مقاله ارزیابی و امکان سنجی حمل ونقل ریلی بین شهری


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله ارزیابی و امکان سنجی حمل ونقل ریلی بین شهری مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۴۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله ارزیابی و امکان سنجی حمل ونقل ریلی بین شهری نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه    ۱
اهداف تحقیق    ۳
فرضیه یا پرسش های تحقیق    ۷
پرسش های ویژه    ۷
پیشینه تحقیق    ۸
فصل اول –کلیات
۱-۱ موقعیت جغرافیایی    ۱۶
۲-۱ تعریف هوا    ۱۸
۳-۱ مشخصات و تر کیبات هوای پاک و سالم    ۲۰
۴-۱ تعریف آلودگی هوا    ۲۰
۵-۱ تاریخچه و حوادث تاریخی آلودگی هوا    ۲۲
۱-۵-۱ حادثه دره میوز بلژیک    ۲۳
۲-۵-۱ دونورا پنسیلوانیا آمریکا     ۲۳
۳-۵-۱ لندن    ۲۳
۶-۱ طبقه بندی آلایندها    ۲۴
۱-۶-۱ از نظر منشاء    ۲۴
۲-۶-۱ از نظر فیزیولوژیکی    ۲۵
۷-۱ منابع آلایندها   ۲۵
۱-۷-۱ منابع طبیعی    ۲۵
۲-۷-۱ منابع مصنوعی    ۲۶
۸-۱ غلظت وسطح آستانه    ۲۶
۹-۱ شاخص کیفیت هوا    ۲۷
۱۰-۱ خطوط راهنمای سازمان جهانی بهداشت WHO   ۲۹
۱۱-۱ استانداردEPA- WHO   ۳۰
۱۲-۱ استانداردهای ایران    ۳۲
۱۳-۱ تعاریف    ۳۵
۱۴-۱ اثرات آلودگی هوا    ۳۶
۱۵-۱ مهمترین آلایندهای هوا    ۳۷
۱۶-۱ ویژگی آلایندها    ۳۷
۱-۱۶-۱  ذرات معلق    ۳۷
۲-۱۶-۱ هیدروکربن ها    ۴۲
۱-۲-۱۶-۱ هیدرو کربن های آلیفاتیک    ۴۲
۲-۲-۱۶-۱ هیدروکربن های آروماتیک   ۴۳
۳-۱۶-۱ مونواکسید کربن    ۴۴
۴-۱۶-۱ دی اکسید گوگرد    ۵۲
۵- ۱۶-۱ اکسید ازت    ۵۲
۱۷-۱ ازن وسایر اکسیدانهای فتوشیمیایی    ۵۳
۱۸-۱ ترکیبات آلی فرار    ۵۴
۱۹-۱ اثرات آلودگی بر  سلامت    ۵۵
۱-۱۹-۱ دستگاه تنفس    ۵۵
۲-۱۹-۱ اثرات حساسیت زایی  ۵۷
۳-۱۹-۱  دستگاه گردش خون    ۵۷
۴-۱۹-۱ دستگاه عصبی    ۵۸
۲۰-۱ آماری از خسارات جانی آلودگی هوا    ۵۸
۲۱-۱ اثرات آلایندها بر روی گیاهان    ۶۰
۲۲-۱ اثرات جوی آلودگی هوا    ۶۲
۱- ۲۲-۱ وارونگی جوی    ۶۲
۲-۲۲-۱ اثر گلخانه یی    ۶۲
۳-۲۲-۱ بارش اسیدی    ۶۳
۴-۲۲-۱ جزیره گرمایی    ۶۳
۲۳-۱ اثرات آلودگی هوا بر روی خاک    ۶۴
۲۴-۱ سطح اثر آلایندها    ۶۵
۱-۲۴-۱ سطح اثر محلی    ۶۵
۲-۲۴-۱ سطح اثر منطقه یی    ۶۵
۳-۲۴-۱ سطح اثر جهانی    ۶۵
۲۵-۱ آلایندگی موتور سیکلت    ۶۶
۲۶-۱ آلایندگی خودروهای فرسوده    ۶۶
۲۷-۱  رده بندی ایران در E.P.I    ۶۷
۲۸-۱ انواع سوخت ها مورد استفاده    ۶۸
۱-۲۸-۱ بنزین    ۶۸
۲-۲۸-۱ گازوئیل    ۶۹
۳-۲۸-۱ گاز مایع    ۶۹
۴-۲۸-۱ گاز طبیعی    ۶۹
۲۹-۱ عوامل اصلی پدید آمدن آلودگی در اتومبیل    ۷۰
۱-۲۹-۱ اثر نحوه عبور ومرور    ۷۰
۲-۲۹-۱ نقش سوخت موتورها در رابطه با آلودگی هوا    ۷۰
۳۰-۱ منابع آلودگی از اتومبیل    ۷۱
۱-۳۰-۱ منواکسید کربن    ۷۳
