مقاله ارزیابی عملکرد کارکنان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله ارزیابی عملکرد کارکنان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله ارزیابی عملکرد کارکنان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه:   ۱
تعاریف :   ۲
اهداف ارزیابی عملکرد   ۳
ویژگیهای  نظام ارزیابی عملکرد سازمانی کارامد :   ۵
عوامل مؤثر بر ارزیابی عملکرد:   ۱۰
مراحل ارزیابی عملکرد:   ۱۰
روش های مختلف ارزیابی عملکرد:   ۱۱
انتخاب اجباری:   ۱۲
اشتباهات معمول در ارزیابی کارکنان:   ۱۶
ارزیابی حد وسط یا بالعکس:   ۱۷
روش های ارزیابی عملکرد کارکنان:   ۱۸
نتیجه گیری :   ۱۹
منابع :   ۲۰

منابع :

۱-آر.کی.جین،اچ.سی.ترایاندیس” مدیریت بر مدیریت ناپذیر” ترجمه ونشر مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی،چاپ دوم ، تهران :۱۳۸۱

۲-سعادت،اسفندیار ؛مدیریت منابع انسانی؛انتشارات سمت ، چاپ سوم ، تهران :۱۳۷۵

۳-دعائی، حبیب اله ؛مدیریت منابع انسانی؛چاپ پنجم،انتشارات بیان هدایت ،مشهد،۱۳۸۱

۴-میر سپاسی ، ناصر ؛مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار؛چاپ نوزدهم ،انتشارات میر ، تهران:۱۳۸۰

۵-عباس پور ، عباس ؛مدیریت منابع انسانی پیشرفته؛چاپ دوم ،انتشارات سمت ،تهران : ۱۳۸۴

۶- سید جوادین ، سیدرضا ؛ مدیریت منابع انسانی و کارکنان ؛انتشارات نگاه دانش، تهران :۱۳۸۱

۷- پیتر دراکر، مدیریت آینده، ترجمه عبدالرضا رضایی نژاد، موسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ اول، ۱۳۷۳، ص ۳۵۲-۳۴۷

۸- بصیر گروه مولفان، مدیریت بهره وری و کیفیت، ترجمه گروه مولفان، جلد ۱، کارآفرینان ، چاپ اول، ۱۳۸۰

۹-مایکل آرمسترانگ ؛ مدیریت استراتژیک متابع انسانی ؛ترجمه محمد اعرابی و داود ایزدی ،چاپ دوم ،دفتر پژوهشهای فرهنگی ، تهران :۱۳۸۴

۱۰- انواری رستمی،علی اصغرو حسینی ، حمداله ؛ بررسی تحلیل الگو و ارزیابی عملکرد ؛ ،۱۳۸۵

۱۱-خوشوقتی ، آرمین ؛ ارزیابی عملکرد کارکنان ؛ منبع : سایت راهکار مدیریت ، ۱۳۸۵

۱۲- مظلومیان، سعید ؛بررسی وضعیت ارزشیابی کارکنان در آموزش و پرورش؛ فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش ، شماره ۳۰-۲۹ ، ۱۳۸۱ .

 

 مقدمه:

ارزیابی عملکرد کارکنان فرایندی بسیار مهم واز حساسترین مسائل مسؤلان در سازمان می باشد . با وجود تلاش فراوان برای ارزیابی بهتر کارکنان توسط مسؤلان؛هنوز کارکنان راضی نیستند.شناخت کارکنان قوی و اعطای پاداش به آنها؛ ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد از راه ارزیابی درست عملکرد میسر است . مدیران کلاسیک ارزیابی را به منظور کنترل کار کارکنان انجام میدادند اما امروزه هدف ارزیابی راهنمایی وارشاد کارکنان برای مشارکت گروهی به منظور افزایش اثربخشی و کارایی سازمان است.

(صنایع دفاع ،۱۳۸۱). نظام ارزیابی عملکرد باید به گونه ای طراحی شود که کارکنان را نسبت به بهبود عملکرد ودر نتیجه مشارکت در بهره وری ،اثربخشی و برتری سازمان برانگیزاند .در سازمانهای آموزشی به علت عدم تنظیم معیارها و شاخصهای عملکردی معلمان توسط متخصصان تعلیم و تربیت، ارزیابیهای موجود موجب نارضایتی معلمان شده است .

تعاریف :

 ارزیابی عملکرد :فرایندی است که به وسیله آن کار کارکنان در فواصل معین و به طور رسمی ، مورد بررسی و سنجش قرار می گیرد .(سعادت ،۱۳۷۹).

ارزیابی عملکرد فرایندی است : رسمی که کارگر را از بازخورد تشخیصی نتایج مثبت یا منفی عملکرد شغلی خود آگاه می کند . ( سینجر ) نقل از (آل آقا ،۱۳۷۸ ).

ارزیابی به معنای سنجش مقدار و چگونگی بهره وری یک فرد و قضاوت در باره آن است .(آر،کی،جین) نقل از ( سرحدی ،۱۳۸۱ ).

ارزیابی عملکرد عبارت است از: بررسی قوتها و ضعفهای مرتبط با کار یک فرد یا یک گروه در یک سازمان . (کاسیو،۱۹۹۸) نقل از (عباس پور،۱۳۸۴ ).

