مجموعه مصنفات، تصحیح هانرى کربن، چ چهارم، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى، ۱۳۸۸، ج ۱و۲٫

ـ شوان، فریتیوف، گوهر و صدف عرفان اسلامى، ترجمه مینو حجت، تهران، دفتر پژوهش و نشر سهروردى، ۱۳۸۱٫

ـ قیصرى، محمدداوود، شرح فصوص الحکم، به کوشش سید جلال الدین آشتیانى، تهران، علمى و فرهنگى، ۱۳۷۵٫

ـ کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه غرب، ترجمه غلامرضا اعوانى، تهران، سروش وعلمى وفرهنگى،۱۳۸۰،ج ۴٫

ـ گنون، رنه، سیطره کمیت و علائم آخرالزمان، ترجمه على محمد کاردان، چ سوم، تهران، مرکز نشر دانشگاهى، ۱۳۸۴٫

ـ ملّاصدرا (صدرالدین محمدبن ابراهیم شیرازى)، الحکمة المتعالیة فى الاسفار العقلیة الاربعة، چ سوم، بیروت، دار احیاءالتراث، ۱۹۸۱م.

ـ ـــــ ، الشواهد الربوبیة، تصحیح و تعلیق سید جلال الدین آشتیانى، چ دوم، مشهد، المرکز الجامعى للنشر، ۱۳۶۰٫

ـ میرداماد، میر محمدباقر، مجموعه مصنفات، به اهتمام عبداللّه نورانى، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگى، ۱۳۸۱٫

ـ نصر، سیدحسین، آموزه هاى صوفیان از دیروز تا امروز، ترجمه حسین حیدرى و محمدهادى امینى، چ چهارم، تهران، قصیده سرا، ۱۳۸۴٫

ـ ـــــ ، جاودان خرد، تهران، سروش، ۱۳۸۲٫

ـ ـــــ ، در جستجوى امر قدسى، گفت وگوى رامین جهانبگلو با سیدحسین نصر، ترجمه سیدمصطفى شهرآیینى، چ دوم، تهران، نشر نى، ۱۳۸۵٫

ـ ـــــ ، دین و نظم طبیعت، ترجمه انشاءاللّه رحمتى، تهران، نشر نى، ۱۳۸۵٫

ـ ـــــ ، معرفت و معنویت، ترجمه انشاءاللّه رحمتى، چ سوم، تهران، دفتر پژوهش و نشر سهروردى، ۱۳۸۵٫

ـ ـــــ ، نیاز به علم مقدس، ترجمه حسن میاندارى، چ دوم، قم، طه، ۱۳۸۲٫

ـ یزدان پناه، سیدیداللّه، حکمت اشراق، ج ۱ (گزارش، شرح و سنجش دستگاه فلسفى شیخ شهاب الدین سهروردى)، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۹٫

– Guenon, Rene, Fandamental Symbols, Cambridge, Quinta essential, 1995.

– Huxly, Aldos, Perenial philosophy, New York, Harper & Row Publisher, 1970.

– Schuon, Frithjof, Light on the Ancientn Worlds, Indiana, world wisdom book, 1967.

چکیده

حکمت خالده به تعبیرى قلب سنت است؛ تا جایى که سنت گرایان آن را به مثابه محورى ترین مؤلفه سنت گرایى مطرح مى کنند. با این اوصاف به سراغ واکاوى و ارزیابى این مؤلفه تعیین کننده در گفتمان سنت گرایى رفته ایم. در این مجال بررسى پیشینه و ابعاد مابعدالطبیعى، انسان شناسى و اخلاقى آن را در کلام بزرگان سنت گرایى مدنظر قرار داده ایم. بررسى شاخصه ها و راه وصول به حکمت خالده از دیدگاه سنت گرایى امورى بودند که نمى توانستیم از آنها چشم بپوشیم. آن گاه در مقام وارسى نخست به محک عقل، روش و مبانى آن را کاویده ایم و سپس حکمت خالده را به گونه ویژه مورد مداقه قرار داده، نیز در مقام مقایسه، آن را با حکمت حقه سهروردى سنجیده ایم و نقاط تمایز آنها را نشان داده ایم.