۲-۳۰-۱ اکسید ازت    ۷۴
۳-۳۰-۱ هیدرو کربورها    ۷۵
۳۱-۱ معایب ومضرات سوخت ها    ۷۷
۱-۳۱-۱ سوخت فسیلی    ۷۷
۲-۳۱-۱ سوخت الکتریکی    ۷۷
۳۲-۱ تاریخچه مترودر جهان     ۷۸
۳۳-۱ مترو در ایران    ۷۹
۳۴-۱ مترو در شهرهای بزرگ جهان    ۸۱
۱-۳۴-۱ لندن    ۸۱
۲-۳۴-۱ پاریس    ۸۵
۳-۳۴-۱ برلین    ۸۶
۴-۳۴-۱ اسلو    ۸۷
۵-۳۴-۱ نیویورک    ۸۸
۶-۳۴-۱ لس آنجلس    ۸۸
۷ -۳۴-۱ مادرید    ۸۹
۸-۳۴-۱ آتن    ۹۰
۳۵-۱ مشخصات مترو های جهان    ۹۱
۳۶-۱ مزایا ومعایب وسایل حمل ونقل ریلی(مترو)    ۹۲
۱-۳۶-۱ مقایسه هزینه مصرف سوخت مترو و اتوبوس    ۹۳
۳۷-۱ وضعیت ایران در حمل ونقل در مقیاس با کشور های دیگر    ۹۳
۳۸-۱ نگاهی آماری به امتیازات سیستم حمل ونقل ریلی بین شهری    ۹۴
۳۹-۱ قوانین ومقررات و استانداردهای زیست محیطی مرتبط با طرح    ۹۵
۴۰-۱  سیستم حمل ونقل ریلی    ۹۸
۴۱-۱ انواع سیستم های حمل ونقل ریلی   ۹۹
۱-۴۱-۱ مترو یا حمل ونقل انبوه   ۹۹
۱-۱-۴۱-۱ ویژگی های مترو    ۱۰۰
۲-۴۱-۱ حمل ونقل سبک شهری    ۱۰۱
۳-۴۱-۱ تراموا    ۱۰۲
۴-۴۱-۱ مونوریل    ۱۰۲
۱-۴-۴۱-۱ ویژگی های مونوریل    ۱۰۳
۴۲-۱ دلائل فرهنگی،اجتماعی و زیست محیطی انتخاب سیستم حمل ونقل ریلی بین شهری در مسیر یزد- اردکان    ۱۰۵
۴۳-۱ آثار فرهنگی احداث حمل ونقل ریلی بین شهری    ۱۰۶
۴۴-۱ مقدار مصرف سوخت    ۱۰۷
۴۵-۱ مقایسه میزان مصرف سوخت راه آهن برقی و جاده    ۱۰۸
۴۶-۱ سایر هزینه های خارجی زیست محیطی حمل ونقل    ۱۰۹
۴۷-۱ عملکرد مترو در تهران    ۱۰۹
فصل دوم – مواد و روشها
۱-۲ مواد وروشها    ۱۱۴
فصل سوم – یافته های تحقیق
۱-۳ شناسایی وضع موجود تردد وسائط نقلیه مسافربر در مسیر یزد – اردکان    ۱۱۷
۱-۱-۳ تعداد مینی بوس ها به تفکیک نوع ومدل    ۱۱۷
۲-۱-۳ تعداد مسافربرهای شخصی وعمومی به تفکیک نوع و مدل    ۱۱۸
۲-۳ تعیین و بر آورد جمعیت شهر های محدوده مطالعاتی    ۱۱۹
۳-۳ میزان تصادفات و حوادث جاده یی در مسیر یزد-اردکان    ۱۲۱
۴-۳ شناسایی شهر ک های صنعتی محدوده طرح    ۱۲۲
۵-۳ تعیین تعداد کارگران شهرکهای صنعتی و کارخانجات محدوده طرح    ۱۲۳
۶-۳ تعیین تعداد مسافر جابجا شده درروز بوسیله انواع مسافربرها   ۱۲۳
۷-۳ محاسبه میزان مسافت پیموده شده    ۱۲۵
۸-۳ تعیین میزان آلودگی ناشی از تردد وسائط نقلیه مسافربر    ۱۲۸
۱-۸-۳ تعیین کل سوخت مصرف شده به تفکیک نوع سوخت و وسیله    ۱۲۸
۹-۳ تشخیص وتعیین منافع زیست محیطی پروژه احداث حمل ونقل ریلی بین شهری در مسیر یزد-
اردکان    ۱۳۲
۱-۹-۳  محاسبه صرفه جویی در کل مصرف گازوئیل    ۱۳۳
۲-۹-۳ محاسبه صرفه جویی درکل مصرف بنزین(لیتر)   ۱۳۳
۱۰-۳  تعیین وسهم مترو در کاهش آلودگی هوای منطقه    ۱۳۴
۱۱-۳  تجهیزات شبکه راه آهن    ۱۳۵
۱-۱۱-۳ تجهیزات ثابت    ۱۳۵
۲-۱۱-۳ تجهیزات متحرک    ۱۳۵
۱۲-۳ منابع تغذیه    ۱۳۶
۱-۱۲-۳ سیستم تغذیه ساده    ۱۳۷
۲-۱۲-۳ سیستم  بوسترترانسفورماتور    ۱۳۸
۳-۱۲-۳ سیستم اتوترانسفور ماتور    ۱۴۰
۱۳-۳ شبکه های توزیع    ۱۴۱
۱۴-۳ سیستم فرمان مرکزی    ۱۴۵
۱۵-۳ سیستم مخابرات    ۱۴۶
۱۶-۳ سیستم سیگنالینگ    ۱۴۷
۱۷-۳ تعمیر گاه و پایانه    ۱۴۷
۱۸-۳ پله برقی    ۱۴۸
۱۹-۳ سیستم تهویه،تونل و ایستگاه زیر زمینی    ۱۴۸
۲۰-۳ معیارهای اقتصادی وبهره برداری حمل ونقل ریلی بین شهری    ۱۴۹
۲۱-۳  معیارهای اقتصادی وملی حمل ونقل ریلی بین شهری    ۱۵۰
۲۲-۳ معیارهای کیفی در انتخاب حمل ونقل ریلی بین شهری    ۱۵۲
۲۳-۳  روش ارزیابی پروژه حمل ونقل ریلی بین شهری    ۱۵۴
۱-۲۳-۳ تحلیل هزینه _ فایده    ۱۵۵
۲-۲۳-۳ ارزیابی اقتصادی ومالی    ۱۵۵
۳-۲۳-۳ ارزش فعلی خالص    ۱۵۵
۴-۲۳-۳ بازده معادل یکنواخت خالص سالیانه  ۱۵۵
۵-۲۳-۳ نرخ بازده داخلی    ۱۵۵
۶-۲۳-۳ نسبت هزینه – فایده    ۱۵۶
۲۴-۳ مقایسه تطبیقی انواع سیستم حمل ونقل عمومی جهت انتخاب سیستم حمل ونقل عمومی پایدار    ۱۵۶
۲۵-۳ معیارهای اقتصادی و بهره برداری در انتخاب حمل ونقل پایدار    ۱۵۶
۲۶-۳ معیارهای اقتصادی و ملی در انتخاب حمل ونقل عمومی پایدار    ۱۵۸
۲۷-۳ معیارهای کیفی در انتخاب حمل ونقل پایدار    ۱۶۰
۲۸-۳ احداث خطوط حمل ونقل ریلی   ۱۶۳
۲۹-۳ هزینه احداث مترو در کشورهای مختلف‌   ۱۶۴
۳۰-۳ هزینه ها    ۱۶۶
۳۱-۳ – بر آورد هزینه اقتصادی ریالی احداث سیستم حمل ونقل ریلی در مسیر یزد – اردکان    ۱۶۶
۱-۳۱-۳ عوامل موثر در هزینه احداث پروژهای حمل ونقل ریلی    ۱۶۶
۲-۳۱-۳ برآورد هزینه اقتصادی و ریالی در منطقه مورد مطالعه    ۱۶۸
۳-۳۱-۳ برآورد هزینه احداث ایستگاه و تعمیرگاه وپایانه    ۱۶۹
فصل چهارم – بحث ونتیجه گیری
۱-۴ اندازه گیری وتعیین میزان و نوع سوخت مصرفی به ازای هر کیلومتر مسافت پیموده شده بر حسب میلی لیتر بر مسافر به تفکیک نوع وسیله نقلیه  ۱۷۳
۲-۴ تعیین میزان ونوع سوخت مصرف به ازاء جابجایی هر مسافر  ۱۷۵
۳-۴ تعیین میزان و انواع آلاینده های تولید شده به ازاءهر کیلومتر مسافت طی شده به تفکیک نوع وسیله
نقلیه  ۱۷۷
۴-۴ تعیین ومیزان ونوع آلاینده تولید شده به ازاء هر مسافر جابجا شده  ۱۷۸
۵-۴ تعیین میزان کل انواع آلاینده تولید شده ناشی از جابجایی مسافر در مسیر یزد- اردکان  ۱۸۰
۶-۴ محاسبه ارزش زمان سفر  ۱۸۶
۷-۴ مقایسه ی شاخص های زیست محیطی،اجتماعی و فرهنگی در دو سیستم حمل ونقل ریلی و جاده یی  ۱۸۷
۸-۴ مضرات وضیعت حمل ونقل موجود در مسیرمورد مطالعه  ۱۸۷
۹-۴ نتایج احداث خطوط حمل ونقل ریلی در مسیر یزد- اردکان  ۱۸۸
منابع  ۱۸۹
پیوست شماره ۱ آنالیز پرسشنامه های رانندگان  ۱۹۲
پیوست شماره۲ آنالیز پرسشنامه های مسافران مترو   ۲۰۲
پیوست شماره۳ آنالیز پرسشنامه های مسافران مسیر  ۲۱۲

 منابع

۱ – توتونچی ، فاضل و حنانه سادات بصام تبار ،”مطالعه سیستم های مونوریل و مترو و بررسی جایگاه هر کدام در حل مشکلات ترافیک شهر تهران”

۲- جزوه آموزشی  ،علمی ،تخصصی تاز های ترافیک ، سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران ، شماره هفتم ، پاییز ۱۳۷۹

۳- جوادی راد ، قاسم “مطالعه بر روی روش های مختلف گاز سوز کردن موتور دیزل ” سازمان بهینه سازی مصرف سوخت ،۱۳۸۲

۴- خراسانی ، نعمت الله و الهام کاظمی “آلودگی هوای شهر تهران ناشی از تردد خودروها” دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه تهران

۵- خراسانی ، نعمت الله و سحر شهراز ” منشاء CNG بنزین و گازوئیل از نظر تاثیر بر آلودگی  هوا “دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه تهران

۶- خراسانی ، نعمت الله و سمانه مومن بالله “بررسی آثار زیست محیطی مترو شهر تهران (مطالعه موردی آلودگی هوا) “دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه تهران ،تابستان ۱۳۸۵

۷- دانه کار ، افشین و زهرا خشوری ” فرآیند آلودگی نفتی “فصلنامه محیط زیست شماره ۲ ،۱۳۷۷

۸- دبیری ، مینو ” آلودگی محیط زیست(هوا،آب،خاک،صوت) “نشر اتحاد،۱۳۸۲

۹- دهقانی ، حمید رضا و روح الله کاظمی “اثرات اقتصادی – زیست محیطی حمل و نقل ریلی درون شهری(مترو)در مقایسه با دیگر وسایل حمل و نقل و نقش آن در کاهش مصرف سوخت های فسیلی”

۱۰- ذوقی ، حسن و امید زارع دار “توسعه سیستم های حمل و نقل همگانی مکمل مترو (مطالعه موردی ایستگاه کرج” دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد علوم و تحقیقات، تابستان ۱۳۸۵

۱۱- رحیمی ، امیر مسعود “روش های ارزیابی پروژه های حمل و نقل “تازهای ترافیک سال چهارم شماره۱۳ ،بهار  ۱۳۸۱

 ۱۲- سلطانی نژاد ، عبدالعظیم “اثرات زیست محیطی گاز های آلاینده ناشی از وسائط نقلیه موتوری” فصلنامه محیط زیست شماره ۴

۱۳-شرکت رجاء “گزارش سالانه راه آهن جمهوری اسلامی ایران”۱۳۸۴

۱۴- شرکت مترو تهران “گزارش فنی اقتصادی سالانه”۱۳۸۳

۱۵- صافی، محمود ، خودرو و محیط زیست ، نشر افروز  ، بهار ۱۳۷۶

۱۶- عباسپور ، مجید “مهندسی محیط زیست” (جلد اول)انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی،۱۳۷۱

۱۷-عباسپور ، مجید و نهال نوروزی “پایش و سنجش میزان آلایندهای هوا در ایستگاه های زیر زمینی مترو تهران و ارائه راهکار کنترلی آن” دانشکده انرژی و محیط زیست ، دانشگاه علوم  و تحقیقات ،۱۳۸۷

۱۸- غیاث الدین ، منصور ” آلودگی هوا”،ترجمه هنری پرکینز، ۱۳۷۸ ،انتشارات دانشگاه تهران

۱۹- فتوحی ، رضا “سیستم های تغذیه قطار در راه آهن بین شهری” معاونت امور فنی تجهیزات ثابت ،تابستان ۱۳۸۷

۲۰- قیومی نیا، مژده و رضا مکنون و علی خدایی” بررسی اثرات زیست محیطی و اجتماعی مترو ها “

۲۱- کاظمی ،روح الله “تحلیل هزینه -فایده اجتماعی گسترش خطوط مترو” سمینار مدیریت سیستم های حمل و نقل و مهندسی ترافیک  شهری ،تابستان ۱۳۸۵

۲۲- کاظمی ، روح الله ،توسعه پایدار و حمل و نقل ریلی

۲۳- کاظمی ، روح الله “مقایسه روشهای تامین منابع مالی پروژه مترو تهران با تجربیات سایر کشورهای جهان و پیشنهاد راهکارهای جدید”

۲۴ –کاظمی ،روح الله “مقایسه اقتصادی متروی تهران با دیگر وسایل حمل ونقل از نظر کاهش مصرف سوخت فسیلی “پایان نامه کارشناسی ارشد ،  ۱۳۸۴

 ۲۵- گزارش” راه مترو الگوی نوین مدیریتی در ایران ” دانشگاه علامه طباطبایی ۱۳۸۶

۲۶- گزارش سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور،۱۳۸۲

۲۷- گزارش معاونت پشتیبانی مترو۱۳۸۵

۲۸- ماهنامه سازمان قطار شهری کرج و حومه “خطوط مونوریل در دنیا” – ماهنامه فروردین ۱۳۸۷

۲۹- “مجموعه قوانین و مقررات محیط زیست” انتشارات  سازمان  حفاظت محیط  زیست ، بهمن۱۳۷۹

۳۰- مسعودی ، محمد سعید ، تهیه سیکل رانندگی ،ضرایب و استاندارد اولیه برای وسایل نقلیه موتوری موجود در شهر تهران به منظور کاهش کنترل آلودگی هوا ناشی از وسایل نقلیه ،۱۳۵۶

۳۱- معاونت مطالعات و برنامه ریزی،تاثیر ترافیک بر محیط زیست و بهداشت عمومی ، سازمان حمل ونقل و ترافیک تهران

۳۲- موحدی ، محمد مهدی و بابک راهنورد “بررسی نقش نگهداری و تعمیرات در انتقال تکنولوژی اثر بخش صنعت مترو” دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم  و تحقیقات ، سال۱۳۸۷

۳۳-میر محمد صادقی ،سید جواد “تحلیل فنی و اقتصادی احداث مترو در کلان شهر ها” گزارش تحقیقاتی ، دانشگاه علم و صنعت ایران ،۱۳۸۵

۳۴- میر محمد صادقی ،سید جواد و علی نسودی” بررسی تاثیر مترو های واصل به شهرهای اقماری در کاهش ترافیک و صرفه جویی های اقتصادی و زیست محیطی در کلان شهر ها “

۳۵- نوری ، جعفر “اثر آلودگی هوا بر انسان” فصلنامه محیط زیست شماره ۱۰

۳۶- نوری ، جعفر و شیوا نشاط “راهنمای صنعت و محیط زیست” انتشارات سازمان محیط زیست ،۱۳۷۳

۱۳-۱ تعاریف

آئروسل: پراکندگی ذرات میکروسکوپی جامد یا مایع در محیط گازی است مانند دود ، مه و یا میسته .