ارزیابی عملکرد عبارت است از : روش رسمی تشخیص خصوصیات کارکنان بر اساس بازخور مثبت یا منفی از نتایج عملکرد افراد در چگونگی انجام وظایف می باشد .( سیدجوادین،۱۲۸۱ ).

ارزیابی عبارت است از :سنجش نسبی عملکرد فرد در رابطه با نحوه انجام کار مشخص در یک دوره زمانی معین ، در مقایسه با استاندار انجام کار و همچنین تعیین استعداد و ظرفیتهای بالقوه فرد به منظور برنامه ریزی در جهت به فعلیت درآوردن آنها .( حاج شریف،۱۳۷۱ ) نقل از (دعائی،۱۳۸۱ ).

ارزیابی عملکرد عبارت است از: سنجش و قضاوت در رفتارها ، شایستگی و لیاقت فردی در انتصابات شغلی.( قانون استخدام کشوری ،۱۳۶۸ )

اهداف ارزیابی عملکرد

تعیین بازدهی کار یا بهره وری (PRODUCTIVITY  )

تعیین کارآیی ( نسبت کار انجام شده به منابع مصروف )

اثربخشی (میزان موفقیت در تحقق اهداف یا انجام رسالتها )

طبقه بندی عادلانه کارکنان

تعیین افزایش مناسب دستمزد و مزایا ( سید جوادین ، میر سپاسی،سعادت، سینجر ،عباس پور )

شناسایی قابلیت های کارکنان(سید جوادین، سعادت ، حاج شریف ،عباس پور)

بهسازی عملکرد (عباس پور)

ایجاد نظام عادلانه ترفیعاتی  ( میر سپاسی)

ایجاد رغبت و علاقه کارکنان ساعی (میر سپاسی ،حاج شریف )

تعیین روائی آزمونهای استخدامی (میر سپاسی ، حاج شریف ،سعادت )

برنامه ریزی نیروی انسانی ( سعادت ،عباس پور )

آموزش و تربیت کارکنان (میر سپاسی ،سعادت ،سید جوادین ،سینجر، دعائی )

بهبود ارتباطات رؤسا، سرپرستان و کارکنان (سینجر ،عباس پور )

رعایت قوانین ارزیابی عملکرد (عباس پور ، سینجر )

ایجاد زمینه مشارکت گروهی کارکنان،همگرایی اهداف فرد و سازمان، رسیدن به برتری سازمانی ،پاداشهای مالی مناسب(آر.کی.جین وترایاندیس)

انواع مختلف دسته بندیها در خصوص ارزیابی عملکرد را نیز می توان به شرح ذیل بر شمرد: ( انواری رستمی ، خدادادی حسینی )

دسته بندی اول: ارزیابی عملکرد سازمانی، ارزیابی عملکرد مدیریت، ارزیابی عملکرد مدیران، ارزیابی عملکرد کارکنان، ارزیابی عملکرد سیستمها و فرایندهای سازمانی، ارزیابی عملکرد طرحها و….. در این دسته بندی، موضوع ارزیابی مبنا قرار می گیرد.

دسته بندی دوم:  ارزیابی داخلی (که در آن توسط تیم ارزیابی منتخب داخلی به امر سنجش، ارزشیابی و قضاوت در خصوص عملکرد می پردازد و ارزیابی خارجی (که در آن توسط تیم ارزیابی منتخب خارجی و مسقلی به امر سنجش، ارزشیابی و قضاوت در خصوص عملکرد می پردازد).

دسته بندی سوم: ارزیابی جامع عملکرد (که در بر گیرنده تمامی ابعاد عملکردی سازمان است) و ارزیابی نسبی عملکرد (که امکان مقیسه نسبی عملکردها را در طی دوره زمانی و یا با سایر همتاها و رقبا فراهم می نماید).

ویژگیهای  نظام ارزیابی عملکرد سازمانی کارامد :

تعدادی از ویژگیهای مهم نظام ارزیابی عملکرد کارامد عبارتند از:

روشن و مشخص بودن معیارها و شاخصهای ارزیابی  (Specific)

قابلیت سنجش و اندازه گیری شاخصهای ارزیابی (Measurability)

قابل حصول بودن اهداف و انتظارات در موعد یا مواقع مقرر  (Attainable)

معطوف به نتیجه و فرایند بودن نظام ارزیابی (Result-process Oriented)

معطوف به زمان بودن ارزیابی (Time-related)

بطور کلی، نگاه حاکم بر ارزیابیها می باید به گونه ای باشد که مشورت دهنده و تسهیل کننده عملکرد سازمان باشد، معطوف به رشد وتوسعه و بهبود عملکرد باشد، ، رشد و ارشاد و توسعه ظرفیت ارزیابی شونده را مد نظر خود قرار دهد، مبتنی بر گفت و گو و اصول خود استانداردگذاری و خودارزیابی باشد و همچنین معطوف به آینده و مبتنی بر آینده نگری باشد.

معیارهای ارزیابی عملکرد جهت حصول اطمینان از انجام مطلوب ارزیابی:

 

25,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله روش ارزیابی متوازن
 • مقاله طراحی، ارزیابی و اجرای دورۀ آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲۰ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.