مقاله ارزیابی میزان تولید داروی دسفرال از سویه استرپتومایسس پیلوسوس به روش بیولوژیک


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله ارزیابی میزان تولید داروی دسفرال از سویه استرپتومایسس پیلوسوس به روش بیولوژیک مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۷۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله ارزیابی میزان تولید داروی دسفرال از سویه استرپتومایسس پیلوسوس به روش بیولوژیک  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده  ۱
مقدمه  ۳
فصل اول
۱-۱ – تالاسمی  ۸
۱-۲-اتیولوژی و سبب شناسی تالاسمی  ۸
۱-۲-۱ – خون شناسی  ۹
۱-۲-۲- خون سازی و گلبولهای قرمز  ۱۰
۱-۳- تالاسمی و انواع آن  ۱۰
۱-۳-۱ آلفا تالاسمی  ۱۰
۱-۳-۲- بتا تالاسمی  ۱۱
۱-۳-۲-۱ بتا تالاسمی مینور(سالم ناقل)  ۱۱
۱-۳-۲-۲ – بتا تالاسمی ماژور( بیماری تالاسمی)  ۱۲
۱-۳-۲-۳-بتا تالاسمی بینابینی  ۱۳
۱-۴- تشخیص تالاسمی  ۱۳
۱-۵- درمان تالاسمی  ۱۳
۱-۶- فیزیولوژی عنصر آهن و اهمیت آن در بدن انسان  ۱۴
۱-۶-۱- مسمومیت حاد آهنی  ۱۵
۱-۷- دسفرال  ۱۶
۱-۷-۱- نحوه استفاده از داروی دسفرال  ۱۷
۱-۷-۲-کاربردهای داروی دسفرال در پزشکی  ۱۸
۱-۷-۳- عوارض ناشی از داروی دسفرال  ۱۹
۱-۷-۴- اقدامات احتیاطی در مورد داروی دسفرال  ۱۹
۱-۷-۵- ملاک توقف درمان بوسیله دسفرال  ۲۰
فصل دوم
۲-۱-  سیدرو فورها  ۲۲
۲-۱-۱- هیدروکسامات ها  ۲۴
۲-۱-۲-فنولات ها یا کاتکولات ها  ۲۵
۲-۲- دسفری اکسامین ها  ۲۶
۲- ۲-۱ – ساختمان دسفری اکسامین  ۲۸
۲-۲-۲- دسفراکسامین بصورت آنتی اکسیدان  ۲۸
۲-۲-۳ – خصوصیات فیزیکو و شیمیایی دسفراکسامین  ۲۹
۲-۲-۴- مکانیسم دسفراکسامین در جلوگیری از بیماریهای با بار اضافی آهن  ۲۹
۲-۲-۵- تشکیل رادیکال  DFO nitroxide  ۳۰
۲-۳-  دسفری اکسامین B  ۳۱
۲-۳-۱- بیوسنتر دسفری اکسامین B  ۳۳
۲-۳-۲- ژنهای کد کننده دسفری اکسامین B  ۳۳
۲-۴- تولید کننده¬های دسفری اکسامین  ۳۴
۲-۵- اهمیت آهن بر روی میکروارگانیسمها  ۳۵
۲-۶- مکانیسم عمل سیدروفورها در ارتباط با انتقال آهن به درون سلول میکروارگانیسمها  ۳۶
۲-۷- تولید، استخراج و تخلیص دسفری اکسامین B  ۳۷
فصل سوم
۳-۱- اکتینومیست ها  ۴۰
۳-۲- استرپتومایسس ها  ۴۳
۳-۲-۱- پاتولوژی  ۴۳
۳-۲-۲ – مرفولوژی و ساختمان  ۴۳
۳-۲-۳- مشخصات کلنی  ۴۵۴
۳-۲-۴- اسپورزایی  ۴۷
۳-۲-۵- ترکیبات پوشش سلولی  ۴۹
۳-۲-۶- تغذیه و فاکتورهای موثر بر رشد و خصوصیات فیزیکوشیمیایی  ۴۹
۳-۲-۶-۱- تغذیه  ۴۹
۳-۲-۶-۲- اکسیژن  ۵۰
۳-۲-۶-۳ – رطوبت  ۵۰
۳-۲-۶-۴- دما  ۵۱
۳-۲-۶-۵- pH  ۵۱
۳-۲-۶-۶- اکولوژی  ۵۲
۳-۲-۶-۷- بیولوژی توسعه یافته استرپتومایسس  ۵۳
۳-۲-۷- انواع فرآورده های میکروبی  ۵۶
۳-۲-۷-۱- متابولیت های اولیه  ۵۶
۳-۲-۷-۲- متابولیت های ثانویه  ۵۶
۳-۲-۷-۲-۱- آنتی بیوتیک ها  ۵۸
۳-۲-۷-۲-۱-۱- فیزیولوژی و تنظیم تولید آنتی بیوتیک  ۵۸
۳-۲-۷-۳- آنزیمها  ۶۳
۳-۲-۷-۳-۱- پروتئازها  ۶۳
۳-۲-۷-۳-۱-۱- پروتئازهای اسیدی  ۶۷
۳-۲-۷-۳-۱-۱-۱- رنین  ۶۷
۳-۲-۷-۳-۱-۲- پروتئازهای خنثی  ۶۷
۳-۲-۷-۳-۱-۳- پروتئاز های قلیایی  ۶۷
۳-۲-۷-۳-۱-۳-۱- فرآیند تخمیر پروتئازهای قلیایی  ۶۸
۳-۲-۷-۳-۱-۳-۲- تعیین فعالیت پروتئاز قلیایی  ۶۹
۳-۲-۷-۳-۱-۴- بازدارنده های فعالیت آنزیم پروتئاز وشلاته کننده ها  ۶۹
۳-۲-۷-۳-۱-۵- تجزیه  ۷۱
۳-۲-۷-۳-۱-۶- پروتئاز ها و استرپتومایسسها  ۷۱
۳-۲-۸- محیط کشت  تخمیر صنعتی  ۷۱
۳-۲-۸-۱- نیازهای غذایی میکروارگانیسم‌ها  ۷۱
۳-۲-۸-۱-۱- کربن  ۷۴
۳-۲-۸-۱-۱-۱- منابع کربن و استرپتومایسس ها  ۷۷
۳-۲-۸-۱-۲-نیتروژن  ۷۸
۳-۲-۸-۱-۲-۱-  منابع نیتروژن و استرپتومایسس ها  ۸۰
۳-۲-۸-۱-۳- هیدروژن و اکسیژن  ۸۰
۳-۲-۸-۱-۴- مواد معدنی  ۸۰
۳-۲-۸-۲-تنظیم کننده های متابولیکی  ۸۱
۳-۲-۸-۳- ضد کف ها  ۸۲
۳-۲-۹- بیوسنتز  در استرپتومایسس ها  ۸۳
فصل چهارم
۴-۱- دستگاه های مورد استفاده  ۸۶
۴-۲- وسایل مورد استفاده  ۸۶
۴-۳ – محیط های کشت مایع برای رشد باکتری  ۸۸
۴-۴- محیط های کشت جامد برای رشد باکتری  ۸۹
۴-۵- محیط های جامد برای تولید اسپور  ۸۹
۴-۶- مواد لازم جهت رنگ آمیزی گرم  ۹۰
۴-۷- مواد لازم جهت استفاده از میکروسکوپ نوری  ۹۱
۴-۸- محیط مورد استفاده جهت شناسایی کیفی دسفری اکسامین: محیط Des4  ۹۱
۴-۹- محیط مورد استفاده جهت اندازه گیری تولید دسفری اکسامین محیط Soy bean   ۹۱
۴-۱۰- مواد لازم جهت نگهداری و ذخیره باکتری ها  ۹۲
۴-۱۱- معرف های دسفری اکسامین  ۹۲
۴-۱۲- مواد لازم جهت رسم منحنی استاندارد دسفری اکسامین B  ۹۲
۴-۱۳- مواد لازم جهت استخراج دسفری اکسامین  ۹۲
۴-۱۴- مواد لازم جهت تهیه محلول Lysing Buffer  ۹۳
۴-۱۴-۱ – مواد لازم جهت تهیه محلول Tris Hcl  ۹۳
۴-۱۵- محلول کازئین %۵/۰ دربافر فسفات  ۹۳
۴-۱۵-۱- بافر فسفات (PBS)  ۹۳
۴-۱۶- محلول لوری (Lowry)  ۹۳
فصل پنجم
۵ – ١- تهیه و آماده سازی سویه استرپتومایسس پیلوسوس  ۹۸
۵ ـ ٢ ـ بررسی خصوصیات مرفولوژیکی سویه استرپتومایسس پیلوسوس  ۹۸
۵-٢-١- خصوصیات ماکروسکوپی  ۹۹
۵- ٢-١-١- کشت استرپتومایسس پیلوسوس بر روی محیط جامد  ۹۹
۵-٢-١-٢- کشت استرپتومایسس پیلوسوس در محیط مایع  ۹۹
۵-٢-٢ خصوصیات میکروسکوپی  ۹۹
۵-٢-٢-١- تهیه لام از محیط کشت جامد  ۹۹
۵-٢-٢-٢- تهیه لام از محیط کشت مایع  ۱۰۰
۵ـ ٢ـ٢ـ ٣ـ رنگ آمیزی گرم  ۱۰۰
۵ ـ ٣ـ تهیه مایع تلقیح  ۱۰۰
۵ ـ ٣ـ ١ـ تهیه محیط ذخیره  ۱۰۱
۵ ـ ٣ـ ٢ـ تهیه سوسپانسیون اسپور  ۱۰۱
۵ـ ۴ـ رسم منحنی رشد استرپتومایسس پیلوسوس  ۱۰۱
۵ـ ۵ـ بررسی تغییرات  pH در محیط کشت Soybean  ۱۰۲
۵ـ ۶ـ تولید دسفری اکسامین توسط استرپتومایسس پیلوسوس  ۱۰۲
۵ـ ۶ـ ١ـ تشخیص کیفی دسفری اکسامین  ۱۰۲
۵ـ ۶ـ ٢ـ سنجش میزان تولید دسفری اکسامین در هر روز  ۱۰۳
۵-۶-۳- رسم منحنی استاندارد دسفرال  ۱۰۳
۵-٧ـ استخراج دسفری اکسامین بوسیله فنل-کلروفرم  ۱۰۴
۵ ـ ٧ـ ١ـ مزتیله کردن دسفری اکسامین  ۱۰۵
۵-۸- تعیین وجود دسفری اکسامین B در ماده استخراج شده  ۱۰۵
۵ـ ٩ـ  بهینه سازی محیط کشت تولید دسفری اکسامین  ۱۰۷
۵ـ ٩ـ ١ـ بررسی اثر اسید آمینه ترئونین بر تولید دسفری اکسامین  ۱۰۷
۵ ـ ٩ـ ١ـ ١ـ بررسی اثر اسید آمینه ترئونین بر تولید دسفری اکسامین در یک محدوده غلظت  ۱۰۷
۵ـ ٩ـ ٢ـ بررسی اثر اسیدآمینه ترئونین و اسید آمینه لوسین و ویتامین تیامینB1)  ( برتولید دسفری اکسامین   ۱۰۸
۵ ـ ٩ـ ٣ـ بررسی گلوکز و ملاس و سوکروز بر تولید دسفری اکسامین  ۱۰۸
۵ـ ٩ـ ۴ـ بررسی اثر شلاته کننده های کاتیون بر تولید دسفری اکسامین  ۱۰۸
۵ ـ ٩ـ ۵ـ  استفاده از محیط کشت عصاره مخمر به جای استفاده از محیط کشت Soybean  ۱۰۹
۵ ـ ٩ـ ۶ـ بررسی اثر مواد معدنی مختلف بر میزان تولید دسفری اکسامین  ۱۰۹
۵ ـ٩ـ۶ـ١ـ بررسی تاثیر مواد معدنی در غلظت های مختلف بر میزان تولید دسفری اکسامین  ۱۱۱
۵ ـ ١٠ – بررسی پروتئاز تولیدی از استرپتومایسس پیلوسوس در حضور شلاته  کننده ها و مواد معدنی مختلف  ۱۱۲
۵ ـ ١٠ـ ١ـ کشت باکتری و سنجش پروتئاز  ۱۱۲
۵ ـ ١٠ـ ۲ـ تخلیص کازئین  ۱۱۳
فصل ششم
۶ـ ١ـ بررسی خصوصیات مرفولوژیکی ماکروسکوپی استرپتومایسس پیلوسوس  ۱۱۵
۶ـ ١ـ ١¬ـ خصوصیات ماکروسکوپی سویه استاندارد بر روی محیط کشت جامد  ۱۱۵
۶ ـ ١ـ٢ـ خصوصیات ماکروسکوپی سویه استاندارد در محیط کشت مایع  ۱۱۵
۶ ـ ٢ـ بررسی خصوصیات مرفولوژیکی میکروسکوپی استرپتومایسس پیلوسوس  ۱۱۶
۶ ـ٣ـ رسم منحنی رشد استرپتوماسیس پیلوسوس در محیط کشت MYB  ۱۱۶
۶-۴- رسم منحنی pH بر حسب زمان در محیط کشت Soybean حاوی سویه استرپتومایسس پیلوسس  ۱۱۸
۶ ـ ۵ـ تشخیص کیفی و کمی دسفری اکسامین تولیدی  ۱۲۰
۶-۵-۱- تشخیص کیفی و تولید و یا عدم تولید دسفری اکسامین  ۱۲۰
۶ـ۵ـ۲ـ رسم نمودار استاندارد دسفرال  ۱۲۰
۶ـ۵ـ۳ـ میزان دسفری اکسامین تولیدی در هر روز توسط سویه استرپتومایسس پیلوسوس در محیط Soy bean  ۱۲۱
۶-۶- نتایج مربوط به استخراج دسفری اکسامین تولید شده توسط سویه استرپتومایسس پیلوسوس  ۱۲۲
۶-۶-۱- نتایج مربوط به تأیید وجود دسفری اکسامین B در ماده استخراج شده  ۱۲۲
۶-۷-  بهینه سازی محیط کشت تولید دسفری اکسامین  ۱۲۴
۶-۷-۱  بررسی اثر اسید آمینه ترئونین بر تولید دسفری اکسامین  ۱۲۴
۶-۷-۱-۱- بررسی اثر اسید آمینه ترئونین بر تولید دسفری اکسامین در یک محدوده غلظت  ۱۲۴
۶ـ۷ـ ٢ـ بررسی اثر اسید آمینه های ترئونین و لوسین و ویتامین تیامین (B1 )  ۱۲۶
۶ ـ ۷ـ٣ـ بررسی گلوکز ، ملاس، سوکروز بر تولید دسفری اکسامین  ۱۲۶
۶ـ ۷ـ ۴ـ بررسی اثر شلاته کننده های کاتیون بر میزان تولید دسفری اکسامین  ۱۲۷
۶ـ ۷ـ ۵ـ استفاده از محیط کشت عصاره مخمر به جای استفاده از محیط کشت Soybean  ۱۲۸
۶ ـ ۷ـ ۶ـ بررسی اثر مواد معدنی مختلف بر میزان تولید دسفری اکسامین  ۱۲۸
۶ – ۷ – ۶ – ۱ – بررسی اثر مواد مختلف با غلظت متفاوت بر میزان تولید دسفری اکسامین   ۱۳۰
۶ـ۸ـ بررسی پروتئاز تولیدی از استرپتومایسس پیلوسوس در حضور شلاته‌کننده و مواد معدنی مختلف  ۱۳۹
فصل هفتم
– بحث و نتیجه گیری  ۱۴۳
– پیشنهادات  ۱۴۷
– فهرست منابع  ۱۴۹