غبار :اصطلاحی است که به طور نامشخص به ذرات جامدی که غالبا بزرگتر از کلوئید هستند و قادرند موقتا در هوا ویا گازی دیگر به حالت تعلیق در آیند اطلاق میشود ذرات غبارها چسبندگی ندارند مگر اینکه تحت نیروی الکتریسیته ی ساکن قرار گیرند .

قطره: ذره ی کوچک مایع دارای اندازه و وزن مخصوصی که در شرایط سکون سقوط کند اما ممکن است در شرایط توربولانس به صورت معلق بماند .

خاکستر فرار: ذرات بسیار کوچک خاکستر است که در اثر احتراق مواد سوختی وارد جریان گاز دودکش می شوند ، ذرات خاکستر ممکن است حاوی ذرات ناقص سوخته باشند. این اصطلاح اختصاصا به خاکستر موجود در گازهای حاصل از دیگهای بخار که با استفاده از سوخت اندازه های مختلف کار می کنند اطلاق میشود .

مه : اصطلاح نامشخصی است که برای بیان وجود ذرات قابل رویت که در حالت پراکندگی به صورت مایع هستند بکار می رود . تشکیل آنها معمولا مستلزم تراکم است. در هواشناسی به پراکندگی ذرات آب یا یخ گفته میشود .

فیوم : ذرات جامدی هستند که در اثر تراکم حالت گازی و معمولا بعد از تبخیر مواد ذوب شده و غالبا توام با یک واکنش شیمیایی مانند اکسیداسیون تولید میشوند . فیوم ها به یکدیگر جذب می شوند و یا گاهی بهم می پیوندند. این اصطلاح به طور عامیانه برای اشاره به انواع آلوده کننده ها است. در بسیاری از قوانین ومقررات برای توصیف آلوده کننده ای که دارای اثرات نامطلوبی است بکار می رود .

گاز : یکی از سه حالت توده ی جسم است که شکل و حجم مستقل ندارد و تمایل به انبساط نامحدود دارد .

میست : اصطلاح نامشخصی است که بر ذرات بزرگ مایع با پراکندگی کم غلظت اطلاق میشود. در هوا شناسی پراکندگی رقیق قطرات آب با تراکم کم و اندازه ی کافی برای نشست را میست می گویند .

ذره: جزء کوچک مجزا از توده یک ماده جامد یا مایع ذره نامیده می شود .

دوده : اجتماع ذرات کربن اشباع شده که با مواد قیری آمیخته اند و اصولا در اثر احتراق ناقص مواد کربن دار بوجود می آیند .

بخار : شکل گازی موادی است که در حالت عادی به صورت مایع یا جامد هستند .

۱۴-۱ اثرات آلودگی هوا

       اثرات مضر آلودگی هوا بر سلامت انسان ، حیوان و گیاهان و همچنین تخریب مواد و آثار فرهنگی موضوع بررسی و مطالعات زیادی بوده است . طی چند دهة اخیر مساله باران‌های اسیدی لایه اوزن و گرمایش زمین و پیامد‌های آن بر اکوسیستم و در نهایت انسان ، نیز مورد مطالعه و بحث دانشمندان قرار گرفته است.

      به قول A.V. Kneese  در خصوص آلودگی هوا ، تقریبا در همان وضعی هستیم که ماهی‌ها در آب آلوده ، از آنجا که عوامل زیادی در ارتباط بین آلودگی هوا و سلامت انسان موثرند اثبات اثرات آلودگی هوا بر سلامت انسان مشکل خواهد بود .  با این حال اطلاعات زیادی وجود دارد که می‌توان به آن‌ها استناد کرد .  مطالعات اپیدمیولوژی در جریان حوادث ناگوار لندن ، دونورا و غیره ، مطالعات انجام شده در محیط‌‌های کار و مطالعات روی حیوانات آزمایشگاهی بسیاری از اثرات نامساعد آلودگی هوا بر سلامت انسان را به خوبی نشان داده است .

      البته در این موارد عمدتا غلظت‌های غیر معمول آلودگی مطرح بوده اند. در سال‌های اخیر نیز مطالعاتی در بعضی از شهر‌های بزرگ و آلوده انجام گرفته و به روابطی بین غلظت آلودگی به خصوص در مورد ذرات معلّق و میزان مرگ و میر دست یافته اند که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهد شد .


۱۵-۱ مهمترین آلایندهای هوا

ذرات معلق

هیدروکربن ها

منواکسید کربن

دی اکسید گوگرد

اکسید نیتروژن

۱۶-۱ ویژگی آلاینده ها

۱-۱۶-۱  ذرات معلق

      ذرات معلق به ذرات جامد کوچک و قطرات مایع موجود در هوا اطلاق می شود . ذرات استنشاق شده ممکن است در مجاری تنفسی فوقانی اثر تحریکی داشته و یا در داخل شش ها نفوذ نماید وایجاد عوارضی در ششها نماید که منجر به اختلالاتی در اعمال تنفسی گردد . ذرات معلق عمدتاً از راه مجرای تنفسی وارد شده و باعث اختلال تنفسی گردیده که شدت این اثرات به قدرت نفوذ ذرات معلق به دستگاه مذکور و درجه سمی بودن آنها بستگی دارد.

      دستگاه تنفسی به دو بخش فوقانی و تحتانی تقسیم می شود . بخش فوقانی شامل حفره بینی ، حلق و نای و بخش تحتانی شامل برونشت ها و شش هاست بخش فوقانی ذراتی با قطر بیشتر از ۵ میکرومتر و ذرات با قطر کمتر از ۵/۰ میکرومتر از هوای دم را گرفته و توسط موهای درون بینی فیلتر می کنند .ذرات به کیسه های هوایی ششها (بخش تحتانی) رسیده و جایگزین شده که بسته به موارد ذکر شده(یعنی سمیت و واکنشهای مربوطه) باعث اختلال می گردند.

      مسیر مشخصی که ذرات معلق از طریق آن ، اثرات مخرب خودشان را بر سیستم قلبی ـ عروقی القا می کنند ، تا کنون شناخته نشده است ولی دو فرضیه در این رابطه پیشنهاد گردیده و از نظر تجربی بررسی شده است . در این بررسیها از ذرات معلق موجود در هوا به صورت تغلیظ شده یا دود گازوئیل رقیق شده استفاده شده است یافته هایی که از بررسیهای انجام گرفته به وسیله دود رقیق شده ی گازوئیل به دست آمده با ثبات تر و قابل استنادتر از یافته های حاصل از روش دیگر بوده است . این امر از طرفی به این دلیل است که غلظت و ترکیب استفاده شده در این آزمایشها به راحتی قابل اندازه گیری و بازآفرینی در بررسی های دیگر است ولی در روش تغلیظی ، ترکیب ذرات معلق موجود در هوا قابل پیش بینی نبوده و برحسب وضعیت محیطی ، آب و هوایی و شرایط مختلف جوی متفاوت خواهد بود .

شکل ۱ ) مسیرهای موثر فرضی که ذرات معلق موجود در هوا از طریق آنها اثرات قلبی عروقی خود را اعمال می کنند را نشان می دهد . تصویر A مسیرهای کلاسیک و جایگزین که ذرات معلق حاصل از احتراق از طریق آنها اثر می کنند  را نشان می دهد

B تصویر گرفته شده توسط میکروسکپ الکترونی از فضای برونشیول انتهایی و مجرای آلوئولی که نشان دهنده قرار گیری بسیار نزدیک به هم جدار آلوئول وشبکه مویرگی است.   انتقال ذره از هوای استنشاق شده به درون جریان خون می تواند به صورت مستقیم و یا پس از بلعیدن شدن ذره توسط ماکروفاژ آلوئولی ، به وسیله این سلولها انجام شود .

        از سوی دیگر ذرات معلق باعث تاثیر منفی بر روی بینای می گردند و بدین ترتیب که ذرات با قطر متوسط ۰٫۱-۱ میکرومتر که در محدوده طول موج نور مرئی (۸/۰-۴/۰ میکرومتر )  قرار داشته متفرق گردیده  و باعث اختلال در دید می شوند علاوه بر کاهش دید آلودگی ناشی از ذرات معلق باعث کاهش مقدار تابش نور خورشید به سطح زمین و در نتیجه کاهش دمای زمین می شود ذرات معلق به شکلهای مختلف از جمله گرد و غبار ،  مواد معدنی ،  مواد آلی ،  تولید ترکیبات از سایر آلاینده ها مثلاً نیترات از Nox ، سولفات از Sox ، سولفات از H2s  ، آمونیوم از NH3 و …) وجود داشته که برخی مواد معدنی و آلی سمی و تاثیرات آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.

۱- Be ناشی از ذغال سنگ و صنایع بوده و در شش ها تجمع نموده و باعث بریلیوز گشته و عامل سرطانزاست.

۲- Bi ناشی از ذغال بوده و سمیت کمی داشته و در هر حال باعث ناراحتی کلیوی و کبدی می شود.

۳-Cd ناشی از ذغال ، معادن روی بوده و باعث بیماریهای عضلانی قلب ، فشار خون و اختلال در متابولیسم می شود.

۴- Hg ناشی از وسایل الکتریکی و قارچ کشها بوده و باعث ضایعات عصبی و مرگ می شود.

۵- Ni ناشی از روغن پسمانده ذغال ، کاتالیت ها و …. بوده که بصورت کربونیل Ni(co)4 سرطان زا است.

۶- Sn ناشی از فرآیند تولید فولاد و آهن و آبکاری بوده که علیرغم درجه سمیت کم باعث ضایعات کبدی می گردد.