کلیدواژه ها: حکمت خالده، عقل شهودى، مابعدالطبیعه، انسان شناسى، حکمت حقه.

 

مقدّمه

فلسفه جاودان (یا حکمت خالده) جایگاه بسیار مهمى در سنت دارد. سیدحسین نصر در توصیف این جایگاه و نیز تعریف فلسفه جاودان مى گوید:

در دل سنت، مابعدالطبیعه و فلسفه سنتى قرار دارد که ما آن را فلسفه جاودان مى نامیم که شامل مجموعه اى از آموزه هاى درباره سرشت حقیقت است. قلب سنت همین فلسفه جاودان است و آن آموزه ها اصول آن به شمار مى آید؛ اصولى که در طول دوران به عمل درآمده است.۱

از نظر نصر، تعریف حکمت عبارت است از: «برخوردارى از آن حقیقت که پرتو نورش، حیات و هستى و شناختمان را به اوج مى رساند، و دوستى اش که همواره فلسفه حقیقى همان بوده است، نور یقین را بر تردیدهاى زمینى فرو مى تابد.»۲ او بر این باور است که به دلیل همین ویژگى هاست که حکمت الهى در دنیاى جدید انکار مى شود.

     رنه گنون ضمن مخالفت با نظام سازى هاى فلسفى بر این باور تأکید مى ورزد که «حقیقت بالضروره امرى وحدانى و مرتبط است.»۳

 

پیشینه

سهروردى در آثار خود از عباراتى مانند الحکمة اللدنیه یا حکمت الهى بهره برده است. نصر مدعى است واژگان مزبور همان  Philosophia Perennisمرسوم نزد سنت گرایان را افاده مى کنند.۴ سهروردى بارها در حکمت اشراقى اش به کلیت حکمتى اشاره مى کند که همه ملت هاى قدیم در آن سهیم اند. این حکمت کلى در عرفان اسلامى بازنمود جدى یافته است.۵

    در عالم غرب، گمیستوس پلتون،۶ فیلسوف بیزانسى که در فلسفه و الهیات باستانىقلم زده، از زردشت به منزله استاد این معرفت باستانى داراى مرتبت قدسى یاد مى کند. فیچینو به تبع پلتون از «مجموعه هرمسى» و «کاهنان کلده اى»،۷ که آنها را تألیف زردشت مى داند، به مثابه منابع این حکمت ازلى نام مى برد.۸ فیچینو به تعبیر  philosophia priscoriumیا  prisca theologiaاشاره دارد که قابلیت ترجمه به فلسفه و الهیات باستانى و یا مقدس را دارند. او افلاطون را وارث فلسفه حقیقى مى داند. از نظر وى فلسفه حقیقى همان دین، و دین حقیقى همین فلسفه است.۹

    با این اوصاف، گویا نخستین بار آگوستینو استیوکو۱۰ (۱۴۹۷ـ۱۵۴۸) اصطلاح philosophia perennisرا در دوره رنسانس به کار برد. استیوکو آن را معادل حکمت ازلى مى دانست که هم فلسفه و هم الهیات را دربر مى گیرد.۱۱ باور او بر این بود که حکمت در ابتدا ریشه اى الهى داشته است؛ معرفتى قدسى بوده که خداوند آن را به حضرت آدم علیه السلامعطا کرده، اما اغلب فرزندان او رفته رفته آن را فراموش کردند؛ از این رو تنها تصویر کم رنگى از آن در الهیات باستانى باقى مانده است. این دین یا فلسفه حقیقى از آغاز تاریخ بشر موجود بوده است و هدف آن خداگونه شدن (تأله) و کسب معرفت قدسى است. استیوکو دو طریق براى کسب این معرفت برمى شمرد: مظاهر تاریخى این حقیقت در سنت هاى گوناگون و وساطت شهود تعقلى و تأمّل فلسفى.۱۲ پس از او لایب نیتس این واژه را به کار مى برد.۱۳

    حکمت ازلى (perennis Sophia) که از مؤلفه هاى اصلى مفهوم سنت است، در واقع همان چیزى است که هندوها آن را سنتانه ذرمه مى نامند و در بیان مسلمانان حکمت خالده نام دارد. یکسانى سنتانه ذرمه یا  perennis Sophiaبا سنت ازلى به معناى کاستن از صحت و اعتبار پیام هاى بعدى فروفرستاده شده از عالم بالا نیست؛ پیام هایى که هر کدام با یک مبدأ آغاز مى شوند که در واقع مبدأ کل است و سرآغاز یک سنت را نشان مى دهند که هم سنت ازلى و هم انطباق آن با یک دوره بشرى معین است؛ انطباقى که در حقیقت، امکانى الهى است که در سطح بشرى تجلى یافته است.۱۴

    اگر به دنبال فهمى مبنایى از جاودان خرد باشیم، سنت گرایان در پاسخى کلى از برخى تمایزها سخن مى گویند. نصر بر این باور است که در تفسیر سنتى، حکمت خالده تصویرگرِ عالمى است که ساحت ظاهر در حوزه دین و کیهان، دروازه ورود به ساحت باطن است. در واقع مابعدالطبیعه اى که فلسفه جاودان خیال آن را در سر مى پروراند، بر سلسله مراتب وجود کلى و چنان که گفتیم بر تمایز میان ظاهر و باطن، صورت ظاهرى و ذات، قشر و لب، یا پدیدار و ذات فى نفسه، مبتنى است. درک و لحاظ این تمایزات براى فهم فلسفه جاودان بسیار ضرورى است و جاودانگى و جهان شمولى فلسفه خالده از همین خاستگاه است.۱۵ نصر در جایى دیگر مى گوید:

منظور از حکمت جاوید که… باید صفت جهان شمول را نیز به آن افزود، معرفتى است که همیشه بوده و خواهد بود و خصیصه اى جهان شمول دارد؛ هم به معناى وجود داشتن در میان اقوام و ملل در سرزمین ها و اعصار مختلف و هم به معناى سروکار داشتن با اصول جهان شمول.۱۶

ویژگى ها

اکنون با همین سرمایه مفهومى که به دست آورده ایم مى کوشیم ویژگى هاى حکمت خالده را بیان کنیم:

۱٫ جهان شمولى: بدین معنا که حکمت خالده به زمانى ویژه محدود نیست. معرفتى است که همواره بوده و خواهد بود، و فراتر از هر مکان ویژه اى است. در میان اقوام و ملل گوناگون وجود داشته و دارد؛

۲٫ جنبه الهى داشتن: حکمت خالده دست ساخته بشرى نیست؛ چراکه در نهاد همه ادیان و سنت ها قرار دارد. به گونه اى که فهم آن نیز با همان سنت ها درپیوسته است. کسى که بخواهد حکمت خالده را دریابد، ناچار است که از طریق سنتى که دربرگیرنده حکمت خالده است اقدام کند، و از روش ها، مناسک، نمادها، صورت هاى متخیل، و یا وسایلى که پیام آسمانى یا ذات الهى آنها را مقدس کرده است، به این حکمت که خود تقدس یافته الهى است دست یابد؛

 ۳٫ نگاه الهى به مابعدالطبیعه: حکمت جاوید شاخه هاى فراوان کیهان شناسى، انسان شناسى، هنر و… دارد؛ اما در نهاد آن مابعدالطبیعه محض قرار دارد. البته اصطلاح مابعدالطبیعه را باید علم به حقیقه الحقایق و علم مقدس بدانیم. از دیدگاه حکمت خالده، مابعدالطبیعه حقیقتا «علم الهى» است؛ معرفتى است که تزکیه و روشنگرى مى دهد و مى توان گفت که همان عرفان است؛

۴٫ کلید فهم ادیان: حکمت خالده همان معرفتى است که در قلب دین نهفته است و معناى شعایر، آموزه ها و نمادهاى دینى را روشن مى سازد و کلید فهم ضرورت کثرت ادیان و بلکه تنها طریق نفوذ به عوالم دینى مختلف را به دست مى دهد؛ بدون آنکه از اهمیت و ارزش دین ویژه اى فروکاهد یا تعهد و التزام افرادِ وابسته به دین ویژه اى را دست کم بگیرد.۱۷

راه وصول

 

20,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    سه شنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۵

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.