فهرست منابع

۱- استفن جی، اولیور – جان ام . وارد؛ فرهنگ مهندسی ژنتیک  ؛ ترجمه : دکتر محمدرضا نوری دلویی، دکتر سامیه خسروی نیا، فرهت مجید فر، ۱۳۷۳  ؛ انتشارات مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی  ؛ ص . ۲۱

۲- درگاهی حسین (۱۳۷۶) ؛ درمان با تزریق خون در سندرمهای تالاسمی؛ تالاسمی (دو فصلنامۀ انجمن تالاسمی ایران)؛ شمارۀ ۱۱: صص ۱۸-۱۱٫

۳- نصیری طوسی محسن و همکاران (۱۳۷۶)؛ گزارش وضعیت کودکان و نوجوانان تالاسمی ماژور در ایران، بهار ۱۳۷۶؛ تالاسمی (دو فصلنامۀ انجمن تالاسمی ایران) ؛ شمارۀ ۱۲: صص ۲۷-۲۵٫

۴- باوریان روشنک: بررسی تکنیک پروتوپلاست فیوژن در تولید آنتی بیوتیک نیستاتین؛ پایان نامه دکترای داروسازی از دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی شهید بهشتی؛ شمارۀ ۳۳۳؛ سال تحصیلی ۷۶-۱۳۷۵٫

۵- درخشان، سیامک – باقرزاده، محمد حسین (مترجمین) اصول طب داخلی هاریسون ۹۱ بیماریهای خون و لنفومها – انتشارات چهر ص ۱۹۵ تا ۲۱۶ سال (۱۳۷۰)

۶- ملک زاده شهرام (مترجم) پاتوفیزیولو‍ژی خون و ارگانهای خونساز، مؤلف اسمیت تایر ص ۴۱ تا ۲۲۵ انتشارات میقات سال (۱۳۶۹)

۷- بداغی مصباح الدین، فیروزه ای محسن، کوچک شلمانی اسماعیل (مترجمین) مروری بر بیوشیمی هارپر (جلد اول) چاپ سوم ص ۱۰۱ تا ۱۲۰ ناشر جهاد دانشگاهی سال (۱۳۶۹)

۸- اطلاعات و کاربرد بالینی داروهای ژنریک ایران ص ۴۳۲ سال ناشر شرکت سهامی داروپخش سال (۱۳۶۹)۰

۹- ملک زاده، ف. و همکاران، بیوتکنولوژی ملکولی، انتشارات دانشگاه تهران، ص ۱۱۳-۱۱۲، ۳۹-۳۶، ۲۲-۱۳٫

۱۰- دکتر صنعتی، محمد حسین –اسمعیل زاده، نسرین سادات ؛ ۱۳۸۰؛ بیوتکنولوژی راهگشای مشکلات بشری در سده بیست و یکم؛ تهران: مرکز ملی تحقیقات ژنتیک و تکنولوژی زیستی؛ صص ۲۳ – ۲٫

۱۱- افسری نژاد، مینا –سپهر، شایسته ؛ ۱۳۷۱؛ میکروبیولوژی عمومی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ ص ۴۶۶٫

۱۲- سازمان جهانی بهداشت (WHO)؛ تهیه کننده: وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی معاونت سلامت؛ دستور العمل جامع متون آموزش برنامه کشوری پیشگیری از بروز بتا تالاسمی ماژور؛ سال ۱۳۸۳؛ ناشر: مرکز نشر صدا تهران.

۱۳- دکتر شجاع الساداتی، عباس-  با همکاری مهندس اسد اللهی، عباس؛ بیوتکنولوژی صنعتی؛ ۱۳۸۱؛ دفتر نشر آثار دانشگاه تربیت مدرس؛ صص ۵۳ – ۳۴٫

۱۴- کروگر، ولف – کروگر، آنالز – ترجمه: دکتر سید علی مرتضوی، مهندس رسول کدخدایی، مهندس مهدی کریمی، مهندس سعید رحیمی یزدی؛ بهار ۱۳۷۶؛ بیوتکنولوژی، میکروبیولوژی صنعتی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

۱۵- Kunamneni Adinarayana, poluri Ellaiah, and Davuluri Siva Prasad purficatin and Characterization of Thermostable serine Alkaline protease from a Newly Isolated Bacillus subtilis PE – ۱۱; ۲۰۰۳٫

۱۶- Francisco Barana – Gomez, T. Sylvie Lautru, Francois – XavierFrancou, Pierre Leblond, Jean – Luc Pernodet and Gregory L. Challis. Multiple biosynthetic and uptake systems mediate siderophore dependent iron acquisistion in streptomyces coelicolor A3(2) and Streptomyces ambofaciens ATCC 23877.

17- Abbas A. & Edwards C. (1989) ; Effects of metals on a range of Streptomyces species ; Appl. Environ. Microbiol. ; 55 (8): 2030-2035.

18- Atlas R.M. & Park L.C. (1993); Handbook of microbiological media ; CRC Press ; p. 461

19- Bagg A. & Neilands J.B (1987) ; Molecular mechanism of regulation of siderophormediated Iron assimilation ; Microbiol. Rev. ; 51 (4) : 509-518

20- Baltz R.H. , Hann D.R. , McHenny M.A. & Solenberg P.J. (1992) ; Transposition of Tn5096 and related transposon in Strptoomyces spices ; Gene ; 115 : 61 -65

21- Baron E.J. & Finegold S.M. (1990) ; Diagnostic Microbiology ; Mosby

22- Bradley S. G. & Ritzi D. (1968) ; Streptomycetes ultrastructure; J. Bacteriol. ; 95 : 2358-2364

23- Brock T.D. & Madigan M.T. (1991) ; The Bacteria ; In: Biology of Microorganisms ; 6th. ed. ; Prentice – Hall International Inc. ; New Jersey ; pp. 782-790

24- Budavari S. (1989) ; Merck Index ; 11 th. ed. ; Mercksharp and Dohme Research Lab. ; New Jersey.

25- Chart H. ; Buck M. ; Stevenson P. & Griffiths E. (1986) ; Iron regulated outer membrane protein of E. coli: Variation in expression due to the chelator used to restrict the availability of Iron ; J. Gen. Microbiol. ; 1373-1378.

26- Collado – Vides J. , Magasanik B. & Gralla J.D. (1991) ; Control site location and transcriptional regulation in E. coli ; Microbiol. Rev. ; 55 (3) : 371 – ۳۹۴

۲۷- Davis B.D. ; Dulbecco R. ; Eisen H.N. & Gimberg H.S. (1990) ; Microbiology ; 4 th. ed. ; J.B. Lippincott Company ; p. 68

28- DeJong P.J. & McCoy E. (1966) ; Qualititative analyses of vegetative cell walls and spore walls of some representative species of Streptomyces ; Can. J. Micro – boil. ; 12(5) : 985-994

29- Dykstra M.J. (1993) ; A Manual of Applied Techniques for Biological Electron Microscopy ; Plenum Press.

30- Ensign J.C. (1978) ; Formation, properties and germination of Actinomycetes spores ; Annual Rev. Microbiol. ; 32 : 185-219

31- Gaeumann E. & Prelog V. (1964) ; Process for Producing Ferrioxamines ; United States Patent Office ; No. 3153621

32- Geaumann E. , Prelog V. ; Bickel H. & Vischer E. (1962) ; Growth accelerators, Ferrioxa – mines ; West Germani Patent Office ; No. 1123436

33-Giebelhaus L.A. , Frost L. , Lanka E. , gormley E.P. , Davis J. E. & Leskiw B. (1996) ; The Tra 2 Core of the IncPplasmid RP4 is required for intergeneric mating between E. coli  and S. lividans ; J. Bacteriol. ; 178 (21) ; 6378 – ۶۳۸۱

۳۴- Gaeumann E. Prelog V., Vischer E. & Bickel H. (1962); Growth accelerators, Ferrioxamines; west Germani patent office; No. 1123436.

35- Haig H. kazation: The thalassemia syndromes: Molecular Basis and prenatal Diagnosis in 1990.

36- Higgs DR, Vickers MA, wilkie AOM, A review of the Molecular genetics of the Human – glob in gene cluster. Blood 73: 1081-1104, 1989.

37- Bunn HF, Forget BG (eds): Memoglobin : Molecular, Genetic and clinical Aspects. Philadelphia, WB saunders Co., pp 223-399, 1986.

 ۳۸- Kazazian H. H and Antonarakis SE, The varieties of Mutations, in Molecular Geneties in Medicine, childs B, Holtzman N. A., kazazian H. M. valle D.L (Eds) Elsevier Science publisihing PP 43-61 1988.

39- Weatherall D.J., the thalassemias, William J, Williams – Hematology – fourth edition Mc Graw Hill paublishing com. New york vol 1 chapter 50 PP 520-539, 1990.

40- Weatherall DJ, elegg JB, Higg DR: The hemoglobino – pathier, in scrier CR: Beaudet Al, sly WS, (eds): The Metabolic Basis of inherted Disease (eds) New York, N, Mc Graw- Hill pp 2281-2334, 1984

41- Brock, T.D. and Madigan, M.T., The Bacteria, In: Biology of Microorganisms, Brock, T.D. and Madigan, M.T. (Eds), 6th. Ed., Printice – Hall, Newjersey, 1991, PP. 703-790.

42- Romano, L., Streptomycetes and Related Genera, In: Bergey’s Manual of systematic Bacteriology, vol4, Stanley, T., Williams, M., Sharp, E. and Holt, J.G. (Eds), Williams & Wilkins, Baltimore, 1984, PP. 2451-2508.

43- Lancini, G. and lorenzetti, R., Biology of Antibiotic-Producing Microorganisms, In: Biotechnology of Antibiotics and Bioactive Microbial Metabolites, lancini, G. and lorenzetti, R. (Eds), 1th ed. Plenum Press, New York, 1993, PP. 19-72.

44- Rippon, J.W., Medical Mycology, The Pathogenic Fungi and the Pathogenic Actinomycetes, In: Textbook of Microbiology, Burrows, W. (Ed) 20th ed., W.B. Sander Company, Philadelphia, 1973, PP. 682-745.

45- Lutz-wah,L.S., Fischer, P., Schmidt, D. C. etal. (1998). Stereo and Regioselective hydroxylation of – Ionone by sterptomyces St.rains. Appl. Enviro. Microbiol., 3878-3881.

46- Smith, L. L. (1984). Steroid. In: Biotechnology (kieslich, K. ed), verlag chemie. Winheim. PP: 32-78.

47- Boyd, R.F., Hoerl, B.G, (1981). Bacteria That cause infectious disease. In: Basic medical microbiology, 4th edn. Brown and company, Boston, PP: 32, 599-601.

48- Finegod, S.M., Martin, W.J. (1982). Gram- positive. Non spore Forming bacilli. In: Diangnostic microbiology, 6th edn, Mosby company, Toronto, PP: 301-303.

49- Gerencser, M.A (1991). Actinomyces, arachnia, and streptomyces. In: medical microbiology, 3th edn, Churchill livingstone, Newyork, PP:475-6.

50- Jawetz, E., Melnick, J.L., Adelberg, E.A. (1991). Actinomyces. In: Review of medical microbiology, 7et edn, Applton & lang Norwalk, California, P:334.

51- Ellaiah, P., Srinivasulu, B. Production of extracellular protease by Streptomyces fradiae, Hindustan. Antiiotics. Bulletin. 38 (1-4), 41-47.

52- Bormatova, M.E., Ivanova, N.M., Iusupova, M. P. (1996). Proteolytic enzymes form Streptomyes Fradiae: ametalloendopeptidase, Sbtilisin- Like, and trypsine – like proteinases. Biokhimiia, 61 (2) 344-56.

53- Kitadokora, k., Tsuzuki, H., Nakamura, E. (1993). Purification, characterization, primary structure, crystallization and prelimin ary crystallographic study of a serine proteinase form Streptomyces fradia ATCC14544, Biochemistry, 27 (22), 55-61.

54- Roy, D., sharma, A., Bhowmick, G. (1997). Characterization of streptomyces spp. Strain DRS-1 and its ampicillin transformation product. Foila Microbiol, 42,333-336.

55- Roy, D., Sharma, A., Roy, M.K. (1996). An improved process for preparation of cephalexin. Indian Pat. Submitted, 32, 435-439.

56- Okeefe, D.P., Harder, P.A. (1991). Occurrence and biological function of cytochrome P450 monooxygenase in the acinomycetes Mol. Microbiol, 5, 2099-2105.

57- Trower, M. K., Sariashani, F.S., kitson, F.G. (1988). Xenobiotic oxidation by cytochrome P­۴۵۰ – enriched extracts of Streptomyces griseus. Biochem. Biophys. Res. Commun, 157,1417-1422.

58- Berrie, J. R., Ralph, A.D., Kelvin, E. S. (1999). Microbial transformations of steroid – XL. Progesterone transformation by Streptomyces roseochromogenes purification and characterization of the 16hydroxylase system. Steroid. Biochem. Molecular. Biochem. Molecular. Biol, 71, 153-165.

59-Iida, M., Iizuka, K. (1977). Introduction of a 16 alpha hydroxyl finction in to estrone by Stretomyces roseochromogenes, Z. Allg. Mikrobiol, 17 (7), 507-12.

60- Mazza, G., De. P. A., Martinelli, E. (1982). One step 16 alpha hydroxylation of 18- hydroxydeoxy corticosterone by Streptomyces roseochromogenus. Farmaco. Ed. Sci., 37, 55-62.

61- Dlugnoski, J., sedlaczek, k. (1981) Regulation of steroid 16 alpha hydroxylation in Streptomyces olivovividis. A. Allg. Mikrobiol, 21 (7), 499-506.

62- Brock T.D and Madigan M.T., (1991), Bilogy of Microorganism., (6th ed), Prentice Hall Internation, Inc., New Jersey; 703-790.

63- Gaeumann E. and Prelong V., (1964), Process for producing Ferrioxamines, United States Patent Office, 3, 153, 621. 1-28.

64- Gunter – Seeboth K. and Schupp T., (1995), Cloning and sequence analysis of the Corynebacterium diphtheriae dtXR homologue from Streptomyces lividans and Steptomyces pilosus encoding an putative iron repressor protein, Gene, 166; 117-119.

65- Gunter K., Toupet C. and Schupp T., (1093), Characterization of an inron 0 regulated promoter involved in Desferroxamine B synthesis in Streptomyces pilosus: Repressor – Binding site and homology to the Diphtheria toxin gene promoter Journal of Bacteriology, 175 (11);3295-3302.

66- Gaeumann E,; Prelong V., Bickel H. And Vischer E., (1962), Growth Accelerators Ferrioxamines., Chemical Abstract, 54; 6448.

67- Kutzner H.J., (1981). The Family Streptomycetaceae In: Prokaryotes vol 1,.

68- Locci R. Streptomyces and Related Genera In” Bergeys’ Manual of Systematic Bacteriology. Vol 4, Williams J.F(Ed) Willians and Wilkins, Baltimore, 2451-2508.

69- Messenger A.J.M and Ratledge C., (1984), Siderophores In: Bayotecnologe vol 4, University of Hull, Uk, 255-294.

70- Mullis KB, Faloona F: Specific snthesis of DNA in vitro a polymerase – Catalyzed chain reactin Methods Enzym 155: 335-350, 1987.

71- Muller G. and Roymond K.N, (1984), Specificity and mechanism of Rerrioxamine mediated iron transport in Streptomyces pilosus. Jurnal of Becterilogy, 160 (1); 304 -312.

72- Neilands J.B., (1981), Microbial Iron Compunds Annual Review Biochemistry 50; 715-731.

73- Schupp CC, Toupet C. and Divers M. (1988), Clcning and expression of two genes of Streptomyces pilosus involved in the biosynthesis of the siderophore.

74- Chupp T. Waldmeier U. and Divers M. (1987), Biosynthests of Desferrioxmine B in Streptomyces pilosus: Evidence for the involvement of lysine Decarboxy lase. REMS Microbiology  letters 42-135-139.

75- Cai SP, chang CA, Zhang JZ: Rapid prenatal diagnosis of β- thalassemia using DNA amplification and nonradioactive probes. Blood 73: 372-374. 1989.

76- Goodfellow M. , Mordarski Iv1. & Williams S.T. (1984); Streptomyces Genetics; In: The Biology of the Actinomycetes ; Academic Press; London; pp. 229 -289

77- Goodman Gilman A. , Rail T.W .. Nies A.S. & Tay10r P. (1991); The Pharmacological Basis of Therapeutic; V 01.2 ; 8th. ed. ; Pergamon Press; pp. 1611-1614

78- Green R., Lamon 1. & Curran D. (1980) ; Clinical trial of Desferrioxamine entrapted in red cell ghosts; Lancet; 2 : 327-330

79- Green R. , Miller J. & Crosby W. (1981) ; Enhancement ofIron chelation by Desferrioxa­mine entrapted in red blood cell ghosts; Blood; 57: &66-872

80- Hopwood D.A. (l981) ; Genetic studies with bacterial protoplasts ; Ann. ReV. Microbiol. ; , 35: 237-272

81- Hopwood O.A. (1986); Gene Cloning in Streptomyces spp. ; In,: Manua10flndustrial Mic­robiology and Biotechnology (Demain A.L. & Solomon N.D. eds.) ; American Society for Microbiology, Washington D.e.; pp. 198-203

82- Hopwood O.A. & Glauer A.M. (1961) ; Electron microscope observations on the surface structures of S. violaceoruber; 1. Gen. Microbiol. ; 26 : 325-330

83- Ensing C.J., (1978) Formation, properties and germination of Actionomycete spores. Annual Review Microhiology 32; 185-219.

84- Katzung B.G. & Tre~or A.l. (1995) ; Examination and Board Review of Pharmacology ; Lange Medical Book, USA; p. 395

85- Keberle H. (1992); From Antibiotic to Chelating Agent; In: Desferrioxarriine (Desferal): History, Clinical Value, Perspectives (Gross K. , Aumiler J. & Gelzer J. eds.) ; Symposium on the occasion of the award presentation at the Swiss Federal Institute for Technology, Zurich; pp. 29-33

86- King R.e. & Stansfield W.D. (1990); Dictionary of Genetics ; Oxford

87- Kutzner HJ. (1981); The FamilyStreptomycetaceae; In: The Prokaryotes: A Hand-book on Habitats, Isolation and Identification of Bacteria (StarrM.P. , Stolp H. , Truper B.G. , BalowsA. & Schlegel B.G. eds.); VoI.II; Springer Verlag; Berlin; pp.2028-2123

88- LippardS.J. & Berg J.M. (1994) ; Principle of Bioinorganic Chemistry; University Science Book ;pp. 72,73,140,141,145

89- Locci R.(19,94) ; Streptomycetes and Related Genera ; In: Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology (Williams S.T. , Sharpe M.E. & Holt J.G. eds.) ; Vol. 4; WilIiams & Witkins ; 2451-2508

90- Mackinnon J.E. & Artagaveytia R.C. (1956) ; The main species of pathogenic aerobic Acti­nomycetes causing Mycetoma; Biological Abstract; p.2929

91- Matsuda T. , Endo J. , Osakaba N. & Tonomura A. (1983) ; Morphology and Structure of biogenic magnetite particles ; Nature ; 302 : 411-412

92- Percich J.A. & Lockwood J.L. (l?78); Interaction ofatrazine with soil microorganisms:

Population chan~es and accumulation; Can. J. Microbiol. : 24: 1145-1152

93- PerIman D. (1971) ; Mold and, Streptomyccetes ; Methods of Enzymology,; 22 : 70-80

94- Keller U., Poschman S.,Krengel U., Kleikauf H& Kraepelin G. (1983) ; Studies of protoplast fusion in S, chrysomallus; J. Gen. Microbiol; 129: 1725-17311.

95- Prelog V. (1992) ; History of the developement of Desferrioxamine: Introductory remarks; In: Desferrioxamine (Desferal): History, Clinical Value, Perspective (Gross K. , Auumiller J. , Gelze.r J.) ; Symposium on the occasion of the award presentation at the Swiss Federal Ins­titute of Technology ; Zurich; p. 9,10

96- Rancourt M. & Lachevalier H. A (1964); Electron microscopic study of the formation of spiny conidian in species of Strptomyces; can. J. Microbiol. ; 10: 311 – ۳۱۶٫

۹۷- Reynolds J.E.F., Parfi.tt K. , Parson A.V. & Sweetman S.C. (I 996) ; Martindale: The Extra Pharmacopoeia; 31 th. ed; ; Royal Pharmaceutical Society, London; pp. 976-980

98- River D. , Page N. &: lslinker H. (I983) ; Synergism betweeniroo chelators andcomp,le­ment for bacteriocidal activity; Ann. ImmunoL ; 134C : 25-30

99- Romano A.H. & Nikerson W.J. (1956) ; The biochmistry of the Actinomycetales: Studies on the cell wall ors../radiae; J. Bacteriol. ; 72 : 478-480

100- Rosenberg H. (1976) ; Transport of inm into bacterialcell;·Methods·in Enzymology ; 56 : 388-391

101- Hopwood D.A & Wright H.M (1978); Bacterial protoplast fusion : Recombination in fused protoplasts of S. Coelicolor; Gen. Genet.; 162: 307-317

102- Schaal K.P. (1984); Laboratory Diagnosis of Actinomycete Diseases; /n: The Biology of the Actinomycetes (Goodfellow M. , Mordarski M.& Williams S.T.) ; Academic Press; London; pp. 425-456

103- Schaal K.P. & Beaman B.L. (1984) ; Clinical Significance of Actinomucetes ; In: The Bio­logy of the Actinomycetes (Goodfellow M. , Mordarski M. & Williams S.T.) ; Academic Press; London; pp. 389-424

104- Schupp T. , Toupet C. & Divers M. (1988) ; Cloning and expression of two genes of S. pilosus involved .in the biosynthesis of the siderophore Desferrioxamine B ; Gene; 64 :

179-188

105- Schupp T. , waldmeier U. & Divers M. (1987); Biosynthesis of Desferrioxamine B in S. pilosus: Evidence for the involvement of lysine decarboxylase; FEMS Microbiol. Lett. ; -+2: 135-139

106- Shima J., Periyige A. & Ochi K. (1996) ; Changes in patterns of ADP-ribosylated proteins during differentiation of S. coelicolor A3(2) and its developement mutants; J. Bacteriol. ;

178(13): 3785-3790

107- Snow G.A. (1969) ; Metal complexes of mycobactin Pand of Desferrioxamines ; Biochem J. ; 115 : 199 – ۲۰۵٫

۱۰۸- Stanier R.Y. ,AdelbergE.A .. &IngrahamJ.(1979) ; The Microbial World ; 4th. ed.; Pren­tic-Hall Inc. ; pp. 37,38

109- Stanier, R.Y., Ingraham 1.L.,Wheelis M.L. & Painter P.R. (1990); General Microbiology ,,; 5th. ed. ; McMilIan pub. ;p.263

110- Rang H.P. & Dale M.M. 1986); Pharmacology; Churchill Livingstone pub.; p. 437- 178 Redenbach M. Flett F., Piendl W., Glocker I. & Rauland U. (1993); The S. Lividans 66.

111- Walker P.D. (1970) ; Symposium on bacterial spores: I) Cytology of spore formation and germination; J. Appl. Bacterial. ; 33(1) : 1-12

112- Walker J.T, , Specht C.H. & Bekker J.F. (1966); Nematocidal activity to Pratylenchus penetrance by cultur fluids from Actinomycetes and bacteria ; Can. J, Microbiol. ; 12 : 347­۳۵۳

۱۱۳- Westpheling J., Ranes M. & Losick R. (1985) RNA.,polymeraseheterogenityinS coeli-  c%r ;Nature; 313 : 22-27 .

114- Sohler A. Romano A.H. & Nickerson W.J. (1958); Biochemistry of the Actinomycetales:

III) Cell wall composition and the action of lisozyme upon cell and cell walls of the Actinomycetales; J. Bacteriol. ; 75-283-290.

115- Williams S.T. , Goodfellow M. , Alderson G. ,Wellington E.M.H. , Sneath P.H.A & Sackin MJ. (1983); Numer.icaLcIassificatinoftheStreptomyces and relatedgenera; J. Gen . Microbiol.; 129: 1743-1813.

116- Williams S.T., Goodfellow M. , Wellington E.M.H. , Vickers J.c. , Alderson G. , Sneath P.H.A., Sackin M.J. & Mortimer AM. (1983); A probability matrix for identification of streptomycetes; J. Gen. Microbiol. ; 129 : 1815 – ۱۸۳۰٫

۱۱۷- Willkelman G.(l986) ; Iron Complex Products (Siderophores) ; in: Biotechnology: Microbial Product II (Reham H.J. & Reed G. eds.) ; Vol. 4; VCH Pub. : pp. 215 – ۲۴۲٫

۱۱۸- Young J.E.P. & McFarlane G. (1994) : Catalogue of Strains ; The National Collection of Industrial and Marine acteria (NCIMB)

119- Zhner H. (1992); Microorganisms as Producers of the e (III) Transport Compounds; In: Desferrioxamine (Desferal): History, clinical Value, Perspective (Gross K. , Aumiller J., Gelzer J.) ; Symposium on the occasion of the award presentation at the Swiss Federal Instritute of Technology ; Zurich ; P. 12 – ۱۷, ۲۰ – ۲۴٫

۱۲۰- Harris J.R. 1991;  Electron Microscopy in Biology, A practical approach; Oxford University Press.

121- Barrett A.J., Rawlings ND, Woessner JF. The Handbook of Proteolytic Enzymes, 2nd ed. Academic Press, 2003. ISBN 0-12-079610-4.

122- Hedstrom L. Serine Protease Mechanism and Specificity. Chem Rev 2002;102:4501-4523.

123- Southan C. A genomic Perspective on human proteases as drug targets. Drug Discov Today 2001;6:681-688.

124- Hooper NM. Proteases in Biology and Medicine. London: Portland Press, 2002. ISBN 1-85578-147-6.

125- Puente XS, Sanchez LM, Overal CM, Lopez-OTIn C. Human and Mouse Proteases: a Comparative Gnomic Approach. Nat Rev Genet 2003;4:544-558.

126- Ross J. Jiang H, Kanost MR, Wang Y. Serine proteases and their homologs in the Drosophila melanogaster genome: an initial analysis of sequence conservation and phylognetic relationships. Gene 2003; 304:117-31.

127- Puente XS, Lopez0Otin C. A genomic Analysis of Rat Proteases and Protease Inhibitors.  Genome Biol 2004;14:609-622.

128- CHIEN – CHIN YANG AND JOHN LEONG; Production of Deferriferrioxamines B and E from a Ferroverdin – producing streptomyces species; 1981.

129- Eileen M. Hoke, Coroline A. Maylock, Emily shacter; Desferal inhibits breast tumor growth and does not interfere with the tumoricidol activity of doxorubicin; 2005.

130- Ernst Gaeumann and Vlsdimir Prelog, Zurich, Hans Bickel, Binningen and Ernst Vischer, Basel ; process for The MANU FACTURE of oeserrioxamine; (1964); United States patent office; No.3 158552.

131- Elander R.P. & chang L.T.; 1979; Microbial Culture Selection In: Microbial Technology. Vol 2; Peppler H.J. (ED); pp. 243-302

132- Ling Xiao ; Deferrioxamine (DFO) ; 2003 ; PP 8-10

133- Nicola  Bates , Dr P Dargan , Dr L Murry , Dr B Croszec ; Deferoxamine ; 2004.

 ۱۳۴- T. KIESER. KF. CHATER. MJ. BIBB. MJ. BUTTNER. DA. HOPWOOD; practical streptomyces genetics; 2000.

135- Messenger A.J.M. & Ratledge C. (1984); Siderophores; In Comperhensive Biotechnology, The Principles, Applications and Regulation of Biotechnology in Industry, Agriculture and Medicine (Moo- young M.ed.); Vol. 1: 1st. Ed ; Pergamon Press; Oxford; pp. 275-295.

136- Meyer J.M. & Abdallah A.M. (1980); The siderochromes of nonfluorescent Pseudomonas: Production of nocardamine by P.stutzeri ; J. Gen Microbiol.; 118: 125-129.

137- Modell B. (1992) ; Major Indications of Desferrioxamine , a) Iron Overlod in Thalassemia; Thalassemia (Gross K., Aumiller J., Gelzer J.) ; Symposium on the occasion of the award presentation at the Swiss Federal Institute of thenology; Zurich; p. 37-38.

138- Muller G. & Raymond K,N. (1984); Specificity and mechanism of Ferrioxamine- mediataed iron transport in S. Pilosus; J. Bacteriol. ; 160(1): 304-312.

139- Muller G., Matzanke B.F. & Raymond K.N. (1984) ; Iron Transport in S. Pilosus mediated by Ferrichrome siderophores, Rhodotorulic acid & Enantiorhodotorulic acid; J.Bacteriol.; 160(1) : 313-318.

140- Neilands J.B. (1981); Microbial iron compounds; Ann. Rev. Biochem; 50:715-731.

141- Gunter- Seeboth K. & Schuoo T,;1995; Cloning and sequencing analyses of the Corynebacterium diphtheriae dtxR homologue from S.lividans and S.pilosus encoding a putative iron repressor protien; Gene, 166; pp.117-119.

