مقاله ارزیابی عملکرد کارکنان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله ارزیابی عملکرد کارکنان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای 24  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله ارزیابی عملکرد کارکنان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه:   1
تعاریف :   2
اهداف ارزیابی عملکرد   3
ويژگيهاي  نظام ارزيابي عملكرد سازمانی کارامد :   5
عوامل مؤثر بر ارزیابی عملکرد:   10
مراحل ارزیابی عملکرد:   10
روش های مختلف ارزیابی عملکرد:   11
انتخاب اجباري:   12
اشتباهات معمول در ارزیابی کارکنان:   16
ارزيابي حد وسط يا بالعکس:   17
روش های ارزیابی عملکرد کارکنان:   18
نتیجه گیری :   19
منابع :   20

منابع :

1-آر.کی.جین،اچ.سی.ترایاندیس” مدیریت بر مدیریت ناپذیر” ترجمه ونشر مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی،چاپ دوم ، تهران :1381

2-سعادت،اسفندیار ؛مدیریت منابع انسانی؛انتشارات سمت ، چاپ سوم ، تهران :1375

3-دعائی، حبیب اله ؛مدیریت منابع انسانی؛چاپ پنجم،انتشارات بیان هدایت ،مشهد،1381

4-میر سپاسی ، ناصر ؛مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار؛چاپ نوزدهم ،انتشارات میر ، تهران:1380

5-عباس پور ، عباس ؛مدیریت منابع انسانی پیشرفته؛چاپ دوم ،انتشارات سمت ،تهران : 1384

6- سید جوادین ، سیدرضا ؛ مدیریت منابع انسانی و کارکنان ؛انتشارات نگاه دانش، تهران :1381

7- پيتر دراکر، مديريت آينده، ترجمه عبدالرضا رضايي نژاد، موسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ اول، 1373، ص 352-347

8- بصير گروه مولفان، مديريت بهره وری و کيفيت، ترجمه گروه مولفان، جلد 1، کارآفرينان ، چاپ اول، 1380

9-مایکل آرمسترانگ ؛ مدیریت استراتژیک متابع انسانی ؛ترجمه محمد اعرابی و داود ایزدی ،چاپ دوم ،دفتر پژوهشهای فرهنگی ، تهران :1384

10- انواری رستمی،علی اصغرو حسینی ، حمداله ؛ بررسی تحلیل الگو و ارزیابی عملکرد ؛ ،1385

11-خوشوقتی ، آرمین ؛ ارزیابی عملکرد کارکنان ؛ منبع : سایت راهکار مدیریت ، 1385

12- مظلومیان، سعید ؛بررسی وضعیت ارزشیابی کارکنان در آموزش و پرورش؛ فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش ، شماره 30-29 ، 1381 .

 

 مقدمه:

ارزیابی عملکرد کارکنان فرایندی بسیار مهم واز حساسترین مسائل مسؤلان در سازمان می باشد . با وجود تلاش فراوان برای ارزیابی بهتر کارکنان توسط مسؤلان؛هنوز کارکنان راضی نیستند.شناخت کارکنان قوی و اعطای پاداش به آنها؛ ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد از راه ارزیابی درست عملکرد میسر است . مدیران کلاسیک ارزیابی را به منظور کنترل کار کارکنان انجام میدادند اما امروزه هدف ارزیابی راهنمایی وارشاد کارکنان برای مشارکت گروهی به منظور افزایش اثربخشی و کارایی سازمان است.

(صنایع دفاع ،1381). نظام ارزیابی عملکرد باید به گونه ای طراحی شود که کارکنان را نسبت به بهبود عملکرد ودر نتیجه مشارکت در بهره وری ،اثربخشی و برتری سازمان برانگیزاند .در سازمانهای آموزشی به علت عدم تنظیم معیارها و شاخصهای عملکردی معلمان توسط متخصصان تعلیم و تربیت، ارزیابیهای موجود موجب نارضایتی معلمان شده است .

تعاریف :

 ارزیابی عملکرد :فرایندی است که به وسیله آن کار کارکنان در فواصل معین و به طور رسمی ، مورد بررسی و سنجش قرار می گیرد .(سعادت ،1379).

ارزیابی عملکرد فرایندی است : رسمی که کارگر را از بازخورد تشخیصی نتایج مثبت یا منفی عملکرد شغلی خود آگاه می کند . ( سینجر ) نقل از (آل آقا ،1378 ).

ارزیابی به معنای سنجش مقدار و چگونگی بهره وری یک فرد و قضاوت در باره آن است .(آر،کی،جین) نقل از ( سرحدی ،1381 ).

ارزیابی عملکرد عبارت است از: بررسی قوتها و ضعفهای مرتبط با کار یک فرد یا یک گروه در یک سازمان . (کاسیو،1998) نقل از (عباس پور،1384 ).

ارزیابی عملکرد عبارت است از : روش رسمی تشخیص خصوصیات کارکنان بر اساس بازخور مثبت یا منفی از نتایج عملکرد افراد در چگونگی انجام وظایف می باشد .( سیدجوادین،1281 ).