     ذرات معلق از منابع مختلف وارد هوا می‌شوند که احتراق مواد سوختی ، ذوب فلزات ، فعالیت کارخانجات شیمیایی‌ و عملیات خرد کردن و ساییدن در کارخانجات تولید مصالح ساختمانی از آن جمله‌اند . در این رابطه ، مطالعات زیست محیطی نشان داده‌اند که ذرات معلق هوا با قطر کمتر از ۱۰ میکرون PM)10 (در انتقال و ورود بسیاری از گازهای آلوده‌کننده به قسمت‌های مختلف دستگاه تنفس ، نقش عمده‌ای دارند ، زیرا نفوذ آنها در مجاری تنفسی به تنهایی و بدون کمک ذرات امکان‌پذیر نیست.

       ذرات معلق در مقایسه با اکسیدهای گوگرد و اکسیدهای ازت ، برای سلامتی انسان مخاطره‌آمیزتر است و میزان اندکی ۱۰PPM موجود در هوا در تشدید بیماری‌های قلبی – ریوی ، کاهش مقاومت سیستم ایمنی بدن در مقابل بیماری‌ها ، از بین رفتن بافت ریه ، آسم کودکان ، مرگ و میر زودرس و سرطان نقش عمده‌ای دارد . طبق بررسی‌های سازمان بهداشت جهانی ، هر ۱۰ میکروگرم افزایش ذرات معلق باعث یک الی سه درصد مرگ و میر بیشتر می‌شود. همچنین سهم ذرات معلق در افزایش بیماری ذات‌الریه ۴ درصد، بیماری مزمن ریوی ۳/۳ درصد و بیماری‌های قلبی ۱/۲ درصد است. ‌

جدول ۱۰-۱  AQI ذرات معلق

شاخص کیفیت هوا

سطح اهمیت بهداشت

توصیه های ایمنی

۰-۵۰

خوب

ندارد

۵۱-۱۰۰

متوسط

گروههای حساس لازم است فعالیتهای طولانی مدت و سنگین را کاهش دهند.

۱۰۱-۱۵۰

ناسالم برای گروههای حساس

افرادبا بیماری قلبی و تنفسی،بالغین مسن و کودکان لازم است فعالیتهای طولانی مدت وسنگین را کاهش دهند.

۱۵۱-۲۰۰

ناسالم

افرادبا بیماری قلبی و تنفسی،بالغین مسن و کودکان لازم است فعالیتهای طولانی مدت وسنگین را کاهش دهند.تمامی افراد لازم است فعالیتهای طولانی مدت وسنگین را کاهش دهند.

۲۰۱-۳۰۰

خیلی ناسالم

افرادبا بیماری قلبی و تنفسی،بالغین مسن و کودکان لازم است و از انجام هر گونه فعالیت فیزیکی در خارج از منزل اجتناب کنند و تمامی افراد لازم است فعالیتهای طولانی مدت وسنگین رامتوقف نمایند.

۳۰۱-۵۰۰

خطرناک

افرادبا بیماری قلبی و تنفسی،بالغین مسن و کودکان لازم است در منزل بمانندو فعالیتهای خیلی جزئی را متوقف کنندلازم است کلیه افراد از انجام فعالیت فیزیکی اجتناب کنند.

۲-۱۶-۱ هیدروکربنها

       این ترکیبات از عناصر هیدروژن وکربن تشکیل یافته اند . دقیقا”وجود دهها هزار ترکیب از چنین ترکیباتی شناخته شده اند . آنها در هر سه حالت فیزیکی (گاز ،مایع ،جامد)در دمای معمولی یافت می شوند . خصوصیات حالت فیزیکی هر یک از آنها به ساختمان مولکولی و به خصوص به تعداد اتم های کربنی که این مولکول ها را می سازند بستگی دارد . این مولکول ها که شامل یک تا چهار اتم کربن می شوند و در دمای معمولی به صورت گاز هستند در حالی که آنهایی که پنج یا بیشتر اتم کربن دارند مایع یا جامد هستند  (دبیری،۱۳۷۹) . ترکیبات آلی که تنها دارای هیدروژن و کربن هستند ، به نام هیدروکربن نام می‌گیرند که بطور کلی به دو گروه آلیفاتیک و آروماتیک تقسیم می‌شوند .

۱-۲-۱۶-۱ هیدروکربنهای آلیفاتیک

       گروه هیدروکربنهای آلیفاتیک شامل آلکانها ، آلکنها و آلکینها هستند. آلکانها عبارتند از: هیدروکربنهای اشباع شده که در واکنشهای فتوشیمیایی اتمسفر نقش ندارند . آلکنها که معمولا به نام اولفین‌ها خوانده می‌شوند ، اشباع نشده هستند و در اتمسفر از لحاظ فتوشیمیایی تا حدودی فعال‌اند . این گروه در حضور نور خورشید با اکسید نیتروژن در غلظتهای زیاد واکنش نشان می‌دهند و آلاینده‌های ثانویه مانند پراکسی استیل نیترات (PAN) و ازن (O3) را بوجود می‌آورند . هیدروکربنهای آلیفاتیک تولید شده تا حدود (۳ m g/m326) برای سلامت انسان و جانوران خطرساز نیست .

 ۲-۲-۱۶-۱ هیدروکربنهای آروماتیک

        هیدروکربنهای آروماتیک که از لحاظ بیوشیمیایی و بیولوژیکی فعال و برخی از آنها بالقوه سرطانزا هستند، یا از بنزن مشتق شده‌اند و یا به آن مربوط می‌شوند. افزایش میزان ابتلا به سرطان ریه در نواحی شهری به هیدروکربنهای چند هسته‌ای خارج شده از اگزوز اتومبیل‌ها نسبت داده شده است . بنزوپیرین ، سرطانزاترین هیدروکربنهاست . بنزاسفنانتریلین ، بنزوانتراسین و کریزین هم مواد سرطانزای ضعیف‌اند .

       ذخیره و پخش مواد نفتی ، فعالیت‌های صنایع پتروشیمی ، استعمال حلّال‌ها ، سوزاندن ضایعات و زغال چوب و همچنین تبخیر و احتراق ناقص سوخت ‌ها در موتور وسائط نقلیه ، همگی از عوامل مؤثر در پخش هیدروکربورها در هوا می‌باشند. معادن زغال‌سنگ ، گاز طبیعی و نواحی نفت‌ خیز نیز مقادیری از این گاز را در هوا پخش می‌کنند.  اثرات منفی هیدروکربورها بر انسان ، اغلب از طریق واکنش‌های فتوشیمیایی که مواد ثانویه آلوده ‌ساز تولید می‌کنند ، صورت می‌گیرد.

        در مورد اثرات مستقیم این ترکیبات نیز می‌توان اثر تحریک‌کنندگی ترکیباتی همچون آلوئیدها را بر چشم و نیز خاصیت سرطان‌زایی ترکیباتی از قبیل بنزوپیرن را ذکر نمود.بنزو پیرن مهم ترین منبع آلودگی هوا در محیط هستند . وجود این آلاینده در محیط باعث تحریک چشم ، سرطان و اختلال در مرکز خون سازی بدن می شود .

۳-۱۶-۱ مونواکسید کربن

    یکی از فراوانترین و گسترده ترین آلوده کنند ها است که در اتمسفر پایین یافت می شود کربن منو اکسید گازی است که در تمام دماهای بالاتر از نقطه جوشش (-C192ْ) بی رنگ ، بی بو و بی مزه است . چگالی آن ۹۶٫۵  درصد هوا است و به طور قابل ملاحظه ای غیر قابل حل در آب می باشد . این گاز قابل اشتعال است و با شعله آبی می سوزد (دبیری-۱۳۷۹) .

      منبع اصلی تولید مونواکسید در شهرها ، وسائط نقلیه موتوری است . البته فعالیتهای صنعتی و احتراق ناقص سوخت در تأسیسات تجاری و دستگاههای حرارتی و سوختن زباله نیز در تولید این گاز سهیم هستند ولی میزان تولید این گاز از طریق این منابع در درجات بعدی اهمیت قرار دارد . میل ترکیبی هموگلوبین خون که عامل انتقال اکسیژن به بافتهای بدن است با مونواکسید کربن دویست مرتبه بیشتر از میل ترکیبی آن با اکسیژن است در نتیجه وجود مقدار کمی از این گاز و ترکیب آن با هموگلوبین خون موجب کربوکسی هموگلوبین ، که یک ترکیب پایدار است می شود . این ترکیب از مقدار هموگلوبینی که اکسیژن را به بافتهای بدن می رساند می کاهد و همچنین از جدا شدن اکسیژن و هموگلوبین از یکدیگر جلوگیری می کند . ضمناَ مونواکسید کربن در خون ، فشار نسبی گاز اکسیژن را کاهش می دهد و نیروی محرکه انتشار در بافتهای بدن را کم می کند مجموعة این تغییرات ، موجبات ایجاد مسمومیتها و حساسیتهای زیادی از جمله تضعیف مرکز اعصاب و ایجاد مسمومیت عدم تشخیص زمان – حساسیت به نور و کاهش قدرت بینایی – کاهش قوه با صره و کنترل حرکات اختیاری را فراهم می آورد .

 جدول ۱۱-۱   اثرات بهداشتی مونوکسید کربن(غیاث الدین ، ۱۳۷۸ )

مقدار (PPM)

مدت تماس

اثرات

۹

۸ ساعت

حد استاندارد ملی

۵۰

۶ هفته

تغییردر ساختارقلب و مغز حیوانات

۵۰

در ۵۰ دقیقه

تغییر در دید و شفافیت نسبی

۵۰

۸ تا ۱۲ ساعت

اختلالات عصبی

 جدول ۱۲-۱  اثرات افزایش کربوکسی هموگلوبین خون (غیاث الدین ، ۱۳۷۸ )

غلظت (% )

اثرات COHb

1

بدون اثر محسوس

۲ـ۱

بعضی شواهد در رفتار

۵ ـ۲

اثر روی اعصاب مرکزی و اختلال در تشخیص فواصل زمانی

۱۰ـ ۵

عدم تشخیص روشن و سایر اعمال Psychomotor

80 ـ۱۰

سردرد شدید، خستگی، گیجی، کما، قطع تنفس و مرگ

 میزان انتشار ترکیبات کربن

130,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله آلودگی هوا
 • مقاله آلودگی هوا
 • مقاله بررسی تأثیرات آلودگی محیط زیست بر رفتار
 • پایان نامه دفع زائدات شیمیایی خطرناک مایع
 • مقاله پیشگیری از آلودگی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.