142- Gunter- Seeboth K., Toupet C. & Schupp T.; 1993; Characterization of an

1-1 – تالاسمی

بیماری تالاسمی یک بیماری وراثتی است تالاسمی یکی از شایعترین اختلالهای خونی است که بصورت ژنتیکی از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. [۱۲] این بیماری اولین بار در سال ۱۹۲۵ میلادی توسط کولی و همکارانش در شمال آمریکا در پنج کودک با علائم خونی شدید، بزرگی کبد و طحال[۱] وجود رنگدانه در پوست و تغییرات استخوان گزارش شده است که تحت عنوان cooly’s anaemia  نامیده شد. بعدها چون این بیماری در نواحی مدیترانه بیشتر دیده شد واژه یونانی تالاسمی[۲]  برای ایندسته از ناهنجاریها بکار برده شد. تالاسمی یک واژه یونانی و مرکب از دو واژه تالاسا به معنی دریا و امیا به معنی خون است. [۳۸،۳۶،۳۵،۱۲]

بیماری تالاسمی در سرتاسر جهان و در همه نژادها دیده می شودولی شیوع آن در نواحی مدیترانه( ایتالیا، یونان، قبرس و جزیره سیسیل)، خاورمیانه (ایران، ترکیه، سوریه)، آسیا ( هندوستان، پاکستان) و ناحیه جنوب شرقی بیشتربوده و از جنوب غربی اروپا تا خاور دور امتداد یافته و در نواحی وسیعی از آمریکای مرکزی نیز دیده می شود. دلیل این توزیع، بیماری مالاریا بوده که به شکل بومی و برای قرون متمادی در این نواحی شیوع داشته است. انگل مالاریا از راه نیش پشه آنوفل وارد خون شده و در داخل گلبولهای قرمز خون تکثیر می یابد. این انگل در گلبولهای قرمز ناقلین ژن تالاسمی عمر کوتاه تری دارند، نمی تواند به رشد و تکثیر خود ادامه دهد، در نتیجه بیماری متوقف می شود و بیمار از مالاریا نجات خواهد یافت. بنابراین مالاریا در افراد سالم، بیش از  افراد سالم ناقل( مینور) می باشد و در نتیجه مرگ و میر آنها بیشتر است بنابراین افرادی که هموگلوبین طبیعی و یک ژن تالاسمی داشته اند( افراد سالم ناقل) در مقابل بیماری مالاریا مقاومت کرده و ژن تالاسمی را به نسل بعد منتقل کرده اند. شیوع این بیماری در ایران، در تمامی مناطق دیده می شود اما در نواحی حاشیه دریای خزر (استان های گیلان، مازندران، گلستان) و نواحی حاشیه خلیج فارس(بوشهر،هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، فارس، جنوب کرمان) شیوع بیشتری دارد.[۱۲]

 

۱-۲-اتیولوژی و سبب شناسی تالاسمی

تالاسمی نوعی اختلال در امر خون سازی است. [ ۱۲] اکنون پیرامون علت بیماری تالاسمی و ارتباط آن با خون سازی بحث خواهیم کرد.

۱-۲-۱ – خون شناسی

اعضاء بافتهایی که سلول خونی را تولید می کنند بافتهای خون ساز نامیده می شوند. در دوران جنینی خون سازی در کبد و طحال و مغز استخوان انجام می شود. با افزایش سن خون سازی فقط در استخوان های پهن و مرکزی بدن، مانند مهره ها،جناغ، دنده ها و لگن انجام می شود.[۱۲] خون شامل دو بخش می باشد که عبارتند از:

الف) پلاسما:

مایع زرد رنگ و روشن که شامل آب و بسیاری از یون ها و مولکولهای کوچک و بزرگ مانند املاح و مواد پروتئینی، قندهاوچربی ها است.

ب) سلولهای خونی:

سلولهای خونی عبارتند از: گلبولهای سفید، پلاکت ها و گلبولهای قرمز که به شرح هر یک از آنها می پردازیم.

گلبولهای سفید: بدن را در مقابل عفونتها و بیماریها حفظ می کند.

پلاکت ها: کار اصلی پلاکت ها متوقف کردن خروج خون از بدن در هنگام مجروح شدن است.

گلبولهای قرمز: گلبولهای قرمز به شکل دیسک(صفحه) های معقرالطرفین هستند که هنگام عبور از مویرگها قابلیت تغییر شکل دارند.

گلبول قرمز دارای مولکولی به نام هموگلوبین است که اکسیژن را از ریه به بافت ها حمل می کند.

هموگلوبین از دو بخش «هم» و گلوبین تشکیل شده است گلوبین شامل چهار زنجیره است که بطور معمولی دو به دو با یکدیگر جفت هستند. در انسان چهار نوع زنجیره آلفا، بتا، دلتا، گاما وجود دارد.

هموگلوبینA :شامل دو زنجیره آلفا و دو زنجیره بتاست. (زنجیره آلفا، ۱۴۱و زنجیره بتا۱۴۶ اسید آمینه دارد.

هموگلوبینA2 : شامل دو زنجیره آلفا و دو زنجیره دلتا است.

هموگلوبینF: شامل دو زنجیره آلفا و دو زنجیره گاما است.

هموگلوبینF در دوران جنینی ساخته می شود و پس از تولد هموگلوبینF به تدریج کم شده به میزان هموگلوبینA افزوده می شود و در دوران بلوغ بیشترین مقدار هموگلوبینHb  از نوعA است و علاوه بر این از دوران جنینی تولید Hb    هم شروع شده و همواره به طور طبیعی به میزان کمی سنتز می شود و مقدار طبیعی آن معمولاً %۵/۲ – % ۵/۱ است.

در بیماری تالاسمی نقص در ژن مسئول ساختن یکی از زنجیره های هموگلوبین وجود دارد که یا کم ساخته می شود و یا اصلاً ساخته نمی شود. [۱۲،۶و۷]

۱-۲-۲- خون سازی و گلبولهای قرمز

سلول اولیه قرمز خون در مغز استخوان ساخته می شود که اریترون [۳] نام دارد. اجداد سلولهای قرمز از سلول stem  که خود توانایی ایجاد سلولهای دیگر را دارد، ساخته می شود. کل زمانی که لازم است، تکامل انجام شود و سلولها، قابل تفکیک از یکدیگر باشند ۷ روز است. چهار روز اول در تقسیم سلولی سپری می شود که در این زمان از دو سلول دختر، ۱۶ سلول پیشتاز اولیه سلولهای قرمز بوجود می آید. ۳ روز بقیه مربوط به تکامل و سنتز هموگلوبین است. در این زمان بتدریج هسته از بین می رود. زمانی که هسته سلول در حال از بین رفتن است و مرحله ماقبل بلوغ کامل سلول قرمز است، هسته سلول به صورت شبکه در می آید و در این مرحله به نام رتیکولوسیت موسوم است که ۴۸-۲۴ ساعت دراین وضعیت در مغز استخوان باقی می ماند و سپس به سمت گردش خون حرکت کرده و در خون محیطی پس از یک روز،  بقایای هسته خود را از دست داده به گلبول قرمز تبدیل می شود.[۶]

۱-۳- تالاسمی و انواع آن

همانطور که گفته شد تالاسمی ها گروه گوناگونی از آنمی های میکروسیتیک، هیپوکروم، همولیتیک هستند که در اثر نقص سنتزیک یا چند زنجیره گلوبین بوجود می آیند. که به موجب نقص در سنتز آلفا گلوبین و کاهش سنتز بتا گلوبین به دو گروه زیر تقسیم می شوند: [۴۰،۳۷،۳۶،۳۵].

الف) آلفا تالاسمی

ب) بتا تالاسمی

که به شرح هر یک از آنها می پردازیم.

۱-۳-۱ آلفا تالاسمی

آلفا تالاسمی در اثر نقص تولید زنجیره آلفا گلوبین می باشد. از آنجاییکه موتاسیون می تواند یک یا هردو ژن را تحت تأثیر قرار دهد شخص می تواند یکی از چهار حالت آلفا تالاسمی را داشته باشد.

۱-      silent  carrier (-α×αα)  ( سه ژن فعال) : غالباً فنوتیپ silent carrier      برای متمایز کردن از حالت عادی مشکل است و از MCV وMCH    برای شناسایی استفاده می شود.

تالاسمی ارثی (–×αα یا -α×-α ) ( دو ژن فعال) : تالاسمی ارثی از نظر کلینیکی اغلب نرمال است. بعضی اشخاص با آلفا تالاسمی ارثی مخصوصاً بچه ها ممکن است یک آنمی خفیف میکروسپتیک داشته باشند که به اشتباه به آنمی فقر آهن تشخیص داده می شود که باید دقت شود.

۳- هموگلوبین H (–×-α) ( یک ژن فعال): بیماری هموگلوبین شدت متوسطی دارد. حالت همولیتیک بواسطه خستگی و ناراحتی عمومی و اسپلنومگالی مشخص می شود. این بیماران بندرت به بیمارستان احتیاج دارند و از یک زندگی نسبتاً عادی برخوردارند

۴ – Barts Hydrops  یا   تالاسمی: آلفا تالاسمی معمولاً با زندگی بعد از تولد سازگاری ندارد. اصولاً نوزادان مبتلا زنده به دنیا نمی آیندیا اگر زنده متولد شوند بعد از مدت کوتاهی از شدت ادم [۴] خواهند مرد. یک تعداد کمی از نوزادان مبتلا بوسیله تکرار ترانسفوزیون داخل رحمی از میانه آبستنی درمان می شوند و تا اوایل طفولیت زنده می مانند. اخیراً تشخیص پیش ازتولد آلفا تالاسمی با استفاده از تکنیک۲PCR  ممکن شده است.

اگر ژن بتا تالاسمی تکثیر یابد ولی ژن آلفا تکثیر پیدا نکند، تشخیص آلفا تالاسمی است[۷۵،۷۰،۳۵]

۱-۳-۲- بتا تالاسمی

بتا تالاسمی بر اثر کاهش سنتز زنجیره های بتا گلوبین بوجود می آید. از نظر فنوتیپی و بالینی سه شکل مینور، ماژور، بینابینی (اینترمدیا) وجود دارند.[۱۲]

۱-۳-۲-۱ بتا تالاسمی مینور(سالم ناقل)

زندگی فرد بتا تالاسمی مینور عادی است و می تواند به فعالیتهای معمولی روزانه بپردازد. تنها نکته که لازم است این افراد رعایت کنند و بسیار مهم است توجه به این مسئله در زمان ازدواج است که باید آزمایش‌های زمان ازدواج را با دقت انجام دهند. هتروزیگوتهای بتا تالاسمیک [افراد ناقل) معمولاً فقط کمی آنمیک بوده و علائم کلینیکی چندانی ندارند.[۱۲]

۱-۳-۲-۲ بتا تالاسمی ماژور( بیماری تالاسمی)

بیماری بتا تالاسمی ماژوراختلال سنتز هموگلوبین است و فرد مبتلا دچار کم خونی خیلی شدیدی است. این بیماری در چند ماه اول نشانه های بارزی ندارد و از حدود شش ماهگی نشانه های بیماری شروع می‌شود. گلبول قرمز این بیماران هم از لحاظ شکل ظاهری متغیر است و هم طول عمر کوتاهی دارد. این بیماری از طریق والدین به جنین منتقل شده و اثری روی آن ندارد؛ زیرا جنین نوعی هموگلوبین مخصوص به خود به نام هموگلوبین جنینی ( HbF) دارد که با هموگلوبین بزرگسالان (  HbA) متفاوت است.

هنگامی که نوزاد متولد می شود، بیشتر هموگلوبین او جنینی است اما طی شش ماه اول زندگی، هموگلوبین جنینی جای خود را به هموگلوبین بزرگسالان می دهد.

مشکل بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماژور این است که قادر به ساختن هموگلوبین بزرگسالان به اندازه کافی نیستند و در واقع هموگلوبین نوع جنینی (F) به نوع طبیعی بزرگسالان ( A ) تبدیل نمی شود.

علائم این بیماری بصورت کم خونی متوسط یا شدید، زردی (ایکتر) خفیف، اختلال رشد، بزرگی کبد(هپاتومگالی) و بزرگی طحال( اسپلنومگالی) ظاهر می گردد. بعبارتی این افراد بتدریج پیگمانته شده و دچار هپاتواسپلنومگالی، همچنین اختلالات غدد درون ریز مخصوصاً غدد فوق کلیه و پاراتیروئید می شوند.

با افزایش سن و طولانی شدن مدت کم خونی، فعالیت مغز استخوان شدید می شود و به این دلیل استخوانهای پهن جمجمه و صورت تغییر شکل داده و زیگوماتها بیرون زده می شود همچنین چشمها دور از هم قرار می گیرند و چهره خاصی به بیمار می دهد. از طرف دیگر، به علت افزایش آهن سرم (خون) بیمار دچار رسوب آهن در بافتهای نرم می شودکه موجب عوارضی مانند بزرگ شدن قلب و نارسایی آن، اختلال رشد، اختلال در بروز علائم جنسی ثانویه و اختلال در عملکرد غدد داخلی مانند لوزالمعده و در نتیجه بروز بیماری دیابت می شود. همچنین به دلیل پوکی استخوان ممکن است این افراد دچار شکستگی و پوکی استخوان شوند. اختلالات هیپرمتابولیک، همراه با بالارفتن متابولیسم پایه و تب و کاهش وزن شده  و از آنجایی که احتیاجشان به فولات بالا می رود، شاید دچار فقر فولات  و آنمی مگا لوبلاستیک هم بشوند. پس رساندن اسید فولیک لازم است.

با تزریق داروی دفع کننده آهن می توان از این عوارض جلوگیری کرد.[۱۲،۵،۶،۸]

۱-۳-۲-۳-بتا تالاسمی بینابینی:

انواعی از بتا تالاسمی ها وجود دارند که از نظر شدت ما بین انواع هموزیگوت و هتروزیگوت بوده و اصطلاحاً بتا تالاسمی بینابینی یا اینترمدیا گویند. [۱۲،۶،۳۹]

۱-۴- تشخیص تالاسمی

شمارش گلبولی(CBC)[5] می تواند اطلاعات مفیدی در مورد بیماری به ما بدهد چون در بسیاری از بیماریها چه بصورت وراثتی و چه بصورت اکتسابی اندیس های خون تغییر می کند. بنابراین تشخیص تالاسمی از روی شکل ظاهری گلبولهای قرمز و اندازه گیری میزان و نوع هموگلوبین انجام می شود. در افراد مینور گلبولهای قرمز کوچک تر از حد معمول بوده، بنابراینMCV  [۶] پایین تر از حد طبیعی (هشتاد فیمتولیتر) و  MCH<27 [7]  دارند. همچنین میزان    HbA2  در این افراد بیش از % ۵/۳ خواهد بود. در بیماری تالاسمی ماژور علاوه بر تغییر شکل گلبولهای قرمز و کم خونی شدید(هموگلوبین پایین)، میزان هموگلوبینA به شدت کاهش و در عوض میزان هموگلوبینF افزایش می یابد.

۱-۵- درمان تالاسمی

درمان این بیماری به دو شکل زیر امکان پذیر است:

الف) پیوند مغز استخوان

در حال حاضر تنها راه درمان قطعی بیماران مغز استخوان است که در شرایط خاصی قابل انجام است از جمله اینکه فرد بیمار خواهر یا برادری داشته باشد که از نظر  HLA  با وی سازگاری لازم را داشته باشد. علاوه بر هزینه ای زیاد پیوند مغز استخوان، مخاطرات عمل پیوند و عوارض آن زیاد است و احتمال بازگشت بیماری با عوارض بیشتر وجود دارد.[۱۲]

ب) درمان کمکی

به دلیل ورود آهن مازاد به بدن در طی تزریق خون و طی مراحل بیماری و عدم توانایی بدن برای دفع آن لازم است داروی دفع کننده آهن بصورت روزانه تزریق شود تا از رسوب آهن اضافی در بدن مانند قلب، کبد، لوزالمعده و غدد مترشحه داخل کاسته شود. برای جلوگیری از تجمع آهن از آمپولهای دسفرال که بصورت دائم توسط پمپ مخصوصی از طریق زیر جلد تزریق می شود. (تزریق عضلانی دارو موردی ندارد و تزریق وریدی سریع خطرناک است به همین جهت لازم است دارو به تدریج تزریق شود و این عمل ۶-۵ شب در هفته هر بار ۱۲-۸ ساعت استفاده می گردد.) [۱۲]

درمانهای دیگر معمول شامل تجویز اسید فولیک یا قرص ویتامینCمی باشد. در صورتی که نیاز بیمار به تزریق خون ازcc 240  به  ازای هرکیلوگرم وزن بدن در یک سال بیشتر شود. برداشتن طحال یا اسپلنوکتومی تجویز می شود. این عمل دلیلی برای قطع تزریق خون نیست. [۱۲]

 

۱-۶- فیزیولوژی آهن و اهمیت آن در بدن انسان

در بین فلزات واسطه[۸] که وجود آن برای ادامه حیات ضروری است. آهن فراوانترین و مهمترین فلز است  که در تعداد زیادی از واکنش‌های بیوشیمیایی شرکت می‌کند.[۵] بطور کلی آهن بعنوان یکی از المانهای ضروری در بسیاری از چرخه‌های بیوشیمیایی و ساختمان و ترکیبات سلولی می‌باشد بدون حضور آهن، ذخیره و انتقال اکسیژن در بافتهای بدن غیر ممکن است. وقتی آهن به پورفیرین متصل شود و درون یک پروتئین مناسب قرار گیرد نه تنها بطور برگشت‌پذیر به اکسیژن متصل می‌شود. بلکه در تعدادی از واکنـش‌های اکسیداسیـون و احـیای حیاتی نیز شـرکت می‌کـند. بـدن انسان حـدود ۵-۳ گـرم آهن دارد کـه %۷۵ -%۷۰ آن در هموگلوبین و مابقی آن بصورت ذخیره در کبد و مقدار جزیی نیز در اتصال با آنزیمهاست [۵،۲۵،۲۶،۱۹،۱۵۳] نمکهای آهن غیرآلی در دو والانس یعنی    (فرو) یا   (فریک) وجود دارند. اگر آهن خوراکی بصورت نمکهای فریک است و تشکیل هیدروکسی اکسید فریک را می دهد که درpH فیزیولوژیک رسوب می کند. اسیدیته معده با نگهداشتن آهن فریک در شکل محلول به جذب آن کمک می کند. بطور طبیعی حدود ۱۰ درصد از ۱۰ تا ۲۰ میلی‌گرم آهنی که بطور متوسط در غذای روزانه وجود داردجذب می گردد. [۵] بنابراین فقط  ۱ میلی گرم آهن در هر روز برای خون سازی مورد نیاز می باشد. [۲۶،۱۹]

هِم خیلی راحت تر از آهن غیرآلی جذب می شود، جذب آهن غیر آلی به مقدار زیادی تحت تأثیر ترکیبات غذایی است که به این عنصر متصل می شود. مثلاً نیترات و آسکوربات با تشکیل کمپلکس های محلول که به راحتی وارد سلولهای پوشاننده قسمت فوقانی دستگاه گوارش می شوند جذب آهن را افزایش می دهند (جذب آهن عمدتاً در دوازدهه و قسمت های فوقانی ژوژنوم انجام می شود.) ترکیبات دیگری مثل تانن ها که در چای وجود دارند، فیتانهای گیاهی و فسفاتها کمپلکس های بسیار محکمی با آهن تشکیل می دهند و بطور قابل ملاحظه ای از جذب آهن جلوگیری می کنند. در ماشین متابولیکی جذب آهن چندین فلز سنگین از جمله سرب، کادمیوم، استرونتیوم نیز شرکت دارند. بطوریکه افزایش جذب آهن مثلاً در کمبود آهن جذب این عناصر را افزایش می دهد.[۵] فریتین با ظرفیت ۴۵۰۰ اتم به ازاء هر مول، مهمترین ذخیره غیر سمی آهن در کبد، طحال و تمام انواع سلولها در بافتها و اندامهای مختلف است و در هنگام نیاز می تواند آن را به بافتها و اندامهای دیگر منتقل کند. پروتئین ترانسفرین نیز مسئول انتقال آهن در خون محیطی است و آهن را از روده و خون به کبد و از آنجا به مغز استخوان و سپس به داخل گلبولهای قرمز منتقل می کند.[۱۳۵]

دکتر H.Keberle  و همکارانش ثابت کردند که دسفری اکسامین تنها ذخایر اضافی بدن که به پروتئینهای فریتین و هموسیدرین متصل شده است را مورد حمله قرار می دهد و به آهن موجود در مولکولهای حیاتی مثل هموگلوبین، میوگلبین، ترانسفرین و سیتوکرومها کاری ندارد.[۲،۸۵،۷۷]

۱-۶-۱- مسمومیت حاد آهنی

مسمومیت حاد آهنی و در شش مرحله پیش روی می کند که بدین قرار می­باشد. (proudfoot و همکارانش، ۱۹۸۶، ۱۹۹۶,MacGuigan)

اولین مرحله، مرحله gastrointestinal است که در عرض چند دقیقه شروع می شود و تا چند ساعت به طول می انجامد. این مرحله در اثر نتیجه اثرات خورنده آهن می باشد و منجر به دردهای شکمی، استفراغ و اسهال آبکی همراه با دفع الکترولیت­ها و در موارد بدتر، خونریزی gastrointestinal همراه با شوک و اسیدوز متابولیک می باشد. مرحله دوم  یک دوره آرام و ساکت است. مرحله سوم شوک و فشار خون در افراد مبتلا به بیماری قندرخ می دهد که احتمالاً منجر به جمع شدنcardiovascular  می گردد. این مرحله شاید در طول چند ساعت آغاز می شود ولی گاهی اوقات تا ۲۴ ساعت به تأخیر می افتد. مرحله چهارم با اثرات متعاقب فرسایش Mucosal (مخاط) مشخص می گردد. Hepatic  necrosis گزارش شده است و معمولاً در ۴۸ ساعت اول رخ می دهد. این متداول ترین علت مرگ بعد از وقوع شوک است.

در مسمومیت حاد آهنی یا مزمن، هدف از درمان بر طرف ساختن آهن سمی از بدن توسط شلاته کردن آهن می باشد تا این که مانع از آسیب دیدگی حاد بدن شویم. [۱۳۱]

۱-۷- دسفرال

دسفری اکسامین B تنها سیدرو فوری است که فرم مزیله آن[۹] یعنی نمک متان سولفونات دسفری اکسامین B تنها با نام تجاری دسفرال بصورت صنعتی توسط شرکت سیبا گایکه سوئیس (نوارتیس) تولید می شود. دسفری اکسامین مورد نیاز برای تهیه آن از طریق فرمانتاسیون سویه استرپتومایسس پیلوسوس و سپس طی فرآیند استخراج و خالص سازی و  Decomplexationتولید می شود.[۱۴۰،۱۲۸،۱۰۴]

این دارو بعنوان مهمترین داروی دفع آهن اضافی بدن توسط پزشکان بکار گرفته شد.[۱۳۵،۲] این دارو برای درمان بیماریهای ناشی از افزایش آهن از طریق کیلات درمانی استفاده می شود.[۱۱۷،۲۶،۱۹] کمپلکس آهن – دسفرال از طریق ادرار یا مدفوع دفع می گردد و به این ترتیب آهن اضافی از بدن خارج می گردد.[۷۸]

دکتر  H.Bickel  برای اولین بار در سال ۱۳۶۵ فری اکسامین B را استخراج نمود و سپس در اواخر دسامبر همان سال فرم بدون آهن آن را به شکل کریستالهای بی رنگ دسفری اکسامین  B هیدروکلرایدبدست آورد. وی و همکارانش ثابت کردند که فرم آهن‌دار و بدون آهن این مولکول سمیت بسیار کمی دارد. پس از آن دکترF.wohler  دریافت که دسفری اکسامین (بدلیل اینکه ثابت پایداری کمپلکس دسفری اکسامین – آهن حداقل ۱۰۱۷ برابر بیشتر از ثابت پایداری کمپلکس دسفری اکسامین با هر یون فلزی دیگر می باشد.) بر مقدار فلزات مهم دیگر مانند سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و منگنز و روی بی تأثیر می باشد.

در اواسط سال ۱۹۶۱، دکترF.wohler برای اولین بار یک بیمار مبتلا به هموکروماتوزیس را  با تزریق وریدی دسفری اکسامینB هیدروکلراید، معالجه نمود.[۸۵]

پس از عرضه این دارو به بازار در سال ۱۹۶۲ به دلیل کاربرد و اهمیتی که داشت بعنوان داروی سال شناخته شد. [۹۵]

البته برخلاف تمام ارزش این دارو از سال ۱۹۶۹ استفاده ازآن متوقف گردید زیرا در اثر تزریق عضلانی این دارو تعادل صفر یا منفی آهن در بدن ایجاد نگردید. از سال ۱۹۷۴، بعد از گزارش   Barry و همکارانش بر پایه استفاده مداوم از دسفری اکسامین در طول یک سال موجب کاهش میزان تجمع آهن در بدن بیماران تالاسمیک می شود، مجدداً نظرها متوجه استفاده از دسفری اکسامین گردید.[۲] البته مشکلی که وجود داشت این بود که دسفری اکسامین B  هیدروکلراید، به اندازه کافی در آب محلول نبود. پس از مطالعات فراوانی که روی انواع نمکهای این ماده انجام گرفت، بالاخره نمک متان سولفونات دسفری اکسامین B انتخاب شد و نام تجاری دسفرال را به خود گرفت.[۲۴]

دسفرال شلات کننده آهن می باشد و از شرکت آهن در واکنش های شیمیایی جلوگیری می نماید. این دارو با آهن آزاد سرم، آهن فریتین و هموسیدرین پیوند می شود. اما بر آهن ترانسفرین کمترین اثر را دارد. همچنین آهن سیتوکروم ها هموگلبین دست نخورده باقی خواهد ماند این دارو دفع الکترولیت و عناصر کم مقدار را افزایش چندانی نمی دهد. [۸،۶،۵]

۱-۷-۱- نحوه استفاده از داروی دسفرال

موثرترین راه جهت افزایش زمان باقی ماندن دسفرال در بدن تزریق مداوم و تدریجی آن زیر جلد بیمار است. [۱۱۰] بطوریکه بهتر است از پمپ دارو استفاده شود.تزریق عضلانی دارو سودی ندارد و تزریق وریدی سریع خطرناک است بطوریکه در تزریق وریدی سریع این دارو، ممکن است سبب آزادسازی هیستامین و بروز شوک(Hypotensive) شود همچنین تزریق عضلانی و وریدی به علت اینکه سریعاً توسط آنزیمهای پلاسما متابولیزه و توسط کلیه ها دفع می شود پیش از اینکه آهن کیلات شود، به همین جهت لازم است دارو بتدریج تزریق شود که این کار معمولاً ۶-۵ شب در هفته هر بار ۱۲-۸ ساعت و از طریق زیر جلدی انجام می شود. [۱۲،۷۷،۸۵،۸۴،۹۷،۱۲] آهن کیلات شده، از طریق ادرار یا مدفوع دفع می شود. مقداری از آهن نیز توسط کبد جذب و در صفرا ترشح می گردد.[۱۳۵]

معمولاًدسفرال بصورت محلول استفاده می شود؛ اما برای اینکه این دارو مدت زمان طولانی تری در بدن بماند و احتمال اتصال آن به آهن بیشتر گردد، محققان در تلاشند تا اینکه این دارو را در لیپوزوم یا شبه گلبول قرمز[۱۰] محصور گردانیده و وارد بدن نمایند.

آزمایشات انجام شده در این زمینه نشان داده است که تزریق دسفرال کپسوله شده در لیپوزوم چند لایه به موش، دفع آهن از طریق ادرار را ۱۵-۳ برابر افزایش داده است و همینطور استفاده از دسفرال کپسوله شده در شبه گلبول قرمز در رت، ذخیره رتیکولر آندوتلیالی آهن را مورد حمله قرار می دهد و بدین ترتیب محققان شاهد افزایش تأثیر دسفرال از دو روش مذکور بودند. [۱۳۵،۷۹،۷۸]


۱-۷-۲-کاربردهای داروی دسفرال در پزشکی

۱- مانع پیشرفت سرطان سینه:

 

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    سه شنبه, ۲۱ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.