ارزیابی عبارت است از :سنجش نسبی عملکرد فرد در رابطه با نحوه انجام کار مشخص در یک دوره زمانی معین ، در مقایسه با استاندار انجام کار و همچنین تعیین استعداد و ظرفیتهای بالقوه فرد به منظور برنامه ریزی در جهت به فعلیت درآوردن آنها .( حاج شریف،1371 ) نقل از (دعائی،1381 ).

ارزیابی عملکرد عبارت است از: سنجش و قضاوت در رفتارها ، شایستگی و لیاقت فردی در انتصابات شغلی.( قانون استخدام کشوری ،1368 )

اهداف ارزیابی عملکرد

تعیین بازدهی کار یا بهره وری (PRODUCTIVITY  )

تعیین کارآیی ( نسبت کار انجام شده به منابع مصروف )

اثربخشی (میزان موفقیت در تحقق اهداف یا انجام رسالتها )

طبقه بندی عادلانه کارکنان

تعیین افزایش مناسب دستمزد و مزایا ( سید جوادین ، میر سپاسی،سعادت، سینجر ،عباس پور )

شناسایی قابلیت های کارکنان(سید جوادین، سعادت ، حاج شریف ،عباس پور)

بهسازی عملکرد (عباس پور)

ایجاد نظام عادلانه ترفیعاتی  ( میر سپاسی)

ایجاد رغبت و علاقه کارکنان ساعی (میر سپاسی ،حاج شریف )

تعیین روائی آزمونهای استخدامی (میر سپاسی ، حاج شریف ،سعادت )

برنامه ریزی نیروی انسانی ( سعادت ،عباس پور )

آموزش و تربیت کارکنان (میر سپاسی ،سعادت ،سید جوادین ،سینجر، دعائی )

بهبود ارتباطات رؤسا، سرپرستان و کارکنان (سینجر ،عباس پور )

رعایت قوانین ارزیابی عملکرد (عباس پور ، سینجر )

ایجاد زمینه مشارکت گروهی کارکنان،همگرایی اهداف فرد و سازمان، رسیدن به برتری سازمانی ،پاداشهای مالی مناسب(آر.کی.جین وترایاندیس)

انواع مختلف دسته بنديها در خصوص ارزيابي عملکرد را نيز می توان به شرح ذيل بر شمرد: ( انواری رستمی ، خدادادی حسینی )

دسته بندی اول: ارزيابي عملکرد سازماني، ارزيابي عملکرد مديريت، ارزيابي عملکرد مديران، ارزيابي عملکرد كاركنان، ارزيابي عملکرد سيستمها و فرايندهای سازمانی، ارزيابي عملکرد طرحها و….. در اين دسته بندی، موضوع ارزيابی مبنا قرار می گيرد.

دسته بندی دوم:  ارزيابي داخلي (که در آن توسط تيم ارزيابی منتخب داخلی به امر سنجش، ارزشيابی و قضاوت در خصوص عملکرد می پردازد و ارزيابی خارجي (که در آن توسط تيم ارزيابی منتخب خارجی و مسقلی به امر سنجش، ارزشيابی و قضاوت در خصوص عملکرد می پردازد).

دسته بندی سوم: ارزيابي جامع عملكرد (که در بر گيرنده تمامي ابعاد عملکردی سازمان است) و ارزيابي نسبي عملكرد (که امکان مقيسه نسبی عملکردها را در طی دوره زمانی و يا با ساير همتاها و رقبا فراهم می نمايد).

ويژگيهاي  نظام ارزيابي عملكرد سازمانی کارامد :

تعدادی از ويژگيهای مهم نظام ارزيابی عملکرد کارامد عبارتند از:

روشن و مشخص بودن معيارها و شاخصهاي ارزيابي  (Specific)

قابليت سنجش و اندازه گيري شاخصهاي ارزيابي (Measurability)

قابل حصول بودن اهداف و انتظارات در موعد يا مواقع مقرر  (Attainable)

معطوف به نتيجه و فرايند بودن نظام ارزيابي (Result-process Oriented)

معطوف به زمان بودن ارزيابي (Time-related)

بطور کلي، نگاه حاکم بر ارزيابيها می بايد به گونه ای باشد که مشورت دهنده و تسهيل كننده عملكرد سازمان باشد، معطوف به رشد وتوسعه و بهبود عملكرد باشد، ، رشد و ارشاد و توسعه ظرفيت ارزيابي شونده را مد نظر خود قرار دهد، مبتني بر گفت و گو و اصول خود استانداردگذاري و خودارزيابي باشد و همچنين معطوف به آينده و مبتنی بر آينده نگری باشد.

معیارهای ارزیابی عملکرد جهت حصول اطمینان از انجام مطلوب ارزیابی:

 

25,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله روش ارزيابي متوازن
 • مقاله طراحی، ارزیابی و اجرای دورۀ آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی